Hotărârea nr. 213/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA LA „PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAȚIONAL – PROGRAMUL RABLA 2015”;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național -Programul Rabla 2015 " .

Consiliul local al municipiului Constanța , întrunit în ședința ordinară din data de 13.10,2015_;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 138773/01.10.2015 ;

Consultând raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii , prognoze economico-sociale , buget , finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța , raportul Comisiei de specialitate nr.5, pentru administrația publică , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului ;

Având în vedere prevederile art.30 lit.n, din Ordinul nr.609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;art. 13 lit. s din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul de mediu ;

Având în vedere dispoziția nr. 1961/16.07.2015, privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate , aparținând Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța ;

In temeiul prevederilor art.36 alin(2), lit.b; alin.(4),lit.(d) si ale art.115 ,alin.(1),lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național -Programul Rabla 2015 " , care are ca scop achiziționarea unui autovehicul nou, mai puțin poluant , în schimbul predării spre casare a autovehiculului uzat .

Art. 2. Se aprobă casarea autovehiculului uzat , ale cărui date de identificare se găsesc in anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și acordul privind achiziționarea unui autovehicul nou prin " Programul de stimulare a Parcului auto național Programul Rabla 2015".

Art. 3. Prima de casare în cuantum de 6.500 lei , reprezentând valoarea tichetului valoric , se va suporta de către Administrația Fondului de Mediu din cadrul Ministerului Mediului , Apelor si Pădurilor , în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național-Programul Rabla 2015".

Art. 4 . Diferența până la acoperirea prețului integral de achiziționare a autoturismului nou, se va asigura de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța din veniturile proprii, conform listei de investiții aprobată .

Art. 5 . Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții , Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța , în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției prefectului județului Constanța ,spre știință .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Do bre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Nr. 213/2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1 la HCL nr.


213/2015


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANTA

Nr.

crt.

Marca

Caroseria

Nr.

înmatricul

are

Capacit

ate

cilindric

a

Anul

fabrica

tiei

Data

primei

înmatricul

ari

Culoare

Nr.

identificare

Serie

motor

Combusti

bil

Nr.

inventar

Amortiza

re

mijloc

fix

Nr. si seria certificatul l de

înmatricul

are

1

Dacia

Break 4+1 usi

CT.02.MHB

1397 cm

1994

18.10.1994

Grey

nikel

1237607

UU1R13311S

0166269

125755

benzina

20043

integral

C378509T

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Do bre Mircea