Hotărârea nr. 220/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - PENTRU ZONA DELIMITATA DE BD. MAMAIA, STR. CRISANA, STR. CHILIEI, STR. ION VODA INITIATOR TUDOSE MARICEL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de Bd. Mamaia, strada Crișana, strada Chiliei, strada Ion Vodă

. Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data fe./o. 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 135536 din 24.09.2015 , raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 135530 din 24.09.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanism, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al pianului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților Tudose Măricel și Cecilia înregistrată sub nr.88235/24.06.2015, precum și Avizul de oportunitate nr.29136/26.02.2015 al Direcției urbanism.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de Bd. Mamaia, strada Crișana, strada Chiliei, strada Ion Vodă, terenuri proprietate publică și privată, inițiatori Tudose Măricel și Cecilia, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu respectarea condițiilor din avizul comisia de circulație nr.A0005229/29.04.2015, avizul Direcției județene pentru cultura Constanța nr.965/Z/12.05.2015,avizul Agenției Naționale pentru protecția mediului Constanța nr.9824RP/10.06.2015 și avizul comisiei de circulație nr.A0005229/29.04.2015.

Zona studiată în suprafață 9093,13mp include terenul proprietatea inițiatorului în suprafață de 263 mp din măsurători și 280 mp din acte, identificat cu nr. cadastral 212699 conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 188/12.02.2014 la Biroul notarilor publici asociați Doinița Crișan și Delia Crișan și din terenuri proprietate publică și privată.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numiților Tudose Măricel și Cecilia, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de<Z^/consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, /    CONTRASEMNEAZĂ,

9-®/W mW/

CONSTANȚA

NR. ZZ<>, tz-io. 2015


ROMÂNIA

JUDEJUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

f

NR.ÎNREG. 72050/25.05.2015

RAPORTUL

INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

OBIECTIV: Plan Urbanistic Zonal pentru amplasamentul delimitat de bd. Mamaia, strada Crișana, strada Chiliei și strada Ion Vodă, Municipiu Constanța INIȚIATOR: TUDOSE MĂRICEL Șl CECILIA

1.Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Etapa pregătitoare

Prin adresa nr. 56272/22.04.2015 beneficiarul a notificat intenția de a elabora Planul Urbanistic Zonal însoțit de certificatul de urbanism nr. 1152/17.04.2015 și avizul de oportunitate nr. 29136/26.02.2015, planul urbanistic zonal preliminar, fotografii cu amplasarea panoului privind intenția elaborării și anunțul de intenție (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 5 zile).

Etapa de elaborare a propunerilor

Beneficiarul a depus anunțul privind consultarea PUZ înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 59229/29.04.2015 (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 25 zile) însoțit de fotografii cu amplasarea panoului pe teren.

a)    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului

Dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 în data de 15.05.2015 conform anunțului nr. 59229/29.04.2015.

b)    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

Nu este cazul

c)    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Nu este cazul

d) Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică nu s-au depus solicitări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse.

La dezbaterea publlică au participat reprezentant Direcția Urbanism și reprezentant proiectant-conform proces-verbal nr. 67512/15.05.2015.

2. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Nu este cazul

a)    Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate în timpul procesului

Nu este cazul

b)    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru

Nu este cazul

c)    Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor

Nu este cazul

Spre susținerea celor consemnate în prezentul raport anexăm documente justificative.

MEMORIU TEHNIC PUZ PRELIMINAR

DENUMIRE PROIECT : Plan urbanistic zonal - ELABORARE PUZ PT. TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST, CONSTANTA, JUDEȚUL CONSTANTA.

BENEFICIAR :    TUDOSE MĂRICEL SI TUDOSE CECILIA

PROIECTANT GENERAL:

PROIECT UNIQUE SRL

SPECIALITATEA:

ARHITECTURA

NUMĂR PROIECT:

9B/2014

DATA

APRILIE 2015

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECT UNIQUE S.R.L.

Proiect nr. 43/2013

Plan urbanistic zonal - ELABORARE PUZ PT. TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST, CONSTANTA, JUDEȚUL CONSTANTA.

BENEFICIAR: TUDOSE MĂRICEL SI TUDOSE CECILIA

LISTA DE SEMNATURI

SEF DE PROIECT:

Ing. Duna Dumitru

ARHITECT:

Arh. Urb. C.I.Petrescu

URBANISM :

Arh. Urb. C.I.Petrescu

TOPOGRAFIE:

sc. GEOCAD LIMITS .srl

STUDIU GEOTEHNIC:

ing. geol. Moga Liliana

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECT UNIQUE S.R.L.

Proiect nr. 43/2013

Plan urbanistic zonal - ELABORARE PUZ PT. TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST, CONSTANTA, JUDEȚUL CONSTANTA.

BENEFICIAR: TUDOSE MĂRICEL SI TUDOSE CECILIA

Borderou:
01. Foaie de Capat
02. Lista de semnaturi
03. Borderou
04. Anexe:
05. Memoriu PUZ PRELIMINAR
06. Regulament local de urbanism
07. Piese desenate PUZ:

A-01. încadrare in zona

A-02. Situație existenta

A-03. Situația juridica

A-04. Reglementari urbanistice A-05. Reglementari - echipare edilitara

08. Cuprinsul memoriu PUZ PRELIMINAR:

1. Introducere

1.1.

1.2.

1.3.

Date de recunoaștere a documentației

Obiectul lucrării

Surse documentare

2.

Stadiul actual al dezvoltării

2.1.

Evoluția zonei

2.2.

Încadrarea in localitate

2.3.

Elemente ale cadrului natural

2.4.

Circulația

2.5.

Ocuparea terenurilor

2.6.

Echipare edilitara

2.7.

Probleme de mediu

2.8.

Opțiuni ale populației

3.

Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2.

Prevederi ale PUG

3.3.

Valorificarea cadrului natural

3.4.

Modernizarea circulației

3.5.

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA-REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare

3.7.

Protecția mediului

3.8.

Obiective de utilitate publica

4.

Concluzii,

MASURI IN CONTINUARE

întocmit: arh. Urb. C. I.Petrescu

Memoriu PUZ PRELIMINAR

1. Introducere_

1.1. Date de recunoaștere a documentației_

Denumirea lucrării: Plan urbanistic zonal - ELABORARE PUZ PT. TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST, CONSTANTA, JUDEȚUL CONSTANTA.

Beneficiar: Tudose Măricel si Tudose Cecilia Proiectantul general: s.c. Proiect Unique s.r.l.

•    Subproiectanti, colaboratori:

URBANISM :    proiectat: Arh. Urb. C.I.Petrescu

TOPOGRAFIE:    se. GEOCAD LIMITS .srl

STUDIU GEOTEHNIC:    ing. geol. Moga Liliana

•    Data elaborării: noiembrie 2014

1.2. Obiectullucrarii

•    Solicitări ale temei program:

Obiectul prezentei documentații il constituie analiza pentru obținerea avizului de oportunitate in vederea elaborării PUZ pentru terenul delimitat de Bld.Mamaia la sud-est, str.Crisana la sud-vest, str. Chiliei la nord-vest si str. Ion Vodă la nord-est, Constanta, Județul Constanta, ce urmărește modificarea valorii maxime a indicatorilor urbanistici, modificarea regimului maxim aprobat pentru zona mai sus menționata, prin corelare cu tendințele dezvolatarii zonei si cu solicitările beneficiarilor.

Relationarea acestei zone cu localitatea, dimensionarea, funcționalitatea si aspectul arhitectural al clădirilor, integrarea si armonizarea noilor construcții cu cele existente, echiparea cu utilitati edilitare, elemente de protecția mediului.

Necesitatea întocmirii planului urbanistic zonal pentru zona studiata, a rezultat din următoarele considerente:

Necesitatea stabilirii unor reglementari urbanistice in vederea diversificării funcțiunilor existente si modificării in condiții legale a indicatorilor urbanistici;

Terenul in cauza este teren de construcții, intravilan;

Amplasamentul studiat este liber de construcii.

• Amplasamentul este favorabil, situat din punct de vedere funcțional in UTR 3d , fiind situat intr-o zona aflata in continua dezvoltare economica, in ceea ce privește construcția locuințe, birouri, spatii pentru comerț, dotări la nivel de cartier sau de oras,etc.

Zona propusa denumita subzona ZRL2a este compusa din:

• ZRL2a - Funcțiuni permise: locuire individuala sau colectiva si funcțiuni

complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, prestări servicii, birouri pentru exercitarea de profesii liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc.) in limita a maxim 25% din AC, depozitare produse fara nocivitate.

Aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor funcționale, tehnice si estetice ale zonei, avand in vedere situarea terenului pe o artera importanta a orașului, si mobilarea in perspectiva a acestei zone

•    Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona cuprinsa in UTR 3d_

Zona este in continua dezvoltare, cuprinzând locuinteindividuale/ colective, spatii comerciale, instituții financiar-bancare, depozitare produse fara nocivitate, , birouri, dotări la nivel de cartier sau de oraș, etc.

Surse documentare

•    In vederea elaborării prezentului PUZ, s-au consultat următoarele documentații:

Plan Urbanistic General al Orașului Constanta

Plan de identificare si ridicare topografica avizat de OCPI

Legea nr. 50/1991 si 453/1 aug.2001 privind autorizarea construcțiilor

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

Legea nr. 215/2001 privind administrația locala

Legea nr. 54/1998 privind circulația juridica a terenurilor

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea nr. 137/1995 republicata privind protecția mediului

Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii - privind norme de igiena a populației

Legea nr. 107/1996 a apelor

HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.

Evoluția zonei

•    Date privind evoluția zonei

Zona este încadrata in PUZ, in UTR 3d - si este compusa dintr-o subzona funcționala ZRL2a, cu funcțiunile amintite mai sus: locuințe colective si funcțiuni complementare locuirii:parcare/garare, spatii comerciale, instituții financiar-bancare, spatii de recreere, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercizarea de profesiuni liberale(avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC, funcțiuni menținute prin PUZ de fata. Regimul tehnic al terenului nu se va modifica in urma aprobării prezentului PUZ-teren de construcții.

•    Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evoluția localității

O data cu evoluția orașului Constanta, se urmărește valorificarea eficienta a terenurilor care in prezent sunt terenuri de construcție intravilane, situate in puncte cheie - in zone de mare importanta pentru oraș.

•    Potențial de dezvoltare

Zona dispune de toate rețelele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale. Pe langa evoluția fireasca a zonei, potențialul acesteia va creste in ceea ce privește alaturarea in bune condiții a unui imobil de locuințe colective si funcțiuni complementare acesteia - parcare/garare.

2.2.

Încadrarea in localitate

•    Poziția zonei fata de intravilanul localității

Terenul este situat in intravilanul orașului Constanta.

•    Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării in domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general, etc.

Terenul in studiu se afla in apropierea zonei centrale a orașului Constanta fiind delimitat de Bld.Mamaia la sud-est, str.Crisana la sud-vest, str. Chiliei la nord-vest si str. Ion Vodă la nord-est.

•    Echiparea edilitara a zonei cuprinde rețele de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

2.3.

Elemente ale cadrului natural

•    Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful,

rețeaua hidrografica, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale

Studiul geotehnic a fost întocmit de ing. geol. Moga Liliana si are următoarele concluzii:

Nivelul hidrostatic - la data efectuării cercetărilor, nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje pana la adancimea de-5.50m.

-    Teren bun pentru fundare -1.30m. Adancimea recomandata pentru fundare este de -1.30m de la cota terenului actual

-    Se va utiliza la dimensionarea fundațiilor o presiune convenționala de calcul de max. Pconv=130 kP

-    Alte detalii - vezi studiul geotehnic atașat._

2.4. Circulația

•    Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulației rutiere, feroviare, navale, aeriene, - după caz.

Artera de comunicație cu centrul orașului o reprezintă Bulevardul Mamaia care intersectează str.Crisana.

Circulația in zona este bine organizata, străzile fiind folosite îndeosebi de locuitorii din zona studiata. Accesul carosabil in zona studiata se face de pe străzile Str. Crisana, Str. Chiliei si Bld. Mamaia, iar circulația pietonala de pe trotuarele aferente.

•    Capacitati de transport, greutati in fluenta circulației, incomodări intre tipurile de circulație, precum si intre acestea si alte funcțiuni ale zonei, necesitați de modernizare ale traseelor existente, si de realizare ale unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, interesectii cu probleme, priorități, etc.

Datorita faptului ca amplasamentul studiat are deschidere la o artera principala de circulație - BD. Mamaia - reprezita o zona in continua dezvoltare economica datorita numeroaselor funcțiuni ce se întind de lungul acestei artere - locuire, cornet, birouri, administrație, invatamant, sanitar, etc. traficul devine aglomerat la orele de vârf. Nu se semnalează probleme critice insa este necesara o intervenție la nivelul circulațiilor - amenajarea unor locuri noi de parcare - pentru a evita ambuteajele datorate staționarii mașinilor pe pe benzile de circulație.

2.5.    Ocuparea terenurilor

•    Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata

Zona studiata se afla intr-o zona de locuire, predominând funcțiunile de locuire si cele complementare acesteia.

•    Relationari intre funcțiuni

Funcțiunile indentificate in zona studiata sunt comatibile - Din acest punct de vedere nu exista probleme deoarece in zona studiata este prezenta funcțiunea de locuire si funcțiuni complementare acesteia - parcare/garare si comerț.

•    Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Pentru întreg pateul studiat indicatorii urbanistici existenti au următoarele valoari:

POT = 35%, CUT =1 - pentru locuire

POT = 45%, CUT = 1.35 - pentru locuire si funcțiuni complementare.

Pe terenul care a generat PUZ se afla in prezent o construcție D+P+2E in execuție.

•    Aspecte calitative ale fondului construit

Imobilele din zona cuprinsa de UTR 3d nu reprezintă valori arhitecturale sau ambientale, iar starea fondului construit in aceste zone este medie spre buna, in general.

•    Asigurarea cu spatii verzi

Spatiile verzi in zona reprezintă aproximativ 10% din suprafața studiata acestea fiind desfășurate pe loturile proprietate privata si de-a lungul străzilor ce mărginesc-vegetație de aliniament.

•    Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu este cazul.

•    Principalele disfunctionalitati Nu se sesizează disfunctionalitati.

2.6.    Echipare edilitara

•    Stadiul echipării edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localității (debite si rețele de distribuție de apa potabila, rețele de canalizare, rețele de transport energie electrica, rețele de telecomunicație, surse si rețele alimentare căldură, posibilități alimentare cu gaze naturale - după caz)

In zona studiata exista rețele de alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica si termica, telefonizare, internet, gaze naturale.

•    Principalele disfunctionalitati Nu se sesizează disfunctionalitati.

2.7.    Probleme de mediu

•    Amplasamentul fiind situat in zona de terenuri de construcții, aceasta propunere nu creeaza noi probleme de mediu.

•    Lucrările preconizate vor respecta condițiile de igiena ale mediului si se vor reface zonele afectate de lucrări.

2.8.    Opțiuni ale populației

•    Prevederile PUG, corelat cu opțiunile populației, ale autoritatilor locale si ale instituțiilor teritoriale interesate, au relevat următoarele necesitați:

o Asigurarea unei diversități funcționale ce va urmări o dezvoltare coerenta a zonei de locuire o Rezolvarea disfunctionalitatilor privind circulația in zona - amenajarea unor locuri noi de

parcare.

o Rezolvarea dotărilor tehnico-edilitare necesare funcționarii corespunzătoare a viitoarelor construcții, in corelare cu dotările existente in zonele adiacente

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare

In urma studierii surselor documentare si a temei de proiectare întocmită de inițiatorul PUZ, Consiliul Local Constanta, se trag următoarele concluzii:

3.2.

o Se vor respecta aliniamentele clădirilor propuse fata de străzile adiacente -construcțiile noi min. 4m fata de limita proprietății la strada, iar, fata de vecinătăți se va respecta Codul Civil

o Natura terenului pune in evidenta posibilitatea fundării fara mijloace speciale

o Adâncime minima de fundare Dfmin=conform studiu geotehnic - vezi punctul 2.3.

o La amplasarea construcțiilor in lot se va tine seama de restricțiile generate de zonele de protective ale conductelor de apa, conductelor de canalizare si a liniilor electrice aeriene.

o Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU.

Prevederi ale PUG

Prevederile PUG incadreaza zona studiata in UTR 3d, fiind situat intr-o zona in continua dezvoltare, in ceea ce privește construcția de spatii comerciale - comerț en-gros, instituții de recreere, instituții financiar bancare, etc. Zona este definita ca fiind o zona de locuire - ZRL2a-cu funcțiuni permise, după cum urmeaza:

• ZRL2a - Funcțiuni permise: locuire individuala sau colectiva si funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, prestări servicii, birouri pentru exercitarea de profesii liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc.) in limita a maxim 25% din AC, depozitare produse fara nocivitate.

o Dezvoltarea unei zone mixte are un efect benefic, atat din punct de vedere economic, cat si social,

ridicând valoarea zonei prin inbunatatirea fondului construit si a calitatii locuirii in zona.

3.3.

Valorificarea cadrului natural

Cadrul natural actual al zonei nu este controlat, amenajat, exista spatii verzi atat pe domeniul pubic cat si pe cei privat, insa in ambele acazuri acestea sunt neamenajate. Prin amenajările propuse si indicii urbanistici definiți se vor menține valorile ca procent de ocupare a spatiilor verzi raportat la teren si imbunatatirea relației cadru construit - cadru natural amenajat, specific țesutului urban periferic.

Excavatiile rezultate din săpăturile pentru fundații si subsol se vor transporta si depozita la groapa de gunoi a orașului.

3.4.

Modernizarea circulației

•    Aportul unor noi imobile in zona necesita si crearea unor accese facile care sa nu influențeze circulația din zona. Accesul auto pe proprietate se va realiza fara afectarea totuarului aferent străzii Baba Novac si bd. Aurel Vlaicu.

•    Parcajele necesare au fost calculate conf. HGR nr. 525/27.06.1996 si Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, indicativ P132-93, astfel:

•    Pentru locuințe: cu suprafața utila < lOOmp -1 loc de parcare

Suprafața utila intre 100-150mp-2 locuri de parcare

Suprafața utila intre 150-200mp -3 locuri de parcare

•    Pentru spatii comerciale si -1 loc de parcare/35mp de suprafața utila

•    Pentru birouri si alimentație publica -1 loc de parcare/30mp de suprafața utila:

• Parcarea autovehicolelor se va realiza in cadrul proprietății, fiind o zona cu un grad ridicat de trafic este interzisa staionarea acestora pe carosabil sau trotuar.

3.5.

3.5.1.

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA-REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Organizarea arhitectural - urbanistica

Criteriile principale de organizare arhitectural - urbanistica ale zonei au fost următoarele:

-

Asigurarea amplasamentelor si amenajărilor necesare pentru noile construcții stabilite prin tema de proiectare

Asigurarea orientărilor corecte fata de punctele cardinale

Organizarea circulațiilor carosabile si pietonale la nivelul terenului studiat, si legătură lor cu artele de circulație

Asigurarea acceselor adecvate in imobilele propuse

Stabilirea obiectivelor de utilitate publica, a terenurilor si rețelelor tehnico-edilitare in domeniul privat

Integrarea si armonizarea cadrului construit cu cel natural existent

3.5.2.

Zonificarea teritoriului

Prezentul PUZ trateaza mobilarea si reglementările urbanistice a unor suprafețe ce îndeplinesc condiții generale de construibilitate. In conformitate cu elementele de tema stabilite cu inițiatorii prezentului PUZ, astfel incat acestea sa se înscrie in tipologia zonei prefigurate si sa se utilizeze in mod echilibrat particularitățile configurației terenului (forma planimetrica si de nivel).

întreaga suprafața de teren cuprinsa in PUZ constituie o unitate destinata ca parte componenta a zonei mixte cu funcțiunile de comerț, birouri, locuire,recreere specifice zonei.

REGLEMENTARI - BILANȚ TERITORIAL

ZRL2a

EXISTENT

Suprafața teren = 9093.13mp Suprafața construita =4091.90 mp

POT = 35 %, CUT =1 - pt. locuire POT = 45 %, CUT = 1.35 - pt. locuire

si funcțiuni complementare


PROPUS

Suprafața teren = 9093.13 mp

Suprafața construita propusa = 4940.36 mp

POT propus = 54 %

CUT propus = 1.20 - pt. locuire

CUT propus = 1.62 - pt. locuire si funcțiuni

complemenatre

Regim de inaltime: D+P+3E

Funcțiune propusa: locuințe colective si funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț, birouri pentru exercizarea de profesiuni liberalefavocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC;

3.5.3.    Regimul de inaltime

Regimul de inaltime propus pentru terenul din str. Crisana este D+ P+3E Regimul de inaltime maxim propus pentru zona studiata : P+3E înălțimile maxime propuse sunt:

La comisa Hmax = 16.00 m - de la CTA Construcțiile propuse vor avea invelitoare - tip terasa.

3.5.4.    Regimul de aliniere

Aliniamentul propus reprezintă limita maxima admisibila de construire a clădirilor fata de vecinătăți si se calculează de la fațada construcției la limita de proprietate.

Criteriile care au stat la baza determinării regimului de aliniere au fost:

-    existenta unor aliniamente stabilite prin PUZ din zonele învecinate

-forma parcelei si gasirea unei soluții benefice de amplasare a construcției in parcela

-    distantele minime intre construcții, normate de Codul Civil si alte normative in vigoare

-    clădirile se vor dispune izolat fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei la o distant egala cu % din inaltime dar nu mai puțin de 6metri

-    distanta intre clădiri va fie gala sau mai mare decât media înălțimilor fronturilor opuse dar nu mai puțin de 6.0metri

-    distanta de mai sus se poate reduce la jumătate daca nu sunt accese in clădire si/sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze încăperi in care se desfasoara activitati permanente

Amplasarea fata de drumurile publice

Amplasarea construcțiilor se va face respectând următoarele distante minime fata de limitele de proprietate, astfel:

-    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 4.0 metri in cazul străzilor de

categoria I si II;

-    conform cod civil - fata de limitele laterale de proprietate

3.5.5.    Indici urbanistici

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului pentru parcelele nou create, se stabilesc valori maxime privind procentul de ocupare al terenului (POT) si coeficientului de utilizare al terenului (CUT)

Pentru bilanțul zonei studiate :

Indice

Existent

Propus

POT

35%-45%

54%

CUT

1-1.35

1.20-1.62

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1.    Soluția propusa de racordare la rețelele de apa si canalizare existente

Pentru satisfacerea in condiții corespunzătoare a necesarului de apa pentru construcțiile proiectate, se propune alimentarea acestora din conductele stradale de alimentare cu apa si canalizare.

Apele uzate menajere vor fi colectate si degajate in conducta de canalizare stradala.

Apele pluviale adunate de acoperișurile construcțiilor se vor colecta prin țevi de scurgeri din tabla zincata, la colturile clădirilor, si vor fi conduse către conducta de canalizare stradala.

Apele menajere pentru imobilele cu funcțiunea de alimentație publica vor trece printr-un separator de grăsimi.

Pentru satisfacerea in condiții corespunzătoare a necesarului de apa pentru construcțiile proiectate respectiv a necesarului de incendiu interior qii=4*2.5l/s si a necesarului de incendiu exterior se propune alimentarea zonei studiate prin aducerea la limita de proprietate a rețelei de apa din strada Baba Novac si bld. Aurel Vlaicu si bransarea la aceasta.

Branșamentele de apa pentru construcții se vor executa din țeava de polietilena de înalta densitate PEHD Dn SDR 17.5.

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un racord de canalizare PVC - G200mm, si conduse la racordul din limita proprietății.

Apele pluviale de acoperișurile construcțiilor se vor colecta prin țevi de scurgeri din tabla zincata, la colturile clădirii, si vor fi evacuate la o rețea de canalizare pluviala ce se va proiecta pentru zona respectiva. Rețeaua interna de canalizare pluviala se va racorda la rețeaua stradala de canalizare pluviala.

3.6.2.    soluția propusa de racordare la rețeaua de gaz

Clădirile propuse se vor racorda la rețeaua stradala de gaze naturale existenta pe str.Crisana, cu respectarea condițiilor de siguranță. Conductele vor fi montate subteran.

3.6.3.    SOLUȚIA PROPUSA DE RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICA

Sunt figurate in planșele de Reglementari Rețele edilitare traseele existente ale rețelelor electrice de pe amplasamentul studiat.

Pentru racordarea la rețeaua de energie electrica se va amplasa un post de transformare in limita proprietății, conform planșei de reglementari edilitare, daca acesta va fi prevăzut de societatea de distribuție, cu ajutorul caruia va fi posibila alimentarea cu energie electrica a obiectivului.

Se trateaza problemele legate de instalațiile electrice, după cum urmeaza:

a.    Alimentarea cu energie electrica

b.    Instalația electrica de iluminat si prize

c.    Alimentarea cu energie electrica străzilor proiectate

Se vor respecta Normativele NP 17-02, 118/1-01, 120-2000, precum si celelalte Normative si Norme in vigoare si a căror respectare va fi obligatorie.

3.6.4.    Soluția propusa de racordare la rețeaua de telefonie si cablu TV

Telefonizarea zonei se va face atât de către Romtelecom, cât și de către firmele private de cablu care oferă servicii integrate de telefonie fixă, cablu TV și conexiune Internet. Se vor lua măsuri ca aceste firme să faca investițiile necesare astfel încât racordurile la rețeaua de cablu și telefonie să se execute îngropat și nu aparent.

Racordarea la rețeaua de telefonie se va face cu avizul ROMTELECOM, în funcție de circuitele disponibile, prin intermediul unui branșament îngropat. Beneficiarii vor fi obligați să solicite avize

de la regiile deținătoare de utilități și să respecte condițiile impuse de aceștia pentru realizarea proiectelor tehnice de specialitate. Se va evita dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații și gaze pe fațadele principale ale clădirilor.

Urmează ca la fazele următoare de proiectare să fie solicitate avizele în vederea racordării la rețelele publice, să fie respectate aceste avize precum și distanțele conform STAS.

3.6.5. GOSPODĂRIA COMUNALA

Deseurile menajere se vor colecta (in mod selectiv), in euro-containere închise, amplasate in incinta proprietății, pe o platforma betonata, conform planșei Reglementari Urbanistice si vor fi golite periodic, pe baza contractului cu gospodăria comunala.

3.7.    Protecția mediului

Lucrările preconizate vor respecta condițiile de igiena ale mediului si se vor reface zonele afectate de lucrări.

3.8.    Obiective de utilitate publica

•    Listarea obiectivelor de utilitate publica: racordurile tehnico-edilitare

•    Tipul de proprietate asupra bunului imobil: proprietate privata

4. Concluzii, masuri in continuare

Anterior stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementarilor, a restricțiilor ce se impun, au fost făcute analize si propuneri referitoare la:

•    Analiza situației existente si adecvarea elementelor temei de proiectare la acestea:

o    Analiza circulației existente si posibilitatea de dezvoltare a acesteia

o    Analiza echipării tehnico-edilitare

o Compatibilitatea funcțiunilor propuse cu cadrul construit si natural existent o    înscrierea noilor construcții in dezvoltarea zonei

Regulament Local de Urbanism

FAZA: PUZ PRELIMINAR

- PLAN URBANISTIC ZONAL - TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST

CAP.I. DATE GENERALE

Denumirea lucrării : ELABORARE PUZ PT. TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST, Constanta, Județul Constanta

Amplasament: MUNICIPIUL CONSTANTA, TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST Constanta

Proprietar: Tudose Măricel, Tudose Cecilia, alte proprietăți private

Forma de deținere a terenului: proprietate privata

Suprafața teren: 9093.13 mp (domeniu public si privat)

CAP.II. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Zona studiata se afla in apropierea zonei centrale a orașului Constanta fiind delimitată de Bld.Mamaia - artera importanta de circulație , iar pe celelalte laturi este delimtata circulații secundare de catergoria III, ale municipiului Constanta. Zona este rezidențiala, cu construcții cu regim de inaltime mic si mediu.

CAP.III. AMPLASAMENT

Amplasamentul studiat este reprezentat de un sector din UTR 3d

-    STR. CHILIEI NORD-VEST

-    BLD. MAMAIA LA SUD-EST

-    STR. CRISANA LA SUD-VEST

-    STR. ION VODĂ LA NORD-EST

CAP.IV
GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarea unitate de referința:

PUG MUNICIPIUL CONSTANTA - UTR 3d - ZRL2a

REGLEMENTARI EXISTENTE

ZRL 2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE P+l - P+2

GENERALITATE CARACTERUL ZONEI

Subzona ZRL 2 cuprinde locuințe individuale din zonele centrale vechi ale intravilanului precum cele din cartierele Coiciu, Anadalchioi, Palas ca si zonele de extindere aflate in nordul si respectiv in sudul municipiului. Aceasta subzona cuprinde 3 categorii distincte din considerente operaționale; amplasamentul studiat se incadreaza intruna dintre ele si anume:

ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

Condițiile de reglementare sunt similare cu excepții specifice fiecărei zone in parte, care sunt precizate după caz. Problemele ridicate de aceste subzone simt următoarele:

•    parcelarul in general mic si nivel ridicat de ocupare si utlizare a terenului;

•    parcelarul neregulat al unor insule rezidențiale, care fac dificila utilizarea eficienta a parcelei;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare la nivel urban in unele subzone construite;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare si a tramei stradale in subzonele de extindere;

•    presiunea exercitata de unii proprietari pentru autorizarea de construcții cu funcțiuni sau conformare volumetrica inadecvate subzonei rezidențiale.

Pentru ariile de extindere cu noi zone rezidențiale este necesara elaborarea PUZ cu regulament aferent, prin care sa se stabilească planul de parcelare, trama stradala locala precum si echipamentele complementare si tehnico-edilitare. Este necesar ca planul de parcelare sa fie intocmit exclusiv pe criterii urbanistice pentru asigurarea unei dezvoltări corespunzătoare nivelului unui municipiu de rang 1, cu influenta la nivel regional.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ZRL 2a

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat

funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZRL 2a

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE
ZRL 2a - se interzic următoarele utilizări:

•    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    autobaze, stafii de întreținere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Precizări suplimentare:

•    se introduce interdicție temporara de construcție in zonele de lărgire a infrastructurii rutiere sau de realizare a unor viitoare obiective de utilitate publica, inclusiv perdele de protecție precum si in zonele propuse pentru extinderi pana la aprobarea PUZ;

•    in zonele de protecție a infrastructurii feroviare si rutiere costructiile, extinderile si amenajările noi vor fi autorizate in urma PUZ cu regulament aferent.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) ZRL 2a - se considera construibile parcelele care îndeplinesc minatoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru flecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu 25°% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism

(2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC;

pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT
ZRL 2a - conform PUZ cu următoarele condiționări:

la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria HI;

clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria HI;

in cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor intoarce fațade spre ambele străzi;

in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu mai mult de Vi din adancimea parcelei;

clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la comisa dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

in cazul clădirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare; clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si 2.0; retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa măsurată in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioare a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești);

dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioare a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmuirii conf. Art. 14.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

pe o parcela se pot construi imul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;

distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai inalte măsurată in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 metri lățime;

accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxiin = 10.0 metri); se admite mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe linia comisei sau stresinei;

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietarii nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se

recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de

protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST);

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA HI: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI_

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT=mp AC/mp teren * 100)

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:_

- POT mavin, = 35%_

Art. 15. 1 - Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor notei aferente reglementarilor ZRL 1.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT=mp ADC/mp teren)

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:_

Art. 16.1 - Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor din nota aferenta regelementarilor pentru ZRL 1.

REGLEMENTARI PROPUSE

pentru:

TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST, Constanta, Județul Constanta

ZRL 2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE P+l - P+3

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona ZRL 2 cuprinde locuințe individuale din zonele centrale vechi ale intravilanului precum cele din cartierele Coiciu, Anadalchioi, Palas ca si zonele de extindere aflate in nordul si respectiv in sudul municipiului. Aceasta subzona cuprinde 3 categorii distincte din considerente operaționale; amplasamentul studiat se incadreaza intruna dintre ele si anume:

ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+3 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

Condițiile de reglementare sunt similare cu excepții specifice fiecărei zone in parte, care sunt precizate după caz. Problemele ridicate de aceste subzone sunt următoarele:

•    parcelarul in general mic si nivel ridicat de ocupare si utlizare a terenului;

•    parcelarul neregulat al unor insule rezidențiale, care fac dificila utilizarea eficienta a parcelei;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare la nivel urban in unele subzone construite;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare si a tramei stradale in subzonele de extindere;

•    presiunea exercitata de unii proprietari pentru autorizarea de construcții cu funcțiuni sau conformare volumetrica inadecvate subzonei rezidențiale.

Pentru ariile de extindere cu noi zone rezidențiale este necesara elaborarea PUZ cu regulament aferent, prin care sa se stabilească planul de parcelare, trama stradala locala precum si echipamentele complementare si tehnico-edilitare. Este necesar ca planul de parcelare sa fie intocmit exclusiv pe criterii urbanistice pentru asigurarea unei dezvoltări corespunzătoare nivelului unui municipiu de rang 1, cu influenta la nivel regional.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ZRL 2a

locuințe individuale cu maxim D+P+3 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat

parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate,

birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.)

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZRL 2a

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE
ZRL 2a - se interzic următoarele utilizări:

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    autobaze, stafii de intretinere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)
ZRL 2a - se considera construibile parcelele care indeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1)    - dimensiuni minime

Front la strada de minim 8m parcela in suprafața de minim 150mp

(2)    - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia

(3)    - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ZRL 2a

clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 3.5 -4.50 metri (in aceasta retragere este permisa realizarea parcajelor si garajelor)

clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

in cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări: respectarea prevederilor Codului Civil

dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioare a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACmimma=50.0 mp; distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai înalte măsurată in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 metri lățime;

accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

- Asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile propuse se va realiza conform HGR nr. 525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism (actualizata pana la 24.05.2011), Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in loclaitati urbane, Indicativ PI32-93, Studiu general de circulație la nivelul Munic. Constanta si la nivelul teritoriului de influenta (periurban) aprobat prin HCLMnr. 43/25.01.2008:

-    locuințe -    llp/unitate locativa cu S<100mp;

21p/unitate locativa cu S<150mp;

31p/unitate locativa cu S<200mp.

-birouri-    llp/30mp utili;

-    spatii comerciale -    llp/35mp utili.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR ZRL 2a - conform PUZ elaborat, cu următoarele condiționări:

inaltimea maxima a cladiriilor va fi D+P+3 (Hmaxiin = 16.0 metri de la CTA);

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietarii nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se

recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATE PLANTATE

ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de

protecție in conformitate cu prevedrile HCJ 152/2013 si HGR 525/1996

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT=mp AC/mp teren * 100)
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:_

- POT maxim =54%_

Art. 15. 1 - Pentru loturile pe care se vor construi locuințe colective cu parter sau demisol ce va avea funcțiunea de parcare/garare auto POT maxim poate fi 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT=mp ADC/mp teren)
ZRL 2a - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări;_

- CUT maxim = 1.20 - pt. lOCUÎrC

CUTmaxim = 1.62 - pt. locuire si funcțiuni complementare


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL:

PENTRU TERENUL DELIMITAT DE B-DUL MAMAIA LA SUD-EST, STR. CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST

_Municipiul Constanța, Județul Constanța_

INIȚIATOR: TUDOSE MĂRICEL și TUDOSE CECILIA

PROIECTANT: PROIECT UNIQUE S.R.L.

CONSTANȚA, 2015

CUPRINS
Partea I-a
DISPOZIȚII GENERALE
CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 Definiție si scop

Articolul 2 Domeniu de aplicare

Partea a Il-a
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR CAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

Articolul 3 Zone protejate

CAPITOLUL 3 - CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII

Articolul 4 Caracteristicile parcelelor

Articolul 5 Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice Articolul 6 Inaltimea construcțiilor

Articolul 7 Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

Articolul 8 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

Articolul 9 Realizarea de rețele edilitare

Articolul 10 Amplasarea fata de aliniament

Articolul 11 Amplasarea in interiorul parcelei

Articolul 12 Parcaje

Articolul 13 Spatii verzi

Articolul 14 Spatii publice

Articolul 15 Aspectul exterior al construcțiilor

Articolul 16 împrejmuiri

Articolul 17 Accese carosabile

Articolul 18 Accese pietonale

Articolul 19 Orientarea fata de punctelel cardinal

CAPITOLUL 4 - INTRAREA IN VIGOARE

Articolul 20 - Intrarea in vigoare

Partea a III - a
ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Articolul 21 Lista zonelor de reglementare

Partea a IV - a
PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR DE REGLEMENTARE

Articolul 22 Reglementari specific

ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE

ZONA ZRL2a - PROPUSA

Partea I-a

DISPOZIȚII GENERALE

In cadrul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ se preiau prevederile cuprinse in documentațiile de urbanism, legislația si autorizațiile de construire elaborate anterior si aprobate in condițiile Legii:

-    LEGEA 350/2001 ACTUALIZATA PANA LA DATA DE 21.07.2013

-    PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, aprobat prin

HCLM CONSTANTA NR. 653/25.11.1999, A CĂRUI VALABILITATE A FOST

PRELUNGITA PRIN HCLM NR. 81/26.03.2013 PRIVIND PRELUNGIREA

VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI

CONSTANTA

-    REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIUUI CONSTANTA

•    - HGR 525/1996 - REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM

-    LEGEA 50/1991 ACTUALIZATA

-    ORDIN NR. 176/N/1999 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRII TEHNICE

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL-CADRU AL

PLANULUI URBANISTIC ZONAL", INDICATIV GM-010-2000;

-    LEGEA 287/2009 PRIVIND CODUL CIVIL

-    HCJ CONSTANTA 152/2013 PRIVIND STABILIREA SUPRAFEȚELOR MINIME

DE SPATII VERZI SI NUMĂRULUI MINIM DE ARBUȘTI, ARBORI, PLANTE

DECORATIVE SI FLORI AFERENTE CONSTRUCȚIILOR REALZIATE PE

TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CONSTANTA

-    HCLM 43/2008 STUDIU GENERAL DE CIRCULAȚIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI

CONSTANTA

-    LEGEA NR. 265 / 2006 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENTĂ A

a    GUVERNULUI NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI;

W - STUDIU TOPOGRAFIC

-    LEGEA Nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică

CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Denumirea lucrării : ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST CF AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 29136/26.02.2015, Constanta, Județul C-ta Amplasament: Municipiul Constanta - TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST

Inițiator: tudose măricel și tudose cecilia Forma de deținere a terenului: proprietate privata Suprafața teren: 9093.13 mp (domeniu privat)

ÎNCADRAREA in localitate

Zona studiata se afla in apropierea intersecției Universității Ovidius Constanta situate pe B-dul Mamaia

Zona este delimitate de cai de circulație secundare de catergoria II si III, ale municipiului Constanta. Zona este rezidențiala, cu construcții cu regim de înălțime mic si mediu.

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarea unitate de referința:

PUG MUNICIPIUL CONSTANTA - UTR 5 - ZRL2a

Subzona ZRL 2 cuprinde locuințe individuale din zonele centrale vechi ale intravilanului precum cele din cartierele Coiciu, Anadalchioi, Palas ca si zonele de extindere aflate in nordul si respectiv in sudul municipiului. Aceasta subzona cuprinde categoria:

ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

Condițiile de reglementare sunt similare cu excepții specifice fiecărei zone in parte, care sunt precizate după caz. Problemele ridicate de aceste subzone sunt următoarele:

•    parcelarul in general mic si nivel ridicat de ocupare si utlizare a terenului;

•    parcelarul neregulat al unor insule rezidențiale, care fac dificila utilizarea eficienta a parcelei;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare la nivel urban in unele subzone construite;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare si a tramei stradale in subzonele de extindere;

•    presiunea exercitata de unii proprietari pentru autorizarea de construcții cu funcțiuni sau conformare volumetrica inadecvate subzonei rezidențiale.

Articolul 1 - Definiție si scop

(1)    Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal,reglementează, cuprinde si detaliaza prevederile Planului Urbanistic Zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajărilor si plantațiilor. Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt ob;igatorii la autorizarea executării construcțiilor in zona studiata.

(2)    Prezentul Regulamentul Local de Urbanismexpliciteaza si detalieaza prevederile cu character de reglementare ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST

Articolul 2 - Domeniu de aplicare

(1) Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii ce se vor aplica terenurilor aferente PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-EST, STR.CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST

(2)    Eliberarea Certificatelor de Urbanism va fi conforma cu prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism, impunerea reglementarilor propuse prin RLU obligatorie.

(3)    La emiterea Autorizațiilor de Construire se vor respecta, pe langa prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism, toate legile care prevăd cerințe si condiții de utilizare a terenurilor si construcțiilor, precum si normele de securitate si sanatate in munca in domeniul construcțiilor, precum si cerințele de protective a mediului înconjurător.

Partea a Il-a
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
CAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

Articolul 3 Zone protejate

Zona protejata conform Listei moumentelor instorice 2010 anexa la Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului Cultural National nr. 1362/12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la ordinal Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actulizata si a Listei Monumentelor Istorice disparate:

Necropola Orașului Antic TOMIS, Cod CT-I-s-A-02555, nr.crt.13, perimetrul delimitatde Str. Iederei, B-dul Aurel Vlaicu de la intersecția cu IMai, Strada Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, B-dul Aurel Vlaicu pana la Pescărie - la S de Mamaia, malul marii si Portul Comercial;

Sit urban, Cod CT-II-s-B-02821, nr.crt.485, Bd. Mamaia (front NV - Intre Str. Bucovinei si Strada Ratiu Ion), Străzile Mircea cel batran (Intre Strada Munteniei si Strada iorga Nicolae), Calomfirescu, Andreescu Ion, Vlaicu Vodă, Dr. N. Sadoveanu, Adam Ion, Moldovei, Bucovinei, Maramureș, Romana, Chiliei, Munteniei, Vasile Lupu, Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Bogdan Vodă, Iorga Nicolae, Balcescu Nicolae, Vulcan Petru, Crisanei

CAPITOLUL 3 - CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII

Articolul 4 Caracteristicile parcelelor

(1)    Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren in minimum 2 loturi alaturate.

Pentru un număr mai mare de 2 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igiena si de protecție a mediului, numai in baza elaborării si aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu.

(2)    Autorizarea executării parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ următoarele condiții:

a)    front la strada de minimum 8 m

b)    suprafața minima a parcelei de 150 m2

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

(3)    Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile alin. (2).

(4)    Având in vedere tipologia zonei studiate, pentru loturile care îndeplinesc cel puțin una din prevederile alin. (2) se poate elabora Plan Urbanistic de Detaliu in vederea obținerii unei derogări de la celelate condiții prevăzute la alin. (2).

Articolul 5 Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

(1)    Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament.

(2)    Conformitatea volumetrica se realizează respecatndu-se valorime maxime ale indicatorilor urbanistici, POT, CUT si regim de inaltime, conform reglementarilor stabilite pentru fiecare zona.

(3)    Se impune respectarea tuturor indicatorilor urbanistici, respecatandu-se valoarea maxima a fiecăruia in parte.

(4)    Conform prevederilor Legii 350/2001 actualizata modificarea prin planuri urbanistice zonale ale unei unitari teritoriale de referința, stabilite prin reglementari aprobate prin PUG, este condiționată de depășirea CUT aprobat inițial, cu cel mult 20%, o singura data, iar CUT propus sa fie mai mic decât 4. Prezentul Regulament de Urbanism aferent PUZ, prevede o creștere cu 20 % a valorii CUT aprobat prin PUG, conform art. 32, al. 10 al Legii 350/2001 actualizata.

Articolul 6 Inaltimea construcțiilor

(1)    Autorizarea execuției construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, stability in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism.

(2)    Este admisa realizarea de subsoluri si demisoluri, numărul acestora nefiind limitat.

Articolul 7 Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

(1)    Este obligatorie racordarea imobilelor noi la rețelele de canalizare din zona. Nu este permisa realizarea de bazine de colectare a apei menajere.

(2)    Fiecare parcela va dispune de o platform pentru colectarea selectiva a gunoiului menajer. Platformele pot deservi una sau mai multe clădiri.

(3)    Se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare prin asfaltare, betonare sau pavare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

Articolul 8 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele edilitare existente : apa, canalizare, gaze natural, electricitate, telefonie, etc.

(2)    se poate deroga de la prevederile alin. (1) doar cu avizul organelor competente.

Articolul 9 Realizarea de rețele edilitare

(1)    Extinderile de rețele sau marirea capacitatii rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitori sau beneficiari, parțial sau in intregime, după caz, in condițiile legislației in vigoare.

(2)    Rețelele noi sau extinderile retelor existente de comunicații si gaze natural vor fi amplasate in subteran.

(3) Se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor TV sau satelit.

(4) La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se realizează pe sub trotuar.

Articolul 10 Amplasarea fata de aliniament

(1)    In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public.

(2)    Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizata in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism.

(3)    Depășirea aliniamentului cu trepte de acces incladire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor pana la inaltimea de 3.Om de la cota trotuarului este interzisa.

(4)    Retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa apparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista ale condiționări

(5)    Se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominate a zonei.

(6)    Este permisa supraetajarea sau reconfigurarea construcțiilor existente cu respectarea aliniamentului existent.

Articolul 11 Amplasarea in interiorul parcelei

(1)    Condițiile de amplasare ale clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele sunt precizate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism.

(2)    Orice derogarea de la prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism privind amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele se stabilește pe baza de Planuri Urbanistice de Detaliu.

(3) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se resoecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

Articolul 12 Parcaje

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcei sau se va concesiona sau achiziționa spatiile de parcare din parcările publice existente sau in curs de realizare.

(2) numărul minim al locuriloe de parcare care trebuie asigurate in condițiile alin. (1) se Stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementarilor zonale funcționale cuprinse in prezentul regulament.

(3) Pentru construcțiile unde configurația lotului sau poziționarea nu permite realziarea parcajelor in interiorul parcelei se vor amenaja parcaje situate intr-o raza de maxim lOOm in jurul acestuia.

Articolul 13 Spatii verzi

(1) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, in funcție de destinația si de capacitatea construcției conform legislației in vigoare.

Articolul 14 Spatii publice

(1) Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atat pe domeniul public, cat si pe proprietățile private sau pe fațadele/ calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentuluim Local de Signalistica aprobat prin HCLM Constanta Nr. 260 /2010.

Articolul 15 Aspectul exterior al construcțiilor

(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

(2)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

(3)    Construcțiile anexa vizibile din circulațiile publice se vor armoniza cu clădirea principal.

Articolul 16 împrejmuiri

(1)    In condițiile prezentului regulament, este permisa autorizarea următoarelor categorii de imprejmuiri:

a)    imprejmuiri opace, necesare pentru protecția impotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

b)    imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor si/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

(2)    Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigente ca si in cazul aspectului exterior al construcției.

(3)    inaltimea maxima a imprejmurii va fi de 2.20m la strada si de 2.50m spre vecinătăți

(4)    Panta de scurgere se va orienta spre parcei proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra in tipul dominant de imprejmuire al zonei respectând aceleași exigente casi aspectul exterior al clădirii.

(5)    Portile imprejmuirilor se vor deschide spre interiorul parcelei.

Articolul 17 Accese carosabile

(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

(2)    In mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara indeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unitarii teritoriale de pompieri.

(3)    Numărul si configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determina conform anexei nr. 4 a HGR525/1996, cu modificările ulterioare.

(4)    Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Articolul 18 Accese pietonale

(1)    Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

(2)    In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

(3)    Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 19 Orientarea fata de punctelel cardinal

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 a HGR 525/1996, cu modificările ulterioare

CAPITOLUL 4 - INTRAREA IN VIGOARE

Articolul 20 - Intrarea in vigoare

(1) Prezentul Regulament Local de Urbanism produce efecte si devine obligatoriu potrivit art. 49 din Legea 215/2001 prin aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Constanta.

Partea a III - a
ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Articolul 21 Lista zonelor de reglementare

ZRL2a 1 - ZONA PROPUSA

TERENUL DELIMITAT DE STR. POPORULUI LA SUD-EST, STR. TALUZULUI LA SUD-VEST, STR. BARBU LAUTARU LA NORD-VEST SI ALEE CAROSABILA LA NORD-EST.

Partea a IV — a
PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR DE REGLEMENTARE
Articolul 22 Reglementari specifice

ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE

ZONA ZRL2a 1- PROPUSA

(1) Zona cuprinde suprafața de teren delimitat de Bld.Mamaia la sud-est, str.Crisana la sud-vest, str. Chiliei la nord-vest si str. Ion Vodă la nord-est.

(2) Suprafața totala a amplasamentului studiat, proprietate privata este de 9093.13mp. In prezent terenul ce a generat PUZ, in suprafața de 263.00mp este ocupat de o construcție in curs de execuție cu regimul de inaltime D+P+2E si funcțiunea de locuința unifamiliala cu garaj auto la demisol.

In limitele zonei studiate se propune studierea aspectelor urbanistice referitoare la :

Posibilitatea diversificării funcționale, cu admiterea de funcțiuni compatibile cu funcțiunea predominanta- locuire

Alinierea claidrilor Coeficienții urbanistici

Costurile investițiilor realizate pe terenurile proprietate privata vor fi suportate in totalitate de proprietary. Prezentul Regulament menține caracterul general existent al zonei.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ZRL2al

locuințe individuale si colective mici cu maxim D+P+3 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat

-    parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate,

-    birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.)

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZRL2al

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

ZRL2a 1 - se interzic următoarele utilizări:

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    autobaze, stafii de intretinere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

ZRL 2a 1

-    Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

-    Se admit parcelari sau divizări ale parcelelor cu condiția calculării indicatorilor urbanistici la suprafața inițiala a parcelei

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ZRL 2a 1

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

-    Clădirile se vor dispune pe aliniament in cazul in care au funcțiuni complementare locuirii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZRL 2a 1

-    respectarea prevederilor Codului Civil

-    dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioare sau laterala a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmuirii

-    pentru noile clădiri se vor asigura obligatoriu, condiții de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu prevederile normelor in vigoare si ale OMS 119/2014

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

ZRL 2a 1

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima

=50.0 mp;

-    pentru noile clădiri se vor asigura obligatoriu, condiții de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu prevederile normelor in vigoare si ale OMS 119/2014

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

ZRL 2a 1 - Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZRL 2a

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

-    Asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile propuse se va realiza conform HGR nr. 525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism (actualizata pana la 24.05.2011), Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in loclaitati urbane, Indicativ PI32-93, Studiu general de circulație la nivelul Munic. Constanta si la nivelul teritoriului de influenta (periurban) aprobat prin HCLM nr. 43/25.01.2008:

-    locuințe -    1 lp/unitate locativa cu S< 1 OOmp;

21p/unitate locativa cu S<150mp;

31p/unitate locativa cu S<200mp.

-birouri-    llp/30mp utili;

-    spatii comerciale -    llp/35mp utili.

-    Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

ZRL 2a 1

-    inaltimea maxima a cladiriilor va fi D+P+3E sau D+P+2E+M (Hmavim = 16.0 metri de la CTA);

-    se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

-    inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZRL 2a 1

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

-    toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

-    pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

ZRL 2a 1

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

ZRL 2a 1

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție in conformitate cu prevedrile HCJ 152/2013 si HGR 525/1996

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

ZRL 2a 1 - Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

ZRL 2a 1_

- POT maxim =54%_

In toate cazurile existente, in care POT existent depășește inclusiv valorile maxime propuse, situația existenta se menține pana la desființarea clădirilor existente si edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime impuse.

Art. 15. 1 - Pentru loturile pe care se vor construi locuințe colective cu parter sau demisol ce va avea funcțiunea de parcare/garare auto POT maxim poate fi 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC/mp teren)

ZRL2aj_

CUT maxim = 1*20 - pt. locuire

CUTmavin. = 1.62 - pt. locuire si funcțiuni complementare_

Amplasamentul ce a general PUZ : S teren = 263.00mp POT propus 54%

CUT propus 1.62

Rh propus D+P+2E+M

S construita totala propusa 142.02mp

S desfasurata totala propusa 426.06mp

Funcțiuni: locuința unifamiliala cu garaj auto la demisol., spatii verzi, circulații pietonale

REGLEMENTARI EXISTENTE /PROPUSE

ZRL2a 1

INDICATORI URBANISTICI

REGLEMENTARI CONFORM PUG

PROPUS

POT

35%-locuire si 45% locuire + funct. complementare

45 + 20% = 54%

CUT

1.00-locuire

1.20 - locuire + funct. complementare

1.00 + 20%= 1.20%

1.35 + 20%= 1.62%

Rh MAXIM

P+2E

D+P+2E+M SAU D+P+3E

FUNCȚIUNI

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

funcțiuni    complementare

locuirii: parcare /garare, comerț cu    amănuntul,    depozitare

produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

locuințe individuale si colective mici cu maxim D+P+3 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.)

NOTA:

Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.

CUT-ul propus este mai mic sau egal decât 4.

CUT-ul propus este mai mic sau egal decât CUT aprobat plus 20%.

Inițiatorul PUZ Tudose Măricel si Tudose Cecilia nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul situate pe strada Crisana, Nr. 2.


U.03- PLAN REGLEMENTARI


~ PREZENTA DOCUMENTAȚIE NU ARE CASCOP INTRAREA IN LEGALITATE A UNOR CONSTRUCȚII EDIFICATE FARA AU T0KI2MIB DE CONSTRUIRE SAU CARE NU RESPECTA PREVEDERILE AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE. . INIȚIATOR P.UX; TUDOSE MARiCEl 81TVDOSE CECIUA. aCress Constante. Str. Cnaana. nr. 2.

' (pentru a arr.nntua faptul ca Indiatorul aocurtitnîâbfrl <36 ur&artf Jffî nu Mtfteltâ intrarea ui legalitate aentru terenul aferent)

- CUr propus ostc mai mic dc«t <*.

• CU7 propus este mal mic decât CUT aprobat piu? 20'*

! PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILA. PRECUM SI CONDIȚIILE IMPUSE PRIN I AVlZELE/ACORDURIlE EMISE CE INSTrrUTliLEAVlZATOARG.ASA CUM AU FOST SOLICITATE PRIN CERTlFlCATULDE !. URBANISM SI PRIN AVIZUL □£ OPORTUNITATE.    _


BILANȚ TERITORIAL

ZRL2a    ZRL2a1

TOTAL

EXISTENT

PROPUS

PROPUS

St-9093.13rnp

St = 9093.13mp

SI = 9093.13mp

Sc = 4091.90mp

Sc =4906.36 mp

Sc = 4906.36mp

Sd = 8673.98mp

Sd =10911.75mp

Sd =14730.B7mp

Sd = 10911.75mp

Sd = 14730.87mp

POT = 45%

POTmax Aprobat cf. PUG o 36%

renli'J bcuiie

POTmax Aprobat cf. PUG = 46%

pertru borne si kn^unJ ««ttliRifcrtărs

POT - 54%

POT =54%

CUTprtțw* s 1 .20 ft 7«n’r

CUTw«~..1.82k»»™»

Lipcsi.n <ofțipfcmc«afe

CUTn»rxft - 1.20 ji Intuire CUTptSPA» 1 .62 Ol locuri! S'

fu-reburi cwTi5teMi:lare

CUT = 0.97

CUTmax Aprobat ctPUG - 1

Uf ter bourc

CUTmax Aprobat cf.PUG = 1.35

Knru iWAW k funcfiini wițwrcnbT

Pentru ioturile pe care se vor construi locuințe colective cu parter sau demisol ce va avea destinația de parcare auto POT poate fi 60%.

RHmax = D+P+2E

RHmax = D+P+3E

RHmax = D+P+3E


fiecare lot in parte.


L’REI
FUNCȚIUNI EXISTENTE


FUN< .TIHNI PROPUSE


&J£*


Loculnlo irvdividualo cu n «wih» P+2 rwchin ui regim de construire insîruil, cuplai sau izolat


Funcțiuni complementare locuirii:


parcare/gararc. conicii cu amănuntul,

depozitare, produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea da profesii liberale (avocatura, artulGCtura. medicina, ctc.) in îtmtia a maxim 25%dinAC,


ZRL2a


V'

r®\

\Y


•\.


Locuințe indrv duale st colective in reqim de construire msm i cuplat sau 120a:. pafcarc/garar 3, comori cu amănuntul, invatamant, def azitare produse -ara nocivitate, birouri pentru i xerertarea de profesii; liberale (avocatura, arh! ectura. medicina. ote?) '■■■\'
\\

\ \\ \\v \\    Vi w

rpțjoculra *v

\X'CUȚ<='î -82 pi locui® sl.    .

funcțiuni complementare \ s \Rh = DtP+3E \    \\<\Y


,K
□mila propun, :re PUI

Parcela care'a < icneratPUZ

Circulații caro: abila Circulații piețe tale Acces carosa! il


Funcțiune pre lominaila -locuim t'ltițlliițș nslșrcfeștțvar-V-\


% ANEXA LA ,    .

H(^LM NR. i&P ! c J


coi<trasemn!|a~a

.......■ȘECftEffik.

MAKCbX;''-
SCHEMA FUNCȚIONALA

INDICATORI APROBAȚI

PENTRU ZONAZRL2a INDICATORII EXISTENTI SUNT: POTmax= 35% cf. PUG ptr. locuire POTmax= 45% cf. PUG ptr. locuire

si funcțiuni complementare CUTmsx= 1.00 cf. PUG ptr. locuire CUTmax= 1.35 cf. PUG ptr. locuire

si funcțiuni complementare RHmax=D+P+2E


ZRL2a ,

POTtnaș = 35%

— -CUTmax » i JBO ptlocuire

pt locuire sl

V;X'. x;\<VfuncâujTi,TOjT»pferncntaTO


ZRL2a1 fata de ZRL2a: POTmax= 54% ptr. locuire si funcțiuni complementare POT aprobat creste cu 20% CUTmax=1.20 ptr. locuire CUTmax= 1.62 ptr. locuire si funcțiuni complementare CUT aprobat creste cu 20%

RHmax=D+P+3E

Pentru loturile pe care se vor construi locuințe colective cu parter sau demisol ce va evea destinația de parcare auto

POT poate fi 60%.


ZRL2a1,

POTmax =54% :....

CUTmax® 5.2Q pt.loculre CUTmajt a 1.62 pt locuire si . . ftinsrtfuni complementare

PRE5&teWfE"S%DINTĂi\\t,    ârhtivci

r.V PV'V

.......VI......V.........

iwfyi i

!

V........

i    t/

.-----

wraBR/ram    | nume/name

DiraRT/EXPERT    ;

ffi&M’SMfe

cerința/    IREFERÂT/EXPERTIZA NR./DATA

REQUIREMENT InEfgjgjj 1EXPERȚS fțEPQRȚ [jQ. /MTE

uniOue

S?v

AC

gjșfejBsîi^E

o

^IQNety

Beneficiar/Benefidaiy:

TUDOSE MĂRICEL Sl TUDOSE CECIUA

Proiect

Nr./

9BJ2014

T&i paeo/ Fmjetf ttle:

HLA3ORARE PU2 PT. TERENUL DELIMITAT

DE BLD.MAJ4AIA LASUD-EST. STR.CRISANA LASUD-VEST. STR. CHILIEI LA NORD-VEST

Sl STR ION VODĂ LA IBRD-EST

FâB/ ftefc;

P.U.Z.

sc PROIECT UWQUE sl , 3130116/2007, CUI R0 21SȘ$6l2,tel: 0729 043 553, rffeeȘprotertjrwrLE.rn

SPEQHCSnE/SPEOHCmOK

NUKEJIWME

z^Sara/Scals:

1:1000

SEFFROlECT/fROJECTHAffiGES

Inq.D. Duna .

Planșa Nr./ Qcswing No.:

U 03

PROIECTAT/DESIGNED

Arh. B.Dsîa

Bata/Date:

10/2014

T0u    Draving Stîe:

PLAN REGLEMENTARI

DESBttT/DRMtiG

Ufb. C.Riscu

1OTKAT/VER1FIED

Arti. C.i ParescuV\\

r

ț/v PRO

ii

-î\-n—trrn

az;    c

= > ^//

VERIFICATOR / VERIFIER

EXPERT/EXPERT

NUME/N'AÎ^^

ȘE^i/â'GNATURE

CERINȚA/

REQUIREMENT

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

REFERENCE / EXPERTS REPORT NO. /DATE

uniQue

PROIECT

..    ’ |A .. ..

HM

sUQNetjs

Beneficiar/Benefidary:

TUDOSE MĂRICEL SI TUDOSE CECILIA

Proiect

Nr./

9B/2014

litiu proiect/ Project title:

ELABORARE PUZ PT. TERENUL DELIMITAT DE BLD.MAMAIA LA SUD-ESȚ STR. CRISANA LA SUD-VEST, STR. CHILIEI LA NORD-VEST SI STR. ION VODĂ LA NORD-EST.

Faza/ Phaser

P.U.Z.

PRELIMINAR

SC PROIECT UNIQUE srl, J13/2116/2007, CUI RO 21996612,tel: 0729 04^5^

0

SPEanCATIE/SPECflCATlON

NUME/NAME

SEHI^TUBA/SKÎNAIlffi

m &<3£âf#/5cale: l^ijooo

SEFPROIECF/PROJECT MANAGER

Inq. D. Duna

?T/WxZr-^~

Planșa Nr./ Drawing No.:

U03

PROIECTAT/DESIGNED

Arii. B.Daia x

Bo’Wate:

daÎ0/2014

Titlu planșa/ Drawing title:

PLAN REȚELE EDILITARE

DESENAT/DRAWING

Urt).Stag.C.Ris6ii

i

VERIFIGAT/VERIFIED

Arh. C.I.Petrescu

finind pitiititi ^3(42(1x297)