Hotărârea nr. 215/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 120/2012

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea îndreptării de eroare materială din cuprinsul HCL nr.120/2012

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13

-10-    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 140550/23.10.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Serviciului urbanism nr. 136331/28.09.2015;

Văzând solicitarea numitului Teriș Traian înregistrată sub nr. 13893/ 30.01.2015.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea de eroare materială din cuprinsul art.l din HCL nr.120/11.04.2012 în sensul modificării numărului cadastral al parcelei A1082/14, lot 2 din 107409 în număr cadastral 106409.

Art. 2 - Celelate prevederi ale HCL nr.120/2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitului Teriș Traian , în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


MIRCEA DOBRE

CONSTANȚA

NR. 215    /    2015