Hotărârea nr. 207/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE - FINANȚATE CONFORM OUG 74/2007” STR. ZMEUREI NR. 3, LOT 2/2, DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

coK5Ta^^ ROMÂNIA 1    4 JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.134237/22.09.2015;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere referatul nr. 134673/23.09,2015 al Direcției tehnic-achiziții privind proiectul de hotărâre propus, precum și HCL nr.222/2014 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007" str. Zmeurei nr.3, lot 2/2, din municipiul Constanța", modificată prin HCL nr.165/2015;

Văzând prevederile art.5 din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin,4, lit.d, și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007" str. Zmeurei nr.3, lot 2/2, din municipiul Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 17 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MIRCEA DOBRE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,