Hotărârea nr. 223/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ- PENTRU TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SABINELOR, STR. AVRAM IANCU SI STR. I.G DUCA

?

9


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru terenul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sabinelor, str. Avram Iancu și str. IG Duca

.Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data fP.'IO- 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 139475 / 05.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului Urbanism nr. 139474 / 05.10.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea. înregistrată sub nr. 66323/13.05.2015, precum și Avizul de oportunitate nr. 112342/20.08.2014 al Direcției Urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru terenul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sabinelor, str. Avram Iancu și str. IG Duca, inițiatori Bara Dumitru și Iuliana, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele obținute la faza PUZ.

Zona studiată, în suprafață de 8288,30 mp include terenul care a inițiat documentația de urbanism, situat în str. Sabinelor nr. 60. în suprafață de 258,25 mp mp (potrivit actelor de proprietate) și 270,22 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 5548, înscris în Cartea Funciară nr. 220421 a UAT Constanța, este proprietate Bara Dumitru și Iuliana conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1795/14.10.2013 la Biroul Notarului Public Stamule Daniela.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Bara Dumitru, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.

CONSTANȚACONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

ftyncife-


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM »

NR. ÎNREG. 26997 /23.02.2015

RAPORTUL

INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

OBIECTIV: Plan Urbanistic Zonal pentru amplasamentul delimitat de strada Sabinelor, strada Avram Iancu si bd. I. Ghe. Duca, Municipiu Constanța INIȚIATORI: BARA DUMITRU Șl BARA IULIANA

1.Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Etapa pregătitoare

Prin adresa nr. 7410/19.01.2015 beneficiarul a notificat intenția de a elabora Planul Urbanistic Zonal însoțit de certificatul de urbanism nr. 3059/08.10.2014 și avizul de oportunitate nr. 112342/20.08.2014, planul urbanistic zonal preliminar, fotografii cu amplasarea panoului privind intenția elaborării și anunțul de intenție (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 5 zile).

Etapa de elaborare a propunerilor

Beneficiarul a depus anunțul privind consultarea PUZ înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 10929/26.01.2015 (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 25 zile) însoțit de fotografii cu amplasarea panoului pe teren.

a)    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului

Dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 în data de 09.02.2015 conform anunțului nr. 10929/26.01.2015.

b)    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

Nu este cazul

c) Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Nu este cazul

d) Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică nu s-au depus solicitări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse.

La dezbaterea publică au participat reprezentant Direcția Urbanism și reprezentanți proiectant - urbanist Vasilescu Gabriela si arhitect Somfelean Radu - conform proces-verbal nr. 18715/09.02.2015.

2. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Nu este cazul

a)    Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate în timpul procesului

Nu este cazul

b)    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru

Nu este cazul

c)    Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor

Nu este cazul

Spre susținerea celor consemnate în prezentul raport anexăm documente justificative.

DATA: Octombrie. 2814    PROIECT NR. 26/2014

ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STRADA SABINELOR, STRADA AVRAM IANCU SI B-DUL I. G .DUCA, MUNICIPIUL CONSTANTA

LOCAȚIE:    STRADA SABINELOR, NR. 60, JUDEȚUL CONSTANTA;

FUNCȚIUNE PROPUSA:    CABINETE MEDICALE , REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E;

BENEFICIAR:    BARA DUMITRU SI BARA IULIANA;

PROIECTANT:    S.C. ARHITECTURA PLUS S.R.L.;

FAZA:    PLAN URBANISTIC ZONAL

REGULĂMBlTZ

METODOLOGIA UTILIZATĂ

Metodologia utilizată este în conformitate cu "GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE Șl CONȚINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL" aprobat cu ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.

Proiectul are la bază:

•    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

•    Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001;

•    Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

•    Legea nr. 453/2001 care modifică și completează Legea nr. 50/1991;

•    Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);

•    Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54/1998);

•    Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994);

•    Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996);

•    Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995);

•    Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului

•    Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr.

43/1997);

•    Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

•    Legile privind aprobarea secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național;

•    H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

•    H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996;

•    Codul Civil;

•    Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

•    Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției

Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului.

DATA: Octombrie. 2D14    PROIECT NR. 26/2D14

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE
DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele Terenul menționat mai sus se gaseste in intravilanul municipiului Constanta, zona cuprinsa intre străzile: Sabinelor, Avram lancu, si bulevardul IC Bratianu. Conform PUG municipiul Constanta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013 este cuprins in subzona ZRL2b - LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SITUATE IN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE.

Zona protejata Sit urban, Cod CT-ll-s-B-02842, nr.crt.490, Str.Ștefan cel Mare, Saligny Anghel, Grivița, Brătescu Constantin,Sarmizegetusa, Dacia, Decebal, Bolintineanu Dimitrie, Sabinelor, Abdulachim Kiazim, Vladimirescu Tudor, Avram lancu, Atelierelor, Olteniei, Duca Ion Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazăr Gheorghe, Mihăileanu Ștefan, Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazul, Miron Costin, Lahovary Ion, Șiretului, G-ral Mânu, Răscoala 1907, Bd.Tomis, Kogălniceanu Mihail, Mircea cel Bătrân, Smârdan, Bănescu Ion, Pușkin, Pârvan Vasile, Eminescu Mihai, Eroilor, Bd. Mamaia (nr.2-52).

Alinierea clădirilor față de aliniament este la strada. Suprafața parcelei studiate este de 258,25mp.

[DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ___-    ~1

Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism se aplică pe orice categorii de terenuri atât în intravilan cât și în extravilan, în limitele teritoriului studiat prin PUZ.

Pentru ușurarea aplicabilității, terenul studiat în PUZ a fost împărțit în unități teritoriale de referință (UTR), cu prescripții specifice.

UTR-ul este o reprezentare convențională cuprinzând o zonă cu funcțiune predominantă, cu omogenitate teritorială și funcțională, delimitată în general prin axele străzilor principale și/sau limite cadastrale sau naturale.

în procesul de aplicare a prevederilor din documentațiile de urbanism, serviciile tehnice ale administrației publice locale desfășoară următoarea procedură:

•    obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire precum și alte cereri ale colectivității (succesiune, partaj, înstrăinare etc.) se încadrează într-una din unitățile teritoriale de referință (UTR);

•    din fișa UTR-ului din Regulament în care se încadrează obiectul cererii se extrag prescripții specifice (permisiuni, condiționări, restricții, indici maximi POT și CUT, regim de aliniere și înălțime);

•    la prescripțiile specifice UTR-ului respectiv se adaugă prescripțiile specifice zonei și subzonei din care face parte.

Regulamentul Local de Urbanism se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local și constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege. După aprobare, în Regulament se specifică numărul și data aprobării. Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism PUZ se schimbă concepția generală inițială care a stat la baza întocmirii PUG, este necesară modificarea acestuia, conform legii.

DATA: Octombrie. 20 1 4    PROIECT NR. 26/20 1 4

Modificarea R.L.U. se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ și a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurii inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea în vedere reguli de bază privind ocuparea terenurilor, cuprinse în acte normative (legi sau norme departamentale) care statutează utilizarea și ocuparea terenurilor în intravilanul localităților.

Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, se va avea în vedere:

•    păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit, precum și depistarea și diminuarea surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu (vezi Legea nr. 9/1993 și H.G.R. nr. 930/2005 care înlocuiește H.G.R. nr. 101/1997 -protecția apelor);

•    conservarea, restaurarea, reabilitarea și protejarea patrimoniului construit;

•    protejarea zonelor cu valoare arheologică, ambientală, peisagistică, ecologică și sanitară;

•    securitatea construcțiilor și realizarea acestora conform Normativului P100/2006 și Ordonanței Guvernamentale nr. 2/1994 privind calitatea construcțiilor;

•    realizarea construcțiilor în conformitate cu Legea nr. 106/1996 și cu normativul ALA -P102/1978 și prevederea unor terenuri și spații în scopul realizării de adăposturi pentru protecția populației în caz de calamități, cu avizul Statului Major de Apărare Civilă, conform art. 5 din H.G.R. nr. 531/1992;

•    respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică și realizarea lucrărilor cu caracter public.

II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2,1REGLEMENTĂRI PRIVIND PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA] PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT    _j

Notă: Se va consulta și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

Utilizarea funcțională a terenurilor se reprezintă grafic în documentațiile de urbanism prin planșa Reglementări.

Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autoritățile administrației publice județene, pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului este interzisă (se vor respecta prevederile art. 8 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.).

[SALUBRITATE-GENERALITĂȚI    f

Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopul apărării interesului public se pune tot mai acut problema îmbunătățirii serviciului de salubritate. Astfel, se vor căuta soluții de amplasare eficientă a platformelor de deșeuri sau de suplimentare a celor existente, poziționarea judicioasă de containere și recipiente, eventual cu sortare prealabilă.

Colectarea deșeurilor se va face prin pubele cu rotile. La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele normative în vigoare precum și caracterul zonei.

DATA: DCTOMBRIE. ZD 1 4    PROIECT NR. 26/2D 1 4

Se vor evita de asemenea depozitările întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele plantate. în caz contrar, se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind sancționate conform legilor în vigoare.

Intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare și colectare cu orele de colectare prin utilaje specializate.

De asemenea, activitățile de salubrizare vor fi de natură să nu creeze probleme de sănătate, poluarea mediului sau să degradeze cadrul ambiental.

2.2T7REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANȚA“CONSTRUCȚIILOR Șl APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC    /    !

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de apă, canalizare, gaze, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform art. 11 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnologice se va face în baza prevederilor art. 12 - R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico-edilitare în zonă se va face conform art. 13 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare aferente, de către investitorii interesați.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform art. 14 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili POT și CUT stabiliți prin documentațiile de urbanism (vezi art. 15 și Anexa nr. 2 din R.G.U.).

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conform art. 16. - R.G.U.

INDICII POT și CUT    __V . '    ț " \    j

Procentul de ocupare a terenului - POT trebuie să exprime limita maximă de suprafață permis a fi ocupată la sol cu construcții (inclusiv anexe) și reprezintă raportul dintre suprafața ocupată la sol (construită) și suprafața terenului considerat.

Practic, POT arată cât din suprafață se ocupă cu construcții și cât reprezintă spații libere și plantate.

Valorile CUT (coeficient de utilizare a terenului, definit ca raportul dintre totalul ariei construite desfășurate și suprafața terenului considerat) menționate în documentațiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferențiat în funcție de parcelar, POT, regim de înălțime, echipare tehnico-edililtară etc.

Valorile CUT pot fi modificate sau depășite în funcție de condițiile locale și cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local.

DATA: Octombrie. 20 14    PROIECT NR. 26/20 14

2.3.^GΣjujgNȚjffî|77pnjvH^WÎ^Ă^^^TW
ALE CONSTRUCȚIILOR    / j
fORjENTAREÂ/FAȚĂ[ PFPUNCȚ^ GÂFDÎNÂLE ——y-TȚ—

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 din R.G.U. (vezi art. 17 din același regulament).

iAMPCȘsAREĂT^AM^Ry^RîpyBucEHZIZZ^ZZZZZZZIZjIZrZH ZZZZZZZZZ3

Amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și altor tipuri de lucrări (infrastructură, parcaje etc.) în zona drumurilor publice se va face conform art. 18 - R.G.U.

fAMiLAȘAR^^^RygîS^R^AlDEffiNHlNȚZZZZZZZIZrZZZZZZZnZZZZZZZJ

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în documentația de față, conform art. 23 - R.G.U.

Aliniament - linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând domeniului privat.

Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcțiilor, în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (H < D), derivă din necesitatea respectării normelor de igienă (însorire, protecție împotriva zgomotului și nocivităților datorate circualției și transporturilor) și a celor de securitate a construcțiilor.

[DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl LIMITA POSTERIOARĂ APARCELEI ' '...d ... ... ......d    d.. . d ‘    d.d'j

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei, prevăzute în documentațiile urbanistice, conform art. 24 - R.G.U. și Codului Civil.

ĂMPLASAREACONSTRUCȚIILdRUNELEFATĂbEĂLTELE,PEĂCEEAȘIPARCELĂ. DISTANTE MINIME OBLIGATORII    5    J

Distanțele dintre clădirile alăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism etc.

[iZREGfflO^POL^JffliSELA^liGlRAigEAAOCESELOROBUG^^ÎLZZJZHZZ^
[DRUMURI

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor - vezi art. 25 și Anexa nr. 4 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției conform art. 26 -R.G.U.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică PUZ.

DATA: OCTOMBRIE. 2D14    PRDIECT NR. 26/2014

[2.1." REGLEMENTĂRiPRIVlWECHIPĂREĂ TEHM    T ~~    ~ j

Se va consulta H.G.R. nr. 930/2005 care înlocuiește H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară (în temeiul Legii apelor nr. 310/2004, care completează și modifică vechea Lege nr. 107/1996).

[2.2. REGLEMENTĂRI "PRIVIND""FORMĂ^Șf DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU?

lCQNȘȚRUCȚII__________„.„„l ______ _ _ .    _________________________ J

[REGIMUL DE ÎNĂLȚiME    ~ ~    —- -    -    —

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în documentațiile urbanistice, conform art. 31 - R.G.U.

iĂSP^TULl^fERIORĂL^ON^UCȚÎILOR    — -- —- —-    r-.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei - vezi art. 32 - R.G.U.

Prescripțiile vor urmări armonizarea construcțiilor din cadrul incintei (finisaje, ritmări plin-gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.).

2.3. REGLEMENTĂRT PRIVIND AMPLASAREA ~BE"-pÂRCÂJE7 SPAȚII VERZI Șl

[împrejmuiri __________________    _____________. '• •    _____;_______c

jPĂRCĂJE    "".......-7—-

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Parcajele vor fi configurate spațial în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P 132/1993 și cu respectarea prevederilor art. 33 și Anexa nr. 5 - R.G.U.

îspATirvERzr^pLĂNTĂfE 77777777777 77777777777 7777 7777777773

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției conform art. 34 și Anexa nr. 6 - R.G.U.

Se recomandă ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică să se asigure plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 m2.

împrejmuiri 7.7 77’77.77777' 77.777777;7 77Z7Z 77 777777.77 777777777777’

Pentru realizarea împrejmuirilor se vor respecta de regulă prevederile art. 35 - din R.G.U.

iii -zonificarea funcțională

rbESTiNĂȚiĂ terenurilor șî constructîilor 7 77777 77 7 7777777777

Conform art. 37 - R.G.U. prin destinația unui teren sau a unei construcții se înțelege modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute în reglementările cuprinse în Regulamentele Locale aferente planurilor de urbanism.

DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Regulamentul se referă la următoarele zone, subzone și unități teritoriale de referință:

DATA: Octombrie. 2D14    PROIECT NR. 26/2014

I. ZONE STUDIATE ÎN PUZ:

ZRL2b - LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SITUATE IN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE.

STRUCTURA CONȚINUTULUI REGULAMENTULUI

Fiecare dintre subzonele și unitățile de referință fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului conținut:

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - Utilizări admise.

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări. Articolul 3 - Utilizări interzise.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni).

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament.

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor.

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă.

Articolul 8 - Circulații și accese.

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor.

Articolul 10 - înălțimea maxima admisibila a clădirilor.

Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor.

Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară.

Articolul 13 - Spații libere și spații plantate.

Articolul 14 - împrejmuiri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT).

Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT).

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
ZRL2b - LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SITUATE IN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE.
GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

ZRL2b - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri si funcțiuni complementare situate in interiorul perimetrelor de protecție.

Zona protejata Sit urban, Cod CT-ll-s-B-02842, nr.crt.490, Str.Ștefan cel Mare, Saligny Anghel, Grivița, Brătescu Constantin,Sarmizegetusa, Dacia, Decebal, Bolintineanu Dimitrie, Sabinelor, Abdulachim Kiazim, Vladimirescu Tudor, Avram lancu, Atelierelor, Olteniei, Duca Ion Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazăr Gheorghe, Mihăileanu Ștefan, Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazul, Miron Costin, Lahovary Ion, Șiretului, G-ral Mânu, Răscoala 1907, Bd.Tomis, Kogălniceanu Mihail, Mircea cel Bătrân, Smârdan, Bănescu Ion, Pușkin, Pârvan Vasile, Eminescu Mihai, Eroilor, Bd. Mamaia (nr.2-52).

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRIADMISE.    'ZI'ZI IZ/Z. IZIZ'ZZ J

-    locuințe individuale maxim P+2 niveluri, in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

-    funcțiuni complementare locuirii: parcare, comerț cu amănuntul, depozite produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea profesiunilor liberale (avocatura, medicina, proiectare).

LĂRTICOLU L 2r UTILIZĂRÎ ADMISE CU CONDiȚfONĂRI ~ IIZZZZL ZZZZ

-    se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul CUT a unei suprafețe desfășurate pentru nivelel mansardei de max 60% din aria unui nivel curent.

ARTICOLUL 3 - UȚÎUZĂRI INTERZISE 7 Z Z Z IZ I I I I I Z

Se interzic următoarele utilizări:

-    construcții provizorii de orice natură;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice

-    orice activitati ce pot polua fonic

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFAȚĂ, F^M^ DIME^IUNl). L

-    Construcțiile vor fi dispuse cuplat sau insiruit; suprafața terenului este de 258,25 m2, cu un front la stradă de 17,72 m, si 12,82m, parcela fiind amplasata pe colt.

ĂRTICOLUL 5 - ĂMPLĂSĂREĂ CLĂDIRILORFAȚĂPE ĂLiNÎAMENT. ZZZIIIZZ

-    Clădirile vor fi amplasate pe aliniament, respectând aliniamentul zonei si reglementările existente pentru zona protejata.

ARTICOLUL 6 - ĂMPLĂSĂREĂ CLĂDÎRÎLOR FĂȚĂ DE LÎMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.    ,    ■    ..Z.I . _ Z

-    Construcțiile se vor amplasa în regim cuplat,

-    Retragerea față de limita posterioara va fi de min 5,Om

ARTICOLUL 7 - ĂMPLĂSĂREĂ CLĂDÎRÎLOR UNELE FAȚĂ DE ĂLTELB PE ĂCEEĂȘÎ

.parcelă______..:l_ZZZ. 2l2ZI? I,.

-    Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 m, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi in care se desfasoara activități permanente care necesită lumină naturală.

-    raportul dintre dimensiunile feecarei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0

DATA: Octombrie. ZD14    PROIECT NR. 26/20 14

Articolul 8 - circulațiișiaccese ZZIIZZI' IZZ I^^ZZZZZIZZII3

-    Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate. Accesul auto si accesul pietonal sunt asigurate din strada Sabinelor si strada Avram lancu.

j ARTiCOLU L9 - S WÎONĂRE A ÂUTOVEiFHGULELOR I    7 ZIZZIZIIZZIZj

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționării construcțiilor propuse se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice, acestea se vor amplasa la sol si subsol;

-    Conform HGR nr.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.33, Ordin MLPAT nr.10/N/06.04.1993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane, Indicativ P 132-93, HCLM nr.43/ 25.01.2008 privind aprobare Studiul general de circulație la nivelul municipiului Constanța și la nivelul teritoriului de influență (periurban), se va asigura acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica. Locurile de parcare se vor prevedea in interiorul proprietății, un loc de parcare la 10 angajați, conform RGU Anexa 5.

Se prevăd 4 locuri de parcare la sol.

Conform RGU Anexa 4 latimea aleii carosabile va fi de min. 3,5m.

■ARTrCQLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MWMĂ ĂbMSÎBÎLA    III Z IZZI ZI

-    înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși 13m. Regimul de inaltime propus: S+P+3E;

H max propus : 13M.

[ăWcoOHTTT^ăsp^ctul-1" ~ZZZ~~T;~ZZ~71

-    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei;

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță";

-    pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARȚICOLUL ÎX- CONDIȚ» DE ECHÎPÂRE EDILÎtA    IIZIZZ ZZZZI

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (electrice, apa, canalizare, telecomunicații și gaze naturale);

-    toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;

ARflCdLUL43 -SPAȚH LIBERE Șl SPĂȚli PLANTĂTE I    Ț    ZZZ

-    spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă ;

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unui spațiu plantat cu rol decorativ si de protecție de min 10%din totalul suprafeței terenului.;

ARTICOLUL14 r ÎMPREJMJLJÎRJ_ ZI Z ' , ;;ZZIZ ZZI I ZIIZZ'ZIZ. ZZZ I

-    se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maximum 2,20 m, si minim 1,80m, din care un soclu opac de 0,50 m și o parte transparentă dublată de gard viu. împrejmuirile laterale si posterioare pot fi opace, cu inaltimea maxima de 2,50m .

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT propus = 54%

!ARȚyCOLULi6 - COEFICiENȚM DE UTiLIZARE ÂTERENU^

CUT propus = 1,62

T-ZONA CIRCULAȚII    >    c

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

- subzona construcțiilor și amenajărilor pentru accesul carosabil si pietonal;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE    2    7 J ' "    '    . 71 1

-    construcții instalații și amenajări pentru transporturi

iĂRTICOLUL 2 - UTlUZĂRÎ- ADMISE CU CONDIȚIONĂRÎ 777777: 777 77_7_777777i

-    se admit alte tipuri de activități adiacente circulațiilor de tip plantații de aliniament, rigole de colectare a apelor meteorice, etc.

LĂRT®iM_37CT    7777    7 7 77777 717777

-    se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității mai mari decât fondul existent.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARȚICOLUL 4 -CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

-    fără obiect -

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT    7

-    fără obiect -

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR    7

-    fără obiect -

iĂRTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FĂȚĂDE ALTELE PE ACEEAȘI parcelă    .7^. __.....77:1l .    '■ ,_7._7 777c ... .7.J

-    fără obiect -

iARTÎ^LW8-clR^OTr^ĂC(^șE771 7    7 777    777777 77    '

-    se va asigura accesul în incinta numai direct dintr-o circulație publică - strada Sabinelor si strada Avram lancu

DATA: Octombrie. 2C14    proiect NR. 26/20 14

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR    .J22222222’ 22 2221

-    staționarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spațiului circulației.

iĂRfî^yLio-wi^i^OflpiMOî^țsiBîLAA^^^OLoir 2222222Z.

-    fără obiect -

SĂRflCOLULJ 1 - ASPECTUL EXTERIOR ALCLADIRiLOR 2    22222.2222.2

-    fără obiect -

■articolul 12 - condiții de echipare edilitara    222 1222222222:2.2 2 222

-    se va sigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin rigole stradale.

ARticOIul î3- spaîH lîbeR&si spat» plantate 2 22 2 221222212222222222

-    orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității;

^Tlc0LyL242BPREJ®yfRL22:222/’2'22222Z'222 22"22222'22222222

-    fără obiect -

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI
ÎARtlCOLULJSJtPROCEN^JTĂ^M DE OCUPÂREAȚERENULUUPOȚ) 2

-    fără obiect -

-    fără obiect -

V - ZONA SPAȚIILOR VERZI
GENERALITĂȚI:jCA^CT^țULlZONETC 2    2 2 22 2222 2    2    22 222

Zona cuprinde spații verzi amenajate in interiorul incintei si spații plantate de protecție .

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARȚIcqlul i - utilizări Admise    2    22 2    2    2    22222222

Sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în:

-    spații plantate;

articolul 2 - utilizăriMMi^cy2coNprfPo^ARi 22 2 2    2    2 22 2 2’

-    orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului si cu normele de protecție stabilite pe plan local.

Articolulș^j^îlizaRhnterzîse. '; 2    2222' 22 222    2.22 22. 22 2 2 22

-    se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare.

-    nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază caracterul zonei protejate;

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI). •?

-    fără obiect -

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    fără obiect -

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    fără obiect -

'ARTICOLUL 7 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

-    fără obiect -

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

-    fara obiect-

ART,COLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR    J

-    fara obiect.

ARTICOLUL 10-ÎNĂLȚIMEAMAXIMĂ ADMISIBILAACLĂDIRILOR

-    fără obiect -

ARTICOLUL 11- ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR    I

-    fără obiect -

ARTICOLUL 12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-    se va sigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin rețele interioare de canalizare pluviala.

ARTIC0LUL13- SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

-    orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității;

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

-    fără obiect -

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- fără obiect -

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

DATA: DCTOMBRIE. 2D14    PROIECT NR. 26/2014

ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STRADA SABINELOR, STRADA AVRAM IANCU SI B-DUL I.G.DUCA MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA SABINELOR, NR. 60, JUDEȚUL CONSTANTA BENEFICIAR: BARA DUMITRU SI BARA IULIANA

PROIECTANT: S.C. ARHITECTURA PLUS S.R.L.

1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumire proiect:    ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STRADA SABINELOR,

STRADA AVRAM IANCU SI B-DUL I.G.DUCA

Adresa: MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA SABINELOR, NR. 60, JUDEȚUL CONSTANTA

Proiectant general:    S.C. ARHITECTURA PLUS S.R.L.

Beneficiar:    BARA DUMITRU SI BARA IULIANA

2. SCOPUL LUCRĂRII_

Prezenta documentație servește la schimbarea funcțiunii terenului studiat, situat in intravilanul mun. Constanta, ce are in prezent funcțiunea de locuire cu regimul de inaltime P+2E, in zona destinata serviciilor, si anume cabinete medicale S+P+3E.

Beneficiarii doresc reglementarea terenului in scopul construirii unei clinici cu regimul de inaltime S+P+3E.

Terenul menționat mai sus se gaseste in intravilanul municipiului Constanta, strada Sabinelor nr. 60, si conform PUG municipiul Constanta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013 este cuprins in subzona ZRL2b.

Clinica va cuprinde specialitățile:

•    chirurgie;

•    ORL;

•    psihiatrie;

•    medicina maritima;

•    medicina de familie;

•    medicina muncii;

•    farmacie;

•    oftalmologie;

•    neurologie;

•    medicina interna si ecografie;

Număr maxim de angajați: 15 persoane

Terenul este mărginit astfel:

•    nord - est: proprietate privata;

•    nord - vest: proprietate privata;

•    sud - vest: strada Avram lancu;

•    sud - est: strada Sabinelor;

DATA: Octombrie. 2014    PROIECT NR. 26/2014

In prezent pe teren se afla o construcție propusa spre desființare. Realizarea obiectivului propus este justificată din următoarele puncte de vedere:

•    terenul este situat intr- o zona de locuire, slab echipata funcțional;

•    acesta este amplasat în zona centrala a orașului;

•    executarea construcțiilor se va face cu forță de muncă și materiale produse în România;

•    rezolvarea unor construcții pe bază de proiecte tehnice întocmite de proiectanți autorizați cu efectuarea prealabilă de studii geotehnice, respectând normele și normativele în vigoare, asigură dezvoltarea coerentă a zonei studiate;

•    păstrarea caracterului zonei prin propunerile făcute;

•    echiparea funcționala a zonei studiate;

3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ÎNCADRARE IN LOCALITATE Așezare

Din punct de vedere geografic, zona studiată este situată în partea centrala a municipiului Constanta. Conform zonelor funcționale stabilite prin PUG municipiul Constanta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013, in acest areal funcțiunea predominantă este de zonă de locuințe cu regim mic si mediu de înălțime. Terenul studiat în PUZ cuprinde un teritoriu cu deschidere la str. Sabinelor si str Avram lancu. Acesta este situat in partea de centru a mun. Constanta, in intravilan. Folosința actuală a terenului este de curți construcții.

Teritoriul luat în studiu are o suprafață de 258,25 mp, reprezentând suprafața lotului care a generat PUZ-ul. Vecinătățile zonei studiate sunt suprafețe cu funcțiuni urbanistice de locuire .

Proprietatea studiata este amplasata in intravilanul municipiului Constanta, pe strada Sabinelor, nr.60 si este cuprins in zona protejata Sit urban, Cod CT-ll-s-B-02842, nr.crt.490, Str.Ștefan cel Mare, Saligny Anghel, Grivița, Brătescu Constantin, Sarmizegetusa, Dacia, Decebal, Bolintineanu Dimitrie, Sabinelor, Abdulachim Kiazim, Vladimirescu Tudor, Avram lancu, Atelierelor, Olteniei, Duca Ion Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazăr Gheorghe, Mihăileanu Ștefan, Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazul, Miron Costin, Lahovary Ion, Șiretului, G-ral Mânu, Răscoala 1907, Bd.Tomis, Kogălniceanu Mihail, Mircea cel Bătrân, Smârdan, Bănescu Ion, Pușkin, Pârvan Vasile, Eminescu Mihai, Eroilor, Bd. Mamaia (nr.2-52).

Pe teren nu sunt interdicții de construire.

Cadrul natural

In județul Constanta este predominant relieful de podiș cu altitudine redusa, cu valori maxime de 250m. Podișul Casimcea ocupa partea de nord a județului. In partea sudica se intinde Podișul Dobrogei de Sud care seamana cu o câmpie inalta, avand un aspect calcaros. Litoralul Marii Negre este format la nord din cordoane de nisip ce separa lacurile de mare, iar in partea sudica se remarca o faleza abrupta formata din calcare si loess cu inaltimi de 15-30 m. Miunicipiul Constanta are coordonatele geografice: 440 11' - latitudine nordica, 280 39'- longitudine estica.

Relieful:

Relieful municipiului Constanta este format din țărmul Marii Negre si inaltimile reduse ale podișului Dobrogean. In zona de tarm, trăsătură principala a reliefului o formează partea terminala a platformei continentale, cu o panta ușor inclinata spre mare ce se incheie cu faleza inalta si abrupta.

Din zona continentala s-a dezvoltat o peninsula de forma alungită.

Zona peninsulara a orașului se caracterizează printr-un relief fragmentat, terminat printr-o faleza cu inaltimi mai mari in partea de nord-vest si ceva mai reduse in sud-est. Zona continentala ocupa o suprafața mult mai mare decât prima, avand o forma boltita, cu dealuri aproape imperceptibile ce ating in unele puncte inaltimi de peste 70m.

Clima:

Clima municipiului Constanța este temperat-continentala, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului: marea Neagra si Dunarea, ce asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe România +

DATA: OCTCIMBRIE. 2EJ14    PR□ I ECT N R. 26/2C14

11,2°C. Temperatura minimă înregistrată în Constanța a fost -25°C la data de 10 februarie 1929, iar cea maximă + 38,5°C la data de 10 august 1927. Vânturile sunt determinate de circulația generală atmosferică. Brizele de zi și de noapte sunt caracteristice întregului județ Constanța.

Condiții hidrografice

Orașul Constanta este amplasat într-o arie lagunară, având lacul Siutghiol în nord și lacul Tăbăcăriei în nord-est. Municipiul este mărginit la nord și nord-vest de Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, la est de Marea Neagră, iar la sudși vest de Canalul Dunăre-Marea Neagră. Nivelul apei freatice este relativ ridicat. Direcția de curgere a acesteia este sud-vest nord-est.

Căi de comunicație

Teritoriul studiat este mărginit in sud de strada Sabinelor, ce are deschiderea de 13,8m, strada Avram lancu la vest si bulevardul I.G. Duca la nord - est.

Conform HGR nr.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.33, Ordin MLPAT nr.10/N/06.04.1993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane, Indicativ P 132-93, HCLM nr.43/25.01.2008 privind aprobare Studiul general de circulație la nivelul municipiului Constanța și la nivelul teritoriului de influență (periurban), se va asigura acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica. Locurile de parcare se vor prevedea in interiorul proprietății, un loc de parcare la 10 angajați, conform RGU Anexa 5.

Se prevăd 4 locuri de parcare la sol.

Conform RGU Anexa 4 latimea aleii carosabile va fi de min. 3,5m.

Clinica propusa va avea un număr de aproximativ 17-20 de angajați, se vor amenaiea 4 locuri de parcare pe limita de proprietate.

Analiza fondului construit

Conform PUG mun. Constanta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013, teritoriul studiat se afla in zona ZRL2 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E .

POT EXISTENT: 45%;

CUT EXISTENT: 1,35;

Regimul juridic

Terenul studiat, cu suprafața de 258,25 mp, situat in intravilanul municipiului Constanta, strada Sabinelor nr 60 aparține d-lui Bara Dumitru si d-nei Bara luliana, conform contractului de vanzare - cumpărare autentificat cu încheiere de autentificare nr. 1795 din 14 octombrie 2013.

Circulația terenurilor

Nu sunt necesare schimburi de terenuri.

Echipare tehnico-edilitară

Zona studiata beneficiază de rețele edilitare (alimentare cu apa, rețea de canalizare, energie electrica, telecomunicații, gaze). Construcția propusa va fi racordata la utilitati.

Surse de poluare:

în tipul construirii: aer și nivel fonic, apă, sol și vegetație.

AER: se poate considera că pentru a realiza investiția este nevoie sunt necesare basculante pentru transportul materialelor: agregate, fier, tâmplărie, cărămida, cherestea, betoane.

APA: în timpul construirii clinicii, apa este utilizată pentru prepararea betonului și la băut.

SOL Șl VEGETAȚIE: terenul și solul vor fi degradate pe suprafața ocupată de construcție prin săpătură pentru fundații umplutură și depozitare materiale.

DATA: Octombrie. 2D14    PROIECT NR. 26/2D14

în timpul duratei normale de existentă a imobilului aer și nivel fonic, apa, sol $i vegetație.

AER Șl NIVEL FONIC: după construirea clinicii rezultă poluarea sezoniera generată de încălzire si trafic.

Poluarea generată de autoturismele folosite pentru transportul la locul de muncă nu va depăși CMA la indicatorii

plumb, CO, SO2,și N02.

APA: clinica propusa va avea maxim 15 angajați.

- Consumul mediu estimat este de 4mc/h

SOL Șl VEGETAȚIE: prin pavarea suprafețelor libere și îngrijirea lor se asigură eliminarea poluării solului și poluării vizuale. Deșeurile cu caracter menajer rezultate vor fi colectate în pubele standard de 0,50 m3 cu capac, si vor fi preluate de firma de salubritate, baza unui contract de preluare a deșeurilor.

Conform RGU Anexa 6 se vor amenaja spatii verzi de protecție.

4. CONDIȚIONĂRI URBANISTICE

Prezenta documentație are ca scop schimbarea funcțiunii urbanistice a zonei din locuire in servicii - clinica medicala

S+P+3E.

în conformitate cu zonificarea funcțională propusă prin PUG mun. Constanta funcțiunea predominanta a zonei este de locuire - ZRL2b.

In vecinătatea terenului exista un un PUZ aprobat - ZRLCM1.

POT MAXIM PROPUS: 54%

CUT MAXIM PROPUS: 1,62

5. PROPUNERI

Pe suprafața de teren cuprins în arealul studiat, aparținând d-lui Bara Dumitru si d-nei Bara luliana, se propune realizarea unei clinici S+P+3E.

Parterul construcției propuse este prevăzut cu un gang de acces, 2 locuri de parcare si acces - casa scării.

Echipare tehnico-edi I itară

Zona beneficiază de rețele de gaze, apa, canalizare, electrice și telefonie. Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua de distribuție publica, iar canalizarea apelor pluviale și menajere se va deversa in canalizarea publica..

încălzirea clădirilor se va realiza cu centrala proprie cu tiraj fortat, alimentata cu gaze.

Alimentarea cu energie electrica gaze, apa si calalizare se vor realiza din rețelele existente in zona.

6. BILANȚ TERITORIAL

FUNCȚIUNI

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

Construcții existente

53,11

20,57

-

-

Curți construcții

205,14

79,43

-

-

Edificabil clinica S+P+3E

-

-

154

59,63

parcari

-

-

44

17,03

alei

-

-

18,25

7,08

Spatii Verzi

-

-

42

16,26

Total

258,25

100

258,25

100

DATA: Dctombrie. 2C14    PROIECT NR. 26/2014

COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENTE

Pentru zona de locuire:

•    POT existent: 35%;

•    CUT existent: 1;

•    regim de inaltime: P+2E;

•    Hmax:10m;

Pentru zona de funcțiuni complementare:

•    POT existent: 45%;

•    CUT existent: 1,35;

•    regim de inaltime: P+2E ;

•    Hmax:10m;

COEFIIENTI URBANTICI PROPUȘI:

•    POT maxim propus: 54%;

•    CUT maxim propus: 1,62;

•    Regim de inaltime propus: S+P+3E;

•    H max propus : 13M.

Conform Legii 350/2001 cu completările ulterioare, pentru zona protejata se pot modifica indicii urbanistici existenti cu maxim 20%, o singura data.

ÎNTOCMIT,

urb. Gabriela Vasilescu D, EREGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE ■    ! ZRL2U existenta: CZZ3 HCL S0S/2005:

P0T«J5?i    '    POT-£0%

CUT= 1.35    ■    CUT-Z75


3 HCL460/20G8: por = G’% cuTso.ei


SSBHCl 131/2009:

POT = 100% cin-3,60

ZRL2b existenta • FUNCȚIUNI PERMISE l unsiiunl mlzio Iv.’ul.’c ii io'vic’i. octcofB. co'i’-trtcu oirârtuniv'.

azpssi* prisjitf lam nosivlule. tf'ts'.n pentru sx«’d;axaPUZ: CABINETE MEDICALE S+P+3-4E, MUN. CONSTANTA, STR. SABINELOR NR.60, JUD.CONSTANTA REGLEMENTARI

SCARA 1:500

LEGENDA    '

o LIMITE    S-V Z'

--- LIMITA PROPRIETĂȚII STUDIATE

......LIMITA ZONEI DE STUDIU

LIMITA PROPRIETĂȚI

« FUNCȚIUNI EXISTENTE

ZRL 2b ■ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXJN P1-2 NIVELURI, SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SITUATE IN INTERIORUL PERIMEÎRElOR OE PROTECȚIE :-• CONSTRUCȚII CU REGIMUL DEINALTlMS P • P+2E

construcții cu regimul oe înălțime pi . DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE IN ZONA    . -<    '<

ZRUbANEXA LA ( HCLM NR.^3


L'


» FUNCȚIUNI PROPUSE ISSÎ3 SUBZONA LOCUIRE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE FUNCȚIUNE PROPUSA- CLINICAS+P+3->lr ■    : ; ETAJE IEȘITE IN CONSOLA PESTE PARTER

LOCURI DE PARCARE AMENAJATE

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE


j ZRL2b propusa*:    [£2£3 ZRCMId prin

pOT“«‘»    ! modificarea 2RL2b:

CUT - 1 6a_____ cqt - ggej

CUT = 2.?0


'Propunerile de mainea ctwB»pniBnr»fl Irnadreaza In Hmiu u 20% din valorile existenteroproooK.

ZRCMId propus - FUNCȚIUNI PROPUSE


• r\ % ■

*’

■ UZ x« SPATII VERZI

SPATII VERZI PLANTATE CU ROL DECORATIV PREVĂZUTE PENTRU URMĂTOARELE RJNCTJUNI:

•tWJ!«Î CMOIVA: SPATII vtltflSI I VN'Alfc «■h.’UMM Wi 8BS3ZONA GANG ACCES/ ACCES CLĂDIRE LWS^A'-TAUrîLWI

••unciiiAu tTiWLs,‘Mt«ii- i.w-'i’iiînsiTrfl'.n.pjsH.frjwrp^Air.i: ss'A<:i\eiut s: «.'j-rAit >: »>iuvi 50*. 01» si:pq»'*taio;u ;n

OBSERVAȚII: PREZENTUL PUZ SI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT NU ARE DREPT SCOP INTRAREA IN LEGALITATE A UNOR CONSTRUCȚII EDIFICATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE , SAU CARE NU RESPECTA PREVEDERILE AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE.

•    PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILA, PRECUM SI CONDIȚIILE IMPUSE PRIN AVIZELE/ACORDUR1LE EMISE DE INSTITUȚIILE AVIZATOARE, ASTFEL CUM A AU FOST SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM SI PRIN AVIZUL DE OPORTUNITATE

- PROPUNERILE DE MĂRIRE A COEFICIENȚILOR SE INCADREA2A IN LIMITA A 20% DIN VALORILE EXISTcNTE/APROBATE.

TEREN PROPRIETATE BARA DUMITRU SI BARA IULIANA :

•    SUPRAFAȚA TEREN: 258,25MP;

•    FUNCȚIUNI PROPUSE IN SUBZONA CMId: SERVICIi COMPLEMENTARE LOCUIRII ' (CABINETE MEDICALE, BIROURI, COMERȚ, PARCARI AMENAJATE);

POT EXISTENT: 20,57%; POT PUG APROBAT: 45%;    POT' MAXIM PROPUS: 60%;

CUT EXISTENT:0,21;    CUT PUG APROBAT: 1,35;    CUT MAXIM PROPUS: 2,70;

REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS PENTRU CMld: 5+P+3-4E;

H MAX PROPUS : 13-I6M    Zona protejata Sit urban. Cod

CT-IJ-S-B-02S42. nr.cn 490,

Slr.Ștefan cel Mare. Saligny Anghol. Grivita. Brâlescu

Constantin.Sarmizegetusa. Dacia. Decedai. Bolintineanu Dimitrie. Sabinelor. Abduiacfiim Kiazlm, Vladimiresuu Tudur, Avram laneu. Atelierelor. Olteniei. Duca Ion Gheorghe, Jupiter, Mercur, L02âr Gheorghe. Mihâjlearju Ștefan.

Romulus Petre, Eneacu George, Voronca Harfe. Mihai Viteazul. Miron Costin, Lahovary Ion, Șiretului. G-ral , Mânu. Răscoala 1907. Bd.Tomis. Kogălnlceanu Mihail, Mircea cel Bătrân. Smârdan, Bănescu Icn, ; Pușkln, Pârvan Vasile, Emlnescu

PROFIL TRANSVERSAL STR. SABINELOR - P1 SCARA 1:200


S.C.ARHITECTUR A PLUS S.R.L.


î_


ÎLABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STRADA1 F“" a SABINELOR, STRADA AVRAM IANCU SI B-DUL I.G.DUCA 1 p,J'

A6re&C~MUN. CONSTANTA. 31=1 SABlMsLCR.NR 65 JUD CONSTANTA    1

23/2CU


REGLEMENTARI


PI, Nr.