Hotărârea nr. 226/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ, ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 13.10.2015

- r

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.135230/24.09.2015 raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, extrasul din Decizia Consiliului de administrație a S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 211/28.08.2015 precum și adresa S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrată sub nr. 7693/21.09.2015.

Având in vedere prevederile OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36 alin.3, lit c , art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță juridica, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor S.C. Confort Urban S.R.L. în fața instanțelor de judecată în litigiile cu terții, aflate sau care se vor afla pe rolul instanțelor de judecată.

Art.2. Consiliul Local Constanța îl împuternicește pe dl. Director general al S.C. Confort Urban S.R.L. - ing. Farcaș Cristinel-Viorel, să negocieze onorariile avocaților și să semneze contractele pentru achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică.

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.CL. nr. 95/21.05.2014, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic in vederea aducerii la indeplinire , precum si Instituției prefectului județului Constanța, spre știință,

Adoptată de un număr de 20

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MIRCEA DOBRE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 226 /_2015