Hotărârea nr. 21/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIVE NICOLAE ROTARU, CONSTANTA " IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA/ALTE SURSE DE FINANTARE, SUBPROGRAMUL "REGENERAREA URBANA A MUNICIPIILOR SI ORASELOR" SI A COFINANTARII ACESTUIA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" în vederea

finanțării acestuia în cadrul Programului național de dezvoltare locală/alte surse de finanțare, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor" șl a cofinanțării acestuia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr.21419/11.02.2015, a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Direcției programe și dezvoltare nr. 21418/11.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l -de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere Hotărârea privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" nr.    /2015

Văzând dispozițiile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență^ a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului național de dezvoltare locală/alte surse de finanțare, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor", conform documentației aprobate prin HCLnr. /2015

ART. 2 Consiliul local al municipiului Constanța se angajează să asigure contribuția proprie ce îi revine din costurile aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) din Ordinul nr. 1851/2013.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției financiare,Direcției gospodărire comunala în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de * 3 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ,


Constanța


&LJL


!}    /2015