Hotărârea nr. 214/2015

HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 89/2015 PRIVIND STATUL DE FUNCȚII ȘI ORGANIGRAMA MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.l aprobată de art.l din HCL nr. 89 / 2015 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015

_1

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Făgădău Decebal, înregistrată sub nr.    , referatul Muzeului de Artă

Populară Constanța, înregistrat sub nr. 864/14.09.2015, raportul Direcției administrație publică locală - Serviciul Resurse Umane, înregistrat sub nr. 130981/16.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile HCL nr. 89 / 2015, privind aprobarea organigramei si statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța pe anul 2015 și HCL nr. 186/2014, privind modificarea HCL nr. 180/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice republicată, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. a, alin.3, lit. b și art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr.l aprobată de art.l din HCL nr. 89/2015, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța, în sensul transformării a doua posturi vacante: postul de muzeograf grad profesional IA din cadrul Secției expoziție se transformă în muzeograf grad profesional II iar postul de economist grad profesional I din cadrul Compartimentului Contabilitate-Financiar se transformă în economist debutant, conform anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 89/2015 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE    SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 214    /    __

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.1

LA HOȚĂRÂREA NR.

214/2015


STAT DE FUNCȚII 2015

MUZEUL ARTĂ POPULARĂ C ONSTANȚA

Nr

crt

Numele si Prenumele

Compartimenul / secția

Funcția contractuala de :

Reincadrarea funcției cf.anexelor Legii cadru nr.284/2010 si a Ordinului nr.77/2011

Nivel

studii

Grad

/treapta

profesio

nala

Gradația

cf.

transe

vechime

Număr

posturi

conducere

execuție

anexa

capitol

punct

poziție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

CONDUCERE :

1

Magiru Maria

Manager -Director

-

IV

III

1

S

II

1

2

Zeinedin Camei

contabil sef

-

IV

III

4

S

II

-

1

TOTAL I :

2

11

SPECIALITATE :

A

Secția Patrimoniu Cultural National:

9

3

Dobrinescu Cerasela

sef secție

-

IV

III

5

S

I

-

1

4

Crăciun Claudia

-

conservator

IV

III

1

S

I

3

1

5

Dimache Oana Vasilica

-

documentarist

IV

IV

2

S

1

3

1

6

Dragan Ioana Raluca

-

restaurator

IV

III

1

s

IA

3

1

7

Ionel Ivona

-

restaurator

IV

III

1

s

IA

4

1

8

Caraulan Aurica

-

restaurator

IV

III

7

M

I

5

1

9

Cionga Aurelia

-

restaurator

IV

III

7

M

I

5

1

10

Apostu Aurica

-

trezorier

IV

III

7

M

I

5

1

11

Gagautu Lenuta

-

trezorier

IV

III

7

M

1

5

1

B

Secția Expoziție :

8

12

Vacant

-

muzeograf

IV

III

1

S

II

5

1

13

Tompc Ioana

-

muzeograf

IV

III

1

S

IA

5

1

14

Dragomir Mihacla

-

muzeograf

IV

III

1

S

1

2

1

15

Prian Alina

-

conservator

IV

III

1

S

11

2

1

16

Miu Ștefania

-

supraveghetor

IV

III

8

M

-

0

1

17

Stanciu Valorica

-

supraveghetor

IV

III

8

G

-

5

1

18

Serban Anica

-

conservator

IV

III

7

M

1

5

1

19

Nica Marian

-

operator video

IV

III

7

M

1

4

1

TOTAL II :

17

III

Compartimente funcționale

A

Contabilitate-financiar

20

Vacant

-

economist

I

II/C

3

S

debutant

5

1

21

Radu Mioara

-

gestionar

custode

IV

III

7

M

I

5

1

Total A :

2

B

Resurse Umane

22

Ciobanii Cristina

-

referent

IV

V

2

SSD

I

4

1

Total B :

1

C

Administrativ-intretinere

23

Miu Ștefan

-

administrator

I

II/D

4

M

I

5

1

24

Liscan Florian

-

muncitor-calif.

I

II/D

12

G

I

5

1

Total C :

2

TOTAL II1(A+B+C):

5

TOTAL 11 +III :

22

TOTAL GENERAL :

1 + II + III

24

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE