Hotărârea nr. 212/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 33/2013 PRIVIND STABILIREA COMISIEI PENTRU RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBURILE PENTRU PENSIONARI;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 33/18.02.2013 privind stabilirea Comisiei pentru renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 134290/23.09.2015,

Consultând referatul Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, înregistrat sub nr. 134289/23.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d alin.6, lit. a, pct.2 și art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 33/18.02.2013, în sensul înlocuirii doamnei Ciocîrlan Monica-Mihaela cu un alt reprezentant al Direcției Administrație Publică Locală, astfel că acesta va avea următorul conținut:

"Se aprobă constituirea Comisiei pentru renegocierea anuală a chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari în următoarea componență:

1.

2.    Roman Iustin Fabian

3.    Roșu Vasile

4.    Dede Perodin

5.    Zahar iciuc Iuliana

6.    Iordache Oana

7.    Herda Elena


consilier local

consilier local

consilier local

consilier local

reprezentant al Direcției Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe reprezentant al Direcției Administrație Publică Locală

reprezentant al Direcției Financiare.

Atr.2 Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr. 33/18.02.2013, în sensul completării anexei la HCL nr. 33/18.02.2013, cu încă 3 spații, astfel că acesta va avea următorul conținut:

" Chiria spațiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta, se va renegocia anual."

Art.3 Celelalte articole ale HCL 33/18.02.2013 rămân neschimbate.

Art.4 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 17/13.02.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 20 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Do bre Mircea

Constanța

Nr. 212/    13.10.2015