Hotărârea nr. 211/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE PENTRU SUBVENȚIONAREA DIN BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2016 A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR CARE ACORDĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2016, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de

asistență socială

13C1%n^ii'^'l0Cal al mLJniciP'u'ui Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.134266/22.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială nr.134264/22.09.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială, ale art. II punctul 4 din H.G. nr.942/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială și ale Ordinului nr. 1.685 din 10 august 2015, privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2016, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de ia bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, emis de Ministerul Muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice

Văzând prevederile H.C.L.M. nr. 184/2014 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit."a" pct.2 și ale art.115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli, pentru care asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2016, prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Serviciului

asistență și protecție socială în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

NR, 211    /    13.10.2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ LA HCL


NR.


211/2015


UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI, pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2016

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

1

centre rezidențiale, centrele care acordă cazare mai mult de

24 de ore

-copii separați sau cu risc de separare de părinți; -persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului; -persoane cu handicap; -persoane vârstnice; -persoane fără adăpost; -persoane toxico-dependente;

-persoane victime ale traficului de persoane; -persoane imigrante și refugiați;

-persoane victime ale violenței in familie;

-alte persoane în situații de dificultate.

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea sen/iciilor de asistenta sociala: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate;

8.    cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însoțitorii lor;

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

11.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

2

cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei

-persoane cu handicap; -persoane vârstnice; -persoane si familii cu venituri mici;

-alte persoane în situații de dificultate.

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

3

unități de îngrijire la domiciliu

-persoane vârstnice; -persoane cu handicap;

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, îngrijitor la domiciliu;

2.    cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri);

3.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

4.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

5.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

4

centre de zi (inclusiv adăposturile și centrele care acordă găzduire mai puțin de 24 de ore) care acordă cel puțin unul sau mai multe dintre următoarele servicii: găzduire, îngrijire personală și supraveghere, recuperare și terapii de recuperare, terapii ocupaționale

-persoane cu handicap;

-copii separați sau cu risc de separare de părinți; -persoane vârstnice; -persoane victime ale violenței în familie;

-persoane victime ale traficului de persoane; -persoane toxico-dependente;

-persoane fără adăpost.

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate;

8.    cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însoțitorii lor;

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

11.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ENACHE MARCELA

3