Hotărârea nr. 227/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB DE VOLEI MUNICIPAL TOMIS CONSTANȚA, ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2015-2016

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club de Volei Municipal Tomis Constanța în anul competițional 2015-2016

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015

Având în vedere expunerea de motive nr.134815/23.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.134811/23.09.2015;

Văzând sentința civilă nr.210/16.09.2002 a Judecătoriei Constanța prin care s-a admis înscrierea Volei Club Municipal Constanța în Registrul Special - Partea A -Asociații - Secțiunea I sub nr.94/24.09.2002, încheierea nr.204/29.09.2005 a Judecătoriei Constanța prin care s-a admis schimbarea denumirii Asociației din "Volei Club Municipal" Constanța în "Club de Volei Municipal Tomis" Constanța, Statutul Asociației din care rezultă că este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, precum și Certificatul de identitate sportiva cu număr de identificare în Registrul sportiv CT/A2/00021/2003 și nr.30 în registrul special;

Luând în considerare adresa nr.1908/09.09.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr.127206/09.09.2015 prin care Asociația Club de Volei Municipal Tomis Constanța solicită finanțarea din fonduri publice pentru susținerea activității clubului;

Văzând prevederile art.69, alin.(l), (2), (3) și ale art.18^1, alin.(l), lit.b) și alin.(2) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. 133/2015 prin care dl.viceprimar Decebal Făgădău a fost desemnat în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului dl.Radu Ștefan Mazăre;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.800.000 lei, cu TVA inclus, Asociației Club de Volei Municipal Tomis Constanța pentru activitățile sportive ce urmează să le desfășoare în anul competițional 2015-2016.

Art.2 - Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un contract între municipiul Constanța și Asociația Club de Volei Municipal Tomis Constanța.

Art.3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 20

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 227    /


2015