Hotărârea nr. 230/2015

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE FĂCUTĂ DE S.C. IMOBILIA LEASE S.R.L. PENTRU BUNUL IMOBIL SENS GIRATORIU, SITUAT PE DJ 156 INTERSECȚIE CU DN3AC;

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație făcută de S.C. IMOBILIA LEASE S.R.L. pentru un bun imobil situat în municipiul Constanța, DJ 156 intersecție cu DN 3AC

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data d e    13.10.    2 015.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.127363/09.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.127361/09.09.2015;

Având în vedere adresa formulată de S.C. IMOBILIA LEASE S.R.L., înregistrată sub nr. 101180/16.07.2015 precum și oferta de donație autentificată sub nr.794/12.06.2015;

Văzând dispozițiile art.553, art.557, art.888 și art.889 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(l), art.121 alin.(3) și art.115, alin.(l), lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acceptarea donației făcută de S.C. IMOBILIA LEASE S.R.L. pentru bunul imobil sens giratoriu, situat în municipiul Constanța, DJ 156 intersecție cu DN 3AC (zona varianta Ovidiu) conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se aprobă modificarea anexei nr.3 - Inventar drumuri publice din H.C.L.nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a bunului descris în art.l din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Viceprimarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului de donație.

Art. 5 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către persoanele donatoare.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre către S.C. IMOBILIA LEASE S.R.L., str. Mihail Moxa nr.9, et.2, biroul 1, sector 1, București, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, S.C. Confort Urban, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 20 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Do bre Mircea

CONSTANȚA

Nr. 230    / 13.10.2015


Nr.

Pct.

X

[ral

V

201

30525/.947

787978.078

202

305237.343

^87893784

203

305205.603

787902.124

204

305188.470

78-905.007

205

305135.261

787909.044

206

30îi 16^33

787909.072

2UC"

505i0l.609(

787906.943

208

305094.689

787931.798

269

"3o5i 69. nr

787935.818

210

305122.324

787939.317

ii 1

787046.492

212

305153.771

787948.080

ei<

305194.774

787959.679

2l4

365206.574

7SWÎ.43Ț


II    -    ■ !    1    ■

>ROifcClAV; Dfc SPECIALITtTT

BENEFICIAR

s.c. GEOCAD 2000 s.r.l.

S.C. IMOB1LIA LEASE

S.R.L.

covra.\rrsF-    »is

XfA    WS«t2W5

JVC. CWSrAXfA - U!M CMSrANrA fi 3-DL'C AUffCL VLA/CV ftf. l££

XC 222O3J (?csf ffOSCSfi

V\

y ’r *

■'""studiu topografic

SCARA

îdtt>

fcxrvnta 1    lng. S bwca Robot < rtamatn

lng. Pred»-Rxcra fcmla

Rcds^tut PC l»z Preda-Râi*c Fana»

panul