Hotărârea nr. 222/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. CIOCARLIEI, INTRAREA B.P.HASDEU, STR.FARULUI SI STR. B.P. HASDEU

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru terenul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ciocârliei, intr. BP Hașdeu, str. Farului și str. BP Hașdeu

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 139484 / 05.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului Urbanism nr. 139482 / 05.10.2015 .

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea. înregistrată sub nr. 85915/19.06.2015, precum și Avizul de oportunitate nr. 50814/07.04.2014 al Direcției Urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru terenul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ciocârliei, intr. BP Hașdeu, str. Farului și str. BP Hașdeu, inițiatori Anefi Ersun și Aii Selda, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată, în suprafață de 4337,50 mp include terenul care a inițiat documentația de urbanism, situat în str. BP Hașdeu nr. 35, în suprafață de 200 mp (potrivit actelor de proprietate) și 206,73 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 12666, înscris în Cartea Funciară nr. 204297 a UAT Constanța, care este proprietate Anefi Ersun și Aii Selda conform contractului de donație autentificat sub nr. 106/06.09.2011 la Biroul Notarului Public Rașid Geandan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Anefi Ersun, dnei. Aii Selda în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.


PREȘEDINTE ȘE

CONSTANȚA NR.    / fe./O - 2015


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

NR. ÎNREG. 53844 Z17.04.2015

RAPORTUL

INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

OBIECTIV: Plan Urbanistic Zonal pentru amplasamentul delimitat de strada B.P. Hașdeu, aleea Hașdeu, strada Farului și strada Ciocârliei, Municipiu Constanța INIȚIATORI: ANEFI ERSUN Șl ALI SELDA

1.Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Etapa pregătitoare

Prin adresa nr. 35530/10.03.2015 beneficiarul a notificat intenția de a elabora Planul Urbanistic Zonal însoțit de certificatul, de urbanism nr. 3382/28.10.2014 și avizul de oportunitate nr. 50814/07.04.2014, planul urbanistic zonal preliminar, fotografii cu amplasarea panoului privind intenția elaborării și anunțul de intenție (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 5 zile).

Etapa de elaborare a propunerilor

Beneficiarul a depus anunțul privind consultarea PUZ înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 39045/17.03.2015 (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 25 zile) însoțit de fotografii cu amplasarea panoului pe teren.

a)    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului

Dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 în data de 03.04.2015 conform anunțului nr. 39045/17.03.2015.

b)    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

Nu este cazul

c)    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Nu este cazul

d)    Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică nu s-au depus solicitări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse.

La dezbaterea publică au participat reprezentant Direcția Urbanism reprezentant proiectant - urbanist Băncescu Mirela si beneficiar Aii Selda- conform proces-verbal nr. 48758 /03.04.2015.

2. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Nu este cazul

a)    Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate în timpul procesului

Nu este cazul

b)    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru

Nu este cazul

c)    Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor

Nu este cazul

Spre susținerea celor consemnate în prezentul raport anexăm documente justificative.

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.    Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT LA NORD DE STR.CIOCARLIEI, LA SUD DE ALEEA HASDEU, LA EST DE STR.CIOCARLIEI SI LA VEST DE STR.FARULUI conform aviz de oportunitate NR. 50814 din 07.04.2014

Beneficiar:    ANEFI ERSUN si ALI SELDA

Proiectant general: SC PROMO DESIGN SRL

Adresa:    str.B.P.Hâsdeu, nr.35, municipiul Constanta

Data elaborării: ianuarie 2015

1.2.    Obiectul PUZ

Solicitări ale temei program:    .

Terenul aflat in intravilanul municipiului Constanta este in proprietatea lui Anefi Ersun si lui Aii Selda, conform actelor anexate.

In prezent pe teren sunt trei construcții: C1 - Casa de locuit Parter S=63.31mp, C2 -

Anexa (Bucătărie de vara) Parter S=T2.7mp si C3-Anexa Parter S=1.65mp.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiata:

Conform prevederilor-PUG Constanta, zona studiata șe incadreaza in subzona

ZRL2a conținând locuințe individuale, aflate in afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire cuplat sau izolat, avand inaltimea maxima P+2.

1.3.    Surse de documentare

Surse utilizate la fundamentarea soluției sunt:

-    Planul Urbanistic General al Municipiului Constanta

-    Regulamentul General de Urbanism

-    Regulamentul Local de Urbanism

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

Date privind evoluția zonei:

Zona alocata studiului este o zona preponderent rezidențiala, de locuințe individualeP-P+2 cu locuințe colective P+4,la bd. Tomis si bd. Alexandru Lapusneanu.

Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evoluția localității:

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

-    poziționare buna si accesibilitate ridicata prin bd. Tomis si bd. Alexandru Lapusneanu;

-    existenta majoritara a unui fond construit impropriu (respectiv construcții parter aflate in stare proasta, cu indici mari de ocupare a terenului) dar si o tendința de dezvoltare prin intervenții de consolidare, recompartimentare si propunere de construcții noi;

-    existenta unui parcelar cu un număr majoritar de loturi cu suprafața mai mica de 200-250 mp.

-    echipare tehnico-edilitara pe traseele stradale;

Potențial de dezvoltare:

' In zona propusa pentru reglementare se poate vorbi o tendința de modernizare si reconfigurare a fondului, construit existent.

Poziția in localitate, precum si trama stradala existenta pot constitui premizele unei dezvoltări coerente si stabile din punct de vedere urbanistic.

Prin PUZ/PUG se vor stabili reglementari care sa asigure integrarea acestei zone in dezvoltarea de larga perspectiva a municipiului.

2.2. încadrarea in localitate

Poziția zonei fata de intravilanul localității:

Zona studiata se afla in intravilanul localității, in cartierul Al.Lapusneanu.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării in domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general:

Având in vedere amplasamentul, proximitatea bd. Tomis si bd. Alexandru Lapusneanu zona studiata are o posibilitate de interconectare si relationare cu restul orașului atat sub aspect funcțional/ relații directe cat si sub aspect edilitar.

Deasemenea, zona este situata la mica distanta fata de dotări orășenești importante (centre comerciale, servicii, dotări de educație si sanatate, spatii verzi, complex sportiv etc).

2.3.    Elemente ale cadrului natural

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica, relief, rețea hidrografica, clima, condiții geotehnice, riscuri natural:

Zona studiata este beneficiază de o trama stradala dezvoltata si de o buna echipare tehnico-edilitara.

Nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare,

2.4.    Circulația

Aspecte critice privind desfasurarea in cadrul zonei a circulației:

Circulația rutiera este bine organizata, accesul carosabil si pietonal la terenul care a generat PUZ realizandu-se din str. B.P. Hasdeu.

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulației, incomodări intre tipurile de circulații precum si dintre acestea si alte funcțiuni ale zonei, necesitați de modernizare ale traseelor existente si de realizare a unor artere noi, transport in comun, intersecții cu probleme, proprietăți:    '

Străzile care delimitează zona au următoarele dimensiuni:

-    str. B.P.Hasdeu - trotuar 2,50m, carosabil 7,OO'm, trotuar 2,OOm -total 11.50m.

-    str. Ciocârliei - carosabil 4,00-7,00m, trotuar 2,00m - total 6,00-9,00m.

-    str. Farului - trotuar 2,50-3,OOm, carosabil 7,OOm, trotuar 2,00m - total 11.50-12.OOm. -aleea.Hasdeu- total 2.50-3,OOm.

2.5.    Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata:

Funcțiunea dominanta a zonei este cea de locuire individuala (exprimata in clădiri cu regim de inaltime maxim de P+2, marea majoritate aflate in stare avansata de degradare, dar si intervenții noi, in Stare buna) - ZRL2a - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, cu regim de construire cuplat sau izolat, avand inaltimea maxima P+2.

Relationari intre funcțiuni:

Zona se învecinează in vest si sud-vest cu ZRL4 -SUBZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

Subzona ZRL2a are următorii indicatori urbanistici:

H maxim conf. P.U.G.aprobat = P+2    .

P.O.T. maxim conf. P.U.G.aprobat = 35% - 45% (pt investiții cu funcțiune complementara) C.U.T. maxim conf. P.U.G.aprobat = 1 -1.35 (pt investiții cu funcțiune complementara) Conform Legii 350/2001 actualizata 2013 se poate majora CUT cu maxim 20%.

P.O.T. majorat = 42% - 54% (pt investiții cu funcțiune complementara)

CUT majorat = 1.2 - 1.62 (pt investiții cu funcțiune complementara)

Indicatorii propuși prin PUZ pentru ZRL2a1 sunt următorii:

RH = P+2-3retras

POT = 50%

CUT =1.62

Aspecte calitative ale frontului construit:

Din analiza fondului construit existent rezulta ca locuințele P/P+M existente sunt in stare medie/ avansata de degradare si intervențiile noi, terminate sau in curs de construire sunt in stare buna.

Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine:

Accesul la servicii si dotări se face in afara zonei de studiu, in imediata vecinătate unde exista puncte de âlimentatie publica, comert/servicii si dotări sanatâte.

Asigurarea cu spatii verzi:

In zona studiata nu exista spatii verzi publice iar plantațiile de aliniament s-au pierdut; au mai ramas cativa copaci pe str.B.P.Hasdeu, restul s-au piedut de-a lungul timpului si nu au mai fost inlocuiti cu alti copaci tineri.

Cele mâi importante spatii verzi raman grădinile din interiorul parcelelor.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata si in zonele vecine:

Singurul risc natural este cel seismic. Pentru fazele ulterioare de proiectare (si la toate documentațiile pentru eliberarea Autorizațiilor de Construire) este obligatorie realizarea studiilor geotehnice aprofundate si’ corelarea condițiilor rezultate din acestea cu soluțiile de structura si de protejare a vecinătăților.

Principalele disfunctionalitati:

Din analiza situației existente s-a constatat existenta unor loturile provenite din dezmembrări sau divizări, ce.au o suprafața mai mica de 200mp. Prin propunere se dorește stoparea acestei tendințe de micșorare a suprafeței parcelelor, prin limitarea suprafeței minime la 150mp si a deschiderii la strada de min. 8m conform Regulament Local de Urbanism.

La nivel de circulații sunt probleme in ceea ce privește dimensiunea aleii Hasdeu. La nivel de asigurare necesar locuri de parcare apar probleme din cauza construirii dense a zonei.

2.6.    Echiparea edilitara

Stadiul echipării edilitare:

Zona beneficiază de dotări cu toate tipurile de rețele tehnico-edilitare: alimentare cu apă, Canalizare menajera, canalizare pluviala, rețea electrica, rețea de telefonie si cablu TV, rețea de iluminat public, rețea de alimentare cu gaze.

2.7.    Probleme de mediu

Având in vedere faptul ca zona studiata are o trama stradala dezvoltata si este echipata toate tipurile de rețele tehnico-edilitare, nu exista riscuri naturale si antropice.

In zona studiata nu exista valori de patrimoniu care necesita protecție.

2.8.    Opțiuni ale populației

Propunerile urbanistice din prezenta documentație vin in intampinarea solicitărilor in creștere din partea populației de dezvoltare a acestei zone precum si a tendinței generale de dezvoltare a fondului construit existent.

Poziția in localitate, precum si trama stradala existenta pot constitui premizele unei dezvoltări coerente si stabile din punct de vedere urbanistic.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare

Anterior elaborării prezentei documentații nu au fost elaborate studii de fundamentare. Principalele reglementari din PUZ sunt consecința logica a analizei următoarelor elemente existente ale zonei:

-    poziționare buna si accesibilitate ridicata prin bd. Tomis și bd: Alexandru Lapusneanu;

-    existenta majoritara a unui fond construit impropriu (respectiv construcții parter aflate in stare proasta, cu indici mari de ocupare a terenului) dar si o tendința de dezvoltare prin intervenții de consolidare, rdcompartimentare si propunere de construcții noi;

-    existenta unui parcelar cu un număr majoritar de loturi cu suprafața mai mica de 200-250 mp.

-    echipare tehnico-edilitara pe traseele stradale;

3.2.    Prevederi ale PUG

Zona studiata se incadreaza in ZRL2a - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, cu regim de construire cuplat sau izolat, avand inaltimea maxima P+2.

3.3.    Valorificarea cadrului natural

Având in vedere faptul ca zona studiata este un tesut urban existent, cu trama stradala dezvoltata si parcelar stabil, cu fond de construcții existent, nu este posibila valorificarea cadrului natural.

3.4.    Modernizarea circulației

Circulația carosabila existenta este bine organizata, eu.semnalizări corespunzătoare., Străzile din zona studiata sunt străzi cu 2 benzi de circulație (7,0 m), fiind insotite de circulații ,pietossale (1,5 - 3,0 m), darfara plantații de aliniament. Pe aleea Hasdeu se va limita accesul doar pentru riverani, pe un singur sens.

Locurile de parcare se vor realiza in interiorul parcelei, garajele se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiția ca nu depaseasca inaltimea gardului.

3.5.    Zonifîcare funcționala - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici

Conform PUG zona se incadreaza in ZRL2a - SUBZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

H maxim conf. P.U.G.aprobat = P+2

P.O.Ț. maxim conf. P.U.G.aprobat = 35% - 45% (pt investiții cu funcțiune complementara) C.U.T. maxim conf. P.U.G.aprobat = 1 -1.35 (pt investiții cu funcțiune complementara)

Conform Legii 350/2001 actualizata 2013 se poate majora CUT cu maxim 20%. P.O.T. majorat = 42% - 54% (pt investiții cu funcțiune complementara)

CUT majorat =1.2 -1.62 (pt investiții cu funcțiune complementara)

Având in vedere aspecte urbanistice:

-    existenta majoritara a unui fond construit impropriu (respectiv construcții parter aflate in stare proasta, cu indici mari de ocupare a terenului);

-    existenta unui parcelar cu un număr majoritar de loturi cu suprafața mai mica de 200-250

mp.    .

t echipare tehnico-edilitara pe traseele stradale;

si aspecte legislative: respectarea noilor reglementari ale Legii nr.350/2001 privind

amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si actualizata prin Legea nr. 190/2013;

Se propune:

ZRL2a1 - subzona a ZRL2a, SUBZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale - avocatura, arhitectura, medicina, cabinete medicale, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare), pentru care vor creste valorile indicatorilor urbanistici astfel:

RH = P+2-3retras, POT maxim = 50%, CUT maxim = 1.62

Detalii ale reglementarilor urbanistice sunt prezentate in Regulamentul Local de

Urbanism aferent PUZ.

'3.6. Dezvoltare^ echipării edilitare

In zona studiata, exista toate tipurile de rețele tehnico-edilitare. Pe măsură dezvoltării zonei si a deteriorării in timp a rețelelor existente se va proceda la înlocuirea lor, pe aceleași trasee, cu rețele noi, din materiale superioare celor din care au fost realizate inițial.

3.7. Protecția mediului

Având in vedere specificul funcțional al zonei, este exclusa apariția unor clădiri/ funcțiuni care sa constituie surse de poluare a mediului.

Riscul natural (seismic) va fi prevenit prin proiectarea si execuția construcțiilor cu respectarea prevederilor legale in ceea. ce privește dimensionarea si calculul seismic a clădirilor.

Toate apele reziduale (menajere si pluviale) vor fi preluate de rețeaua oraseneasca existenta si tratate in statia de epurare oraseneasca.

Pentru funcțiunile care pot deversa in sistemul de canalizare ape uzate neconforme, se va lua măsură preepurarii locale a acestora.

Depozitarea deșeurilor se va face controlat si se va proceda la preluarea si depozitarea lor de către prestatorul de servicii .specializate. Depozitarea se va face pe platforme situate in interiorul proprietăților la distante mai mari de 5m de clădiri sau in camere special amenajate in interiorul clădirilor.

In interiorul fiecărei parcele este obligatorie amenajarea spatiilor verzi pe min.10% din suprafața parcelei.

3.8. Obiective de utilitate publica

Nu se propune realizarea unor obiective de utilitate publica in zona studiata. Pentru realizarea investițiilor nu este necesara schimbarea regimului juridic al proprietăților.

Terenul care a generat PUZ-ul este in proprietatea lui Anefi Ersun si lui Aii Selda, dobândite conform actelor anexate.

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Principala măsură de luat este aceea a actualizării documentației PUG conform modificărilor rezultate din prezentul PUZ.

Data,

12.01.2015


întocmit,

Arh. Mirela BancescuMEMORIU

STUDIU DE INSORIRE

1.    INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT LA NORD DE STR.CIOCÂRLIEI, LA SUD DE ALEEA HASDEU, LA EST DE STR.CIOCARLIEI SI LA VEST DE STR.FARULUI

conform aviz de oportunitate NR. 50814 din 07.04.2014

Beneficiar:    ANEFI ERSUN si ALI SELDA

Proiectant general: SC PROMO DESIGN SRL

Adresa:    str.B.P.Hasdeu, nr.35, municipiul Constanta

Studiul dorește sa demonstreze ca realizarea noii construcții nu duce la umbrirea cladiriilor învecinate, peste limitele normelor de sanatate si igiena.

2.    SITUAȚIA EXISTENTA

Terenul pe care se propune noua clădire este amplasat in Constanta, str.B.P.Hasdeu, nr.35.

Construcția proiectata se gaseste la următoarele distante fata de clădirile vecine:

Nord-Est - la 7.5m/6.5m fata de strada B.P.Hasdeu.

Sud- Est - lipita la limita de proprietate/ calcan - la 5.0m de locuința P.

Sud-Vest - la 6.25m/5.0m de limita de proprietate - locuința P+M lipita, cu acces din aleea Hasdeu.

Nord-Vest- lipita la limita de proprietate/ calcan - la 2.0m.1.20m de locuința P.

Din analiza situației existente, imobilele alaturate nu vor fi afectate de noua construcție.

3.    METODA DE ANALIZA A VIITOAREI SITUAȚII

Pentru a verifica îndeplinirea condiției de insorire minima de o ora si jumătate la solstitiu de iarna a construcțiilor de locuit din imediata vecinătate (articolul 3 din Ordinul

Ministerului Sănătății nr.119/04.02.2014 - Cap. I - Norme de igienă referitoare la zonele de locuit) s-a folosit metoda modelării 3D.

Metoda analizei a fost următoarea:

-    s-a realizat orientarea corecta a planului de situație (in forma 3D) fata de nordul geografic;

-    au fost introduse datele de poziționare a orașului Constanta pe coordonatele geografice de 44 13’ latitudine nordica si 28 37’ longitudine estica;

-    au fost introduse datele referitoare la luna si ziua la care se dorește realizarea simulării 3D, astfel: 21 decembrie (solstitiul de iarna);

-    au fost setate datele necesare animației astfel incat sa se obțină o urmărire si o interpretare facila a deplasării umbrei, astfel: fiecare interval de deplasare a umbrei reprezintă un interval de o ora din timpul virtual al zilei.

Cu aceste date s-a realizat simularea 3D la solstitiul de iarna.

Răsăritul soarelui la solstitiul de iarna este la ora 7.47 iar apusul la ora 16.26.

Timpul deplasării soarelui pe bolta cereasca la acea data este de aproximativ de 8 ore si 39min. Simularea deplasării soarelui s-a făcut cu intervale de 1 ora astfel la orelele 8-9 -10-11-12-13-14-15-16.

4. CONCLUZII

Urmărind deplasarea umbrei lasate de imobilul proiectat, pe clădirile învecinate rezulta ca este indeplinita condiția de insorire minima de o ora si jumătate la solstitiu de iarna a construcțiilor de locuit din imediata vecinătate.

Locuința P, situata pe strada B.P.Hasdeu, nr.35A, este umbrita pana la ora 13.00 de imobilul P+2-3retras propus; astfel in intervalul 13.00-16.26 locuința nu este umbrita de construcția propusa.

Locuința P, situata pe strada B.P.Hasdeu, nr.37, este umbrita pana la ora 11.00 de imobilul P+2-3retras propus, dar ținând cont de dispunerea construcției existente -lipita de locuința vecina de la nr. 35A - nu se mai pune problema umbririi (construcția propusa umbrește un calcan).

Locuința P+M, situata pe strada B.P.Hasdeu, nr.35, cu acces din aleea Hasdeu nu este afectata de imobilul propus, fiind situata la 5.0m/6.25m de acesta, pe partea de sud-vest si asfel nu este umbrita.

Locuința P, situata pe strada B.P.Hasdeu, nr.33A, este umbrita după ora 14.00 de imobilul P+2-3retras propus; astfel in intervalul 7.47-14.00 locuința nu este umbrita de construcția propusa.

In ceea ce privește loturile si construcțiile de peste strada B.P.Hasdeu, acestea nu sunt umbrite de construcția propusa; distanta de 7.5./6.5m plus strada de 11.5m (3.Om trotuar + 7.Om carosabil + 1.5m trotuar) fiind suficienta pentru ca imobilul P+2-3retras sa nu lase umbra pe construcții vecine situate vis-â-vis.

întocmit,

arh. Mirela Bancescu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT LA NORD DE STR.B.P.HASDEU,

LA SUD DE ALEEA HASDEU, LA VEST DE STR.CIOCARLIEI SI LA EST DE STR.FARULUI

conform aviz de oportunitate NR. 50814 din 07.04.2014

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1.    Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - detaliaza reglementările din PUZ, fiind elaborate pe baza Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996. Prin aprobarea RLU simultan cu PUZ, ambele documentații devin acte de autoritate ale administrației publice locale.

1.2.    Baza legala a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/2000, cu prevederile HGR nr.525/1996 si cu alte acte legislative specific, dintre care:

-    Constituția României;

-    Codul civil;

-    Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, Legea nr. 289/2006 si Legea nr.190/2013 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001;

-    Legea nr. 18/1991 - republicata - privind fondul funciar;

-    Legea nr. 215/2000 privind administrația publica locala;

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;

-    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;

-    Legea nr. 422/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național;

-    Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

-    Legea apelor nr. 107/1996;

-    Legea nr. 106/1996 privind protecția civila;

-    Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Au fost preluate deasemenea prevederi ale unor ordine, hotarari de guvern sau ordonanțe, precum:

-    Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de Igiena si recomandări privind modul de viata al populației;

-    HG nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara;

-    Ordinul nr. 699/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizațiilor de gospodărire a apelor;

-    Ordinul nr. 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse ricurilor natural;

-    Ordonanța de urgenta nr. 76/2000 privind regimul deșeurilor;

-    Ordonanța de urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

-    Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea OG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de turism in Romania;

-    HG nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice;

-    Ordinul nr. 61/1999 al președintelui ANAT pentru aplicarea normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice;

-    Ordinul MLPTL nr.549/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap;

-    Ordinul MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor pentru autoturisme in localitati urbane;

-    Ordinul MLPAT nr. 27/N/1999 pentru aprobarea Normativului de siguranța la foc a construcțiilor.

I.3. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului RLU se aplica strict in zona analizata prin prezentul PUZ care modifica (actualizeaza) prevederile PUG aprobat si HCLM-uri aprobate. Ele se aplica in vederea realizării construcțiilor si amenajărilor aflate pe aceste amplasamente, orice modificare a prevederilor lui fiind posibila in condițiile legii nr. 350/2001 numai pe baza unui alt PUZ avizat si aprobat legal.

Prin Planuri Urbanistice de Detaliu se pot aduce modificări la prezentul regulament numai in ceea ce privește modificarea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-ului se va desfasura după cum urmeaza:

Lucrări ce necesita autorizație de construire:

Pentru lucrările de construire, extindere, reparare, consolidare, protejare precum si orice alte lucrări indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie executate după aprobarea PUZ-ului, la construcțiile private (locuințe) / publice (străzi, trotuare, rețele tehnico-edilitare) pe baza CU emis de Primăria Constanta cu avizele specific cerințelor de calitate a construcțiilor potrivit prevederilor legale. Avizele si acordurile se emit de către organismele abilitate.

Lucrări ce nu necesita autorizație de construire:

Se pot executa fara Autorizația de Construire toate tipurile de lucrări menționate explicit in Legea nr. 50/1991, modificata cu:

-Oug. nr. 122/2004;

-    Legea nr. 119/2005;

-    Legea nr. 52/2006;

-    Legea nr. 376/2006;

-    Legea nr. 117/2007.

In cadrul PUZ s-au detaliat UTR-urile pe unitati si subunități funcționale, caracterizate prin omogenitatea funcționala si morfologica, reprezentând suportul grafic pentru exprimarea prescripțiilor Regulamentului Local de Urbanism.

Zonificarea funcționala si prevederi cu privire la circulații, parcari, spatii pavate si spatii plantate sunt evidențiate in planșa “Reglementari urbanistice - zonificare funcționala” in care sunt stabilite condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor, obligatoriu de respectat, in cadrul fiecărei subzone.

Detalii despre rețelele tehnico-edilitare existente si propuse sunt prezentate in planșa “Reglementari - echipare edilitara”

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

11.1.    Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural construit

-    spatii verzi amenajate - min.10% din suprafața lotului;

-    vestigii arheologice - raza 50 m, in cazul descoperirii acestora. Autorizația de lucrări de intervenție sau de construire in zonele protejate cu vestigii arheologice este permisa numai după obținerea certificatului de descărcarea terenului de sarcina arheologica;

-    este interzisa realizarea de puțuri forate pentru alimentarea cu apa sau bazine vidanjabile pentru canalizarea menajera.

Zone de protecție fata de construcții si culoare tehnice:

-    LEA -1,5 m din ax, in fiecare parte;

-    zone cu interdicție temporara de construire - in cazul descoperirii unor vestigii arheologice, pana la descărcarea terenului de sarcina arheologica.

11.2.    Regului cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului public *Masuri propuse - prevenirea / diminuarea riscurilor natural:

Conform “Codului de proiectare seismica” P 100-1/2006 amplasamentul studiat prin PUZ se afla in zona de hazard seismic definite de:

-    accelerația orizontala a terenului ag=0,16g;

-    perioada de colt Tc=0,7 sec.

In conformitate cu prevederile STAS 6054/84, adancimea maxima de inghet este de

80 cm.

In conformitate cu STAS 10101/21-92 - “Acțiuni in construcții - încărcări date din zapada” amplasamentul se gaseste in zona B cu greutatea de referința gz=1,2kN/mp pentru o perioada de revenire de 10 ani, 1,6kN/mp pentru o perioada de revenire de 25 ani si 2,0 kN/mp pentru o perioada de revenire de 50 ani.

Conform STAS 10101/20/90 “Acțiuni in construcții - încărcări date de vânt” amplasamentul se incadreaza in zona C unde viteza medie lunara pe doua minute =30m/s si presiunea dinamica de baza la inaltimea de 10m deasupra terenului=0,55kN/mp.

Amplasamentul nu este expus riscului fenomenelor de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

Protejarea săpăturilor fata de reactiunea clădirilor învecinate se va face după caz,cu sprijiniri (palplanse, piloti forați, pereți mulați, etc.) cu fundații de diverse tipuri (tălpi

continui, radiere, piloti, chesoane, barete) rezultate după analiza geotehnica detaliata a fiecărui amplasament.

Volumele de pamant puse in mișcare la realizarea infrastructurilor se vor depozitate in locul indicat de municipalitate.

Parcelele se vor amenaja (plantații, trotuare, platforme) pentru dirijarea si captarea controlata a apelor pluviale.

Masuri de protecție pentru diminuarea / eliminarea surselor de poluare:

Nu se evidențiază riscuri antropice in zona studiata.

Amenajarea platformelor gospodărești pentru resturile menajere se va face la distanta de min. 5,0 m fata de locuința sau in camere special amenajate in corpul clădirilor.

Autorizarea construcțiilor in zona studiata se poate face numai cu condiția asigurării branșamentelor la rețelele edilitare existente (respectiv alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica .alimentare cu gaze sau branșament RADET).

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin PUZ a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publica (străzi, trotuare, rețele tehnico-edilitare).

11.3.    Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

-    clădirile noi se vor amplasa respectând alinierea sau amplasamentul construcțiilor existente vecine;

-    clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective;

-    in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament nu se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public latimea trotuarelor de cca 1.5m, aliniamentele de copaci si specificul architectural al zonei nu permit acest lucru.

-    in cazul construcțiilor izolate si cuplate, se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin 2.0 m;

-    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 2.0 m.

11.4.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Pentru fiecare parcela este obligatorie realizarea celor doua tipuri de accese, respectiv pietonal si carosabil.

RS

Accese pietonale:

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permită circulația persoanelor cu handicap locomotor, conform prevederilor NP 051.

Este interzisa depășirea limitei parcelei spre strada cu amenajari aferente acceselor pietonale (trepte, rampe, etc.).

Accesele auto:

Accesele auto către spatiile de parcare sau garare din interiorul parcelelor vor avea latimea minima de 3,0 m si panta maxima de 18%.

Ieșirile din garaje si parcaje vor fi bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice condiții atmosferice.

Este interzisa modificarea cotelor trotuarelor existente la realizarea rampelor de acces la parcaje/garaje sau depășirea limitei lotului spre strada cu planul înclinat al rampelor de acces la parcaje/garaje.

In cazul parcelelor de colt sau cu aliniamente la mai multe străzi, accesul carosabil va fi ales in funcție de condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile.

Parcaje:

Numărul necesar de locuri de parcare va fi asigurat in interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor, astfel:

-    locuințe

-1 loc de parcare / unitate locativa cu Su < 100 mp

-    2 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 100-150 mp

-    3 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 150 -200 mp

-    spatii comerciale -1 loc parcare / 35 mp Su.

-    birouri si alimentație publica -1 loc parcare / 30 mp Su.

11.5. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare.

La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii.

Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat.

11.6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Este interzisa dezmembrarea parcelelor existente in loturi care au deschiderea la strada mai mica de 8,0 m. Loturile provenite astfel din dezmembrarea parcelelor existente nu sunt construibile.

II.    7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Pe fiecare parcela este obligatorie realizarea de spatii plantate pe o suprafața de min.10% din suprafața terenului.

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar realizării acceselor si parcajelor.

III.    ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Conform PUG zona se incadreaza in ZRL2a - SUBZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

H maxim conf. P.U.G.aprobat = P+2

P.O.T. maxim conf. P.U.G.aprobat = 35% - 45% (pt investiții cu funcțiune complementara) C.U.T. maxim conf. P.U.G.aprobat =1 -1.35 (pt investiții cu funcțiune complementara)

Conform Legii 350/2001 actualizata 2013 se poate majora CUT cu maxim 20%. P.O.T. majorat = 42% - 54% (pt investiții cu funcțiune complementara)

CUT majorat =1.2-1.62 (pt investiții cu funcțiune complementara)

Având in vedere aspecte urbanistice:

-    existenta majoritara a unui fond construit impropriu (respectiv construcții parter aflate in stare proasta, cu indici mari de ocupare a terenului);

-    existenta unui parcelar cu un număr majoritar de loturi cu suprafața mai mica de 200-250 mp.

-    echipare tehnico-edilitara pe traseele stradale;

si aspecte legislative: respectarea noilor reglementari ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si actualizata prin Legea nr.190/2013;

Se propune:

ZRL2a1 - subzona a ZRL2a, SUBZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale - avocatura, arhitectura, medicina, cabinete medicale, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamant, sanatate, parcare), pentru care vor creste valorile indicatorilor urbanistici astfel:

RH = P+2, POT maxim = 50%, CUT maxim = 1.5

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

ZRL2a1 - subzona a ZRL2a, SUBZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

-    sunt admise următoarele utilizări:

-    locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat, izolat;

-    funcțiuni complementare locuirii: comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina), cabinete medicale, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare, in limita a 50% din Ad (aria desfasurata a clădirii).

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    se interzic următoarele categorii de activitati:

-    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 50% din Ad, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si/sau produc poluare si zgomot;

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

-    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

-    depozitare en-gros;

-    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) Conform Regulamentului General de Urbansim se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenu ui*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața

(mp)

Front (m)

Suprafața

(mp)

Front (m)

Suprafața

(mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

-

-

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

(2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 m. Daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevederile Art. 19 si Art. 20 din capitolul “Prevederi generale” ale RLUMC.

- parcela este accesibila dintr-un drum public sau prin servitute de trecere legal obtinuta printr-o trecere de minim 3.0 m.

Este interzisa dezmembrarea parcelelor existente in loturi care au deschiderea la strada mai mica de 8.0 metri. Loturile provenite astfel din dezmembrarea parcelelor existente nu sunt construibile.

Pentru parcelările existente, executate înainte de 1996, cu dimensiuni ale loturilor inferioare celor prevăzute de prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la normele de igiena si de protecție împotriva incendiilor. - preluare din prevederile “Ghidului cuprinzând precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea regulamentului local de urbanism R9

de către consiliile locale”, emis în 1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. De asemenea, pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de consolidare si supraetajare a clădirilor existente cu respectarea POT si CUT maxim admise, precum si a regimului de inaltime maxim aprobat prin prezentul regulament.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

-    clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția clădirilor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente, tinind cont si de alinierea clădirilor vecine.

-    in cazul parcelelor existente cu deschiderea spre strada mai mica de 8.0 m, construcțiile se vor retrage min. 5.0 m fata de aliniament. Aceste construcții vor avea un regim de construire înșiruit iar retragerea fata de aliniament le va asigura spațiul necesar pentru parcarea in incinta.

-    retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări.

-    in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament nu se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public. Latimea trotuarelor de cca 1.5m, aliniamentele de copaci si specificul architectural al zonei nu permit acest lucru.

-    racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III;

-    in cazul clădirilor amplasate pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    clădirile vor fi dispuse de preferința izolat si se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai puțin de 2,0 m;

-    dispunerea noilor clădiri cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate este permisa numai daca exista un calcan al unei clădiri in stare buna care se poate menține sau reface in aceeași dispunere sau daca dispunerea sa in regim izolat nu este posibila si parcela învecinată permite la rândul ei cuplarea; lungimea calcanului va fi de maxim 25,Om, dar nu mai mult de jumătate din adancimea parcelei;

-    clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 2.0 m;

-    in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita de proprietate avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

-    clădirea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 10.0 m pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor intoarce fațade spre ambele străzi;

-    in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 2.0 m, se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

-    in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, trebuie retrase cu 1.0 m de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

-    clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

-    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 2.0 m;

-    in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 m nu se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceasta limita exista deja calcanul unei clădiri existente in stare buna iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestuia (se vor lua in considerare si garajele sau anexele gospodărești);

-    dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii (respectiv 2.50 m - ART. 14).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite.

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

-    parcela va avea asigurat un acces carosabil si unul pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 m lățime;

-    in cazul parcelelor de colt sau cu aliniament la mai multe străzi, accesul (accesele) carosabil va fi ales in raport cu condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile.

-    in cazul funcțiunilor care impun accesul autospecialelor de stingere a incendiilor pe mai mult de o fațada, se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat incat sa permită accesul acestora.

-    accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

-    accesul pietonal va fi asigurat din trotuarele existente si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor

Rll

-    in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare / garare va fi asigurat conform “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” si a RGU - Anexa nr. 5.

-    numărul necesar de locuri de parcare va fi asigurat in interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor, astfel:

-    locuințe -1 loc de parcare / unitate locativa cu Su < 100 mp

-    2 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 100-150 mp

-    3 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 150 -200 mp

-    spatii comerciale -1 loc parcare / 35 mp Su.

-    birouri si alimentație publica -1 loc parcare / 30 mp Su.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-    inaltimea maxima admisa este P+2, 10m la cornișa, calculat de la cota ±0.00 a trotuarului;

-    se admit depășiri de 1-2m numai pentru alinierea la comisa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

-    inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m cu centrul pe linia cornișei sau streasinei;

-    inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii (respectiv 2.50 m);

-    nu se normează numărul de subsoluri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor învecinate cu care se afla in relație de co-vizibilitate

-    clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

-    toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile;

-    garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

-    se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

-    calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru a diminua impactul vizual negativ;

-    se interzice montarea vizibila a aparatelor de aer condiționat pe fațadele principale.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    la clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii.

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada;

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (St);

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul predominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparent, etc.;

-    gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 m si minim 1.80 m din care un soclu opac de 0.60 m si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

-    pentru loturile libere: POT maxim = 50%

-    pentru loturile construite, cu POT mai mare de 50% este posibila supraetajarea, cu pastrarea POT existent, încadrarea in regimul de înălțime P+2 si CUT maxim 1,5.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC /mp teren)

-    pentru loturile libere: CUT maxim = 1,5;

-    pentru loturile construite, cu POT mai mare de 50% este posibila supraetajarea, cu pastrarea POT existent, încadrarea in regimul de inaltime P+2 si CUT maxim 1,5. Terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale se iau in

considerare in calculul AC.

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul, demisolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

Data,

06.04.2015ANEXA LA n

HCLM Na <5^2. /^fJ'

1.    ‘Procentul regulament nu ara ca scop intrarea in legalitate* o unor construcții odifreoto rara autorizat» de «cnsttU'je sau caro nu tetpocta prevederile automatei do ccnsuisre

2.    InSiatîr PUZ M£FI £RSWt si ALISELDA initiateru documentatei de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul situat pe slr.B.P.Hasdeu. nr35.

3.    CUT-ul propus este mai mie sau egal decât 4

a CUT-U propus este mai mc sau egal decât AUT aprobat plus 20%.

POT PROPUS tAAXlM ■ POT EXISTENT » 20%

cut propus r.'AXif.t=cut existent • 20%


I P.U.2. PENTRU TERENUL DELIMITAT LA NORD DE

! STR. B.P.HASDEU, LA SUD DE ALEEA HASDEU, LA VEST DE STR.CIOCARLIEI SILA EST DE STR.FARULUI

; conform aviz de oportunitate nr.50814 din 07.04.2014    \REGLEMENTARI URBANISTICE ■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA SC t/SOO LIMITE

IZ “ I LIMITA PU2

limita teren careagsneratpuz


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

,    :

| LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2 si ANEXE

l i I LOCUINȚE COLECTIVE P*3-P+S

PUNCTE ALIMENTAȚIE PUBLICA - la parter •    COMERȚ / SERVICII - la parter

:    i DOTARE SANATATE - CENTRU MEDICAL- la porter

CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONAIE 1.1'.',..! CIRCULAȚII CAROSABILE Itoatri CIRCULAȚII PlETONALE

A.    ACCES PIETONAL

A    ACCES AUTO

PARCARE AMENAJATA


•A


'C "


‘'X . 2RL2a5. î


ZONE REGLEMENTATE

ZRL2at - SU0ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P*2-3 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE RH»P»2 POT-53% CUT ■ 15

ZONE REGLEMENTATE CONFORM PUG IN VIGOARE

ZRL2a • SUSZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU MAXIM P*2 NIVELURI SITUATE IN AFARA

PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

RH«*P»2 POT-- 35%-d5% CUT = 1.0CH,35

ZRL4 - SUSZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE MEDII (P*3-4J SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONOERENT REZIDENȚIALE RH = PW POT = 30% CUT = 1.5OPREȘEDINTE ȘEDINȚ

yotitz-e- WÎP-t'


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA IsNACH'