Hotărârea nr. 202/2015

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul Jocal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de .4? / D -Z * ( S.

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.141776/08.10.2015, raportul Direcției financiare nr.141775/08.10.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr. 141797/08.10.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015, H.C.L nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015, H.C.L nr. 173/2015, H.C.L. nr. 197/2015 și comunicările Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.136759/29.09.2015 și nr.140670/06.10.2015;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 818.549 mii lei și la cheltuieli în sumă de 818.549 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3 .

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale.

Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne care rămân neschimbate.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 165 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 165 mii lei.

Art. 9 La capitolul 61 Ordine publică si siguranța națională se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 13 mii lei si se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 13 mii lei.

Art. 10 La capitolul 67 Cultură, recreere și religie se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.800 mii lei și se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 1,800 mii lei .

Art. 11 La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se diminuează titlul "asistență socială" cu suma de 1.082 mii lei.

Art. 12 La capitolul 65 învățământ se modifica detalierea cheltuielilor, pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat, în baza comunicărilor Inspectoratului Școlar Județean .

Art. 13 La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 25 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 25 mii lei.

Art. 14 La capitolul 81 Combustibili și energie se modifică titlul "subvenții" prin diminuarea alineatului "alte subvenții cu suma de 9.420 mii lei si majorarea alineatului „subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif cu suma de 10.502 mii lei.

Art.15 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de 4<?>ei>nsilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Constanța


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARĂ Nr. 141775/08.10,2015

RAPORT

Bugetul local al municipiului Constanța pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2015.

Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.71/30.03.2015, H.C.L. nr.78/30.04.2015 și H.C.L. nr.115/02.06.2015, H.C.L nr.136/31.07.2015 și H.C.L nr. 197/09.09.2015

La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente:

-    suplimentarea listei obiectivelor de investiții prin includerea poziției „Sonometru" cu suma de 13 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Poliția Locală nr.113884/12.08.2015, „Cablare și extindere rețea calculatoare” conform notei de fundamentare a Direcției Organizare și Informatizare nr.128668/1.09.2015 cu suma de 165 mii lei și „Cabine de pază" conform referatului Direcției Servicii Publice nr.138833/01.10.2015 cu suma de 25 mii lei;

-    rectificarea sumelor în cadrul Anexei nr.4 - Finanțări nerambursabile din fonduri publice conform Referatului întocmit de Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente nr.132438/18.09.2015 prin diminuarea unor poziții și transferarea de fonduri pentru finanțarea activității sportive de volei masculin și premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut performante deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale;

-    redistriburea de sume între unitățile de învățământ preuniversitar de stat

conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Constanta nr.136759/29.09.2015 și nr.140670/06.10.2015;    ’

-    alte virări de credite bugetare între capitole și subcapitole.

Astfel, prin rectificarea bugetului se modifică următoarele capitole de cheltuieli, după cum urmează:

Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 165 mii lei șt se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 165 mii lei.

La capitolul 61 Ordine publică si siguranța națională se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 13 mii lei si se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 13 mii lei.

La capitolul 67 Cultură, recreere și religie se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servili cu suma de 1.800 mii lei și se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 1.800 mii lei .

La capitolul 65 învățământ se modifica detalierea cheltuielilor, pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat, în baza comunicărilor Inspectoratului Școlar Județean.

La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 25 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 25 mii lei.

Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate, precum și cele de legalitate conținute în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea bugetului de stat pe anul 2015 și poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 141797/08.10.2015

RAPORT

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprotyat prin HCL nr.197/09.09.2015 având în vedere:

•    Nota de fundamentare nr. 113884/12.08.2015 a Direcției Poliția Locală;

•    Nota de fundamentare nr.128668/11.09.2015 a Direcției Organizare și Informatizare;

•    Nota de fundamentare nr.138833/01.102015 a Direcției Servicii Publice

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

> Se propune înscrierea la poziția 13 nou creată a „Cablare și extindere rețea calculatoare" cu suma de 165 mii le, buget local.

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se suplimentează cu 165 mii lei, buget local.

CAPITOLUL 61 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

> Se propune înscrierea la poziția 8 nou creată a „ Sonometru" cu suma de 13 mii lei, buget local.

Pe ansamblu Cap. 61 alocația bugetară se suplimentează cu 13 mii lei, buget local.

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

Se propune suplimentarea poziției 16 „ Cabine de pază „ lei, buget local.


cu suma de


25


mii


Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară nu se modifică .

Față de HCL nr.197/09.09.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - L/STA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se suplimentează cu 203 mii lei, buget local.

Director executiv adjunct,

Nanu Datiela


Șef serviciu Tehnic Investiții,

di Veaveghiul

-'li

Inspector,

Crăcănuș AliceROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 141776/08.10.2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, comisia întrunită în ședința din data de 12.10,2015 avizează FAVORABIL/NC-FAIZQSBBIL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE CO DOBRE MIRC


SIE,


COLEGIUL NATIONAL DE ARTE „REGINA MARIA" CONSTANTA

Str. Al. Lapusneanu nr. 11, cod 900116 Tel/fax: 0241/636859; 0341/405829Ministerul Educației si Cercetării științifice'


LISTA

poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcata pe categorii de bunuri


Nominalizarea achizițiilor

de bunuri si a altor    U.M.    Cantitatea    Valoarea

cheltuieli de investiții

I.Achiziții imobileII.Dotări independente

1 .Pian digital Yamaha 88 clape BUC Rosewood, CLP535R

III.Consolidări

1    .........

2    .........

3.........

1 V.Cheltuieli de proiectare pt.elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

1.........

2.........

3..........

DIRECTOR,

Prof.GEVAT4SMET NEJDETINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANTA


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

' ' <-T 3 TA    '

Referitor la adresa dvs. nr.115153/14.08.2015 înregistrata la ISJ Constanta cu nr.2798/19.08.2015. va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2015 unităților de invatamant


CHELTUIELI DE PERSONAL

R.CR

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

octombrie

TOTAL

ACORDAT

BUGET

iulie

diferența

SOLD

suplime

ntare

diminuar

e

buget

2015

diferi

nta

1

2

3

4

5=4-3

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

4.000

313.000

309.000

-4.000

35000

344.000

31.0

00

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ■ROBOȚEL*

44.000

340.000

357.669

17.669

0

357.669

17.6

69

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM'

66.000

504.000

682.696

78.598

0

582.598

78.5

98

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII*

66.000

932.000

1.137.360

206.350

0

1.137.350

205J

150

5

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT 'CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE’

40.000

481.000

537.936

66.936

0

537.936

56.9

36

6

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

'GULLIVER*

63.000

569.664

617.858

48.194

0

617.858

48.1

94

7

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR*

76.000

669.600

696.340

-63.260

64.000

660.340

74

1

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR*

60.000

710.523

756.000

45.477

0

756.000

45.4

77

9

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

'MUGUREL*

56.000

617.000

664.746

37.745

0

654.745

37.7

45

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL*

10.000

445.000

536.526

91.526

0

536.526

91.5

26

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

0

480.349

486.000

4.651

48.000

533.000

52.f

51

12

PROGRAM

PRELUNGIT

'DUMBRAVA

65.000

613.B4O

699.000

-14.640

15000

614.000

36

0

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

90.000

460.000

SO7.161

47.181

0

507.181

47.1

81

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

10.000

556.000

571.749

15.749

28.000

599.749

43.7

49

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

55.000

664.000

760.079

96.079

0

760.079

96.®

79

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

46.000

473.500

491.827

16.327

0

491.827

18.2

27

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

70.000

675.000

703.927

28.927

0

703.927

28.S

27

18

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

’NEGHINITA*

67.000

615.566

613.000

-2.566

3000

616.000

43

4

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

70.000

786.000

821.812

35.612

0

821.812

35.®

12

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

55.000

475.000

553.305

78.305

0

553.305

78.Î

05

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

51.000

955.000

1.082.019

127.019

0

1.082.019

127.

)19

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'PERLUȚELE MĂRII*

0

695.000

722.371

27.371

34.000

756.371

61.:

71

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'STELUȚELE MĂRII*

80.000

1.071.000

1.340.229

269.229

0

17000

1.323.229

252.

229

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 'ANGHEL

SALIGNY*

72.000

767.000

983.060

216.060

0

52000

931.060

164.

)60

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU’

136.000

1.337.000

1.589.886

252.886

0

1.589.886

252.

386

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 *B.P. HASDEU'

236.000

2.224.000

2.577.784

363.784

0

2.577.784

353.

784

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE T1TULESCU*

95.000

796.000

731.000

-65.000

66000

797.000

1.0

00

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 'CIPRIAN PORUMBESCU*

100.000

933.000

938.229

5.229

0

938.229

5.2

29

29

ȘCOALA

GIMNAZXIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU*

120.000

1.318.000

1.444.320

126.320

0

1.444.320

126

320

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 ’DAN BARBILLIAN*

120.000

1.450.000

1.503.787

53.787

0

1.503.787

53.

r87

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 'DIMITRIE CANTEMIR*

100.000

1.031.000

1.380.043

349.043

0

143000

1.237.043

206

043

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 'DR. CONSTANTIN ANGELESCU'

80.000

827.000

896.649

68.849

0

895.849

68.8

49

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

118.000

1.249.000

1.346.106

99.106

0

1.348.106

99.1

06

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA'

180.000

2.009.260

2.441.017

431.767

0

3000

2.438.017

428.

rs7

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 T.C. BRĂTIANU'

60.000

874.000

919.636

45.536

0

919.536

45.{

36

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 TON JALEA'

220.000

2.100.000

2.739.353

639.353

0

2.739.353

639.

J53

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 TON MINULESCU'

120.000

1.067.000

1.229.321

162.321

0

1.229.321

162.

321

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 'JEAN BART

100.000

1.092.000

1.199.773

107.773

0

1.199.773

107.

F73

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL'

168.000

1.591.000

1.931.214

340.214

0

14000

1.917.214

326.

214

40

ȘCQALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL KOICIU'

60.000

971.260

1.043.006

71.755

0

1.043.005

71.:

55

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 'NICOLAE IORGA'

11.000

768.000

834.430

68430

14.000

848.430

80.-

L30

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE TONITZA'

200.000

2.075.000

2.519.112

444.112

0

15000

2.504.112

429

112

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

80.000

748.500

754.636

6.036

0

754.535

6.C

35

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

172.000

1.381.180

1.678.408

297.228

0

56000

1.622.408

241

228

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

68.000

706.000

740.490

34.490

0

740.490

34.

490

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

200.000

1.700.000

2.159.936

469.938

0

140000

2.019.938

319

938

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

160.600

1.608.200

1.872.825

364.625

0

69000

1.803.825

295

.625

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 'REMUS OPREANU'

1SO.OOO

1.588.000

1.849.686

291.686

0

1.849.686

291

.686

49

COLEGIUL

COMERCIAL ’CAROL I'

65.000

2.075.000

2.446.926

370.926

0

2.445.926

370

.926

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA

MAR1A'

506.000

4.496.000

4.335.291

-162.709

163.000

4.498.291

29'

51

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIHAI EMINESCU'

135.000

2.134.200

2.470.984

336.784

0

2.470.984

336.<

84

62

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL BĂTRÎN'

284.000

2.727.000

3.168.277

441.277

0

3.168.277

441.2

77

53

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU*

309.430

2.770.487

2.927.356

156.859

0

2.927.356

156.1

69

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

155.000

1.373.000

1.490.424

117.424

0

1.490.424

117.^

24

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

140.000

1.351.000

1.674.079

223.079

0

1.574.079

223.1

79

56

COLEGIUL TEHNIC ■PONTICA'

100.000

1.272.196

1.193.000

-79.196

111.000

1.304.000

31.8

M

57

COLEGIUL TEHNIC 'TOMIS*

100.000

1.953.700

2.054.815

101.116

0

2.054.815

101.1

15

58

COLEGIUL TEHNIC VASILE PĂRVAN'

126.000

1.226.100

1.176.160

-49.940

51.000

1.227.160

1.0(

0

69

UCEUL TEHNOLOGIC 'C.A. ROSETTI*

165.000

1.587.500

1.762.668

176.066

0

1.762.568

175.(

68

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN™

150.000

1.254.000

1.457.920

203.920

0

1.457.920

203.*

20

61

LICEUL TEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA*

150.000

2.038.000

2.408.078

370.076

0

2.408.078

370.(

78

62

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU'

165.000

1.845.900

2.286.641

440.641

0

2.286.S41

440.6

41

63

UCEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE'

126.000

1.111.855

1.513.685

401.830

0

58000

1.455.685

343.1

30

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA*

140.000

1.610.000

1.773.341

163.341

0

1.773.341

163.:

41

65

UCEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICA Șl TELECOMUNICAȚII

85.000

1.663.500

1.997.814

334.314

0

1.997.814

334.:

14

66

LICEUL

TEHNOLOGIC'IOAN N. ROMAN'

110.000

1.238.559

1.575.782

337.223

0

1.575.782

337.3

23

67

UCEUL CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARII'

290.000

2.466.000

2.742.009

277.009

0

2.742.009

277.I

09

68

LICEUL TEORETIC 'OECEBAL'

270.000

2.302.000

3.109.106

807.106

0

3.109.106

807/

06

69

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCIT

170.000

1.686.000

1.844.919

159.919

0

1.844.919

159.

119

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA'

226.000

2.175.000

2.904.282

729.282

0

65000

2.839.282

664.:

Î82

71

LICEUL TEORETIC

’OVIDIUS'

260.000

2.624.000

2.902.662

378.662

0

2.902.562

378.

>62

72

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN'

210.000

2.166.000

2.848.798

682.798

0

2.848.798

682.

798

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

30.000

361.000

412.930

51.930

0

412.930

51 .î

30

TOTAL GENERAL

8-646.930

93.681.229

107.018475

13437.646

632.000

632.000

107.018.875

13.43'

.646


CONSILIER AUDIT,

EC. Violeta Bara


COMPARTIMENT NORMARE-SALARIZ) iRE,

Ec.Dumitra Moldoveanu


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COI ^NTA

Ir. 2798 A din 06.10.201 S


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

Referitor la adresa dvs. nr. 115153/14.08.2015, înregistrata la ISJ Constanta cu nr. 2798/19.08.2015, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2015 unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța -cheltuieli pentru bunuri si servicii -finanțare de baza, la data de 06 OCTOMBRIE 2015, după cum urmeaza :

FINANȚARE DE BAZA

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII

IR. CR

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

BUGET

SEPT.

SUPLIMENTARI

DIMINUĂRI

BUGET

DIFERENȚA

OCTOMBRIE

1

2

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

73,637.00

73,537

19,000

92,637

19,000

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ‘ROBOȚEL*

36,377.00

60,346

60,348

14,971

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ZUBEYDE HANIM’

66,796.00

69,060

-12,000

77,060

20,264

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII'

122,901.00

138,610

10,000

14B.610

26,609

S

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE'

67,724.00

57,724

19,000

76,724

19,000

e

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER'

J

66,300.00

66,300

19,000

J

85,300

19,000

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR'

68,675.00

68,676

19,000

87,676

19,000

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR'

69,269.00

69,269

19,000

88,269

19,000

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

70,266.00

70,26B

19,000

89,268

19,000

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL'

69,903.00

69,903

14,000

83,903

14,000

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

46,179.00

48,170

14,000

62,170

16,991

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

122,114.00

122,114

38,000

160,114

38,000

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

69,866.00

69,666

19,000

88,666

19,000

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

61,362.00

81,362

19,000

80,362

19,000

1S

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

90,709.00

90,709

28,000

118,709

28,000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

62,776.00

62,776

14,000

66,776

14,000

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

72,182.00

76,636

19,000

94,536

22,364

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’NEGHINITA'

J

166,249.00

166,249

28,000

J—

194,249

28,000

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

111,506.00

111,606

23,000

134,506

23,000

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

65,623.00

65,623

18,000

84,623

19,000

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

116,816.00

116,816

32,000

146,816

32,000

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'PERLUȚELE MĂRII'

65,766.00

77,515

10,000

87,516

21,749

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

144,692.00

144,692

38,000

182,692

38,000

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ’ANGHEL SALIGNY*

123,222.00

145,227

146,227

22,005

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAI CU'

239,916.00

231,664

231,664

-8,252

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU'

236,216.00

384,658

-70,000

314,658

79,342

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE TITULESCU'

139,985.00

139,995

38,000

177,995

38,000

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 'CIPRIAN PORUMBESCU’

128,307.00

138,654

28,000

186,554

38,247

29

ȘCOALA GIMNAZXIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

172,519.00

217,046

217,046

44,527

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 26 'DAN BARBILUAN'

172,081.00

i-

216,728

1—

216,728

44,647

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 36 'DIMITRIE CANTEMIR*

144,092.00

200,839

-10,000

190,839

46,747

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR. CONSTANTIN ANGELESCU*

98,687.00

127,749

127,749

29,162

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

166,593.00

190,988

47,000

237,988

62,396

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE Ț1ȚEICA'

197,913.00

378,122

*116,000

263,122

66,209

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 T.C. BRĂTIANU'

141,522.00

149,072

38,000

187,072

46,660

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 TON JALEA'

326,142.00

431,220

431,220

105,078

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 TON MINULESCU'

124,279.00

183,043

■20,000

163,043

38,764

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART

128,648.00

180,819

-10,000

170,819

42,273

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'MIHAI VITEAZUL'

229,202.00

292,522

292,622

63,320

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL KOICIU'

148,847.00

159,627

28,000

197,627

36,680

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE IORGA'

91,364.00

137,282

-6,000

131,282

39,928

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 36 'NICOLAE TONITZA'

J

305,536.00

375,869

J

376,869

70,333

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

84,361-00

113,449

113,446

29,088

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

224,639.00

249,460

28,000

277,460

52,621

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

126,218.00

129,973

129,973

3,755

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

249,663.00

327,699

327,599

77,936

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.9

115,383.00

276,110

-110,000

166,110

50,747

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ’REMUS OPREANU'

130326.00

275,144

-100,000

175,144

44,818

46

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I*

264,881.00

300,689

67,000

367,689

82,928

60

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA*

371,686.00

371,686

96,000

466,686

96,000

61

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAI EMINESCU’

260,203.00

323,093

323,093

72,890

62

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL 8ATRÎN’

407,406.00

407,406

96,000

602,406

95,000

63

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU'

396,600.00

395,600

96,000

490,600

95,000

64

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

389,198.(ju *

396,036

48,000

^444,035

64,837

65

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

161,342.00

197,661

197,661

36,319

66

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

239,129.00

244,018

57,000

301,018

61,889

67

COLEGIUL TEHNIC 'TOMIS'

293,809.00

293,809

77,600

371,309

77,600

66

COLEGIUL TEHNIC VASILE PĂRVAN'

164,366.00

176,688

28,000

204,688

40,333

69

UCEUL TEHNOLOGIC 'CA. ROSETTT

291,976.00

291,976

66,000

367,976

66,000

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN”

183,679.00

183,679

48,000

231,679

48,000

61

LICEUL TEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA'

360,304.00

363,370

66,000

449,370

89,066

62

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU*

224,686.00

288,338

288,338

63,763

63

LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE*

196,644.00

198,932

38,000

236,932

40,088

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA'

273,867.00

273,867

77,000

360,867

77,000

66

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

242,106.00

261,996

48,000

299,996

67,889

66

LICEUL TEHNOLOGIC'IOAN N. ROMAN*

120,203.00

1-

267,099

-59,500

J

207,699

87,386

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARU*

536,704.00

610,921

49,000

669,921

123,217

68

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL*

263,360.00

436,082

-52,000

383,082

129,702

68

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU*

212,629.00

231,982

28,000

269,982

47,363

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA’

407,313.00

415,773

87,000

602,773

95,460

71

LICEUL TEORETIC 'OVJDIUS*

361,166.00

378,121

77,000

456,121

93,963

72

LICEUL TEORETIC TRAIAN*

232,634.00

369,112

-36,000

334,112

101,676

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

36,384.00

60,051

60,051

14,067

TOTAL GENERAL

13,030,662

16,326,836

1,812,600

-699,600

16,638,838

3,608,276

)

ik ! \'i


JUDEȚU INCONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorialăiCONSTANTA

Formular:    | ~ ANexa 1    |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

818549

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

523466

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

634308

A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

596411

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

278920

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LĂ PERSOANE

Q

JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la ageriți economici')

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

278920

(cod 03.02+04.02)

impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

8000

Impozit pe onorariul avccaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

270920

1 Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

253692

, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A \ f- \    ' A

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

99824

Impozit si laxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

04000

■    Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24000    .

. Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07,02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

11624

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe

07.02,02.03

384

:    Teren agricol

Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru

07.02.03

4200    ■

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

-

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

196647

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

11.02

166078

!Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

I

la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2985    I

|

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

650

Taxe hoteliere

l    ......    ..

12.02.07

650

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

300    |

Impozit pe spectacole

15.02.01

300

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitatl

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29619

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

25500

I Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02,02.01

14000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUAb^,


TOTAL


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome i Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

j Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de (stat*)

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02,10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) j Venituri din prestări de servicii

iContributia părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese '.Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

i    -    ■

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

'Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

16.02.50

4114

00.11

21020

18.02

21020

18.02.50

21020

00.12

37897

00.13

3300

30.02

3300

30.02.01    i

100

30.02.05

3200

30.02.05.30

3200

30.02.08

I

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50    '

31.02

0

31.02.03

00.14

34597

*

33.02

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

I

33.02.12

33.02.24

4

33.02.27

33.02.28    '

550

33.02.50    |

34.02

10741


DENUMIREA INDICATORILORTaxe extrajudiciare de timbru i Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

:    J Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

!Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu |confiscarea potrivit legii

J.....

i Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02,11+36.62.14+35.02.22+ 36.02,23+36.02.50)

'Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

[Taxe speciale

Vareaminle din amortizarea mijloacelor fixe

| Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

'Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 'Taxa de reabilitare termică

[Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

[Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Cod indicator

i

PREVEDERI !

ANUALE i

i n.'

TOTAL

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01    !

3600

35 02.01.02    '

3600

35.02.02    !

i

35.02.03

35.02.50    I

:    i

36.02

19082    ,

36 02.01    J

36.02.05

7000

; 36.02.06

12052

! 36.02.07

j

i36.02.11

36.02.14

:36.02.22    ,

I

36.02.23

I

■ 36.02.50    i

30

37.02    j

0 !

'37.02.01    '

37.02.03    i

-71776

37.02.04    '

71776

37.02.05

,37.02.50

00.15

3223


DENUMIREA INDICATORILORVenituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02,01+39.02_03+39.02.04+39.02.07+39,02,10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

t

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 'secțiunii de dezvoltare**)

;Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 'dezvoltare**)

: Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia iși desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul Generai al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

Disponibiiitățj rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București.pentru secțiunea de funcționare")

PREVEDERI,—-

Cod indicator

ANUALE |

!

TOTAL {'■x

39.02

39.02.01

39.02.03

39.02.04

3223

39.02 07

3223

39.02.10    !

00.16

52013

40.02

52013

40.02.06

40.02.07

k    /

40.02.10

40.02.11    ,

I

40.02.13

40.02.14

;    |

140.02.16 i    .

40.02.50

41,02

52013    :

41.0205

I

I

i

i

41.02.05.01


DENUMIREA INDICATORILOR


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special ți a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îți desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare")

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02,29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)

Retehnologizarea centralelor termice ți electrice de termoficare Planuri si regulamente de urbanism

; Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor muftianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

i Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii ; medicale și echipamentelor de comunicații în urgență in sănătate

iSubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor i capitale în sănătate

ț Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42,02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

41.02.05.02

00.17

49518

00.18

1

49518

42.02

47735

42.02.01

42.02.05

42.02.10

42.02.12

.

42.02.13

42.02.14

42.02.15

X

42.02.16    '

42.02.16.01

42,02.16.02

42.02.16.03

42.02.17

42.02.18


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


prevederi!

ANUALE L’:. J. !TOTAL


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 42 02 18 finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică ; pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional    '42.02.19

regional 2007-2013


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


35841


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție")

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

t    •

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili


42.02.21

42.02.28

42.02.29

42.02.32


Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

, combustibili petrolieri

i

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale


42.02.33

42.02 34

42.02.35


200


'Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti    42.02.36


Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

î -    •    -

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

isume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social : European

i Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ; către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare


142.02.40 42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45

42.02.46


4259


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes nalional (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.54

.    J

42.02.55    '

42.02.62    :

'    1

42.02.65    I

42.02.66

i    }


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu 42.02.67 efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții    |

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.bl+43.02.04+    j

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)    4302

{Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43.02.01

6480

955

1783


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de ! munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru {persoanele cu handicap

l Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati


I

43.02.04


I    -    - i

:43.02.07


43.02.08

'43.02.20


1783


Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în j cadrul unităților de învățământ de masă    '    '

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


2>!.i


TOTAL


! Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în i unitățile de învățământ special

Sume primite de la UEÎalti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) i    -

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate În anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent [Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori I Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

)*> , ■

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori [Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

[ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori [Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

i j Prefinanțare

instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

i Prefinanțare

1 Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

;45.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15 03)")

:43.02.24


45.02

79487

45.02.01

78995

45.02.01.01

73555

45,02.01.02

4322

45.02.01.03

1118

45.02.02

492

45.02.02.01

492

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03

45.02.03.01

X

[45.02.03.02

X

45.02.03.03

»

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02

X

j 45.02 04.03

*

45.02.05

45.02.05.01

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03

X

45.02.07

[45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

[45.02.07.03

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15


Cod indicator


.45.02.15.01

45.02.15.02

45.02.15.03

45.02.16

'45.02.16.01

'45.02.16.02

45.02.16.03

45.02.17

'45.O2.i7.OI

45.02.17.02

45.02.17.03

45.02.18

45 02 1801 45.02.18.02 45.02.18.03

45.02.19

‘45.02.19.01 45 02.19.02 45.02.20

45.02.20.01 45.02.20.02 45 02.20.03 i45.02.21

45.02 21 01 '45.O2.2i.O2 45.02 21 03


prevederi!

DENUMIREA INDICATORILOR


ANUALE l

t

TOTAL

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 +45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

!Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent jsume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori j Prefinanțare

! Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

.Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

■    sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

■    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01 +45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Sume primite în contul plățjlor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *)

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

X

X

X

X

X

X

X

X

X


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

568774

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

468230

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

562532

A. VE NITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

596411

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

278920

-F~

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERIi.) . ■ ANUALE ,-J

TOTAL

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

!Impozit pe profit de la agenți economici')

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

278920

(cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

103.02

i

8000

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

|03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

'03.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

270920

:Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

253692

'Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

! 07.02

99824

{impozit si taxa pe clădiri (cod 07,02.01.01+07.02.01.02)

j07.02.01

84000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice ")

: 07.02.01.01

24000

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

107.02.02    !

11624

!    Impozit pe terenuri de ia persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

1    Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe

07.02.02.03

384

teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

: 07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

196647

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator >

ANUALE

TOTAL

Sume defalcate din TVA {cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

11.02

166078

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02.01

la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

ila nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2985

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

650

Taxe hoteliere

12.02.07

650

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

300

impozit pe spectacole

15.02.01

300

,'Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

29619

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

'Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02.02.01+16.02.02.02)

16,02.02

25500

i    ' Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14000

'    ' impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4114

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21020

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21020

Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-33879

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3300

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3300

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

100

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3200

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3200

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.02.08.03

x

stat*)

Alte venituri din proprietate

30.02.50
DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI ■! 4 < ' i Cod indicator ANUALE

TOTALVenituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARt DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi ți alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

31.02

0

31.02.03

00.14

-37179

33.02

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

33.02.12

33.02.24

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

34.02

10741

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

3600

35.02.02

35.02.03

35.02.50

36.02

19082

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.11


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50}

Donații si sponsorizări

ivârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40,02.10+40.02.11+40,02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii


36.02.14

36.02.50

37.02

37.02.01

37.02.03

37.02.50

,00.16

40.02


40.02.06


30

-71776


-71776

0

0


încasări din rambursarea microcredilelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.07

40.02.10

40.02.11

40.02.50 41,02


Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

| Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții    1

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își    41,02.05

'desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod    ,

41.02.05.01    ,

.    .    .    .    j

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decăt cea pe raza 41.02.

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

I București,pentru secțiunea de funcționare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)    00.17

6242

6242


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)    00.18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21 +42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap    42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție")    42.02.28

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili    42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

: Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

^Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 'Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale In cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45

42.02.46

42.02.51

42.02.5101

42.02.54


200


4259


Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate 42.02.66 publică

Subvenții de la alte administrații (cod

1783


43.02.01+43.02,04+43.02.07+43.02,08+43.02,20+43.02.21+43.02,23+43.02.24)    4302

Subvenlii primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de 43.02.04

munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap    '    '

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de ■extremă dificultate **)

43.02.08

X

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

1783

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

î

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate in cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 100.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

249775

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16,

48.02

127012

I VENITURI CURENTE (cod 00.12,

00.02

71776

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14,

00.12

71776

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36-02+37.02,

00.14

71776

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23,

36.02

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05,

37.02

71776

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71776

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02,

00.15

3223

: Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

3223

39.02.01 + 39.02.03+39.02.04+39.02.07+3 9.02.10,

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau ai unităților administra tiv-teritoriale

39.02.07

3223

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02,

00.16

52013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

r

PREVEDERI 1

ANUALE Jj. TOTAL

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16,

40.02

52013

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

52013

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05,

41,02

.    j

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul Genere! al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

X

1 Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

x    ;

!

i

IV. SUBVENȚII (cod 00.18,

00.17

43276

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02,

00.18

43276    !

j

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67,

142.02

43276

^Relehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02,01

I Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

{Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

j42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

'Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a șapelor

42.02.13

j

{Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

;42.02.14

,Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALETOTAL


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

l Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în ! sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

j Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ! finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții irt turism

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stal pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de 'asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.16.01

42.02.16.02

42.02.1603

42.02.17

42.02.18

42.02.18.01

42.02.18.02

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20

42.02.29

42.02.40

42.02.51

|42.02.51.02

42.02.52


35841


Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala

42.02.55

42.02.62

42.02.65

i.


6480

955


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

IFondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

{Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

; [Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori [ Prefinanțare

iFondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

:    : Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

iFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

.')

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent , jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

iFondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

;    . Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ISume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori J Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriaf (cod 45.02.08 01+45.02 08.02+45 02.08 03)")

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

145.02.15.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

42.02.67


45.02

79487

45.02.01

78995

45.02.01.01    1

73555

•45.02.01.02    !

4322

i45.02.01.03

1118

: 45.02.02

492

:45.02.02.01    :

492

•45.02.02.02 i

X

45.02.02.03    !

X


45.02.03

Î45.02.03.01    !    X

j45.02.03.02

X

45.02.03.03

X

45.02.04

45.02.04.01

X

I45.02.04.02

X

45.02.04.03

X

45.02.05

A5.02.05.01

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03

X

45.02.07

45.02.07.01

X

■45.02.07.02

X

•45.02.07.03

X

j45.02.08

i45.02.08.01

X

i45.02.08.02

X

45.02 08.03

X

45.0215

45.0215.01

X

45.02.15.02

X


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


prevederi

ANUALE

TOTAL


Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare {cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

.Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

^Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.1S.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

'Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si .sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *) i Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

i Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare


45.02.15.03

45.02.16


45.02. 45.02. 45.02. 45 02. 45.02. 45.02. .45.02.


16.01

16.02

16.03

17

17.01

17.02

17.03


X

X

X

X

X

X


45.02.18

'45.O2.I8.OI

45.02.18.02

;45.02.16.03

45.02.19


'45.02.19.01 145.02.19.02 ) 45.02.20

'45.02.20.01

45.02.20.02 ! 45.02.20.03


45.02.21

i 45.02.21.01 45.02.21.02 45.02.21.03CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MAHCLL.ABNACHK


JUDEȚU L :CONSTA NTA

Unitatea administrativ-teritorialăiCONSTANTA Formular; ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

49.02

8185491

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)______________ _____

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

54280

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

53460;

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

53460

Autorități executive

51.02.01.03

53460!

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220!

■ - ■

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220'

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

u

Din total capitol:

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    . .

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

56.02.06

56.02.07

56.02.09

59.02

21563

60.02+61.02)

Aparare (cod G0.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

! 60.02.02

I

61.02

21563

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6672

Politie locala

61.02.03.04

6672

Protecție civila ți protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

1091

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

161.02.50

13800

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

272536

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

165.02

154009

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

i

65.02.03

48783

învățământ preșcolar

65.02.03.01

22365

învățământ primar

65.02.03.02

26418

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

97794

învatamânl secundar inferior

65.02.04.01

39898

învățământ secundar superior

65.02.04.02

56938

Invatamant profesional

65.02.04.03

958

învățământ poslliceal

i65.02.05

1985

invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

165.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04!

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5090

Buget 2015DENUMIREA INDICATORILOR

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.05+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de aria si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ia 67.02.05.03)

Sport

Tinerel

Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL
65.02.11.03    5000

65.02.11.30    90

65.02.50    357

66.02    6534


j 66.02.06

66.02.06.01; 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50 66.02.50.50

67.02


67.02.03

67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07j67.02.03.08.

I

i 67.02.03.12 i 67.02.03.30 i I67.02.05 67.02.05.01. 67.02.05.02


6419'

115

115

44048

2002

2002


33624

6579


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    J .

indicator

TOTAL

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+88.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenla sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

67.02.05.03

27045

67.02.06

150

67.02.50

8272

68.02

67945


68.02.04

4300

68.02.05

29828

68 02.05.02

I

29828

68.02.06

I

68.02.10

1000

68.02.11

4065

68.02.12

68.02.15

4799

68.02.15.01

430

68.02.15.02

4369

68.02.50

23953

68.02.50.50;

!

23953

j

70,02

289442

70.02.03    .

0

70.02.03.01

70.02.03.30:

70.02.05

0

70.02.05.01


Alimentare cu apa

) )

Buget 2015 I. PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17615

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii Tn domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

271827

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88396

Din total capitol:

Reducerea ți controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

10171

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

92332

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+60.02.02)

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02 01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

744

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

! 80.02.01.06 i

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

! 80.02.01.091

Programe de dezvoltare regionala si sociala

’ 80.02.01.10j

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30:

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

33407

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

33407

Atti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

Transport pe calea ferata

Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multitunctionale

Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare

Cod

indicator


Buget 2015 I PREVEDERI ANUALĂ , |,

TOTAL

83.02.03 83.02.0303 83.02.03.07 83.02 03.30

83.02.50

58181

58181

22900j

35281'

0

Oi


84.02

i    i

84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 ■84.02.04 84.02.04.01 84.02.06 84.02.06.01 84.02 06.0284.02.50

87.02

i    I

87.02.01

.87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

96.02

97.02

i 98.02

1

98.02.96

) >

---- -    7 zîjz-

Buget2015 Hi''; "    'lA/j

PREVEDERI ANUALE...................


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Excedentul secțiuni* de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1’    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02 SF

568774

63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

47077

Autorități publice si acti uni externe (cod51.02.01)

51.02

46257

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

46257

Autorități executive

51.02.01.03

46257

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond penlru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică ți împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

u

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

0? Ofi

copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

sr n? n7

handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09


) >

Buget 2015    i Ș i ' t V’ '< X

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60.02+61.02)

,59.02

20772

Apărare (cod 60.02.02,

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.0202

Ord ine publica si siguranța nationa la (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

20772

Din total capitol:

Ondine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6659

Politie locala

61.02.03.04

6659

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmiiitară)

61.02.05

313

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02,

63.02

265807

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

151135

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

48477

învățământ preșcolar

65.02.03 OV

22365

Invatamănt primar

65.02.03.02

26112

invatamănt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04    '

95226

invatamănt secundar inferior

65.02.04.01

39898

învățământ secundar superior

65.02.04.02

54370

Invatamant profesional

65.02.04.03

958

invatamănt postliceal

65.02.05

1985

Invatamănt nedefinibi) prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

o

învățământ special

65.02.07,04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5090

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03,

5000

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

90

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

357

DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate {cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoți populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Buget 2015    '

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

66.02    4469

66.02.06

0

1

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08 !

4354

66.02.50

115;

66.02.50.50.

1151

67.02

42965

67.02.03

919

67.02.03.02

67.02.03.03

919

67.02.03.04

67.02.03.05:

67.02.03 06' 67.02.03.07

67.02.03.08;

67.02.03.12

67.02.03.30

67.02.05 I

33624

67.02.05.0 J

6579

67.02.05.02

67.02.05.03

27045

I

67.02.06

150

67.0250

8272

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

67238

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29828

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02,

29828

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3390

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02;

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50    !

23953

AHe cheltuieli in domeniul asistentei sociale

•    I

68.02.50.50

23953

Partea a IV^a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

: |

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50,

70.02

58120

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

.70.02.03    '

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.011

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.301

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70 02,05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02'

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17615

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50    '

40505


Buget2015 'ir:    X? C X

PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

85410

Din total capitol:

Reducerea ți controlul poluării

74.02.03    !

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02 05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06    ;

,    i

7185

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

91588

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02 ;

0

Din total capitol:

.    i

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

;ao.o2.oi '

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

.80.02.01.06,

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

■ 80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

'80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

33407

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

33407

Alti combustibili

iS1.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

'81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină frtosanitară

83.02 03 03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30,

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50    :


Buget 2015    -0 -    )    4

PREVEDERI ANUALE i’ •    ••    ' ■ ■    - ~


, )


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50}

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02

24977$

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

7203

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

7203_b; ■


Buget 2015


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

7203

Autorități executive

51 02.01.03

7203

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02 10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

791

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

791

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03    |

13

Politie locala

61.02.03.041

13

Proiecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

778

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02*68.02)

63.02

6729

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

2874

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

306

învățământ preșcolar

65.02.03.01

învățământ primar

65.02.03.02

306

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 ta 65.02.04.03)

65.02.04

2568

DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11 03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02 03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Institut» publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

)

• ’ i ", '

_-Z X 1 '

Buget 2015    11 -

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

65.02.04.01

65.02.04.02    2 568!

65.02.04.03

65.02.05

65.02.07    0

65.02.07.04

65.02.11    0

65.02.11.03

65.02.11.30

65.02,50

66.02    2065

66.02.06    o!

(66.02.06.01 ! 66.02.06.03

66.02.08    2065

66.02.50    0

66.02.50.50

67.02    1083 (

1083'


1083

■ ■ )


67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03'

167.02.03.04 I    ;

67.02.03.05 ‘67.02.03.06 i 67.02.03 07 (67.02.03.08 ‘67.02.03.12

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTALAlte servicii culturale

Servicii recreative si sportive {cod 67.02,05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68,02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsla

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02 05 02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare pentru locuințe

Crețe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15 02)

Ajutor social Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


67.02.03.30

^67.02.05

67.02.05.01

67.02.05.02' i67.02.05.03, '67.02.06 ;67.02.50

68.02

l

68.02.04 : 68.02.05 i 68.02.05.021

! I

|68.02.06 | j 68.02.10 ■ 68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02

68.02.50

68.02.50.50


70.02


70.02.03 ■ 70.02.03.01 i 70.02.03.30


707

32


675

0


231322

0


Buget 2015PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

■70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

; 70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

231322

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06,

74.02

2986

□in total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

744

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 60.02.01+60.02.02,

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

744

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

; 80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

! 80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 61.02.06+81.02.07+81.02.50,

i81.02    .

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

Aiti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+8102.50) Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.08+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06,02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01*87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

-O


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


8102

83.02.03

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02


184.02.03

84.02.03.01

i84.02.03.02l


84.02.03.03

i

^84.02.06

84.02.06.01

184.02.06.02 j

84.02.50 I    ;

87.02

87.02.01    !

87.02.03 l 87.02.04    !

87.02.05    ,

87.02.50    '

96.02 97.02 98.02

98.02.97    :


o!


0!


0.


Cod

indicator

Buget 2015    ’ '

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

DEFICIT 1’ 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97
CONTRASEMNEAZ

SECRETAR,

MARCELA ENA£HROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA


ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015

(LS)


INI'/C+M- mii /ei

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (/una, anul)

Nr. si data aprobării

Va/oarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizârt la

31.12.2014

Rest de

executat la 31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

L114/96

Transferuri ie la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

II

12

!3

TOTAL GENERAL, din care:

1.326.565

1.245.494

533.696

711.798

232.740

0

1.783

109.341

0

27.502

86.679

7.435

Constructii-Montaj

756.104

636.478

139.197

497.281

128.462

0

1.387

97.796

0

14.437

7.565

7.277

Obiective de investiții în continuare

683.089

517.073

150.422

366.651

90.263

0

1.783

53.012

0

24.560

4.428

6.480

518.333

405.608

135.063

270.545

71.417

0

1.387

48.104

0

12.113

3.333

6.480

Obiective de investiții

274.091

269.151

5.650

263.501

64.493

0

0

56.223

0

2.942

4.531

797

noi

237.771

230.870

4.134

226.736

57.045

0

0

49.692

0

2.324

4.232

797

Dotări si alte cheltuieli

369.385 j 459.2 701

377.624|    81.646|    77.984|    0

«1

106|    O|

0| 77.720 [

158|

de investiții

Nr

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, a/ntl)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totala

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 20! 5

Total alocații (col. 7 ~ 14)

finanțate din:

Surse

cf.OC

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri fe la bugeteh

locale

Buget

local

Transf de la bug

de star

0

I

2

3

4

5

6

7

3

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 51    AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

7.629

7.629

371

7.258

7.203

0

0

0

0

0

7.203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

7.629

7.629

371

7.258

7.203

0

0

0

0

0

7.203

0

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

5.254

5.254

346

4.908

4.867

0

0

0

0

0

4.867

0

* dotări

2.375

2.375

25

2.350

2.336

0

0

0

0

0

2.336

0

CAPITOLUL 61

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total, din care:

791

791

0

791

791

0

0

0

0

0

791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

791

791

0

791

791

o

0

0

0

0

791

0

de investiții

* dotări

Total, din care:

791

791

0

791

79!

0

0

0

0

0

791

0

"Z


C>K


2 din 11

Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execufiei (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

3I.I2.20i4

Rest de

executat ia

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total aiocafii (cot. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri fe la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13


CAPITOLUL 65    INVATAMANTTotal, din care:


♦studii și proiecte

2.123

2.123

263

1.860

1.860

0

0

0

0

0

1.702

158

♦alte cheltuieli asimilate investițiilor

3.162

3.162

2.524

638

55

55

♦dotări

13

13

0

13

13

0

0

0

0

0

13

0


<L8)Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (Juna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

iotală

inițială

Valoarea

totală

actualizata

Total

realizări la

31.12.20/4

Resi de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (cot. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

U14/96

Transferuri le la bugeteh

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 66    SĂNĂTATE

Total, din care:

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Do țâri si alte cheltuieli

2.065|

2.0651

°l

2.0651

2.0651

“ol    o]    ol    of"

o| 2.065)

o

de investiții

Total, din care:

*dotări independente

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0    2.065

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

l.O83|

1.0831

0|    1.083|

1.0831

°l

0|

°l

°1

ol

1.0831    0)

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

*dotari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X» M

Ar

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Rr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițiala

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.20 n

Rest de

executat la

31,12,2014

Prevederi pentru 2015

Total

alocații

(col. 7 - 14)

/maniate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

L114/96

Transferuri fe la bugeteit

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

B

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

H

12

13

CAPITOLUL 68

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:

707

707

0

707

707

0

0

0

0

0

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

7071

7071

o|

7071

707|    0|    0|    0|    0|

°l

7071    0|

de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•dotări

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

•alte cheltuieli asimilate investițiilor

675

675

0

675

675

0

0

0

0

0

675

0

Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

iniția/â

Voioorea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat ia

31.12.2014

Prevederi pentru 20/5

Total alocații (col. 7-14)

finanjate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

L//4/96

Transferuri te Ia bugeteli

foca/e

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 70    LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total, din care:

1.038.019

977.134

528.356

448.778

215.031

0

1.783

109.341

0

27.502

69.925

6.480

551.237

449.800

137.015

312.785

125.222

0

1.387

97.796

0

14.437

5.122

6.480

Obiective de investiții în continuare

425.628

279.798

148.240

131.558

87.852

0

1.783

53.012

0

24.560

2.017

6.480

322.921

228.385

132.881

95.504

69.006

0

1.387

48.104

0

12.113

922

6.480

Total, din care:

Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnico edilitare, lifturi aferente -zona

Baba Novac HCL 230/2008, act. de HCL 152/2011, act. HCL 244/2011

168.128

26.135

24.489

1.646

101

101

109.805

16.254

15.462

792

3

3

2    Construire unități locative modulare in

Mun. C-ta ți LTE aferente - Campusul social Henri Coanda (Zona 1) prin RAEDPP, HCL 148/2011, modif .HCL nr.247/05.09.2012

52.450

58.881

31.555

27.326

24.560

24.560

01.01

40.925

43.225

31.112

12.113

12.113

12.113

3    PARCUL SENIORILOR

HCL 14/2011, modificat HCL 82/2012, modificat HCL 297/05.12.2013, modificat HCL 104 /21.05.2014, modificat HCL 83/30.04.2015

5.915

4.796

3.915

881

881

881

01.01

5.053

3.595

3.165

430

430

430

modificat HCL 169/31.07.2015

(L8)

CAPITOLUL 67

Total, din care:


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


<LB)


z
7

Amenajarea integrata a zonei de acces in

42,000

41.950

34

Portul Turistic Tomis si Plaja Modern

28.308

33.892

HCL 206/2011,modificat HCL 288/2011, HCL 289/2011si HCL 111/2012,

Construire parcare multietajată P+7E+T, Zona Cazino-Albatros HCL 443/30.09.2009, modificat HCL 235/2012, modificat HCL 233/20.10.2014

modificat HCL 168/31.07.2015

20.229

14.202

17.831

13.113(18)


>


)


^ 0.2 2"t).


S Ș

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, an ui)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actuafi-ată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la 31.12,2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col, 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugeteh

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Black Sea Bike- Diversification of the tourism

9    Services in Constanta +Balchikcross border

region by bike-BSB"

HCL 269/2013

4.824

4.824

33

4.791

311

311

01.01

298

298

0

298

251

251

Construire locuințe sociale si lucrări tehnico

IO edilitare Finanțate conform Legii 114/1996 str.Zmeurei nr.3, lot 2/3,din municipiul Constanta

HCL nr.221/20.10.2014

10.281

10.281

0

10.281

4.220

980

3.240

01.01

9.601

9.601

0

9.601

3.731

491

3.240

Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate si

11 lucrări tehnico edilitare-finantate conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiul Constanta

HCL nr.222/20.10.2014

10.349

10.349

0

10.349

4.152

912

3.240

01.01

9.657

9.657

0

9.657

3.668

428

3.240

B    Obiective de investiții

noi

261.122

256.182

5.650

250.532

63.515

0

0

56.223

0

2.942

4.350

0

228.316

221.415

4.134

217.281

56.216

0

0

49.692

0

2.324

4.200

0

Total, din care:

1    Programul de dezvoltare edilitara a

municipiului Constanta-zona Faleza Nord HCL 113/16.07.2010

100.647

100.647

4.876

95.771

4.327

4.327

01.01

89.805

89.805

4.134

85.671

4.200

4.200

<L8)

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (Juna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

0

I

2

3

4

Programul de dezvoltare edilitara a mun. Constanta-zona Faleza,str.Mihai Eminescu, HCL 114/16.07.2910

54.743

54.743

48.796

48.796


Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente- Campusul Social

43.363

43.363

33.122

33.122


Henri Coanda, str.Stefanita Vodă (Zona II) - 10 blocuri, prin RAEDPP, HCL nr. 215/02.10.2014

Reabilitarea si modernizarea iluminatului public 4    in unele localitati ale Zonei Metropolitane

Constanta

31.949

31.949

4:

HCL nr.273/11.11,2013

29.470

29.470

"Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic"

20.257

15.317

19.041

12.140


HCL nr.249/02.10.2013 modificata HCL 303/05.12.2013, HCL 51/30.03.2015, HCL 250/02.10,2013 modificata HCL 304/05.12.2013

)


\ ■<2(LB)


Ar,

crt.

Denumirea obiectivului

Dala începerii execuției (luna, anul) bir. si data aprobării

Valoarea

totală

inițiala

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 20/5

Total a/oca/ii (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FPS

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri fe la bugeteh

locale

Buget

local

Transf de fa bug

de stal

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

II

12

13

6 Centrul "Fair Play" - modernizare și extindere

HCL nr. 267/11.11.2013 modificata HCL 49/30,03.2015

10.163

10.163

178

9.985

9.611

9.611

0

8.082

8.082

0

8.082

8.082

8.082

0

Dotări și alte cheltuieli

351.269)    441.154 ]    374.466)    66.688) 63.664|    o)

106|

o|

o| 63.558)

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

6.602

6.602

161

6.441

3.441

0

0

0

0

0

3.441

0

*aport capital SCIL CONFORT URBAN

335.698

425.583

373.934

51.649

51.649

0

0

0

0

0

51.649

0

*dotări independente

1.410

1.410

0

1.410

1.410

0

0

106

0

0

1.304

0

*alte cheltuieli asimilate investi ilor

7.559

7.559

371

7.188

7.164

0

0

0

0

0

7.164

0

Obiective de investiții

257.461

237.275

2.182

235.093

2.41,

0

0

0

0

0

2.411

0

în continuare

195.412

177.223

2.182

175.041

2.411

0

0

0

0

0

2.411

0

Total, din care:

Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare,în regiunea Constanța-Ialomița din care cofinanțarc UAT Municipiul Constanta, HCLM 466/2009, modificat de HCL 27/2010

257,461

237.275

2.182

235.093

2.411

0

2.411

195.412

177.223

2.182

175.041

2.411

0

2.411

01 Ol

<L8)

CAPITOLUL 74

Total, din care:


PROTECȚIA MEDIULUI

260.873

240.687

2.182

238.505

2.986

0

0

0

0

0

2.986

0

198.281

(80.092

2.182

177.910

2.443

0

0

0

0

0

2.443

0


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totalfi

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

0

l

2

3

4

Obiective de investiții

2.869

2.869

noi

2.869

2.869

1

Reabilitarea arterei de apă potabila pe Bd. 1 Mai, Municipiul Constanța

2.869

2.869

prin SC RAJA SA

2.869

2.869

HCL 196/2013, HCL 197/2013

C

Dotări si alte cheltuieli

543

5431

de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

543

543

Rest de

executat ta 31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (cot. 7- 14)

finanțate din:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FFN

postaderare

Fond

speriat

L114/96

Transferuri te ia bugereit

tocate

Buget

tocat

Transf de ta bug

de stat

S

6

7

s

9

10

11

11

13

0

2.869

32

0

0

0

0

0

32

0

0

2.869

32

0

0

0

0

0

32

0

0

2.869

32

32

0

2.869

32

32

0

543

543

0| 0

0

0

0

543

0

543

543

0

0

0

0

0

543

0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACTTE''''

PREȘEDINTE SBDINȚĂ,

(L8)ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA


Lista de studii si proiecte pe anul 2015

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE_mii lei

Nr.

crf.

Denumirea proiectului

Solicilar

e/

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat pana la

31.12.2014

Rest de

executat la

31,12.12.

2014

Alocație 2015. dm

care:

Proiect

e FEN postad

erare

TransJ.de ta bugeteie tocaie

Buget

loca!

Buget

stat

1

Strategiile locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța

DTA

166

0

166

166

166

2

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Constanța

DTA

500

0

500

500

500

3

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investirii Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa II (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

447

247

200

200

200

4

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren,SF, PT,

DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

5

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investirii Park and Ride - zona Mamaia Nord (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

6

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Creșterea eficientei energetice a imobilului Teatrului de Stat Constanta (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

400

0

400

400

400


7

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Casa Societății Civile-reabilitare, modernizare și dotări    (

strada Nicolae Titulescu nr. 13 )" -{studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

200

0

200

200

200

8

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanta prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski si Sălii Sporturilor (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

9

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Regenerarea urbana integrata a zonei centrale a Municipiului Constanta (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

683

93

590

543

543

10

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Riviera Tomis" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte)

DTA

165

0

165

165

165

0

11

Expertiza tehnica taluz zona Inspectoratului Școlar str.Mihai Eminescu

DTA

126

0

126

126

126

12

Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu topografic) pentru obiectivul de investiții Sala Polivalenta si Bazin de inot

DP

28

0

28

28

28

13

Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) pentru obiectivul de investiții Sala Polivalenta si Bazin de inot

DP

72

0

72

72

72

14

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Construire teleschi nautic pe lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia'' (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte)

DTA

110

0

110

110

110

15

Inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța

DTA

167

0

167

167

167

16

Inventarierea clădirilor rezidențiale în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța

DTA

167

0

167

167

167

17

Expertiza tehnica -siguranța la incediu pentru corpul nou aferent

Căminului pentru persoane vârstnice Constanta

DTA

6

6

0

6

6


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


18

Elaborare documentație tehnică necesară accesării Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 Axa 3 pentru Proiectul” Prevention and security for Citizen " (Studii de teren, Expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, analiză cost beneficiu, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

19

Expertiză tehnică a parapetului de protecție ce delimitează promenada de Marea Neagră în zona Vraja Mării -Cazino-Portul Tomis

DSP

17

0

17

17

17

TOTAL

5.254

346

4.908

4.867

0

0

4.867

0

CAP.6S INVATAMANT    mii lei

Nr,

crt.

Denumirea proiectului

Solicitar

e /

Respons

abil

Valoare

loială

Decontai

pdnala

31.12.2014

Rest de

executai la

31.12.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

eFEN

postad

erare

TransJ.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD+

DTA

364

146

218

218

60

158

2

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investirii "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanta (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

311

37

274

274

274

0

3

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Scolii cu clasele I-V1II nr.4, Constanta (structura a Colegiului National Mircea cel Batran" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE,

Caiete de sarcini execuție lucrări, altele)

DPD

212

18

194

194

194

0

4

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții " Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul National Mircea cel Batran" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele)

DPD

300

0

300

300

300

0

5

Elaborare documentație tehnica-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare Școala generala nr.2 " (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

300

0

300

300

300

0

6

Elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții " Creșterea cficențci energetice a imobilului Colegiul Național „Mihai Eminescu” (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

336

62

274

274

274

0

7

Elaborare documentației tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 "Marin lonescu

Dobrogianu "(Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic,DALI, PT, DTAC, avize,altele)

DPD

300

0

300

300

300

TOTAL

2.123

263

1.860

1.860

0

0

1.702

158

01.30

01.30

CAP.67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE_mii lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Solicitar

ef

Respons

abil

Valoare

loială

Decontat pana la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.12.

2014

Alocație 2015. din

care:

Proiect

e FEN postad

erare

Transf.de ia bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Lucrări de consolidare, reabilitare, restaurare fațada clădire Muzeu de Arta Populara, Constanța" (expertiza tehnica, DALI, PT, DDE, DTAC, execuție lucrări)

MAP

1.083

0

1.083

1.083

1.083

TOTAL

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.083

0

1.083

1.083

0

0

1.083

0

mii lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Solicitat

e/

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat până la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

e FEN postad

erare

Transf.de ia bugetele locale

Buget

local

Buget

stal

I

Elaborare tema de proiectare si actualizare PUG Municipiu Constanta

D.U.

120

0

120

120

120

2

PUZ - Zona de coasta a Marii Negre de la Pescărie ia Portul Torni s

D.U.

120

77

43

43

43

01.01

01.30

01.30

3

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare -modif. HCLM 416/2003

D.U.

150

84

66

66

66

4

Elaborare PUZ pentru terenul delimitat de strada Comarnic, Del095/l 10, Del095/38, De 1088/1

D.U.

78

0

78

78

78

5

Actualizare PUZ Zona Campus Universitar

D.U.

60

0

60

60

60

6

Concurs soluții mobilier urban tonete fructe/ legume/ flori

DU

45

0

45

45

0

45

7

Concurs soluții amenajare peisagistica Faleza - Cazino

DU

45

0

45

45

0

45

8

Concurs soluții amenajare/ reconversie zona Casa de Cultura

DU

45

0

45

45

0

45

9

Concurs soluții amenajare / incadrare in zona blocurile A si B - Piața Ovidiu

DU

23

0

23

23

0

23

10

Actualizare PUZ Stațiunea Mamaia

DU

150

0

150

150

150

11

PUZ Complex Sportiv Badea Cartan

DU

5

0

5

5

5

12

Elaborare registru local ai spatiilor verzi din municipiu] Constanta

DOC

5.000

0

5.000

2.000

2.000

13

PUZ extravilan municipiul Constanta

DU

130

0

130

130

130

14

Realizare studii topografice pentru 66 locuri de joaca existente in municipiul Constanta

DSP

123

0

123

123

123

15

Proiectare in etapa DALI si etapa PAC, PT+CS pentru execuția lucrărilor de reamenajare locuri dejoaca existente in municipiul Constanta

DSP

126

0

126

126

126

16

Proiectare in etapa SF si etapa PAC, PT+CS pentru execuția lucrărilor de amenajare a 3 locuri dejoaca noi in municipiul Constanta

DSP

22

0

22

22

22

17

Modificare HCL nr.265/09.05.2008 - PUZ Baba Novac

DU

60

0

60

60

60

18

Elaborare documentație tehnico-economica pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si extindere spatii verzi in municipiul Constanta" (expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, si altele)

DPD

300

0

300

300

300

TOTAL

6.602

161

6.441

3.441

0

0

3.441

0


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI_ _ mii iei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Soliciiar

e /

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat până la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.12.

2014

4 locație

2015, din

care:

Proiect

e FEN postad

erare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

]

Consultanță/Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare(POIM)" reprezentând contribuția municipiului Constanța (prin RAJA SA)

DPD

120

0

120

120

120

2

Rapoarte de mediu / evaluări adecvate / documentații necesare obținerii avizului de mediu / acordului de mediu / avizului de gospodarere a apelor pentru PL'Z-uri si obiective noi de investiții

DPD

60

0

60

60

60

3

Refacere harți strategice de zgomot si reevaluare /revizuire plan de acțiune pentru municipiului Constanta

DPD

363

0

363

363

363

TOTAL

543

0

543

543

0

0

543

0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACIif^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL


Lista de dotări independente și utilaje pe anul 2015

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE


mii lei

Nr.

cri.

Denumire do fa re

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

foiala

imfiaiâ

Valoarea

luluiâ

aciualizată

Total realizări

la T3LI2.2(IJ-t

Rest Je executat la

31.12.2U14

Total alocație 20 J 5, din care;

Surse

cf.OG

19494

Fond

media

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Echipamente de rețea

DOI

165

165

0

165

165

165

2

Soft gestionare parcari integrat cu SPITVBL, harta digitala si pagina de web

DOI

125

125

0

125

125

125

3

Sistem de monitorizare audio- video pentru Politia locala si Dispecerat

DOI

40

40

0

40

40

40

4

Echipamente electronice pentru efectuarea de măsurători cadastrale

DP

120

120

0

120

120

120

5

Soft pentru gestionarea inventarului domeniului public si privat Direcția Patrimoniu

DOI

163

163

25

138

124

124

6

Aparate aer condiționat profesionale camera serverelor

DOI

22

22

0

22

22

22

7

Sistem informatic pentru indexarea georefemtiata a spatiilor de parcare din municipiul Constanta

DP

161

161

0

161

161

161

8

Licențe program deviz

DSP

9

9

0

9

9

9

9

Licența soft monitorizare baze de date

DOI

19

19

0

19

19

19

10

Echipamente informatice

DOI

1.183

1.183

0

1.183

1.183

1.183

11

Licențe software de tip CAD

DOI

70

70

0

70

70

70

12

Pagina de Web a Primăriei Municipiului Constanta

DOI

133

133

0

133

133

133

13

Cablare si extindere rețea calculatoare

DOI

165

165

165

165

165

TOTAL

2.37S

2375

25

2.350

2.336

0

0

0

0

0

2.336

0

CAP.61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ _____ __ mii lei

tir.

cri.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

FflAaWd

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la'31J2.201-f

Rest de

executat ta

31.12.2014

Total alocație 2015, din care:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

poslade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Sirene electronice de alarmare publica

SIPC

255

255

0

255

255

255

2

Corturi gonflabile cu accesorii pentru amenajare puncte mobile si acordare prim ajutor medical

SIPC

55

55

0

55

55

55

3

Corturi militare

SIPC

100

100

0

100

100

100

4

Module containerîzate pentru cazare sinistrati

SIPC

12$

128

0

128

128

128

5

Grup generator de curent 5,5 - 6,6 KVA

SIPC

10

10

0

10

10

10

6

Compresor aer

SIPC

10

10

0

10

10

10

7

Diguri de protecție împotriva inundațiilor

SIPC

220

220

0

220

220

220

8

Sonometru

DPL

13

13

0

13

13

13

TOTAL

791

791

0

791

791

0

0

0

0

0

791

0

01.03

01.03

01.03

01.03

01.02

01.02

01.02

01.02

CAP.6S INVATAMANT

tir.

cri.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsabil

Ku/oare

totală

imtiaia

Valoare

totală

octualtzaia

Decontat până la 31.12.2M4

Rest de

executat la

31.12.

2014

'Total alocație,

2015 din caret

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

LIJ4&6

Tranxf.de

la

bugetele

locale

Buget tocai

Buget

stat

1

Monitor Smart TV

Colegiul

Mihai

Eminescu

3

3

0

3

3

3

2

Copiator multifuncțional

Colegiul

Mihai

Eminescu

4

4

0

4

4

4

3

Echipament de multiplicare (copiator multifuncțional)

Școala Gimnazial a nr.10

Mihai 1

Koiciu

6

6

0

6

6

6

TOTAL

13

13

0

13

13

0

0

0

0

0

13

0

01.03

01.03

01.03

CAP. 66 SANATATE


XiVL)’


mii lei

Nr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

inifială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la’3i.12.2014

Rest de

executat la

31.122014

Total alocație 2015, din care:

Surse

tf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec..

Llid/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Aparatura medicala din cabinetele stomatologice din rețeaua de medicina școlara a Municipiului Constanta

SMSC

2.065

2.065

0

2.065

2.065

2.065

01.02

TOTAL

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

mii lei

Nr.

crt

Denumire datare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

inițiala

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la 31.12.2014

Rest dc executat ta

31.12.2014

Total alocație

2015, din care:

Surse

tf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

sper.

Ltld/96

Transf.de

la

bugetele

focale

Buget local

Buget

stat

l

Aparat electroterapie si ultrasunete

cs

18

18

0

18

18

18

01.02

2

Calculatoare dotate cu Licența Windows

cs

14

14

0

14

14

14

01 02

TOTAL

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

CAP.70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

mii lei

Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea

totală

intfială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '3L 12.2014

Rest de

executat ia

31.12.2014

Totat alocație 2015, din care:

Surse

tf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

L1W96

Transf.de

la

bugetele

iacale

Buget local

Buget

stat

1

SCIL Confort Urban (aport capital)

DF

335.698

425.583

373.934

51.649

51.649

51.649

72.01.01

2

Server

SPIT

192

192

0

192

192

192

01.02

3

Imprimante

SPIT

55

55

0

55

55

55

01 02

4

Kit Complet Semnaturi Digitale-21 buc

SPIT

4

4

0

4

4

4

01 30

5

Pachet Licențe Windows

SPIT

264

264

0

264

264

264

01.30

6

Pachet Sistem electronic dirijare si ordonare activitate cu publicul

SPIT

152

152

0

152

152

152

01.02

7

Administrare Active Directory

SPIT

81

81

0

81

81

81

01.30


8

Notebook

SPIT

53

53

0

53

53

53

9

Westaco Media Suite

SPIT

39

39

0

39

39

39

10

Tocător de hârtie

SPIT

15

15

0

15

15

15

11

Scannere

SPIT

217

217

0

217

217

217

12

Multifunctionale-7 buc

SPIT

77

77

0

77

77

77

13

Placa permanenta aferenta"Construire parcare multietajata P+7E+T,in stațiunea Mamaia,Zona Cazino- Albatros "

DPD

5

5

0

5

5

5

14

Placa permanenta aferenta "Amenajarea integrata a zonei de acces în portul turistic Tomis si Plaja Modem

DPD

6

6

0

6

6

6

15

Placi permanente aferente "Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta"

DPD

12

12

0

12

12

12

16

Cabine de paza

DSP

155

155

0

155

155

155

17

Panouri temporare aferente obiectivului de investiții" Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța"

DPD

37

37

0

37

37

37

18

Plăci permanente aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța"

DPD

37

37

0

37

37

37

19

Placă permanentă aferentă obiectivului de investiții "Centrul Fair Play- modernizare și extindere"

DPD

5

5

0

5

5

5

20

Panou temporar aferent obiectivului de învestiții""Centrul Fair Play- modernizare și extindere""

DPD

4

4

0

4

4

4

TOTAL

337.108

426.993

373.934

53.059

53.059

0

0

106

0

0

52.953

0


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA

jlU/i '!


Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2015

CAP.65 INVATAMANT

jVr.

crt.

Denumire obiec/iv

Solicitare/

Responsab

ii

Valoare

totală inițiala

Valoare

totală

actualizuta

Decont at părut la

31.12.2

014

Rest de executat la 31.12.

2014

Total alocație, 2015 din

care;

Surse

cf.OG

19/94

Forul

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LI14/96

Transf.de ia bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Reabilitare clădire Colegiul National Mircea cel Batran (rest plata pt. contr.23/2008 si act ad. 1/2009)

CMB

3162

3162

2524

638

55

55

TOTAL

3.162

3.162

2-524

638

55

0

0

0

0

0

55

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    mii lei

TVa

CTt

JMrmtre dotare

Solicitare/

Respansab

ii

Valoarea totală inițială

Valoarea

loială

actualizată

Total

reatizăr

i la

31.12.2

ni4

Rest de

executai la

31.12.2014

Total alocație 2015, din

care:

.Sune

cf.OG

19i94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de la bugetele locale

Buget

toca!

Buget

stat

1

Creșa nr.l - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

128

128

0

128

128

128

2

Creșa nr.l - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

205

205

0

205

205

205

( L8)

! li r'

3

Creșa nr.5 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

111

111

0

111

111

111

4

Creșa nr.13 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

91

91

0

91

91

91

5

Creșa nr.18 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

140

140

0

140

140

140

TOTAL

675

675

0

675

675

0

0

0

0

0

675

0

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare/

Responsab

ii

Valoare totală inițiala

Valoare

totală

actualizata

Decont at până la

31.12.2

Olt

Rest de

executai ta

31.12.

20/4

Total alocație, 2015 din

care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

Slot

1

Lucrări, expertiza tehnica, proiectare pentru obiectivul "Refacere si reparații taluz cuprins intre str. M. Etninescu si str. Smardan

DGC

460

460

0

460

460

460

2

Proiectarea și realizarea statuii "Mamaia Style"

DSP

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1300

3

Punerea in siguranța a taluzului blocuri str. Brizei (expertiza tehnica, proiectare)

DGC

30

30

0

30

30

30

4

Lucrări de modernizare a cabinelor de paza prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrica ENEL

DSP

400

400

371

29

5

5

5

Reamenajare a locurilor de joaca existente si amenajare de noi locuri de joaca in municipiul Constanta

DSP

4.729

4.729

0

4.729

4.729

4729

6

Centre de informare turistică amplasate în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia

DSP

301

301

0

301

301

301

7

Investigații geotehnice și expertiză tehnică între bd. Ferdinand și str. Traian pe aleea Lupeni în zona blocului CI

DGC

42

42

0

42

42

42

>fy


8

Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminul de persoane vârstnice, inclusiv proiectare și dirigenție de șantier

DTA

237

23

9

Lucrări de completare a sistemului video de supraveghere al parcării supraetajate din zona spitalului clinic județean

DSP

60

6

TOTAL

7.S59

7.55


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENl^GrfE

( L8)


JUDEȚULiCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică:


CAP. 51.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59,

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza Indemnizație de conducere Spor de vechime i Sporuri pentru condiții de munca j Alte sporuri

:Ore suplimentare jFond de premii

01

10!

I

10.01 ;

10.01.01 î

10.01.03! 10.01.04 i 10.01.05| 10.01.06* 10.01.07' 10.01.08;


53460

46257

46257

22775

18615

16795

410


) )

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

300

Indemnizații de delegare

10.01.13

110

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1000

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

iTichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4160

'Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3000

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

850

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

30

Prime de asigurare viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

| Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

la 20.25+20.27+20.30)

20

23482

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4472

: Furnituri de birou

20.01.01

363

|Materiale pentru curățenie

20.01.02

60

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

630

...    I

Apa, canal si salubritate

20.01.04

79

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

204

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet i Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) jHrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente j Materiale sanitare Reactivi

j

1 Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

I Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

[Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

'Deplasări interne, detașări, transferări 'Deplasăriîn străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor Fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

830

20.01.08

658

20.01.09

738

20.01.30!

910

20.02

200

20.03

0

20.03.01 i

20.03.02-

20.04

0,

20.04.01!

20.04.02;

20.04.03

20.04.04

20.05

1130

20.05.01

20.05.03 i

I

20.05.30

1130|

20.061

75;

20.06.01'

25'

i

20.06.02;

50

20.09

20.10'

;

20.11!

30.

20.12

2611!

20.13;

180Î

20.14;

i

20.15!

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.16

20J8i

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

2019

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22 i

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

I    2024

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

• 20.24.01,

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

i 20.24.02;

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

i -    ;

statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27'

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

i    !

20.30

14784

Reclama si publicitate

20.30.01

2337

Protocol si reprezentare

20.30.02 i

358

Prime de asigurare non-viata

j 20.30.03'

92

Chirii

| 20.30.04]

1845

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

] 20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

’ 20.30.07]

Executarea silita a creanțelor bugetare

; 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

] 20.30.30!

10152

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

,    30

t    "I

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01!

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

; 3o.oi.oii

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

' 30.01.02.!

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05}

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutale Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30}

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

'combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

iTransferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03-

30.02.05

30.03 30.03.01; 30.03.02, 30.03.03 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

i

51 SF

i

51.01

51.01.01 51.01.03

I

51.01.05

0

0

i

0

I

i

I

0

o,


51.01.14


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    , 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor

!social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și i medico-sociale    j

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul ! sănătății    !

*    i

Transferuri din bugetele    locale    pentru finanțarea camerelor agricole    i

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în , cadrul unităților de învățământ    de masă    (

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si , Jale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod    1

55.02.01+55.02.04)    I

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    j

iAlte transferuri curente în străinătate    ;

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    '

: Ajutoare sociale in numerar    J

' Ajutoare sociale in natura    '

51.01.39

51.01.46

51.01.49.

51.01.60,

51.01.61' 55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02,

55.02.01

55.02.04

57

57.02

57.02.01;

57.02.02


o

0'


oi


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati Finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite iRambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 'Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

57.02.03

57.02.04

59

0

59.01

59.02:

59.08

59.11

59.12

59.15 j

59.17;

j

59.20

59,22

59.25

59.301

59.35,

79’

0

80 j

0

80.03

80.30

811

°!

81.01

81.01.01

81.01.02 j

81.01.05

81.01.061

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05'

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(85.01)    85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

, Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

' Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

'Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

i -    .

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96!

93.01 i

93.01.96

7203


51

51.02

51.02.12]

51.02.28]

51.02.29 i


55.01

55.01.03

55.01.07'

55.01.08


Programe 1SPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat .Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala ÎCheltuieli neeligibile ISPA

iTransferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare {cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la

56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) {56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

J Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

I    Finanțarea externa nerambursabila

j    Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

j    Finanțarea națională

I    Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeligibile

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


56

56.01

56.01.01

56.01.02'

56.01.03

56.02 56.02.01' 56.02.02' 56.02.03|

56.03; 56.03.01 ’ 56.03.02, 56.03.03

!

56.04,

56.04.01,

56.04.02'

56.04.03-


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) j    Finanțarea națională

.    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională

'    Finanțarea externa nerambursabila

;    Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) j    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

!    Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

|    Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

T


56.15) 56.15.01: 56.15.02) 56.15.031 '    56.161

i 56.16.011 56.16.02 i 56.16.03 |    56.17;

56.17.01; ,    56.17.02

j 56.17.031


°!

i


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18


ol


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elveția no-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională i Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

i Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport ;Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale ■Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

{Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56.18.01'

56.18.02

56.18.03.

!

56.25

56.25.01

0

56.25.02

56.25.03

56,27;

56.27.01

56.27.02

56.27.03

0

i

56,281

56.28.01

°i

56.28.02

56.28.03!

70'

7203;

I

71;

7203 j

71.01

7203!

71.01.01'

71.01.02i

1695!

71.01.03

I

71.01.30;

71.03|

5508;

72

oi

72.01,

0

72.01.01

75!

79

i


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

81 0

81.04

85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90    '

92.01    1

92.01.97    :

93.01

93.01.97contrasemnează

c secretar makcelaenac^

.4^'


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:


CAP. 54.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ÎEVEDERIANUA indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

| 220 1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 220

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10 205,

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01    163

jSalarii de baza

j 10.01.01;    143

'Indemnizație de conducere

, 10.01.03,

iSpor de vechime

' 10.01.04;

J Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06 10

Ore suplimentare

10.01.07!

Fond de premii

10.01.08

, >

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14:

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

' 10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

42

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05^

J    I

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

201

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01'

Materiale pentru curățenie

20.01.02:

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

: 20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01;

20.03.02

20.04    0

20.04.01.

20.04.02

20.04.03

20.04.04


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament ! Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări 'Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.05    0

20.05.01

20.05.03

20.05.301

20.06 0 20.06.01 20.06.02J

20.09

20.10'

20.11'

20.12

20.13

20.14


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

iComisioane    si alte costuri aferente împrumuturilor externe    20,24.01

Comisioane    si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

|Reclama si publicitate    20.30.01'

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20 30 04

- i    ■    '

|Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

iFondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

•Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30'

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01,

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01,

(Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02 f

15


15

0

0


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

' 30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40-20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 >

|    51.01

0

Transferuri către instituții publice

, 51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

{ 51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

I 51.01.14

.x^A.


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-,teritoriale fn situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

I

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masâ organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar : Ajutoare sociale in natura


55.01.54


55.02

55.02.011 55.02.04;

57 i


57.02

57.02.01,

57.02.02!


p. / .Z xx/7->;


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile


57.02.03.

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.171


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)


59.20; 59.22 59.25. 59.301 59.35

79'

80


0

o^


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


80.03

80.301

81' 0


81.01 0

81.01.01

81.01.02*

81.01.05

81.01.06'


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    «c n-j

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92 01 i

■    ■    ' i

Excedentul secțiunii de funcționare    1    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății i Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 ia 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

iPrograme cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

51 ! 51.021

51.02.121

i 51.02.28 j 51.02.29

;    55 1

I    ;

;    55.01 :

I 55.01.031 i 55.01.07

55.01.08


0

O

O

O


Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

■    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

i Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

^rograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

■ Finanțarea națională

56.04.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

»1.1/


....    ,    ^Li'


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 ia 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPl) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08;    0

56.08,01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

J Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56,16.03

'    56.17’

I 56.17.0V ,    56.17.02

'    56.17.03


0'


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18    0


Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

; Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27,02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    56,28

Finanțarea națională    56.28 01

Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02;

Cheltuieli neeligibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE {cod 71.01+71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    71.01.01

j Mașini, echipamente si mijloace de transport    7101.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03

(Alte active fixe    71.01.30

Reparați* capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

[Participare la capitalul social al societăților comerciale    i 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltareCONTRASEMNEAZĂ

secretar.


81

81.04

85 X

85.01. 85.01.02

85.01.05 X 90

92.01

92.01.97'

93.01

93.01.97


JUDEȚU INCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:


CAP. 55.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

t Cod indicator

Buget 2015

EVEDERI ANU7

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

P......

600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

600

.

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

Salarii de baza i Indemnizație de conducere :Spor de vechime

t -    -    .    .    .

Sporuri pentru condiții de munca jAlte sporuri

Ore suplimentare iFond de premii

10.01

10.01.01

10.01.03

10.01.04

; 10.01.05 10.01.06

10.01.07

10.01.08

0

LA.


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

'Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

I

Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viată plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01.13 10.01.14 10.01.15; 10.01.16; 10.01.30

10.02 10.02.01 ] 10.02.02] 10.02.03 ] IO.O2.O4' 10.02.05 10.02.30

10.03 10.03.01 ; 10.03.02 10.03.03] 10.03.04] 10.03.05’ 10.03.06


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.61.61 la 26.61.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

iîncălzit, Iluminat si forța motrica

i

Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

20

20.01

20.01.01

20.01.02]

20.01.03]

20.01.04]

20.01.05:


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

i

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

'Deplasări interne, detașări, transferări 'Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.031 20.03.01 J 20.03.02!

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04.

20.05 20.05.01' 20.05.03; 20.05.30;

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11|

20.12

20.13,

20.14

20.15


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

iComisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

^Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

! Reclama si publicitate i Protocol si reprezentare i Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

1

20.24.01

20.24.02

1

20.25

20.27

20.30

0

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30

599

30.01

599

30.01.01

30.01.02

599


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61,

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30,03.01

30.03.02,

30.03.03

30.03.05

40 i

40.03

40.20

40.30j 50

50.04

i

51 SF

51.011 51.01.01 51.01.03 51.01.05j

51.01.14


0

0!Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26,

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

^Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în : unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne {cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

j Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.31


51.01.39;


51.01.46,

51.01.49;

51.01.60;

51.01.61

55 sf; 55.01

55.01.1Sl


55.01.54;

55.021

55.02.01 ! 55.02.04

I

57

57.02!

57.02.01;

57.02.02


Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22+59.25 +59.30+59.35)    59    0

Burse    59.01

Ajutoare pentrv daune provocate de calamitățile naturale    59.02,

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11:

Susținerea cultelor    59.12 j

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15 j

Despăgubiri civile    59.17'

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBU RSARI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

59.20

59.22

59.25

59.30 59.35

79;

80!

i

80.03

80.30    j

81


o!

0


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

jRambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

[Rambursări de credite externe din fondul de garantare    [ 81.01.021

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

i Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06 <

Rambursari de credite interne (cod 81.02,01+81.02.02+81.02.05)    81.02

i Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    85.01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

: Excedentul secți u n ii de fun cționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

iTransferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăți Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 ta 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila [Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

51 ;

51.02

51.02.12

0

0

51.02.28

51.02.29.

55

0

55.01

0

55.01.03

55.01.07

55.01.08


n'


Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară Investit» ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

55.01.09; 55.01.10 j 55.01.12 55.01.13 55.01.15 55.01.281 55.01.42' 55.01.56


56    0


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 ia 56.03.03)

I Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.01    0

56.01.01 56.01.02)

56.01.03

!    56.02    0

56.02.01

1    56.02.02

i 56 02 03

56.03    0

56.03.01 56 03.02

56.03.03

1 ■ ■ 1


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.04    0

56.04.01 56.04.02 î 56.04.03’


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    O

56.05.01 56.05.02,

56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiie


56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

I    Finanțarea externa nerambursabila

I    Cheltuieli neeligibile


56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03;

56.16 56.16.01 î 56.16.02 56.16.03

56.17;

56.17.01

56.17.02

56.17.03


0'


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18    OiFinanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene , extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabîla    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

,    Finanțarea externa nerambursabîla    56.27.02

i    Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferenl mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    56,28

Finanțarea națională    56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

Cheltuieli neeiigibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71,01.02

'Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03

Alte active fixe    71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

ParticipareJa capitalul social al societăților comerciale    72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local ! Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

■ Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

81


81.04

85 X

85.01 85.01.02

85.01.05 X 90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97!contrasemnează

SECRE?nacu^ marcela EN/^p*«

JUDEȚUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA instituția publică:_

Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 61.02


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


EVEDERI ANU4

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21563

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01479-1-85)

!    . I.

20772

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

20772

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4657

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3029

Salarii de baza

10.01.01

2669

l Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

80

Ore suplimentare

10.01.07

1.-' <*)

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

■ 10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

: Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

280

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

849

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02:

849

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

779

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570

!Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

. 10.03.03’

150

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04;

6

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05’

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06*

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16115

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01 ■

733

I Furnituri de birou

20.01.01;

67

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04^

1

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

1 Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

i Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

660

Reparații curente

20.02

197

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

211

Uniforme si echipament

20.05.01

186

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30'

25

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

jDeplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

; 20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

210

Protecția muncii

20.14sJ'l)


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

, Reclama si publicitate I Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata i Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ! Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

20.15

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20.24.02

0

20.25

20.27

20.30

14764

20.30.01

20.30.02

20.30.03

10

20.30.04

700

20.30.06: 20.30.07 20.30.09 20.30.30:

14054

30

0

30.01

0


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe ■Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05}

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL (V SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor nep re vizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

■Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50i

50.04

51 sf:

51.01;

51.01.01 î 51.01.03; 51.01.05


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

iTransferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în junitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

.Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.39


51.01.46


51.01.49


51.01.60


51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18,

55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04,

57

57.02


9    ’

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08'

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea st combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

t

'mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

l

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81'

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

1 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.011

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne .Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gș q-j .

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    ___ _    _    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

I Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății j Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila

; 51

51.02

’ 51.02.12,

' 51.02.28

51.02.29

i    ■

55

î '    i

55.01


55.01.03


Programe comunitare

Programe PHARE șt alte programe cu finanțare nerambursabită Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

I Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

, Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

55.01.07

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13;

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


56


56.01; 56.01.01, ’    56.01.02;

56.01.03’ '    56.02

I 56.02.01! 56.02.021 56.02.03; ;    56.03;

j 56.03.01 56.03.02 j

■    56.03.03 J


Oi


56.04;    O'

56.04.01 i 56.04.02


Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FER) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională

| Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.04.03


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03:


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


56 15 56.15.01* 56.15.02 56.15.03 i

5616j 56.16.011 56.16.021 56.16.03*

56.17 56.17 01! 56.17.02'    56.17.03:


Mecanismul financiar norvegian {56.18.01 la 56.18.03)

5618

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

5625

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

■    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

: 5628.

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

791

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71 ,

791

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

791

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

253

i Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

| 71.01.03:

538

Alte active fixe

71.01.30

I    ,

Reparații capitale aferente activelor fixe

'    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active Financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

X

X

X

X


85

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    ac

! Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92 01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

l Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR. MARCELA ENACJ+E

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

CAP. 65.02


instituția publică: Formular:

ANEXA 2BIS


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

- mii lei -

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

* Cod indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1 !

151135

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

151135

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

131119

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 ,a

10.01.16+10.01.30)

, 10.01

105906

Salarii de baza

I 10.01.01

97284

Indemnizație de conducere

10.01.03

.Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

: 10.01.05

4

Alte sporuri

10.01.06

386

|Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tîchete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale , Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

‘Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

10.01.08

10.01.10

646

10.01.11

7073

10.01.12

36

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

477

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

25213

10.03.01

17420

10.03.02

571

10.03.03

5542

10.03.04

249

10.03.05

10.03.06

1431

20

18016

20.01

13713

20.01.01

220

20.01.02

203

20.01.03

9246

20.01.04

1961

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

10

Piese de schimb

20.01.06

1

Transport

20.01.07

317

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

348

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

491

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

916

Reparații curente

20.02

28521

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

11

Medicamente

20.04.01

4

Materiale sanitare

20.04.02

3

Reactivi

; 20.04.03

3,

, Dezinfectant)

20.04.04

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

439

Uniforme si echipament

20.05.01

13

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3

Alte obiecte de inventar

; 20.05.30

423

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

40

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01'

40

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

11

Cercetare-dezvoltare

20.10,

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11;

20

Consultanta si expertiza

20.12

15

Pregătire profesionala

20.13 i

103

Protecția muncii

20.14

141

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.07+20.30.09*20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor iFondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

20.15

20.16 1

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0

20.24.01

20.24.02

20.25

11

20.27

20.30

659

20.30.01

9

20.30.02

20.30.03

1

20.30.04 i 20.30.06 20.30.07; 20.30.09i

6

20.30.30

643

30

0

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05}

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur ' Dobânda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif {Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

]Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.3 9 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

^Transferuri către instituții publice lActiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01

3O.O2.O2'

30.02.03

30.02.05

30.03 30.03.01 30.03.02 30.03.0330.03.05;

40

40.03

40.20

40.30 50 i

50.04

51 SF    O

51.01    0

51.01.01'

51.01.03'

51.01.05;

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare câtre unitățile administrativ-teritorialeîn situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și 1 medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

(Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

(Contribuții și cotizații ia organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31    ,

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF    0

55.01    0

55.01.18

55.01.54,    |

55.02    0

55.02.01'

55.02.04

57    0

57.02    0

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

' Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59

2000

2000


59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80.03

80.30 81

]

o

I

I

o


81.01

81.01.01

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81,02.02+81.02.05}

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

'Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila


81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

51

51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55

55.01

55.01.03

Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară i Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile {FEN) postaderare {cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la

56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională {FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

55.01.07


55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56

56

56.01    0

56.01.01 56.01.02 56.01.03

56.02    O

56.02.01

56.02.02    '

56.02.03

56.03    O

56.03.01 56.03.02 56.03.03 i

56.04    0'

56.04.01'    !

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56,05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

I Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională i Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională i Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabîla Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.04.03 56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07. 56.07.01 56.07.0256.07.03

56.08 56.08.01' 56.08.02 56.08.03

56.15. 56.15.01' 56.15.02* 56.15.03;

56.16; 56.16.01' 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02, 56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiie

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

.Mașini, echipamente si mijloace de transport jMobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

'Participare la capitalul social al societăților comerciale

56.18

56.18.01

56.18.02

56.18.03

0

56.25

56.25.01

56.25.02

56.25.03 -

0

56,27

56.27.01

0

56.27.02

56.27.03

56,28

0

56.28.01 56.28.02, 56.28.031

70

2874

711

2874

71.01

i

2874

71.01.01 ; 71.01.02j

1001

71.01.03,

13

71.01.301

71.03

1860:

72

0

72.01 j

72.01.01

0

9 f / >O/.J :


TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)    85

X

X

X

X


Plăti efectuate in anii precedenta' si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)    85.01

Plăti efectuate in anii precedenta si recuperate in anul curent în secțiunea de

dezvoltare a buaetului local    85.01.02

!Plăti efectuate in anii precedenta si recuperate in anul curent aferente fondurilor

externe nerambursabile    85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare_93.01.97


JN'TB asemneaza

SECRETAR. AKCELA E-'^p+T

V1"

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.66.02

• mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

6534

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4469

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4167

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3355

Salarii de baza

10.01.01

3000

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ia locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

355

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

812

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

540

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7

Furnituri de birou

20.01.01

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasarî, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Ce rcetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura a