Hotărârea nr. 228/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA, ÎN CONDIȚIILE LEGII, A SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE SPORTIVE INTERNAȚIONALE OFICIALE ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA ACESTOR PERFORMANȚE

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor

principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015

Având în vedere expunerea de motive nr.134839/23.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.134837/23.09.2015

Văzând prevederile art.l8Al, alin.(l), lit.c) și alin.(2) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. 133/2015 prin care dl.viceprimar Decebal Făgădău a fost desemnat în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului dl.Radu Ștefan Mazăre;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii și în limita bugetului aprobat, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe.

Art.2 - Premierea se va face conform regulamentului prezentat în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu local.

Art.3 - Premiile acordate sportivilor constănțeni nu vor depăși sumele prevăzute în Cap.5, art.10 din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu local.

Art.4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.5 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 20 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 228 /    2015_


La HCL nr.


22^/2015


Anexa 1


Regulament

privind premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Prezentul regulament a fost elaborat pentru a reglementa premierea, în condițiile legii și în limita bugetului aprobat, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe.

CAPITOLUL II

DEFINIȚII

Art.2 în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1.    competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective obținerea de performanțe sportive deosebite;

2.    competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

3.    sportiv constănțean - sportivul legitimat la un club constănțean;

4.    antrenor principal constănțean - antrenorul principal legitimat la un club constănțean sau care deține orice fel de raport contractual cu un club constănțean.

CAPITOLUL III

CONDIȚII DE PREMIERE A SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI

Art.3 Vor fi premiați doar sportivii constănțeni care au obținut locurile I - VI la competițiile sportive internaționale oficiale.

Art.4 în cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului acordat este individuală.

Art.5 în cazul în care sportivii constănțeni participă individual la disciplinele sportive din cadrul competițiilor, iar rezultatele obținute de aceștia sunt folosite, potrivit regulamentului de concurs, la întocmirea de clasamente pe echipe, pentru determinarea performanței întregii echipe din care face parte sportivul, premierea sportivilor constănțeni se face pentru fiecare performanță obținută, atât pentru cea individuală cât și pentru cea obținută de echipă.

Art.6 în cazul în care sportivii constănțeni participă, în conformitate cu regulamentul de concurs, în cadrul aceleiași competiții, atât la probe individuale și, separat de acestea, și la probe pe echipe, premierea sportivilor constănțeni se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

CAPITOLUL IV

CONDIȚII DE PREMIERE A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI

Art.7 Vor fi premiați antrenorii principali constănțeni care au contribuit la realizarea performanțelor sportivilor constănțeni care au obținut locurile I - VI la competițiile sportive internaționale oficiale,

Art.8 în cazul în care sportivul constănțean a fost premiat pentru obținerea de rezultate deosebite atât la probe individuale, cât și la probe pe echipe, antrenorul principal constănțean care a pregătit sportivul, contribuind astfel la realizarea performanțelor sportive, va primi un premiu în cuantum egal cu valoarea premiului acordat sportivului constănțean premiat.

Art.9 Antrenorul principal constănțean care a pregătit mai mulți sportivi premiați va primi un premiu în cuantum egal cu valoarea premiului acordat sportivului constănțean cel mai bine clasat.

CAPITOLUL V

VALOAREA MAXIMĂ A SUMELOR CE SE VOR ACORDA PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI

Art.10 Valoarea maximă a sumelor ce se vor acorda pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni se regăsește în tabelul prezentat mai jos:

- lei -

Nr.

crt.

Competiția

Locul I

Locul II

Locul III

Locul IV

Locul V

Locul VI

1

Jocurile olimpice-echivalent in lei

17.500

euro

14.000

euro

10.500

euro

7.000

euro

5.250

euro

3.500

euro

2

Jocurile olimpice de tineret

4.500

3.095

2.250

1.685

1.125

560

3

Jocurile paralimpice

17.500

10.000

7.500

5.000

3.750

2.500

4

Campionatele mondiale

seniori

13.900

9.250

7.400

4.900

3.250

2.300

tineret - juniori I

4.650

2.750

2.000

1.100

1.000

6501

juniori 2 - cădeți

2.750

1.850

1.400

900

650

500

persoane cu dizabilitati

seniori

6.600

5.300

4.000

2.650

2.000

1.300

juniori

3.300

2.650

2.000

1.300

1.000

650

5

Campionatele europene

seniori

9.250

5.500

3.700

2.150

1.850

1.350

tineret - juniori I

2.750

1.850

1.350

900

700

550

juniori 2 - cădeți

1.450

900

650

500

450

350

persoane cu dizabilitati

seniori

4.600

3.300

2.600

1.250

1.300

950

juniori

2.300

1.650

1.300

950

650

450

6

Festivalul Olimpic al Tineretului European

1.500

920

650

500

450

400

7

Jocuri mondiale universitare, campionate mondiale școlare si universitare

1.750

1.400

1.050

700

500

300

8

Jocurile Francofoniei

2.000

1.300

800

-

-

-

9

Jocurile Marii Negre

1.300

1.000

650

-

-

-

10

Intertari echipe tenis

2.750

1.850

1.350

900

700

550

11

Jocurile Europei de Sud Est

1.300

1.000

650

-

-

-

12

Cupe mondiale intertari, seniori

1.500

1.000

750

-

-

-

13

Cupe europene intertari, seniori

1.650

1.100

800

-

-

-

14

Jocurile Europei

7.500

4.500

3.000

2.500

1.500

1.250

Art.ll Premiile acordate în baza prezentului regulament reprezintă valoarea brută și se impozitează potrivit legii.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.12 Premierea nominală a sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni care au obținut performanțe sportive în condițiile prezentate mai sus se va face prin hotărâre de consiliu local, la solicitarea structurii sportive constănțene.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

MIRCEA DOBRE

SECRETAR

MARCELA ENACHE

5