Hotărârea nr. 225/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015

-f

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fâgadău înregistrată sub nr.135231/24.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 204, alin.l din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 717/14.12.1995 privind reorganizarea regiilor autonome Confort Urban si Edil Urban Constanta si dispozițiile H.C.L. nr.359/03.09.1997 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitata Confort Urban Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Analizând extrasul Deciziei Consiliului de administrație nr.211/28.08.2015 și referatul S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta nr. 7837/23.09.2015;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „a", alin. 3 lit. „c"și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea sediului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța din Strada Piața Ovidiu nr.9 în Strada Vârful cu Dor nr.10.

Art.2. Actul constitutiv al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța va fi actualizat în mod corespunzător, conform noilor modificări.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Direcției gospodărire comunală, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Direcției Patrimoniu și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MIRCEA DOBRE

Constanța Nr.225    /


2015