Hotărârea nr. 209/2015

HOTARARE PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 184/2015 PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, APROBATE PRIN HCL NR. 88/2015

HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L. nr. 184/31.08.2015 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L. nr.88/30.04.2015

^rjglj^lgcal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere :

-    expunerea de motive nr. 138.450/01.10.2015 prezentată de domnul Viceprimar Decebal Făgădău,

referatul nr. 137.794/30.09.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală,

-    raportul Comisiei de specialitate nr. 5 administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

-    adresa nr.2294/04.03.2014 a Instituției prefectului - județul Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.30526//05.03.2014,

-    avizul nr. 39569/2015 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 122678/31.08.2015.

în temeiul prevederilor art.100, 107, 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, art.XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Ordinului nr. 4040/2012 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit."b" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă completarea art.2 din H.C.L. nr. 184/31.08.2015 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L. nr.88/30.04.2015, cu litera "f", care va avea următoarele prevederi:

-    H.C.L. nr. 184/2015 va intra în vigoare la data semnării Protocolului de predare-primire a personalului între municipiul Constanța și Serviciul public de asistență socială;

-    Până la data semnării Protocolului de predare-primire a personalului între municipiul Constanța prin Serviciul resurse umane și conducătorul Serviciului public de asistență socială Constanța, salariații din cadrul Direcției administrație publică locală cu atribuții privind asistența socială și protecția copilului, ai Direcției asistență medicală școlară și comunitară, precum și asistenții personali ai bolnavilor cu handicap grav își vor desfășura activitatea cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, în cadrul acestuia.

ART. 2 - Celelalte articole ale H.C.L. nr. 184/31.08.2015 rămân neschimbate.

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Dobre Mircea    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.

209