Hotărârea nr. 23/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    3-3.02_2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 8411/21.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr. 8411/21.01.2015;

Având în vedere identificările și localizările unor imobile de către Direcția patrimoniu înregistrate sub nr.160797/2015, nr.160458/2014, nr.138359/2015, nr. 140313/05.01.2015, nr. 109698/05.01.2015,    nr.160282/15.12.2014,

nr.160165/2014,    nr.146780/13.01.2015,    nr.140741/13.01.2015 precum și

adresele SC Geocad Limits SRL înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.82339/2014, 85635/2014, 91654/2014 privind înaintare planuri măsurate puncte termice.

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța precum și HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art.3, afin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 211/2011, pozițiile 1076, 1146, 1158, 1137, 1132, 1138, 1060, 1079, 1168 și 1061 conform anexelor nr.1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 211/2011 cu poziția nr.3117 conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.211/2011 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, R.A.D.E.T. Constanța, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat și S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

19

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.


23 /


2015


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR._23/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1076

Punct Termic nr.25

Str.Munteniei

nr.32

S teren=21,8Q mp

S construită=0,80mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferențe din măsurători Identificare imobil nr.160797/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

23/2015

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1146

Punct Termic nr.96

Al.Pandurului nr.40

S teren = 10,23mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători Identificare imobil nr.160458/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500305150


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

293

Constanta, Str.Munteniei nr. 32,Punct termic nr. 25

UAT    CONSTANTA305150


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

293

TOTAL

293

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

272

Punt termic 25 -demisol -

Total

272

Plan de încadrare in zonat^Îmăria MUNICIPIULUI constanța SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE^ES^HjMBAREINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -SC Geocad^jmif^Wfiy Iunie 2(Jț^ J


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

1

2

3

4

5

6

7

8

305156.040

305169.654

305164.200

305156.884

305158.095

305146.5B7

305147.444

305147.359

791735.552

791753.674

791757.085

791760.409

791760.902

791742.930

791742.470

791742.338

21.524

6.433

6.270

0.930

21.341

0.973

0.159

12.653

S(1Cc)=293 mp; S acte= 271.20 mp


\Nr.

ȘV*

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi .

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

S 4

Z î

7/ 2

/ 1

7

305158.684

305164.200

305169.654

305158.040

305147.359

791760.409

791757.085

791753.674

791735.552

791742.336

6.270 6.433 21.524 12.653 21.435

S(C1 )=272 mp


PLAN DE SITUATtE


scara 1 ;500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

491

Constanta, Str. Pandurului nr. 40, Punct termic nr. 96

UĂT |    CONSTANTA "A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. I Categoria

parcela |de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    | Cc

491

TOTAL

491

B, DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

396

Punt termic 96

Total

396    j    |


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

299880.959

299878.195

299869.585

299877.573

299877.888

299879.330

299884.050

299885.158

299894.716

790080.058

790087.927

790114.228

790116.828

790115.879

790111.530 790113.150

790113.530 790084.703

8.340

27.674

8.400

1.000

4.582

4.99Q

1,171

30.370

14.520

Smas. (1Cc)=491 mp ; Sacte= 480.77 mp
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1158

Punct Termic nr.86

Str.Elena Cuza nr.lOB

S teren = 59,15mp

S construită=13,15mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători Identificare imobii nr.138359/16.01.2015

23/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 23/2015

_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1137

Punct Termic nr.154

Șos. Mangaliei-Al.Portului

S teren = 112,68mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători Identificare imobil nr.140313/05.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

247

Constanta, Str. Elena Cuza nr. 10 3 , Punct termic nr.86

UAT |    CONSTANTA


303SOQA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr,

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

247

TOTAL

247

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

201

Punt termic 86

Total

201


Plan de incadrare in zona
<
N

£fl

T3

"O

ZO


>

s?

§5

nz


Z

iîTl

O

I

i

CD > 30 m


cn

nF >> c

ȘE

30

cZ

co

-t


303200


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[mJ

Y[ml

1

2

3

4

5

6 7,

303210.725

303211.744

303217.643

303210.597

303237.419

303237.823

303213.637

787882.508

787868.911

767888.077

767902.051

787900.283

787895.854

787682.060

6.484

5.958

14.110

17.909

4.447

27.643

2.946

Smas. (1Cc)=247 mp ; S acte= 187.65 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 86 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m)

A

303236.618

767899.341

3.044

B

303236.858

787696.306

26.961

C

303213.452

767682.924

2.628

A

D

303210.850

787883.292

5.690

2

303211.744

787868.911

5.958

mi

3

303217.643

767888.077

13.234

e

303219.476

767901.183

17.241

/

S(C1)=201 mp


302200


496

Constanta, Sos Mangaliei-Aleea Portului, Punct termic nr.154

UAT |    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

496

TOTAL

496


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

a

365

Punt termic 154

Total

365c s.\

AUTORIZARE Șl Seria RO-CT-f Mf 0097 g PODEANU


302200


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate

5Ct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[mJ

1

302209.639

790449.023

1.001

2

302210.638

790449.084

2.455

3

302210.489

790451.534

13.826

4

302196.693

790450.629

37.466

5

302199.048

790413.237

13.740

6

302212.750

790414.254

15.325

7

302211.822

790429.551

1.000

8

302210.824

790429.491

19.568

Smas.(1Cc>=496 mp

;S acte= 383.32 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 154 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

A

1

8

8

C

D

302209.552 302209.639 302210.824 302211.692 302201.438 302199.210

790450.470

790449.023

790429.491

790415.178

790414.417

790449.792

1.450

19.568

14.339

10.282

35.445

10.364

S(C1)=365 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 23/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1132

Punct Termic nr.161

Str. Petre Ispirescu nr.191

S teren=80,6 mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători Identificare imobil nr.109698/05.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR

23/2015

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1138

Punct Termic nr.155

Al.Albăstrelelor

5 teren = 12,7 mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători

Identificare imobil nr.160282/15.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

466

Constanta, Str.Petre Ispirescu nr. 191, Punct termic nr.161

UAT' |    CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

466

TOTAL

466

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

384

Punt termic 161 - demisol *

Total

384INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

O(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

303459.803

788719.678

31.338

2

303433.707

788702.327

14.661

3.

303441.785

788690.092

32.391

4

303468.745

788708.045

6.188

5

303465.317

788713.197

1.000

6

303464.484

788712.643

8.450

Smas.(1Cc)=466 mp ; S acte= 385.40 mp

=^=sas= sm:    a;;T, nr:    r -t;    g-.. g •■■rii


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 161 -

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y(m]

A

303460.357

788718.845

30.341

B

303435.090

788702.047

12.662

C

303442.067

768691.481

30.386

D

303467.358

788708.323

12.638

S(C1)=384 mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

448

Constanta, Aleea Albăstrelelor, Bl B, Punct termic nr.155

UAT [    CONSTANTA


302100


O

o

rc

o

n

r-.


o

in

nj

o


00


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

448

TOTAL

448INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -B, DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.


C1


Total


Suprafața construita la sol (mp)


393


393


Mențiuni


Punt termic 155


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

Xlm]

Y(m]

D(i,l+1)

1

302057.624

790194.849

2.268

2

302059.859

790195.235

0.386

3

302059.914

790194.853

24.114

4

302083.478

790199.976

17.015

5

302079.874

790216.605

1.248

6

302078.654

790218.342

25.088

7

302054.129

790211.056

15.716

8

302057.442

790195.693

0.863

Smee. (1Cc)=448 mp; S acle= 435.30 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 Construcție C1 - Punct Termic nr. 155 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Ytm]

8

302078.654

790216.342

A

302081.987

790200.885

B

302062.960

790196.784

C

302062.937

790198,891

D

302060.399

790196.344

E

302060.195

790197.343

F

302057.563

790196.738

G

302057.773

790195.764

8

302057.442

790195.693

7

302054.129

790211.056

S(C1)=393mp


Lungimi

laturi

D(l,i+1)


15.812

19.464

0.109

2.596

1.020

2.681

0.992

0.339

15.716

25.088ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR. 23/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1060

Punct Termic nr.102

Bd.Tomis

nr.213

S teren = 13,45 mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători

Identificare imobil nr.160165/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.8 LA H.C.L. NR.

23/2015

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1168

Punct Termic nr.162

Bd.I.C.Brătianu

nr.61C

S teren = 341 mp

S construită = 25 mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători

Identificare imobil nr.146780/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUATE

scara 1:500


Suprafața rnasurata (mp)

Adresa imobilului

383

Constanta, B-dul Tomis nr. 213,Punct termic nr. 102

UAT |    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

■    1 ■    Cc

383

TOTAL

383

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

343

Punt termic nr. 102 -subsol -

Total

343


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970


Plan de încadrare in zonaParcela (+1)    ' Teren

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D{i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

305742.031

790895.831

17.408

2

305753.959

790883.152

0.439

3

305754.232

790863.496

2.107

4

305755.688

790881.973

0.453

5

305755.380

790881.641

5.716

6

305759.297

790877.478

11.337

7

305751.030

790860.720

1.684

8

305749.802

790868.568

1.501

9

305748.777

790869.685

0.548

10

305748.365

790669.304

13.793

11

305739.006

790879.436

15.375

12

305728,434

790890.600

7.886

13

305734.160

790896.022

5.551

14

305737.965

790891.980

5.600

Smas.(1Cc)=383 mp

; S acte=369.55 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție CI - Punct Termic nr. 102 ■j

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y|m]

A

B

C

D

16

305759.707

305749.787

305729.288

305734.605

305737.005

790677.171 790868.724 790890.513 790895.548 79089" -9B0

12.285

29.916

7.323

4.901

4.059


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

629

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 61 C , Punct termic nr.162

UAT |    CONSTANTANr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

303131.811

303135.045

303121.507

303121.388

303110.743

303107,099

303118.363

303118.272

788628.690

788654.775

788656.556

788655.597

788656.656

788632.589

788631.204

788630.393

26.285

13.655

0.966

10.698

24.341

11.349

0.816

13.646


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 162-


Nr.

Pcl

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mJ

Y(m]

a

B

4

7

303131.008

303134.026

303121.388

303118.363

788629.675

788654.016

788655.597

788631.204

24.527

12.737

24.580

12.737

S(C1)=313mp


qONSTA/vj-.^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 23/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1079

Punct Termic nr.42

Bd. Mamaia nr.58

S teren=9,14 mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători Identificare imobil nr.140741/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. 23/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1061

Punct Termic nr.103

Bd. Tomis nr.232, bl.TDS

S teren = 160,36mp

Legea nr. 213/1998 R.A.D.E.T.

Diferență din măsurători Identificare imobil nr.160626/28.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

346

Constanta, B-dul Mamaia nr. 58,Punct termic nr. 42

UAT    " CONSTANTA»

305000A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

346

TOTAL

346

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

309

Punt termic 42

Total

309Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,!+1)

Xtm]

Y[m]

A

305016.077

791786.145

24.905

2

304998.853

791768.156

0.312

3

304998.921

791767.851

0.646

4

304999.286

791767.318

10.782

5

305007.059

791759.846

1.031

6

305007.929

791759.293

0.975

7

305008.904

791759.323

9.900

8

305015.835

791766.392

0.577

9

305016.263

791766.005

2.106

10

305017.698

791767.547

0.530

11

305017.282

791767.876

13.271

12

305026.477

791777.445

6.173

13

305021.958

791781.651

0.775

14

305021.425

791781.088

7.360

Smas (1Cc)=346 mp ; S acte= 336.86 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 42 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D (i.l+1)

X[m]

Y[m]

A

14

B

C

D

305016.077

305021.425

305025.255

305006.324

304999.172

791786.145

791781.088

791777.468 791759.767

791768.469

7.360

5.271

24.493

12.642

24.444

S(C1)=309mp306100


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

529

Constanta. B-dul Tomis nr, 232.B1 TD 5

Punct termic nr. 103

UAT |    CONSTANTAPRIMĂRIA municipiului constan ] A SERVICIUL CADASTR

VIZAT SPRE NESCHIMBA

Nr.


30^


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

529

TOTAL

529


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


306100


306050


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


C1


Total


335


335


Pian de încadrare in zona


| Punt termic 103 -demisol-Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

306085.655

790696.657

5.463

2

306069.065

790692.405

5.954

3

306093.714

790696.149

7.808

4

306086.883

790702.283

22.974

5

306074.667

790720.330

1.805

6

306072.864

790720.608

0.690

7

306072.454

790721.148

7.017

S

306067.147

790716.556

0.726

9

306066.675

790717.110

4.969

10

306062.720

790714.102

4.703

11

306056.977

790711,255

28.148

12

306076.270

790689.046

3.636

13

306079.249

790691.463

8.247

Smas.(1Cc)=529 mp: Sacte= 368.64 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 103-


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

A

1

B

C

D

E

306080.095

306065.655

306088.771

306092.783

306073.973

306064.331

790692.149

790696.657

790692.794

790696.039

790719.357

790711.539

7.158

4.963

5.160

29.959

12.413

24.990

S(C1)=335 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.    _

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3117

Teren bd.

AI.Lăpușneanu zona hotel Oxford și hotel Dobrogea

S teren=48 mp

Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.15445/05.02.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

încadrare in zona
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

ÎPRENE1