Hotărârea nr. 218/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – DELIMITAT DE STR. AVRAM IANCU, BLOC L 101, BLOC L99, SEDIUL ALPHA BANK, TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, INIȚIATOR NEJLOVEANU NICOLAE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - delimitat de strada Avram Iancu, bloc L101,bloc L99, sediul Alpha Bank, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Nejloveanu Niculae

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 13-10- 2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 69108/19.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 68795 din 18.05.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului Nejloveanu Niculae înregistrată sub nr, 6422/16.01.2015, precum și Avizul de oportunitate nr. 97368/15.07.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - delimitat de strada Avram Iancu, bloc L101,bloc L99, sediul Alpha Bank, terenuri proprietate publică și privată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu respectarea condițiilor din avizul Direcției de sănătate publică nr.2998R /2014, avizul de Mediu nr.l2845RP/02.12.2014, avizul Corn. Circulație nr. A/ 5087/29.10.2014, avizul Direcției de cultură nr. 1187/U/03.11.2014, avizul Ministerului Dezvoltării Regionale nr. 109894/12.01.2015, avizul Statului Major General nr. D5009/03.11.2014, avizul RAJA nr. 824/13479/10.11.2014, avizul Enel nr. 138795110/27.10.2014, avizul Congaz nr. 712B/17.10.2014, avizul Telekom nr. 203/04/07/01CT/1486, avizul RADET nr. B22118/03.11.2014.

Zona studiată în suprafață de 2203 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 314mp, identificat cu nr. cadastral 102936, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1427/18.03.2008 la Biroul notarului public Cristina Budei, precum și din terenuri proprietate publică și privată,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitului Nejloveanu Niculae, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


MIRCEA DOBRET    s

CONSTANȚA

218


NR 218    /    2015


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

REFERAT

Nr. 68795 din 18.05.2015

Urmare solicitării adresate de numitul Nejloveanu Niculae privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic zonal - delimitat de strada Avram Iancu, bloc L101,bloc L99, sediul Alpha Bank, terenuri proprietate publică și privată.

Terenul inițiatorului în suprafața SOOmp din acte și 489 din măsurători, identificat cu nr. cadastral conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr.41614/01.01.1995, nr.41586/01.01.1995 la Biroul Notarului de stat județul Constanța,

SITUAȚIA EXISTENTĂ :

Conform HCLM nr.653/25.11.1999 privind aprobare PUG, HCLM nr.77/31.03.2011 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, HCLM nr.81/26.03.2013 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, amplasamentul este situat în zonele de reglementare:

ZRL 2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE P + l - P + 2

Subzona ZRL 2 cuprinde locuințe individuale din zonele centrale vechi ale intravilanului precum cele din cartierele Coiciu, Anadalchioi, Palas ca si zonele de extindere aflate in nordul si respectiv in sudul municipiului. Tipurile dominante sunt cuprinse in 3 categorii distincte din considerente operaționale, repectiv:

-    ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in

afara perimetrelor de protecție

-    ZRL 2b - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri

situate in interiorul perimetrelor de protecție

-    ZRL 2c - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in

noile extinderi

Condițiile de reglementare sunt similare cu excepții specifice fiecărei zone in parte, care sunt precizate după caz. Problemele ridicate de aceste subzone sunt următoarele:

•    parcelarul in general mic si nivel ridicat de ocupare si utlizare a terenului;

•    parcelarul neregulat al unor insule rezidențiale, care fac dificila utilizarea eficienta a parcelei;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare la nivel urban in unele subzone construite;

•    lipsa echipării tehnico-edilitare si a tramei stradale in subzonele de extindere;

•    presiunea exercitata de unii proprietari pentru autorizarea de construcții cu funcțiuni sau conformare volumetrica inadecvate subzonei rezidențiale.

Pentru ariile de extindere cu noi zone rezidențiale este necesara elaborarea PUZ cu regulament aferent, prin care sa se stabilească planul de parcelare, trama stradala locala precum si echipamentele complementare si tehnico-edilitare. Este necesar ca planul de parcelare sa fie intocmit exclusiv pe criterii urbanistice pentru asigurarea unei dezvoltări corespunzătoare nivelului unui municipiu de rang 1, cu influenta la nivel regional.

UTILIZĂRI ADMISE

a)    locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat

b)    funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

c)    se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

d)    autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

UTILIZĂRI INTERZISE

•    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic

important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

(peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor

urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau

toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din

circulațiile publice;

•    autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele

vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

(1) - dimensiuni minime

regimul

de

construire

dimensiune minima

dimensiune zone prote;

minima in ate

dimensiune alte zone

; minima in

in

concesiona

terenului*

cazul

rii

Suprafața

(mp)

Front

(m)

Suprafața .........(mp)

Front

.....(m)    .

Suprafața

(mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism

e)    (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu lățimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 metri; dacă adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC;

f)    pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

g)    la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

h)    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria HI;

i)    clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

j)    retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

k)    in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

l)    racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria ni;

m)    in cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

n)    cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

o)    in cazul segmentării insiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care insiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

p)    in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu mai mult de 1/2 din adancimea parcelei;

q)    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

r)    clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

s)    in cazul clădirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindouriie de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

t)    clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul incaperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

u)    raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si

2.0;

v)    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

w)    in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita

exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești);

x)    dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmuîrii .

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

y)    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;

z)    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri,

CIRCULAȚII SI ACCESE

aa) parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minim 3.0 metri lățime;

bb) accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

cc) staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU .

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR dd) inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri); ee) se admite mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;

ff) se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

gg) inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

hh) inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ii) clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

jj) toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

kk)pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

II) garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

mm) se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA nn) toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; ooj la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va

fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; pp) se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in

rețeaua de canalizare;

qq) toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; rr) se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice

si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

ss/spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; tt) pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ

si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST);

uu) spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

• se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese

ÎMPREJMUIRI

vv)se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

ww) gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

P.O.T. aprobat Z.R.L.2b=35%(locuire),45%(locuire si funcțiuni complementare)

C.U.T. aprobat Z.R.L.2b = l(locuire),1.35(locuire si funcțiuni complementare) R.h. aprobat Z.R.L.2b = P+2E (lOm la cornișa; calculat de la cota +_0 a trotuarului)

Prin acest studiu sunt analizate posibilitățile de mobilare urbana a unor pateuri de teren , incadrate urbanistic in zona de reglementare ZRL2B, zona delimitată de strada Avram Iancu la Est si zona de reglementare urbanistica ZRL 4 (bloc L99A, L 101 la Sud si ALPHABANK la Nord.

Primul investitor,Nejloveanu Niculae si Nejloveanu Victoria, dețin in proprietate un imobil in zona ,imobil situat pe strada Avram Iancu, nr. 57. Pe terenul in suprafața de 500 mp, exista o construcție cu regim de inaltime parter cu destinația complex comercial(34 spatii comerciale), pentru care deține Autorizație de Desființare.

Construcțiile de pe teren se vor desființa in vederea construirii unui noi imobil,, Bloc de locuințe cu P+4 niveluri. Construcția urmând a fii amenajata la parter cu locuri de parcare. Terenul investitorului se incadreaza in

Din total teren zona studiata 2203 mp

-    2107 mp se situează in ZRL2b

-    218 mp se situează in ZRL4, reprezentând suprafața de teren libera a imobilului situat in stada Avram iancu nr, 53-55, iar terenul de sub construcția existenta in curs de demolare , respectiv 96 mp se incadreaza in ZRL 2b.

La momentul elaborării ,, Planului de Sistematizare al Municipiului Constanta" , zona ce se solicita astazi a fii supusa unei noi reglementari urbanistice, a fost cuprinsa in detaliul de sitematizare,

După acest Detaliu de Sistematizare s-au executat numai blocurile cuprinse in ZRL4. Zona care acum este denumita ZRL 2a nu au mai fost continuate lucrările odata cu schimbarea regimului comunist, ramanand o insula in suprafața de 2107 mp .

Modul de integrare a investiției in in zona

Zona nu se suprapune peste zona de protecție a vreunui monument istoric clasat

individual si nu conține clădiri istorice cu valoare arhitecturala sau ambientala necesar a

fi conservate.

Se propune o noua regelementare urbanistica pentru ZRL 2b, subzona in care este amplasat imobilul investitorului, care solicita elaborarea Planului Urbanistic Zonal.

Fondul construit existent in ZRL 2b este variat privind funcțiunile , regimul de inaltime si coeficienții urbanistici (POT;CUT)

De la locuințe pe parter pana la construcții cu P+2 etaje cu alte funcțiuni; cu POT intre 50%-100% si CUT 1-4.

Prin reglementările propuse se vor aduce modificări :

-    Regim de inaltime

-    P.O.T. - mentitut sau mărit cu 20%

-    C.U.T.- menținut sau mărit funcție de regimul de înălțime.

Investitorii desfiintezeaza construcțiile existenta si intenționează sa construiască un 2 imobile blocuri de locuințe cu P+ 3.4 etaje cu parcaje la parter.

Regimul de inaltime P+4 etaje se regăsește in zona zrl4 blocurile de locuințe, inclusiv in zona adiacenta la construcțiile noi executate , exemplu intersecția străzii Avram Iancu su strada Olteniei.

Subzona ZRL 2b, este in continua modificare si se impune reglementarea urbanistica astfel incat aceasta sa se dezvolte unitar si in corelare cu zona adiacenta din punct de vedere al regimului de inaltime.

Frontul construit la str. Avram Iancu se va reglementa din punct de vedere al regimului de inaltime cu construcții de maximum P +4 etaje.

Parcaje.

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii:

•    în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizația de construire;

•    pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 150 m de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

•    prin concesionare sau închiriere a spațiilor de parcare din spațiile publice de parcare existente sau în curs de realizare

•    prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un număr de locuri de parcare direct proporțional cu sumele investite de acesta.

Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condițiile punctului, se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, astfel:

•    locuințe individuale - 1 loc de parcare / locuință unifamilială

•    locuințe collective

-    1 loc de parcare/apartament cu suprafața max. 100 mp,

-    2 locuri de parcare/apartament cu suprafața max. 150 mp,

-    3 locuri de parcare/apartament cu suprafața max. 200 mp

•    birouri    -    1    loc    de    parcare    la    fiecare    35    mp din    SCD    utila

•    comerț    -    1    loc    de    parcare    la    fiecare    35    mp din    SCD    utila

•    servicii    -    1    loc    de    parcare    la    fiecare    35    mp din    SCD    utila

•    alimentație publică - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila

pentru alte funcțiuni - conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

5.Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați si categoriile de costruri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale.

Zona propusa la PUZ este prevăzută cu străzi, trotuare si echipare edilitara. Prin PUZ nu se prevăd investiții care sa fie in sarcina autoritatilor publice locale. Investițiile pe terenurile private vor fii suportate de investitorii privați.

5.Prezentarea consectintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referința Prin reglementarea urbanistica propusa se va obține:

-    dezvoltarea urbanistica unitara a zonei

-    se vor crea noi locuri de munca

-    se va mari fondul locuit( apartamente) , extindere pe verticala.


reglementari

PROPUSE

l

I Tk

1    ZRL2

I

L    i-

f | P.O.T.iTiax. = 55%

î l C.U.T.max, = 1.65

i H max = P+4E


1    j/w    l'4JAT._

___i - —

c|ccis

Uiî

Bft>c l&eusnta L1ui

P + 4E


■    i

an

U^i-Tc


ZL2    -

POT

55%

C.U.T.

1 .62 ■' ibCU'-e CU funcțiune comnișmentare majorat of l^g i nr. 350/20111 art 7,8 0}

R, H ,,'bawm

S+P + 4 E U caipuiaii de Is cota tretoautui)

FUNCȚIUNI

-locuto individuala locuire semroolectivB ■ dotări aferente locuiri.

servicii tunstică SSrvlcil mediiate ălimențatre puUI,ca - comerț tte proxm-.ițgte anali verzi . biroun.

i se adune o creștere cu to% a POT si corespurzator a CUT dacs wfciîănîiji deține a rezL-.'tsia p-nn comasarea salte 2 parcele dintre Carecet pubn tina nu era cc isu'uisda ar tdmasam sau dace respectivul investitor a realizat inbntorforul clădirii o funcțiune EîtTipemei nara adm isa de gn 2)


S.C. ED COM '96 SRL

EFORIE SUD, STR. A IANCU, NR.30

J13/1522/97

CE ROS510149

CONSTANTA, B_DUL TOMI5, NR. I43A,

CLĂDIREA PROIECT SA PARTER-TELO241555CO5/27S

In-vestitor Adresa