Hotărârea nr. 204/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 246/2014 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 13.10.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.128039/10.09.2015, prezentată de domnul viceprimar cu atribuții de primar Decebal Făgădău, referatul de fundamentare nr. S 67974/19.08.2015 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Analizând dispozițiile art. 10 și art. 12 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică și se completează HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015, după cum urmează:

I.    se abrogă paragraful 19 din capitolul 3 al Anexei nr. 5;

II.    după capitolul 7 al Anexei nr. 5, se introduce un nou capitol, capitolul 8, care va avea următorul cuprins:

"8. TAXA DEȘEURI INERTE

(1) Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării în locuri special amenajate a deșeurilor inerte rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile precum și din alte activități curente, unde permanent se acționează cu utilaje pentru comasarea și compactarea acestora.

(2)    Taxa se utilizează pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, prin împingerea și nivelarea depunerilor.

(3)    Cuantumul taxei este de 3 lei/tonă sau fracție de tonă deșeu inert.

(4)    Taxa este datorată de către toate persoanele fizice și operatorii economici, denumite în continuare contribuabili, care produc/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/demolare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu sunt necesare obținerea autorizațiilor prevăzute de lege.

(5)    Prin deșeu inert în înțelesul prezentei hotărâri se înțelege deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului.

(6)    Pentru contribuabilii care depun documentația în vederea eliberării unei autorizații de construire/desființare, taxa se stabilește pe baza calculului estimativ al cantității de deșeu inert rezultată în urma lucrării efectuat de proiectantul/arhitectul care a elaborat proiectul tehnic, și se achită odată cu obținerea autorizației emisă de autoritatea publică locală.

(7)    în această situație, contribuabilii vor solicita de la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local (S.P.I.T.V.B.L) eliberarea autorizației pentru deșeuri inerte în momentul în care vor transporta deșeurile produse cu mijloacele de transport proprii, la rampa amplasată în Portul Constanța -Poarta 9.

(8)    Pentru contribuabilii care transportă deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9, taxa este calculată în funcție de capacitatea de încărcare a mijlocului de transport astfel cum este menționată în documentele tehnice ale acestuia.

(9)    Accesul la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9 se face doar pe baza autorizației pentru deșeuri inerte eliberată la oricare din punctele de încasare amplasate pe raza municipiului Constanța ale S.P.I.T.V.B.L.

(10)    în vederea eliberării "Autorizației deșeuri inerte" solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa, după caz, următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societății, copia talonului sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației, autorizațiile de construîre/demolare/intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria municipiului Constanța, memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale), documentul de plată, și alte copii ale documentelor legale relevante.

(11)    Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța sau prin numerar la casieriile din cadrul agențiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

(12)    în situația contribuabililor care transportă deșeuri inerte, responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(13)    Prin utilizator se înțelege - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

(14)    Depozitarea gunoaielor, deșeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor HCL 184/2013.

(15)    Constituie contravenție fapta de a circula, intra și depune deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9 fără a deține autorizație valabilă, și se sancționează cu amendă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone.

(16)    Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

(17)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(18)    Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(19)    Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(20)    Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

(21) Modelul cererii de acordare a autorizației deșeuri inerte este următorul:

CSPIT


Scmviciq1

Public do Importe șt 'luxe Constanta

j i ftc-r-jy-u ’uwwJ Conținu

■'Vi 1 f*0ll«.K *1* 1|XTI> T1 f^UI'-Oplnlktl f IMllfî-'ț J


Mr cuiJrn<iiw nf ??. ‘XW)?i»h. Coi'tcrifT f.id ii« 1r>,4    Xunlit Wi»ttlM f

t wi'.HgQvjp i    4V6550

» ufh-.rts'Hi f i; fi i , s •'    ■

Or^'.-te» frd'i>« .‘ww’t.w i*>win' nr io^’q


CERERE PENTRU ACORDAREA AUTOR12AȚIEI DE ACCES LA RAMPA DE DEȘEURI INERTE

Denumirea ftolk'Kiirtt'iilui:.............................................

Secuii (adresa);    i<xahiatea .. ................. sts.    .. *......................

nr ..dl , sc .., ap ■, ifdoforVOix .    ..adresa de e-

mqil ...... CNP/CUI . . ..    ............ «ohol

idibeinit,# aukln^Li,.. iei de acces la rampa do deșeuri inerte- peritru transportul a ........

toni (moloz, pământ, oslalt fuqmentat, icsturi vegetate), provenind de laJ'

................................................................................................pentiu urniAtucirek.-

a ut ev chicii le:


Nr.

crt-

Marca

Nr,

innia ir Icul are

Sarcina utilă maximi autorizată

Perioada

solicitată

(de la ... până Ea ...>

Numărul de transporturi efectuate


(oala)


(numele ți prenumele)


1J Se completează cu persoanele Fizice seu Juridice, din municipiul Constante de la care se țr*n*poi tA rto.aul

OBSERVAȚII! UI 0)ă7«5rtta ceăr« --e r«r Jwu crmiPOarele Căiți le dn ichînîd.iie »ie flutorpr^culu ar

-    Ai.tcnzarjoie <Je Consti ua-e/Oenx a e ■ Vt*- Zhe En Awiwn.d p,w< euM'Me dă    M.^rtifipiurvi

-    'leiinji !i u*brs>i. jîiStiîientiv jîn u»/un ‘«cw^î^

-C-,a,wCI.f    ,


(22) Modelul autorizației deșeuri inerteROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA Serviciu! Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local


AUT. seria I I nr.[ stspit CHT. seria IZZ nr.[


AUTORIZAȚIE DEȘEURI INERTE


Nr. de înmatriculare Sarcină utilă maximă autorizată Cantitate deșeuri inerte Nr. intrări

Eliberată la data VALOARE TAXĂ


Prezentul document este valabil numai în original. Este obligatoriu a se prezenta la control.

Eliberat de;    Valabila în municipiul Constanța.

Semnătura / Ștgmpita

III. capitolul 1 al Anexei nr. 9 se abrogă.

IV,    teza a treia a art. 10 capitolul 3 din Anexa nr.9, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local."

V,    se modifică alineatul 4 al art. 2 din Anexa nr. 13, care va avea următorul cuprins:

"Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local."

VI,    punctul 1.2 al art. 6 din Anexa nr. 16, se modifică și va avea următorul cuprins:

"1.2 Taxa deșeuri inerte - constituie venit cu destinație specială și e fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construire/desființare imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru împingerea și nivelarea acestora.

Colectarea și depozitarea separată a deșeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deșeuriie menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fî procesate materialele rezultate din construirea/demolarea imobilelor (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către toate persoanele fizice și operatorii economici, denumite în continuare contribuabili, care produc sau solicită depozitarea deșeurilor inerte rezultate din construirea/demolarea imobilelor, la rampa de deșeuri inerte.

Pentru obținerea autorizației de deșeuri inerte contribuabilii vor depune ia sediile SPITVBL Constanța sau la punctul de încasare amplasat în zona rampei de deșeuri inerte, documentele menționate în Anexa nr. 5 cap. 8 al prezentei hotărâri.

Contravaloarea taxei se stabiliește în funcție de cantitatea de deșeu rezultată sau care urmează a fi depusă la rampa special amenajată, cuantumul acesteia fiind cel stabilit la capitolul 8 al Anexei nr. 5.

Pentru stabilirea obligației fiscale, personalul din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local va verifica documentele prezentate urmând a stabili cantitatea de deșeu inert astfel:

a)    în cazul contribuabililor care solicită eliberarea unei autorizații de construire/demolare, cantitatea va fi cea menționată în documentele întocmite de persoanele autorizate, respectiv proiectantul sau arhitectul lucrării. în situația în care cantitatea rezultată este specificată în metri cubi (mc sau m3) indicele de transformare în tone deșeu inert va fi de 1,6 potrivit normativului TS 1975 (1 mc= 1,6 tone).

b)    în cazul contribuabililor care transportă direct la rampă deșeuriie inerte rezultate, cantitatea este stabilită în funcție de sarcina utilă maximă autorizată, valoarea care se regăsește la rândul 7 din cartea de identitate a mijlocului de transport sau poate fi stabilită prin diferența dintre valorile menționate la masa totală maximă autorizată, și respectiv masa proprie, din certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport. în situația în care mijlocul de transport este în autotren (are

remorcă sau semiremorcă) cantitatea se stabiliește prin diferența dintre masa maximă tehnică admisă și masa proprie a mijlocului de transport.

Pentru fiecare intrare la rampa de deșeuri, conducătorii mijloacelor de transport vor completa și semna un proces verbal de predare primire pentru cantitatea de deșeu depusă la rampă.

Taxa deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deșeurilor produse de contribuabili.

Lucrările de împingere și nivelare a deșeurilor la rampa amplasată în incinta Portului Constanța, zona Poarta 9 sunt verificate și supravegheate de către reprezentanții Serviciului Igienă Publică.

Acest serviciu este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatul propriu al Primarului municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație. "

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2015 în situația în care până la această dată sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 215/2001, în caz contrar urmând a produce efectele la data aducerii la cunoștința publică conform dispozițiilor legale în vigoare,

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 246/2014, rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției servicii publice, Direcției gospodărire comunală, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DOBRE MIRCEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MUNICIPIU,

Marcela Enache

CONSTANȚA Nr.204 /2015