Hotărârea nr. 216/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 262/2014

HOTĂRÂRE

privind aprobarea îndreptării de eroare materială din cuprinsul HCL nr.262/2014

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10. 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.101318 din 16.07.2015, raportul Comisia de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Serviciului urbanism nr. 101316 din 16.07.2015;

Văzând solicitarea numitului Vlăsceanu Cornel înregistrată sub nr.95849/08.07.2015.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea de eroare materială din cuprinsul art.l din HCL nr.262/18.12.2014 în sensul modificării numărului cadastral al parcelelor A604/7/1+A604/7/2+A604/7/3 din 201351 în număr cadastral 231854.

Art. 2 - Celelate prevederi ale HCL nr.262/2014 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitului Vlăsceanu Cornel, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța. Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


MIRCEA DOBRE

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 216    /_2015