Hotărârea nr. 201/2015

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 196/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 196/2012 privind constituirea comisiei de numărare a voturilor

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.2015 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 139364/02.10.2015, referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local îinregistrat sub nr. 139365/02.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 și art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr, 196/2012, în sensul

înlocuirii a doi membri, respectiv dl. Popescu Răducu și d-na Marcu Ana, astfel încât comisia de numărare a voturilor va avea următoarea componență:

1.    Cojoc Marioara

2.    Răsăuțeanu Costin Ioan

3.    Tușa Sorina . .    ai

4.    7? <a h A V A*    ret

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 196/2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, MARCELA ENAeflE

Nr.    /.^ .10.2015