Hotărârea nr. 231/2015

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE FĂCUTĂ DE S.C. KAUFLAND S.R.L. PENTRU DOUĂ SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. AUREL VLAICU NR. 28-30;

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație făcută de S.C. Kaufland S.R.L. pentru două suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr.28-30

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.127378/09.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.127377/09.09.2015;

Având în vedere adresa formulată de S.C. Kaufland S.R.L., înregistrată sub nr. 53309/2015, referatul de admitere (dezmembrare imobil) înregistrat la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară sub nr.60502/2014;

Luând în considerare certificatul de urbanism nr. 2745/18.08.2015.

Văzând dispozițiile art.553, art.557, art.888 și art.889 din Legea nr.287/2009 privind^Codul Civil, republicat ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(l), art.121 alin.(3) și art.115, alin.(l), lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acceptarea donației făcută de S.C. Kaufland S.R.L. pentru:

-    terenul în suprafață de 83 mp, situat în municipiul Constanța, bd. Aurel

Vlaicu nr.30, lot 1, având număr cadastral 241097,

-    terenul în suprafață de 177 mp, situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr.28, lot 2, având număr cadastral 241108 conform planurilor de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Constanța, a terenurilor menționate la art.l din prezenta hotărâre cu destinația "drumuri publice".

Art. 3 - Se aprobă modificarea anexei nr.3 - Inventar drumuri publice din H.C.L.nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a bunurilor descrise în art.l din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Viceprimarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului de donație.

Art. 5 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către persoanele donatoare.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre către S.C. Kaufland S.R.L., str.Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, București, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, S.C. Confort Urban S.R.L., SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Do bre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr. 231


/    13.10.2015


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral    a

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

177

Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 30, Lot 2

Carte funciara nr.

UAT

CONSTANTA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria Suprafața

parcela de folosința    (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1    Cc    177

Terenul este nematerializat

TOTAL    177

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Suprafața construita la sol Valoarea de (mp)~ impozitare (lei)

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

83

Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 28, Lot 2

Carte funciara nr.

UAT    CONSTANTA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

• 1

Cc

83

Teren nematerializat

TOTAL

83

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Total


INVENTAR DE COORDONATE

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

18

301308.247

789729.687

'17

301313.193

789723.293

16

301310.160

789720.663

15

301307.045

789717.736

14

301306.001

789716.660

13

301305.029

789715.530

12

301304.484

789714.627

11

301303.625

789712.232

10

301303.239

789709.529

9

301303.345

789707.193

8

301303.420

789707.097

4

301303.122

789706.873

3

301293.790

789718.950

Suprafața masurata: S = 177 mp


Dl:

*[/ȚORfZAHI; SERIa ||


Ste. GEOCA^ pMITS S.F Ing^PdtteârtU fMftaț £ Dâe 'iulie' Ia

^•YC.P5T


'^certificatX

DF    '

li

\z Seria RO-CT-F Nr 0097 z

PODEANU


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

«cm lje cadastru și publicitate imobujaraTonstanja

NtfiwJ'și Prenume: VÎLCEANU LUMINIȚA _^!*L?0N9,L®R GR. £<? $ ?

IUL20U


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUICod Suprafața construita la sol Valoarea de constr.    (mp)Jmpozitare (lei)

Total

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

8

301308.247

789729.687

6

301293.790

789718.950

5

301288.478

789725.813

9

301288.742

789725.593

10

301289.657

789725.398

11

301291.649

789725.204

12

301294.160

789725.458

13

301296.591

789726.334

14

301298.670

789727.642

15

301302.952

789730.487

16

301305.992

789732.601

Suprafața masurata: S = 83 mp


Mențiuni


Nume «I Prenume: WriC] livia

Funcția: CONSILIhr gr ,

j 1 * JUL ?Olt