Hotărârea nr. 20/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIVE NICOLAE ROTARU, CONSTANTA"

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2015,

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 21462/11.02.2015, a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Direcției programe și dezvoltare nr. 21459/11.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere posibilitatea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" prin intermediul Programului național de dezvoltare locală/alte surse de finanțare, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor", se impune elaborarea documentației tehnico - economice (exdertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect tehnic, detalii de execuție, documentație tehnică pentru autorizația de construire) pentru obiectivul de investiții mai sus menționat;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 10.099.588,11 lei, cu TVA, adică 2.284.716,23 euro Din care C+M: 6.585.426,04 lei, cu TVA, adică 1.489.746,87 euro (1 euro = 4,4205, cursul inforeuro din decembrie 2014)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții, Direcției

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții, Direcției gospodărire comunală și Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cojoc Marioara

SECRETAR,

Constanța

713.Q2,    2015


Nr._20


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanta

In lei/euro la cursul

4.4205    lei'eurodin    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

122,549.00

27,722.88

29,411.76

151,960.76

34,376.37

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

122,549.00

27,722.88

29,411.76

151,960.76

34,376.37

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețea exterioara - alimentare cu gaze naturale

18,646.00

4,218.07

4,475.04

23,121.04

5,230.41

2.2

Lucrări de drumuri, platforme parcare, alei pietonale, sistematizare verticala, amenajare peisagistica si iluminat stradal

285,285.00

64,536.82

68,468.40

353,753.40

80,025.65

TOTAL CAPITOL 2

303,931.00

68,754.89

72,943.44

376,874.44

85,256.07

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

12,000.00

2,714.63

2,880.00

14,880.00

3,366.14

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8,841.00

2,000.00

8,841.00

2,000.00

3.3

Proiectare si inginerie

198,500.00

44,904.42

47,640.00

246,140.00

55,681.48

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

79,662.41

18,021.13

19,118.98

98,781.39

22,346.20

TOTAL CAPITOL 3

299,003.41

67,640.18

69,638.98

368,642.39

83,393.82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli cu investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,610,359.00

1,042,949.67

1,106,486.16

5,716,845.16

1,293,257.59

4.1.1

Lucrări de construcții / structura

946,885.00

214,203.14

227,252.40

1,174,137.40

265,611.90

4.1.2

Lucrări de arhitectura

2,783,150.00

629,600.72

667,956.00

3,451,106.00

780,704.90

4.1.3

Lucrări de instalații interioare

771,624.00

174,555.82

185,189.76

956,813.76

216,449.22

4.1.4

Lucrări de instalații exterioare

108,700.00

24,589.98

26,088.00

134,788.00

30,491.57

4.2

Montaj utilaje

192,957.00

43,650.49

46,309.68

239,266.68

54,126.61

4.3

Utilaje, Echipamente Tehnologice

1,010,620.00

228,621.20

242,548.80

1,253,168.80

283,490.28

4.4

Dotări

668,580.00

151,245.33

160,459.20

829,039.20

187,544.21

TOTAL CAPITOL 4

6,482,516.00

1,466,466.69

1,555,803.84

8,038,319.84

1,818,418.69

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

162,062.90

36,661.67

38,895.10

200,958.00

45,460.47

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații

81,031.45

18,330.83

19,447.55

100,479.00

22,730.23

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

81,031.45

18,330.83

19,447.55

100,479.00

22,730.23

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

69,040.76

15,618.31

69,040.76

15,618.31

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

720,799.94

163,058.46

172,991.99

893,791.93

202,192.50

TOTAL CAPITOL 5

951,903.60

215,338.45

211,887.08

1,163,790.68

263,271.28

CAPIT(

Cheltui

)LUL6

eli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

3regatirea personalului de exploatare

6.2

3robe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

8,159,903.01

1,845,923.09

1,939,685.10

10,099,588.11

2,284,716.23

din care C+M

5,310,827.45

1,201,408.77

1,274,598.59

6,585,426.04

1,489,746.87

BENEFICIAR UAT Constanta


PROIECTANT sc HOUSE CONSULT srl

Directdfefifeneral

Page 2