Hotărârea nr. 203/2015

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 ALE REGIEI

AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliu! local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_13.10.2015;_

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Deceba! Făgădău înregistrată sub nr. 134901 / 23.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și adresa nr. 10133/22.09.2015 a conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 13 alin. III si IV și OUG^nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a RAEDPP Constanța pe anul 2015, conform anexelor nr. 1-8, parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe 2015, astfel:

Venituri totale în sumă de, din care:

14 629

mii

lei

surse de la bugetul local pentru:

3 802

mii

lei

a. acoperire deficit Țara Piticilor

1 305

mii

lei

b. acoperire deficit Pista Roleri

499

mii

lei

c. administrare Campus Henry Coandă

2 048

mii

lei

surse proprii

10 827

mii

lei

Cheltuieli în sumă de

14 268

mii

lei

Profit brut

361

mii

lei

Investiții din buget local

27 502

mii

lei

ART. 2 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța șt Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de .......1.?.......... consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Do bre Mircea

Nr. 203/2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

la hcl 203/2015

    mu lei

INDICATOR}

Nr. rd.

Aprobat an curent

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

Propuneri

rectificare

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE {Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

14614

14629

0 01

14702

14776

1 005

1 005

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

14604

14624

001

14697

14771

1.005

1.005

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

3802

3802

0.01

3821

3840

1 005

1 005

b)

transferuri, cf. prevederilor legate in vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

10

5

0.01

5

5

1.005

1.005

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE {Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

14267

14268

0 01

14339

14411

1.005

1 005

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

13540

14268

0.01

14339

14411

1.005

1.005

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

6661

6433

0 01

6465

6497

1.005

1.005

B

cheltuieli cu impozite, taxe sl vărsăm In te asimilate

10

1060

1300

001

1307

1313

1.00S

1.005

c

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6091

6035

0.01

6065

6096

1 005

1.005

CO

Cheltuieli de natură salarială{Rd.13+Rd.14)

12

4295

4295

001

4316

4338

1 005

1 005

C1

ch. cu salariile

13

3950

3950

0.01

3970

3990

1 005

1.005

C2

bonusuri

14

345

345

0 01

347

348

1 005

1.005

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

714

655

0.01

658

662

1.005

1.005

cs

cheltuieli cu asigurările și protecția sociafâ, fondurile speciale si alte obligații legale

18

1087

1065

0 01

1090

1096

1 005

1.005

alte cheltuieli de exploatare

19

500

503

505

1 005

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

347

361

0.01

363

365

1.005

1 005

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

100

110

001

111

111

1.005

1 005

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

247

251

0.01

252

254

1.005

1 005

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, piațli dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26. 27, 28, 29

30

247

251

0 01

252

254

1 005

1.005

7

Participarea salariațitor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minlmim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

124

126

001

127

127

1 005

1.005

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

36

123

125

0 01

126

126

1 005

1 005

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGtBiLE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

h)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

«)

alte cheltuieli

42

0

0

VII

J

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

27502

27502

0.01

27640

27778

1.005

1.005

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

Propuneri

rectificare

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Alocații de la buget

44

27502

27502

001

27640

27778

1.005

1 005

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

anii anteriori

45

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

27502

27502

0.01

27640

27778

1 005

1.005

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

145

145

001

146

146

1 005

1 005

2

Nr.mediu de salarlați total

49

125

125

0 01

126

126

1 005

1 005

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ, determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.063

2,863

001

2877

2892

1 005

1 005

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoanâ)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.633

2.633

001

2646

2659

1 005

1 005

S

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd,49)

52

117

117

0 01

118

118

1 005

1.005

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

976

976

0 01

981

986

1 005

1 005

9

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

565

565

0 01

560

550

0.99

0 98

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Do bre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 2

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent, 2014

An curent, 2015

Propuneri rectificare an 2015

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat sem |

2015

conform

Hotărârii

C.A.

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

13885

14011

14614

7219

14629

0.01

0.01

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

13875

13997

14604

7216

14624

0.01

0 01

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

8474

8476

8500

4255

8520

0 01

0.01

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

8474

8380

8500

4181

8410

0 01

0.01

a4)

alte venituri

7

96

74

110

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

2784

2784

3802

1550

3802

0.01

0.01

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

2784

2784

3802

1550

3802

0.01

0.01

C2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

11

<9

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

alte venituri din exploatare

2617

2737

2302

1411

2302

0 01

0.01

(Rd.15+Rd.16+Rd.t9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fi)

din amenzi Și penalități

15

515

515

200

182

200

0

0.01

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4|

din valorificarea certificatelor CO2

20

15)

alte venituri

21

2102

2222

2102

1229

2102

0.01

0.01

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

10

14

10

3

5

0

0.005

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

10

10

10

3

5

0 01

0 005

3

Venituri extraordinare

28

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3Q+Rd.136+Rd.144)

29

13555

13654

14267

6478

14268

0 01

0 01

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd,86+Rd.120), din care:

30

13555

13654

14267

6478

14268

0 01

0 01

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

5879

5892

6661

2723

6433

0 01

0 01

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

522

513

522

261

665

0.01

0.013

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

225

221

225

111

225

0 01

0.01

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

15

15

15

15

0 01

0.01

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

74

74

76

76

0.01

0.01

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

57

57

57

51

200

0.04

0.035

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

240

235

240

99

240

0.01

0.01

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

40

700

698

840

190

840

0 01

0.01

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

510

509

650

98

655

0.01

0.01

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

170

170

170

85

170

0.01

0.01

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

170

170

170

85

170

0.01

0.01

c)

prime de asigurare

45

20

19

20

7

15

0.01

0.008

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent, 2014

An curent, 2015

Propuneri rectificare an 2015

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat sem I

2015

conform

Hotărârii

C.A.

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd,69+Rd.78j, din care:

46

4657

4681

5299

2272

4928

0.01

0 009

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

101

101

130

13

60

0.01

0.005

b1>

cheltuieli privind consultanța juridică

49

3

3

30

4

15

0.05

0.005

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

19

19

20

7

30

0.02

0.015

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5

5

6

3

10

0.02

0.017

- tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

14

14

14

4

20

0.01

0.014

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

• tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d>

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

12

12

12

7

15

0 01

0 013

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

63

1

1

1

1

1

0.01

0.01

• cheltuieli cu diurna (Rd,65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

73

73

75

30

75

0.01

0.01

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

25

25

30

14

30

0 01

0.01

')

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1084

2494

1130

1215

2747

0.01

0.024

H)

cheltuieli de asigurare și pază

70

990

990

1030

491

1000

0.01

0.01

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

33

33

35

17

35

0 01

0 01

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3

10

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

56

56

60

41

65

0.01

0.011

-aferente bununlor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentâ a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

5

1

1

0

0.002

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

alte cheltuieli

76

3342

1958

3,901

985

1970

0.01

0.005

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1060

1192

1,060

654

1300

0.01

0.012

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1060

1192

1060

654

1300

0.01

0.012

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd,104+Rd.113), din care:

86

6009

6009

6091

2877

6035

0.01

0.01

CO

Cheltuieli de natură salarială {Rd.88+ Rd.92)

87

4663

4661

4295

2099

4295

0 01

0.01

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.as+Rd.SO+ROI), din care:

88

4318

4318

3950

1936

3950

0 01

0.01

a) salarii de bază

89

3548

3548

3180

1579

3180

0 01

0.01

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

770

770

770

357

770

0.01

0.01

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent, 2014

An curent, 2015

Propuneri

rectificare

an 2015

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat sem I 2015

conform

Hotărârii

C.A.

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

345

343

345

163

345

0.01

0.01

care-

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

282

282

280

128

280

0.01

0.01

c) tichete de vacantă;

97

d) ch

privind participarea salariaților la profitul

obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

63

61

65

35

65

0.01

001

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch

cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarialâ aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

C4

organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

160

160

714

265

655

004

0 009

104

a) pentru directori/directorat

105

0

0

533

203

540

0.01

-componenta fixă

106

0

0

533

203

540

0.01

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiiiul de supraveghere, din care:

108

160

160

181

62

115

0.01

0 006

-componenta fixă

109

160

160

181

62

115

0 01

0 006

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

legii

112

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

C5

speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

1186

1186

1087

513

1085

0.01

0 01

care

113

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

870

870

750

352

747

0.01

0 01

b) ch

. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

31

31

35

16

35

0 01

0 01

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

268

268

283

134

283

0.01

0 01

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

Densii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

17

17

22

11

20

0 01

0 009

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128j, din care:

120

607

561

455

224

500

0.01

0.011

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

140

140

o

care

121

- către bugetul general consolidat

122

140

134

0

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

46

46

50

10

0

0 002

e>

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

185

185

185

156

315

0 02

0.017

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

236

190

220

68

175

0.01

0 008

f1>

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

366

321

350

68

175

0.01

0.005

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2>

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

indicatori

Nr.

rd.

An precedent, 2014

An curent, 2015

Propuneri rectificare an 2015

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat sem 1 2015

conform

Hotărârii

C.A.

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

130

131

130

130

0.01

0.01

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

130

131

130

130

0 01

0.01

- din participarea salariațitor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din aite provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

32}

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

|

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

330

357

347

741

361

0.01

0.01

venituri neimpozabile

146

91

91

91

0 01

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

440

440

440

0.01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

112

112

58

130

110

0.01

0.019

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

4663

4661

4295

2099

4295

0.01

0 01

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4318

4318

3950

1936

3950

0 01

0.01

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

145

145

145

145

145

0.01

0 01

4

Nr.mediu de salariați

153

129

123

125

117

125

0.01

0 01

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile fRd.151/Rd. 1531/12*1000

154

2.709

2.925

2633

2.758

2.633

0.01

0.01

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

3.012

3.158

2863

2,990

2,863

0.01

0 01

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (Iei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

107.558

113,797

116832

61.700

116.992

0.01

0.01

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finîte/persoană) W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

585

585

565

546

565

0.01

0.01

- de la operatori cu capital integraVmajoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

585

585

565

546

565

0 01

0.01

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Do bre Mircea


Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an2013

%

4=3/2

Prevederi an 2014

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

12,497

13,697

1.10

13,885

14,011

1.01

1

Venituri din exploatare

12,482

13,670

1.10

13,875

13,997

1.01

2.

Venituri financiare

15

27

1.80

10

14

1.40

3.

Venituri extraordinare

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

14629

3546

7203

10404

14629

1

Venituri totale din exploatare

2

14624

3545

7200

10400

14624

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

8520

2100

4250

6450

8520

a1)

din vânzarea produselor

4

32)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

8410

2070

4180

6350

8410

a4)

alte venituri

7

110

30

70

100

110

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

3802

650

1550

2150

3802

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

3802

650

1550

2150

3802

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

2302

795

1400

1800

2302

f1)

din amenzi și penalități

15

200

95

180

200

200

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.l9), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2102

700

1220

1600

2102

2

Venituri financiare (Rd,23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

5

1

3

4

5

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

5

1

3

4

5

3

Venituri extraordinare

28

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

14268

3365

6516

10179

14268

1

Cheltuieli de exploatare {Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

14268

3365

6516

10179

14268

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

6433

1433

2733

4271

6433

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

665

131

261

510

665

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

225

56

111

180

225

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

15

4

8

12

15

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

76

19

38

57

76

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

200

15

51

150

200

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

240

60

100

180

240

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

840

148

192

595

840

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

655

100

100

450

655

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

170

43

85

130

170

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

170

43

85

130

170

c)

prime de asigurare

45

15

5

7

15

15

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.4fl+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

4928

1154

2280

3166

4928

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

60

15

15

50

60

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

15

5

5

15

15

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

30

5

10

22

30

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

2

3

7

10

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

0

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

20

3

7

15

20

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

15

3

7

12

15

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

63

1

0

1

1

1

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

75

18

30

56

75

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

30

7

15

23

30

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

2747

606

1215

1552

2747

h)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1000

258

491

257

1000

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii

71

35

8

17

26

35

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10

3

5

10

10

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

73

65

30

41

50

65

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011

76

1

1

1

1

1

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

78

1970

500

987

1450

1970

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1300

430

655

1100

1300

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1300

430

655

1100

1300

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.104+Rd.113),

din care:

86

6035

1440

2900

4451

6035

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4295

1095

2115

3190

4295

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3950

1000

1950

2950

3950

a) salarii de bază

89

3180

805

1586

2375

3180

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

770

195

364

575

770

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

345

95

165

240

345

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

280

70

130

190

280

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților ia profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

65

25

35

50

65

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

103

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

655

86

265

461

655

a) pentru directori/directorat

105

540

53

203

377

540

-componenta fixă

106

540

53

203

377

540

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/conslliul de

108

115

33

62

84

115

-componenta fixă

109

115

33

62

84

115

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA șl cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

1085

259

520

800

1085

a) ch. privind contribuția ia asigurări sociale

114

747

175

357

550

747

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

35

8

17

25

35

c) ch. privind contribuția ia asigurări sociale de sănătate

116

283

71

136

210

283

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

20

5

10

15

20

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 + Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

500

62

228

357

500

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

<0

alte cheltuieli

126

10

2

4

7

10

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

315

45

156

240

315

f)

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

175

15

68

110

175

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere

131

f2,1)

din anularea provizioanelor

132

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

- venituri din aite provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

.

III

REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

361

181

687

225

361

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

110

40

100

70

110

V

Plăți restante

149

VI

Creanțe restante

150

565

565

565

565

565

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

125

125

125

125

125

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

125

125

125

125

125

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.5

Programul de investiții, dotâri ți sursele de finanțare

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


mii lei

Data

2014

Valoare

INDICATORI

finalizării

investiției

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2015

2016

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

26159

28159

27502

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) • profit

2

Alocații de ia buget

28159

28159

27502

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) • externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursâ)

- (denumire sursa)

li

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

28159

28159

27502

1

investiții in curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

I

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

28079

28079

24560

- (denumire obiectiv) - Zona I Campus Henri Coanda

28079

28079

24560

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat 8l statului sau al unității administrativ teritoriale.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale

80

80

2942

- (denumire obiectiv) - Zona II Campus Henri Coanda

30 06 2015

80

80

2942

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care.

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

!

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune. închinate sau m locație de

gestiune exciusiv cele dm domeniul pub“c sau privat a- statului sau ai unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

r

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care

I

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.6


Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

R.A.E.D.P.P. Constanta nu are plăti restante.


Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent(N)

Reduceri

Sold final an curent (N|

Reduceri

Total

an N+1

Sold final an N+1

Reduceri

Total

an N+2

Sold final an N+2

Total

din care: Surse an curent (N)

an curent (N)

încasări

creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

1a

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7


românia JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Mii lei

Nr.crt.

Valoarea

împrumutului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent <N-1>

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+1

Valoarea anuală scadentă in anul N+2

roTAl dm care

rate

dobânzi

diferențe de

curs

nelavorabiie

comisioane

total

dm care

râie

dobânzi

diferențe de

curs

nefavorabile

comisioane

totai din care

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiții

Total B

Total

General

A+B

R.A.E.D.P.P. Constanta nu a contractat împrumuturi.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Do bre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

marcela enache

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.8


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

crt

Măsuri

Termen de realizare

2013

2014

2015

2016

Preliminat / Realizat

Influențe ( + /-)

Influențe

( + /-)

Influențe ( + /-)

Rezultat

brut ( + /-

restant

e

Rezultat

brut

restant

e

Rezultat

brut

restant

e

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct

. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Creșterea gradului de ocupare a spatiilor de închiriat, darea in folosința si esploatarea de noi obiective pentru închiriere

X

X

2

TOTAL Pct. I

X

X

Pct

. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Majorarea cheltuielilor de

administrare si a preturilor la utilitati

X

X

2

TOTAL Pct. II

X

X

Pct

1-

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE