Hotărârea nr. 217/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 260/2010 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE SIGNALISTICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

2 ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.260/2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică la nivelul municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 13.10.2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 133449/21.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 133346/21.09.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, ale Legii nr. 185/25.06.2013, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea HCL nr.260/2010 după cum urmează:

-    după articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411 cu următorul conținut :

Art. 411 - (1) începând cu data de 01.01.2016 este interzisă amplasarea bannerelor publicitare pe raza municipiului Constanța.

(2)    Prin excepție de la prevederile alin.(l) amplasarea bannerelor publicitare ce promovează acțiuni ale municipalității este permisă numai cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament.

(3)    Orice dispoziție contrară se abrogă.

-    celelalte prevederilor ale HCL260/2010 rămân neschimbate.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției poliția locală, tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

MIRCEA DOBRE

SECRETAR,

CONSTANȚA


2172015