Hotărârea nr. 221/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E, LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, BD. MAMAIA NR. 23, INIȚIATOR BITTAR AHMAD;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil D + P+3-4E - locuințe colective cu spațiu comercial la parter, pentru terenul situat in bd. Mamaia nr. 23, proprietate Bittar Ahmad

13 10

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 139480 / 05.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 139478 / 05.10.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui. Bittar Ahmad înregistrată sub nr. 44470/25.03.2015. în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil D + P+3-4E -locuințe colective cu spațiu comercial la parter, pentru terenul situat in municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 23, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care face obiectul documentației de urbanism, în suprafață de 360 mp (conform actelor de proprietate) și 363 mp (conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu numărul cadastral 238035, înscris în Cartea Funciară a UAT Constanța, este proprietate privată Bittar Ahmad conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 311/12.03.2014 la Biroul Notarilor Publici Asociați Doinița Crișan și Delia Crișan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Bittar Ahmad (domiciliat în Constanța, bd. Mamaia nr. 21, etaj 3), în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Dobre Mircea

CONSTANȚA

NR. 221

   /    13-10-_2015

ELABORARE PUD PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E-4R - LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER -LEQKNDA


Limite el parcelar


Limita amplasament ca a generat (£ PUZ 8 = 360/363mp (eoni acta/mas.)


|lHlllllllll| UTR-url existenta

Limita da proprietate


Contur Indicativ al construcțiilor

Contur etaj / consola


■ - - H Aliniament

Edificabil maxim propus


Teren proprietate privata


2b-1 Denumire UTR-url


Funcțiuni propua


Locuințe colective cu parter comercial Imobil propus spre contruire D+P+3E-4R Spatii plantate existente


Spatii plantate propuse

I Circulații pletonale existente

Circulații pietonale propuse

I Circulații auto existente |    | Circulații auto propuse

n Locuri de parcare existenteLocuri de parcare propuse pe lot Rampa acces demisol | Acces pietonal |    !    | Acces carosabil

REGLEMENTARI CIRCULAȚII PROPUSE

9 LOCURI DE PARCARE PROPUSE:

-    7 LOCURI DE PARCARE PROPUSE LA DEMISOL

-    2 LOCURI DE PARCARE PROPUSE LA PARTER RETRAGERI PROPUSE:

LATERALE (stanga / dreapta): - amplasare pe limrta de proprietate - O.OOm FATA DE ALINIAMENT (BD MAMAIA): variabil conform plan reglementan FATA DE LIMITA POSTERIOARA (PROPRIETATE PRIVATA): 5.00m conform plan reglementari

REGLEMENTARI PROPUSE AMPLASAMENT CE A GENERAT PUD, BD. MAMAIA NR.23


S TEREN

SC max SD max PO T max CU T max


DIN ACTE 360MP EXISTENT 0 mp 0 mp 0 0


DIN MĂSURĂTORI 363MP PROPUS 217 8 mp 1089 mp

60%

3Str. GRIGORE TOCILESCU Nr. 1 A. PAR' ER. AP.1, CONSTANTA

___îl J13/2332/2013

R032418533


BENEFICIAR: BITTAR AHMAD


INVESTITOR:^, BITTAR AHMADEAST ATELIER S-l 1.

SEF DE PROIE

Arh. IONUT


PROIECTAT/DESENAT Urb.Andrei Pascu Urb. Irina Panail


OBSERVAȚII


Nr. Proiect: 92/Faza:PUDZ Data:2014

REVIZIA:


TITLU PROIECT


ELABORARE PUD PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E-4R

- LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATMJ COMERCIAL LA PARTER -


ADRESA


BD. MAMAIA NR. 23


TITLUL PLANURILOR


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE CIRCULAȚII SC 1:200


U03.2


[A c»a I focumml nu n >l raptoflu», sub nici o torm a sl sub nici un motiv lara parmlti u n « a si acordul scris al s c. EAST ATELIER