Hotărârea nr. 2/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2015

'?

ROMÂNIA

-1 O £ JUDEȚUL CONSTANȚA îh ISI MUNICIPIUL CONSTANȚA ffiBgflH CONSILIUL LOCAL

aQ.I,ĂMÂR.

privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de /5-OX.    ;

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău Radu Ștefan Mazăre nr. 16229/05.02,2015    , raportul Comisiei de

specialitate nr.i de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției Financiare nr. 19404/09.02.2015 precum și raportul Direcției Tehnic-Investiții nr. 19.434/09.02,2015;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Constanta nr. 19398/09.02.2015 precum și comunicarea Direcției Județene a Finanțelor Publice Constanța nr. 12310/28.01.2015

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin, 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 695,230 mii lei , la cheltuieli în sumă de 747,243 mii lei, cu un excedent al anului 2014 în sumă de 52.013 mii lei .

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar ia cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională este prezentată în anexa nr,l,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentată în anexa nr,3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 462.338 mii lei .

- Veniturile curente ale bugetului municipal se aprobă în suma de 626.451 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 588.754 mii lei și venituri nefiscale în suma de 37.697mii lei.

-Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit și câștiguri din capital în suma de 273.228 mii lei, impozite și taxe pe proprietate în suma de 99.824 mit lei, impozite și taxe pe bunuri și servicii în suma de 194.682 mii lei și alte impozite si taxe fiscale în suma de 21.020 mii lei .

-Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 3.100 mii lei, vânzări de bunuri și servicii în suma de 34.597 mii lei .

-Cote și sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă in suma de 265.228 mii lei.

Art.7 Excedentul anului 2014 în suma de 52.013 mii lei va fi utilizat în anul 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugatâ pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 164.113 mii lei din care:

a)    .- învățământ preuniversitar de stat :

-    cheltuieli de personal    107.019mii lei

-    cheltuieli pentru bunuri si servicii -    14.326 mii lei

-    cheltuieli hotărâri judecătorești -    22.135 mii lei

b)    .- Creșe    -    776 mii lei

c)    . -Sume defalcate pentru serviciul de evidența populației

- 101 - mii lei

lei


d)    -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 16.676 mii

e)    -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuințe sunt în sumă de 95 mii lei

f)    - Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 2.985 mii lei

Art.9 Subvențiile de la bugetul de stat sunt în suma de 26.468

mii lei

Art. 10 Subvențiile de la alte administrații sunt în sumă de 1.783 mii lei.

Art. 11 Sume primite de la U.E/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări sunt în sumă de 40.528 mii lei.

Art. 12 Cheltuielile pentru Autorități publice și acțiuni externe se aprobă în sumă de 56.262 mii lei din care 23.499 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii, 22.775 mii lei cheltuieli de personal și 9.988 mii lei cheltuieli de capital .

Art. 13 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă în suma de 220 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii în suma de 15 mii lei și cheltuieli de personal în suma de 205 mii lei.

Art.14 Cheltuielile pentru Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi se aprobă în suma de 600 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 1 mii lei și cheltuieli pentru dobânzi în suma de 599 mii lei.

Art. 15 Cheltuielile la capitolul Ordine publică și siguranța națională se aprobă în suma de 21.448 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 3.730 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 16.940 mii lei și cheltuieli de capital suma de 778 mii lei .

Art. 16 Cheltuielile pentru capitolul învățământ se aprobă în suma de 150.589 mii lei din care cheltuieli de personal în sumă de 107.019 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii în suma de 19.884 mii lei , cheltuieli pentru acordarea unor drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești suma de 22.135 mii lei și cheltuieli de capital suma de 1.551 mii lei.

Art. 17 Cheltuielile pentru Sănătate se aprobă în suma de 7.383 mii lei reprezentând cheltuieli de personal în suma de 5.016 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii în suma de 187 mii lei cheltuieli pentru asistenta socială 115 mii lei și cheltuieli de capital în suma de 2.065 mii lei.

Art. 18 Cheltuielile pentru Cultură, Recreere și Religie se aprobă în suma de 44.218 mii lei din care 919 mii lei transferuri între unităti ale

administrației publice, cheltuieli pentru bunuri și servicii în suma de 38.244 mii lei, alte cheltuieli în suma de 3.972 mii iei și cheltuieli de capital în suma de 1.083.

Art.19 Municipiul Constanța în calitatea sa de membru asociat în cadrul Adunării Generale a Clubului C.S. Handbal Club Municipal Constanța aprobă alocarea sumei de 2.500 mii lei pentru anul 2015, la capitolul 67 Cultura, recreere și religie, titlul alte cheltuieli.

Art.20 Cheltuielile pentru Asigurări si asistentă socială se aprobă în suma de 69.009 mii lei din care 8.919mii lei bunuri si servicii, 18.876 mii lei cheltuieli de personal, 3.518 mii lei transferuri între unităti ale administrației publice , asistenta socială în suma de 36.567 mii lei, alte cheltuieli în suma de 422 mii lei și cheltuieli de capital în sumă de 707 mii lei.

Art.21 Cheltuielile totale pentru Locuințe, Servicii și Dezvoltare publică se aprobă în suma de 222.898 mii lei din care 14.748 mii lei cheltuieli de personal, 43.514 mii lei bunuri și servicii, subvenții în suma de 3.802 mii lei, proiecte cu finanțare din FEN suma de 58,706 mii lei, alte transferuri în suma de 27,502 mii lei, rambursări de credite în suma de 9.613 mii lei și cheltuieli de capital în suma de 65.013 mii lei.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii vor asigura finanțarea următoarelor activități:

1.iluminatul public cu 17.415 mii lei

2.alte programe de gospodărie publică cu 17.500 mii lei

3.Serviciului Public de Impozite și Taxe și alte venituri ale bugetului

local cu 8.599 mii lei

Art.22 La capitolul Protecția mediului cheltuielile se aprobă în suma de 88.364 mii lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri și servicii în suma de 85.410 mii lei și cheltuieli de capital în suma de 2.954 mii lei .

Art.23 Cheltuielile pentru proiecte cu finanțare din FEN pentru Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă se aprobă în sumă de 271 mii lei.

Art.24 Cheltuielile la capitolul Combustibili și energie se aprobă în suma de 27.050 mii lei subvenții și pentru ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică .

Art.25 Cheltuielile pentru Transporturi se aprobă în suma de 58.931 mii lei din care 36.031 mii lei bunuri și servicii, subvenții în suma de 22.900 mii lei.

Art 26 Pe parcursul anului în funcție de incasari de la bugetul de stat precum și de incasari din venituri din vînzarea unor bunuri aparținând

domeniului privat se vor aloca sume necesare construirii de locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996 și OUG nr.74/2007,

Art.27 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare/ Direcției tehnic achiziții precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri


CONTRASEMNEAZĂ


MARCELA ENACHE


Constanța

Nr.
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPRIMAR NR, 16229/05.02.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare, raportul Direcției tehnic achiziții și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.19398/09.02.2015 precum și comunicarea D.G.F.P. nr. 12310/28.01.2015.

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBAL FĂGĂD


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARĂ

nr.19*icZ.'te/J

RAPORT

Proiectul de buget pe anul 2015 s-a elaborat avându-se în vedere :

-    prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru anul 2015, precum și pentru următorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finanțelor Publice;

-    politicile și strategiile locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget comunicate de direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța , de instituțiile publice , societățile comerciale și regiile autonome din subordinea Consiliului Local Municipal Constanța;

-    Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;

-    Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată .

Veniturile bugetelor locale se constituie din:

a)    venituri proprii, formate din: impozite , taxe , contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit ;

b)    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)    subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete ;

d)    sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări.

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și de alte elemente specifice , în scopul evaluării corecte a veniturilor.

De asemenea , s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare pentru anul 2015 precum și gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2014.

Pentru anul 2015 veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 695.230

mii lei , compuse din :

- venituri proprii

462.338

mii ,

ei ;

- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

164.113

mii

lei ;

- subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete

28.251

mii

lei ;

- sume de primit de la Uniunea Europeană

40.528

mii

lei .

Comparând veniturile propuse pentru anul 2015 cu veniturile încasat

e în

anul


2014    respectiv 695.230 mii lei față de 673.321 mii lei , observăm o creștere în anul

2015    cu 21.909 mii lei care se datorează în special creșterii sumelor de primit de la bugetul de stat.

La elaborarea bugetului pe anul 2015 s-a avut în vedere și excedentul înregistrat la data de 31 dec. 2014 în sumă de 52.013 mii lei care , în conformitate cu normele emise de Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor.

Cheltuielile bugetului local pentru anul 2015 au destinație precisă și limitată, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinație.

Cheltuielile bugetului se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.

Pentru anul 2015 cheltuielile prognozate în buget sunt în sumă de 747.243 mii lei din care cheltuieli pentru implementarea programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare sunt în sumă de 40.528 mii lei.

Din totalul cheltuielilor în sumă de 747.243 mii lei, 24.11% sunt alocate cheltuielilor de dezvoltare respectiv 180.231 mii lei iar 75.89 sunt alocate cheltuielilor de funcționare, respectiv 567.012 mii lei.

Vis a vis de cheltuielile de funcționare acestea sunt alocate pe următoarele categorii de cheltuieli:

-    învățământ:cheltuieli de personal, materiale, hotărâri judecătorești 149.038 mii lei, respectiv 26.28 %;

-    protecția mediului, salubritate, toalete publice, platforme de gunoi 85.410 mii lei, respectiv 15,06 %;

-    gospodărie comunala inclusiv SPIT și RAEDPP 62.064 mii lei, respectiv 10,95%;

-    asistență socială 68.302 mii lei, respectiv 12,05 %;

-    subvenții RATC și reparații drumuri 58.931 mii lei, respectiv 10,39%;

-    spații verzi și evenimente culturale, sportive, etc 43.135 mii lei, respectiv

7,61%;

-    autorități executive: cheltuieli de personal și cheltuieli materiale 46.274 mii lei, respectiv 8,16%;

-    subvenții si ajutoare energie termică RADET 27.050 mii lei, respectiv 4,77%;

-    alte cheltuieli: poliția locală, pază, protecție civilă, evidența populației, CRTS, dobânzi, salarii medici cabinete medicale 26.808 mii lei, respectiv 4,73%;

Urmărind dezvoltarea durabilă Municipiului Constanța și a zonei Metropolitane, în conformitate cu viziunea și obiectivele sectoriale ale Planului Local de Dezvoltare a Municipiului, în anul 2015 se continuă investițiile importante din programele cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cum sunt: "Parcul Seniorilor" , "Promenada turistică Mamaia " , "Reamenajarea integrală a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța ", "Amenajare Parc Carol I", "Construire Parcare zona Albatros", “Amenajarea integrate a zonei de acces in portul turistic Tomis si Plaja Modern", "Reabilitare și modernizare iluminat public în zona Metropolitană ", "Realizare pista bicicliști ", "Reabilitare și amenajare Parc Arheologic " , "Modernizare și extindere Centru Social Fair Play".Sunt si proiecte in faza de elaborare a documentației tehnico-economice in vederea depunerii in finanțare si anume reabilitarea, modernizarea si dotarea unităților de invatamant Școala nr,4, Școala nr. 2, Colegiul National Mihai Eminescu, Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Colegiul National Mircea cel Batran, Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu, construirea de crese si grădinițe in zonele cu nevoi.

De asemenea se continuă programele multianuale, așa cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, programul de plantări de material dendrologic, ornamentarea intersecțiilor și executarea de covoare florale în parcuri, executarea de parcaje iluminate și împrejmuite, continuarea realizării de platforme moderne pentru colectarea deșeurilor, betonate, împrejmuite si acoperite, in toate cartierele de blocuri din municipiu,

In anul 2015 va începe si etapa a Il-a a lucrărilor de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta precum si lucrări de reabilitare si modernizare a locurilor de joaca pentru copii, program derulat pe parcursul a doi ani.

Programele și acțiunile cu caracter social ocupă o pondere semnificativă în cadrul bugetului local. Se continuă cunoscutele acțiuni de asistență socială prin acordarea de ajutoare în natura cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport in comun pentru persoanele cu handicap, premiile in bani oferite persoanelor care împlinesc varsta de 80 de ani si familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, butelii si energie electrica.

în conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, "sumele rezultate din vânzarea , în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor".

Pentru anul 2015, în funcție de ratele contractuale ce se vor încasa precum și ținând cont de noile contracte ce se vor încheia din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat, prognozăm că se va încasa suma de 6.471 mii lei. Această sumă, pe măsura încasării, prin rectificare bugetră va fi alocată prioritar pentru construcții de locuințe sociale

Stabilirea cheltuielilor bugetelui local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Proiectul de buget pe anul 2015 se bazează pe propunerile direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța și reflectă menținerea în condiții normale a proiectelor de investiții realizate în anii anteriori precum și funcționalitatea instituțiilor din subordine.

DIRECTOR./EXECUTIV

EC.MARCEL k >RTGIOIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII BIROUL TEHNIC INVESTIȚII Nr.19434/09.02.2015

RAPORT

cu privire la Anexa nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015

Programul de investiții ai Municipiului Constanța pe anul 2015 - Lista obiectivelor de investiții, Anexa 3 la bugetul local, este realizat în baza propunerilor direcțiilor din cadrul Primăriei, regiilor autonome, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului local și societăților comerciale de interes local, cu un total a! alocațiilor de 164.444 mii lei din care:

82.356 mii lei buget local

27.502 mii lei transferuri de Ia bugetele locale

52.803 mii lei proiecte FEN postaderare

1.783 mii lei fond mediu

Se propune următoarea repartizare a fondurilor bugetare:

CAPITOLUL 51 - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

total: 9.988 mii lei, buget local repartizat astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii și proiecte: total 8.344 mii lei, astfel:

>    500 mii Iei (buget local) pentru "Strategiile locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța" ;

>    500 mii lei (buget local) pentru "Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Constanța";

>    200 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța-etapa II" (studii de teren, expertiza tehnică, DALI, PT, DTAC, avize, altele)";

>    500 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții Park and Ride - zona Aqua Magic" (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele);

>    500 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții Park and Ride - zona Mamaia Nord" (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele);

>    400 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Teatrul de Stat Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    200 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Bazilica Paleo-Creștină Constanța" (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

i

>    500 mii lei (buget local) pentru „Elaborare documențatie tehnico-economică

aferenta obiectivului de investiții Accesibi liza rea zonei centrale a municipiului Constanța prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski si Sălii Sporturilor (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele);

>    543 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții „Regenerarea urbană integrată a zonei centrale a Municipiului Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    165 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Riviera Tomis" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte);

>    4.000 mii lei (buget local) pentru „Realizare cadastru general municipiul

Constanța";

>    126 mii lei (buget local) pentru „Expertiză tehnică taluz zona Inspectoratului

Școlar str.Mihai Eminescu";

>    28 mii lei (buget local) pentru „Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu

topografic) pentru obiectivul de investiții Sală Polivalentă și Bazin de înot";

>    72 mii lei (buget local) pentru Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu

geotehnîc) pentru obiectivul de investiții Sală Polivalenta și Bazin de înot";

>    110 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Construire teleschi nautic pe lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte);

Dotări independente: Total 1.644 mii lei, astfel:

>

>

>

>

>

>

>


185 mii iei (buget local) pentru „Stații grafice";

412 mii lei (buget local) pentru „Licențe software";

90 mii lei (buget local) pentru „Servere";

165 mii lei (buget local) pentru „Echipamente de rețea;

165 mii lei (buget local) pentru „Echipamente multifuncționale";

125 mii lei (buget local) pentru „Soft gestionare parcări integrat cu SPITVBL, hartă digitală și pagina de web";

40 mii lei (buget local) pentru „Sistem de supraveghere video Poliția Locală";

>    120 mii lei (buget local) pentru Echipamente electronice pentru efectuarea de măsurători cadastrale";

>    35 mii lei (buget local) pentru „Server";

>    124 mii lei (buget local) pentru „Soft pentru gestionarea inventarului domeniului public și privat Direcția Patrimoniu";

>    22 mii lei (buget local) pentru „Aparate aer condiționat profesionale camera serverelor";

>    161 mii lei (buget local) pentru „Sistem informatic pentru indexarea

georeferențiată a spațiilor de parcare din municipiul Constanța".

CAPITOLUL 61 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total: 778 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Dotări independente: Total 778 mii lei, astfel:

>    255 mii lei (buget local) pentru Sirene electronice de alarmare publică;

>    55 mii lei (buget local) pentru Corturi gonflabile cu accesorii pentru amenajare puncte mobile și acordare prim ajutor medical;

>    100 mii lei (buget local) pentru Corturi militare;

>    128 mii lei (buget local) pentru Module containerizate pentru cazare sinistrați;

>    10 mii lei (buget local) pentru Grup generator de curent 5,5 - 6,6 KVA;

>    10 mii lei (buget local) pentru Compresor aer;

>    220 mii lei (buget local) pentru Diguri de protecție împotriva inundațiilor în lungime totală de 50 ml;

CAPITOLUL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT

Total: 1.551 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte: total 1.551 mii lei, astfel:

>    209 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru", Constanța" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele);

>    274 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida", Constanța (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele);

>    194 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII nr.4, Constanța (structura a Colegiului Național Mircea cel Bătrân" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, Caiete de sarcini execuție lucrări, altele);

>    300 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Colegiul Național Mircea cel Bătrân" ( studii, de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele);

>    300 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Școala generală nr.2 " (studii de teren, expertiza tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    274 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „Mihai Eminescu" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

CAPITOLUL 66 - SĂNĂTATE

Total: 2.065 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Dotări independente: Total 2.065 mii lei, astfel:

>    2.065 mii lei (buget local) pentru „Aparatura medicală din cabinetele

stomatologice din rețeaua de medicină școlară a Municipiului Constanța".

CAPITOLUL 67 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Total: 1.083 mii lei, buget local repartizat, astfel;

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte: total 1.083 mii lei, astfel:

>    1.083 mii lei (buget local) pentru Lucrări de consolidare, reabilitare,

restaurare fațadă clădire Muzeu de Artă Populară, Constanța (expertiză tehnică, DALI, PT, DDE, DTAC, execuție lucrări);

CAPITOLUL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total: 707 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Dotări independente: Total 32 mii lei, astfel:

>    18 mii lei (buget local) pentru „Aparate electroterapie și ultrasunete";

>    14 mii lei (buget local) pentru „Calculatoare dotate cu Licență Windows"; Alte cheltuieli asimilate investițiilor: Total 675 mii lei, astfel:

>    675 mii lei (buget local) pentru „Lucrări de modenizare, reparații capitale aferente Serviciului Public Administrare Creșe (documentație tehnică-execuție)";

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ :

Total: 145.318 mii lei, din care:

1.783 mii lei fond mediu,

52.803 mii lei proiecte FEN postaderare,

27.502 mii lei transferuri de la bugetele locale 63.230 mii lei buget local

A. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE, total 81.163 mii lei din care: 1.783 mii tei fond mediu, 52.803 mii lei proiecte FEN postaderare, 24.560 mii lei transferuri de la bugetele locale, 2.017 mii lei buget local;

>    101 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări pregătitoare și tehnico-edilitare, lifturi aferente -zona Baba Novac";

>    24.560 mii lei (transferuri de la bugetele locale) pentru obiectivul de investiții „Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și Lucrări Tehnico Edilitare-Campusul social Henri Coandă" (Zona I), prin RAEDPP Constanța";

>    798 mii lei (proiecte FEN postaderare) pentru obiectivul de investiții „PARCUL SENIORILOR";

>    2.233 mii lei (proiecte FEN postaderare) pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centru istoric al municipiului Constanța";

>    1.807 mii lei din care: 1.783 mii lei (fondul de mediu) și 24 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Carol I - municipiul Constanța";

>    21.545 mii lei (proiecte FEN postaderare) pentru obiectivul de investiții „Promenadă turistică Mamaia";

>    20.511 mii lei (proiecte FEN postaderare) pentru obiectivul de investiții „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis și Plaja Modern";

>    7.405 mii lei (proiecte FEN postaderare) pentru obiectivul de investiții „Construire parcare multietajată P+7E+T, Zona Cazino - Albatros";

>    311 mii lei (proiecte FEN postaderare) pentru obiectivul de investiții „Black Sea Bike + Diversification of the tourism Services in Constanța + Balchik cross border region by bike - BSB";

>    980 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții Construire locuințe sociale și lucrări tehnico edilitare finanțate conform Legii 114/1996 str.Zmeureî nr.3, lot 2/3,din municipiul Constanța

>    912 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate si lucrări tehnico edilitare-finantate conform OUG 74/2007 str.Zmeureî nr.3, lot2/2, din municipiul Constanta

B. OBIECTIVE NOI total 7.604 mii lei din care: 2.942 mii lei transferuri de la bugetele locale, 4.662 mii lei buget local:

>    4.327 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Programul de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța-zona Faleză Nord" din care 4.200 mii lei (buget local) conform Decizie civilă nr. 529/20.06.2012 a Tribunalului Constanța, Secția II Civilă și Decizie civilă nr. 1517/13.12.2012 Secția II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal;

>    23 miî lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Programul de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța-zona Faleză, str. Mihai Eminescu";

>    2.942 mii lei (transferuri de la bugetele locale) pentru obiectivul de investiții „Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și Lucrări Tehnico Edilitare aferente-Campusul Social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă (Zona II), prin RAEDPP Constanța";

>    312 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții " Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța".

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII: total 56.551 mii lei buget local repartizat astfel:

Studii si proiecte: total 2.810 mii lei buget local repartizat astfel:

>120 mii lei (buget local) pentru „Elaborare temă de proiectare și actualizare PUG Municipiu Constanța";

>43 mii lei (buget local) pentru „PUZ - Zona de coastă a Mării Negre de la Pescărie la Portul Tomis";

>66 mii lei (buget local) pentru „Actualizare PUZ - privind reabilitarea și revitalizarea Zonei Peninsulare-modificat prin HCLM 416/2003";

>78 mii lei (buget local) pentru „Elaborare PUZ pentru terenul delimitat de strada Comarnic, De 1095/110, De 1095/38, De 1088/1";

>60 mii lei (buget local) pentru „Actualizare PUZ Zona Campus Universitar";

>45 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții mobilier urban tonete fructe/ legume/ flori";

>45 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții amenajare peisagistică Faleză-Cazino";

>45 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții amenajare/ reconversie zona Casa de Cultură";

>23 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții amenajare/ încadrare în zona blocurile A și B - Piața Ovidiu";

>150 mii lei (buget local) pentru „Actualizare PUZ Stațiunea Mamaia";

6

>5 mii lei (buget local) pentru „PUZ Complex Sportiv Badea Cârțan";

>2.000 mii lei (buget local) pentru „Elaborare registru local al spațiilor verzi din municipiul Constanța";

>130 mii lei (buget local) pentru „PUZ extravilan municipiul Constanța";

Dotări independente: total 51.951 mii lei buget local repartizat astfel: >50.879 mii lei (buget local) pentru „SCIL Confort Urban (aport capital)";

>125 mii lei (buget local) pentru „Server";

>20 mii lei (buget local) pentru „Imprimante";

>120 mii lei (buget local) pentru „Calculatoare (unitate + monitor)";

>4 mii lei (buget local) pentru „Licență Ideal Administration 2011";

>16 mii lei (buget local) pentru „Pachet Upgrade memorie server";

>10 mii lei (buget local) pentru „Sistem de ventilație Arhivă Agenția Fiscală nr.3";

>117 mii lei (buget local) pentru „Pachet licențe Office 2013";

>180 mii lei (buget local) pentru „Pachet Licențe W8 (9)";

>160 mii lei (buget local) pentru „Pachet Sistem electronic dirijare și ordonare activitate cu publicul";

>81 mii lei (buget local) pentru „Active Directory Configurare";

>40 mii lei (buget local) pentru „Pachet Licență antivirus prelungire 3 ani";

>60 mii lei (buget local) pentru „Notebook";

>39 mii lei (buget local) pentru „Westaco Media Suite";

>20 mii lei (buget local) pentru „Generator electric";

>80 mii lei (buget local) pentru „Scannere";

Alte cheltuieli asimilate investițiilor: Total 1.790 mii lei, astfel:

>    460 mii lei (buget local) pentru „Lucrări consolidare taluz zona Restaurant Zorile (str. M. Eminescu - str. Smârdan) - Expertiza tehnică, proiectare și execuție";

>    1.300 mii lei (buget local) pentru „Proiectare și realizarea stațiunii Mamaia Styile";

>    30 mii lei (buget local) pentru „Punerea în siguranță a taluzului blocuri str. Brizei (expertiză tehnică, proiectare)";

CAPITOLUL 74 - PROTECȚIA MEDIULUI

Total: 2.954 mii lei, buget local repartizat, astfel:

A. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE, total 2.411 mii lei buget local;

>    2.411 mii lei (buget local) pentru „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, în regiunea Constanța-Ialomița din care cofinanțare UAT Municipiul Constanța,,

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte; total 543 mii lei, astfel:

>    120 mii lei (buget local) pentru „Consultanță/Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)" reprezentând contribuția municipiului Constanța (prin RAJA SA)";

>    60 mii lei (buget local) pentru „Rapoarte de mediu / evaluări adecvate / documentații necesare obținerii avizului de mediu / acordului de mediu / avizului de gospodarere a apelor pentru PUZ-uri și obiective noi de investiții";

>    363 mii lei (buget local) pentru „Refacere hărți strategice de zgomot și reevaluare /revizuire plan de acțiune pentru municipiului Constanța";

Față de cele propuse, s-a întocmit prezentul Raport privind Anexa nr.3 la bugetul local municipal pentru anul 2015.
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr, 16229/05.02.2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, comisia întrunită în ședința

din data de Op. 0-*, MS_ avizează F A VORA BlIVNEF A VORADIt

proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, DOBRE MIRCEA

SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE

Nr.r


.CONSTATA V.data...A-'..


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015


CAP. 66    SANATATE

mii lei

Denumirea obiectivului

Valoarea

Valoare

Total

Total

Surse

Transferuri

totala

totala

realizări    alocații 2015

proprii

buget local

inițiala    actualizata

din care:

TOTAL GENERAL DIN CARE :

100

100

100

100

-

C. Dotări

Independente si utilaje

100

100

100

100

-

1. Autoturism DACIA MCV

70

70

70

70

-

2. Centrifuga de laborator

30

30

30

30

*

C. Studii si proiecte

* Confirmam pe propria răspundere

indeplinirea condițiilor

impuse de legislația in.

vigoare privind Finanțele

Publice.

Direct.fin-contabil, EC.POPA NINA

.     * COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “ CONSTANTIN BRATESCU”

** CONSTANTA-str: RĂSCOALEI 1907; Nr. 42

^7    * Telefon:0241/616434;0341405804 Telefax : 0241/615994;0341405805

*    E-mail: bratescu@ gmb.ro; pagina web:wwww.colegium.ro

APROBAT,

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

LISTA UTILAJELOR INDEPENDENTE SI A DOTĂRILOR CU MIJLOACE FIXE-2015

NR.

CRT.

DENUMIREA

APARATULUI SAU

UTILAJULUI

U/M

CANTITATE

PREȚ

UNITAR

VALOARE

TOTALA

OBS.

1.

ARAGAZ

PROFESIONAL

BUC

1

3.400

3.400

2.

MIXER ROBOT BUCĂTĂRIE

BUC

1

2.500

2.500

3.

DULAP FRIGORIFIC INTEGRAL 1300 L

BUC

1

9.100

9.100

TOTAL

15.000


CONTABIL SEF,


Elena MATELICEUL TEORETIC „TRAIAN”

Str. Traian, nr.55 Constanta Tel/fax:0341405827/0241614070 E-mail: traianct (3gmail.com.

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2015 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SA U INTEGRALĂ DIN VENITURI PROPRII REPARTIZA TE PENTRU LABORATOARE- CABINETE ȘCOLARE

MII LEI

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

Valoarea

totală

Valoarea

totală

actualizată

Cheltuieli din surse proprii

C. Alte cheltuieli de investiții (dotări pentru laboratoare-cabinete)

10

10

10

1. Multifuncțional Color Laser

3

3

3

2. Tabla Școlara Interactiva

4

4

4

3, Videoproiector

3

3

3

Director,

Prof. CARACOTI CONSTANTIN

Adminitrator financiar I, Ec.Nicolae Pamina


COLEGIUL TEHNIC PONTICA ADRESA I.C.BRĂTIANU NR.248 CONSTANȚA

Nr.109 /06-02-2015

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CONSTANȚA

Vă înaintăm lista cu investițiile pe care le preconizăm a le efectua pe anul 2015

Nr.ord

Denumirea investiției

Valoarea

1

Centrală termică cu accesoriile aferente instalării la sala de sport

8,000

Ordonator de credite

LICEUL TEORETIC DECEBAL Aleea Grădiniței, Nr.4, Constanta Cod fiscal 4618455

Nr 112 din 06.02.2015

Lista de investiții pe anul 2015

-    Camere de supraveghere 25 buc*160=4000lei; DVR-uri pentru supraveghere săli 3buc*800=2400lei; Materiale pentru conectare camere 2100lei;

-    Birouri 5 buc*300=1500lei;

-    Reparații capitale la subsol - 20000lei.

DIRECTOR,^ Prof. SvinarcU

CONTABIL SEF, Logofatu DianacorEGiVL tehnicJfontîca A» SA I .BIAL ĂTI AN V N R CONSTANȚA

Nfr. fi 09 /O6-O2-2O15

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CONSTA NȚ A

Va înaintăm lista cu investiții]e pe care Ic preconizăm a Ic ef'cctiui pc ano 2015

>4 r.ord


Denumirea i n vesti tiei


Centrală termica cu accesoriile aierente instalării La sala de sport


Valoarea


8,000


Ordonator.de' credite

XC


Județ

Constanta


Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cont buget local 21 .A 11.06.00


Anexa 3


Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2018 - mii lei -

Saivamar - mii lei -

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

98.00

1,589

1,394

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54.00

265

788

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

271

4

oraș

baneasa

5,493

656

da

96.23

104

5

oraș

cernavodă

18,179

671

91.57

122

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

127

727

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

80

8

oraș

murfatlar

10,741

547

99.64

85

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98.41

286

485

10

oraș

negruvoda

5,545

632

da

93.00

104

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

107

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

87

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

46

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

64

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

108

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

30

17

comuna

aliman

2,866

288

89.50

19

18

comuna

amzacea

2,721

466

97.70

45

19

comuna

bărâganu

1,803

373

da

86.00

58

20

comuna

castel u

5,350

387

93.06

56

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

58

22

comuna

chimogeni

3,301

621

81.61

28

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

46

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

46

25

comuna

cobadin

9,060

988

77.76

63

26

comuna

cogealac

5.425

855

61.55

43

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

39

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

39

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

23

303

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

76

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

135

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

46

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

66

34

comuna

dobromir

3,097

428

58.00

23

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

30

36

comuna

fantanele

1,708

235

95.30

36

37

comuna

gârliciu

1,719

211

95.00

35

38

comuna

ghindăresți

2,641

240

da

81.00

60

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

36

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

36

41

comuna

independența

2,984

610

97.13

49

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

56

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

22

44

comuna

iimanu

6,461

540

100.00

64

303

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

50

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

85

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

71

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

55

49

comuna

m. kogălniceanu

10,227

1,208

88.00

72

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

26

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

60

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

20

53

comuna

ostrov

5,196

802

91.00

63

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

42

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

47

56

comuna

peștera

3.482

522

91.20

50

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

99

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

46

59

comuna

săcele

2,252

261

100.00

39

60

comuna

saligny

2,530

396

da

99.64

85

61

comuna

saraiu

1,288

506

97.54

39

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

16

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

35

64

comuna

târg ușor

1,592

432

65.00

16

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

14

66

comuna

topraisar

5,862

971

100.00

70

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

56

68

comuna

tuzia

7,047

736

da

96.00

113

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

158

70

comuna

vutturu

699

136

80.00

6

Cofînantari proiecte

Cofînantari din necolectare


I 7H

Consiliul Județean buget propriu

2,308

Total

723,881    47,300

-

87.56

8,649

4jiool


Repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 Județ Constanta


Sume finanțare cheltuieli descentralizate comune orașe muncipti cont buget local    21.A 11.02.00


- mii lei -

Anexa 2

Nr.

Cft.

Localitate

Prevedere

anuala 2018 invatamant preuniversitar

salarii

Prevedere anuala 2018 invatamant preuniversitar

materiale

Prevedere anuala 2018 invatamant preuniversitar hotarari jud

Prevedere

anuala

2016

asistent!

personali

Prevedere anuala 2018 ajutoare incalzire

Prevedere anuala 2018

crese

Prevedere

anuala

2018

evidenta

populației

Total

1

mun res jud

Constanta

133,039

15,532

0

16,680

101

815

106

166,273

2

mun

Mangalia

18,537

2,170

0

1,356

25

145

55

22,288

3

mun

Medgidia

19,237

2,354

0

2,697

102

0

0

24,390

4

oraș

baneasa

3.636

443

0

521

43

0

10

4,654

5

oraș

cernavodă

8,259

1,047

0

1,683

71

108

28

11,198

6

oraș

eforie

3,630

448

0

434

6

71

31

4,621

7

oraș

hârșova

5,642

721

0

1,033

162

65

61

7,684

6

oraș

murfatlar

4,070

565

0

707

15

0

0

5,357

9

oraș

năvodari

13,201

1,684

0

1,457

2

72

79

16,495

10

oraș

negruvodă

2,346

349

0

154

21

0

37

2,907

11

oraș

OVidlLi

5,570

784

0

612

2

0

5

6,974

12

oraș

techirghio)

2,383

316

0

251

8

0

19

2,977

13

comuna

23 august

1,707

198

0

339

5

0

0

2,249

14

comuna

Adamclisi

1,156

137

0

229

45

0

0

1,567

15

comuna

agigea

1,914

247

0

310

1

37

17

2,526

16

comuna

albești

1,338

164

0

193

12

0

0

1,706

17

comuna

afiman

1,224

153

0

111

8

0

0

1,497

18

comuna

amzacea

1,040

118

0

417

8

0

0

1,584

19

comuna

bărăganu

755

100

0

126

1

0

0

981

20

comuna

castelu

3,010

374

0

239

49

0

19

3,691

21

comuna

cerchezu

482

60

0

129

6

0

0

677

22

comuna

chimogeni

1,274

150

0

390

2

0

0

1,816

23

comuna

ciobanu

1,340

163

0

158

31

0

0

1,692

24

comuna

ciocârlia

1,193

141

0

72

5

0

0

1,412

25

comuna

cobadin

4,099

553

0

541

36

0

0

5,228

26

comuna

cogealac

2,967

333

0

382

14

0

22

3,718

27

comuna

comana

915

104

0

156

5

0

0

1,180

28

comuna

corbu

1,999

258

0

334

10

0

0

2,601

29

comuna

costinești

760

102

0

203

0

0

0

1,064

30

comuna

crucea

1,467

172

0

279

36

0

0

1,954

31

comuna

cumpăna

4,628

580

0

549

25

0

21

5,803

32

comuna

cuza vodă

1,662

227

0

214

26

0

0

2,129

33

comuna

deleni

1,730

226

0

229

49

0

0

2,234

34

comuna

dobromir

2,341

310

0

193

82

0

0

2,926

35

comuna

dumbrăveni

216

25

0

37

0

0

0

278

36

comuna

fantaneie

527

62

0

75

4

0

0

668

37

comuna

gârliciu

628

178

0

246

46

0

0

1,098

38

comuna

ghindăresți

692

72

0

98

21

0

0

883

39

comuna

gradina

385

48

0

67

1

0

0

501

40

comuna

horia

397

46

0

36

1

0

0

481

41

comuna

independența

1,765

221

0

148

2

0

0

2,137

42

comuna

ion corvin

857

100

0

271

46

0

0

1,273

43

comuna

istria

955

108

0

176

5

0

0

1,244

44

comuna

limanu

1,497

200

0

195

2

0

0

1,393

45

comuna

lipnița

1,294

147

0

197

7

0

0

1,646

46

comuna

lumina

3,151

408

0

276

10

0

0

3,845

47

comuna

m viteazu

3,946

523

0

471

2

0

0

4,941

48

comuna

m vodă

1,765

236

0

362

4

0

0

2,368

49

comuna

m. kogălniceanu

902

116

0

133

2

0

0

1,154

50

comuna

mereni

2,120

273

0

660

69

0

0

3,122

51

comuna

n bălcescu

2,256

280

0

349

61

0

0

2,946

52

comuna

oltina

981

112

0

164

19

0

0

1,275

53

comuna

ostrov

2,623

345

0

229

31

0

0

3,428

54

comuna

pantelimon

875

110

0

64

7

0

0

1,056

55

comuna

pecineaga

1,181

155

0

125

4

0

0

1,465

56

comuna

peștera

1,359

159

0

285

13

0

0

1,816

57

comuna

poarta albă

3,269

386

0

326

25

0

0

4,007

58

comuna

rasova

1,407

173

0

273

17

0

0

1,870

59

comuna

săcele

945

116

0

179

23

0

0

1,263

60

comuna

saligny

742

89

0

64

12

0

0

907

61

comuna

saraiu

461

52

0

117

6

0

0

637

62

comuna

seimeni

738

88

0

78

6

0

0

911

63

comuna

siliștea

615

75

0

61

13

0

0

764

64

comuna

târgușor

607

73

0

73

4

0

0

756

65

comuna

topalu

582

74

0

187

17

0

0

859

66

comuna

topraisar

2,996

391

0

452

20

0

0

3,859

67

comuna

tortomanu

900

112

0

100

13

0

0

1,124

68

comuna

tuzla

1,841

232

0

231

0

0

0

2,304

69

comuna

valu lui traian

4,261

564

0

421

14

0

15

5,275

70

comuna

vulturu

331

35

0

106

4

0

0

476

Total    308,820    37,662

0

40,712    1,551

1,313

525

390,583

Iprin Lg.bug/2015    308,820    37,662

40,712

3,389


390,583


1.02


1.03


0.00


1.00


1.01


1.01


1.01


390,5831


301288


36743


40712 1527.789033 1294.01766 517.1933


Județ

Constanta


Cote defalcate din I. V. pentru echilibrare cont buget local 21 A04.04.00

Anexa_1


Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2018 -mii fel -

1

mun res jud

Constanta

296.695

5,995

da

98.00

17,227

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54.00

2,867

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

4,978

4

oraș

baneasa

5,493

656

da

96.23

4,546

5

oraș

cernavodă

18,179

671

91.57

1,324

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

1,377

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

989

8

oraș

murfatlar

10,741

547

99.64

2,413

9

oraș

năvodari

37,133

2.254

da

98.41

3,098

10

oraș

negruvodă

5,545

632

da

93.00

4,232

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

1,161

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

1,859

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

494

14

comuna

Adamclisi

2.339

505

da

80.59

1,054

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

1,170

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

328

17

comuna

al iman

2,866

288

89.50

1,017

18

comuna

amzacea

2,721

466

97.70

679

19

comuna

bârăganu

1,803

373

da

86.00

1,501

20

comuna

castelu

5,350

387

93.06

838

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

626

22

comuna

chtmogeni

3,301

621

81.61

303

23

comuna

ciobanu

3.415

340

95.80

1,507

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

498

25

comuna

cobadin

9,060

988

77.76

677

26

comuna

cogealac

5,425

855

61.55

462

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

1,066

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

422

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

246

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

819

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

1,467

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

1,217

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

717

34

comuna

dobromir

3,097

428

58.00

987

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

1,256

36

comuna

fantanele

1,708

235

95.30

668

37

comuna

gărliciu

1,719

211

95.00

1,437

38

comuna

ghindăresți

2,641

240

da

81.00

1,702

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

389

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

1,201

41

comuna

independenta

2,984

610

97,13

531

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

1,407

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

1,080

44

comuna

limanu

6,461

540

100.00

695

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

726

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

919

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

769

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

598

49

comuna

m, kogâlniceanu

10,227

1,208

88.00

784

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

781

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

651

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

695

53

comuna

ostrov

5,196

802

91 00

686

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

886

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

504

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

538

57

comuna

poarta aibă

5,144

458

da

99.69

1,070

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

1,145

59

comuna

săcele

2,252

261

100.00

419

60

comuna

saiigny

2,530

398

da

99.64

1,268

61

comuna

saraiu

1,288

506

97,54

426

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

908

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

1,076

64

comuna

târgușor

1,592

432

65.00

639

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

666

66

comuna

topraisar

5,862

971

100.00

756

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

1,156

68

comuna

tuzla

7,047

736

da

96.00

1,228

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

1,711

70

comuna

vulturu

699

136

80.00

1,051

Cofinantan proiecte

0

Cofinantari din necolectare

0

Lzil

IConsiliui Județean buget propriu

35,725

ITotal    723,881    47,300

87.56

132,313

|Consiliul județean cota de 11,25%    |    85,325[

Județ

Constanta


1    Sume defalcate din TVA pentru echilibrare

cont buget local 21.A11.06.00    n#x®~ t Z

Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2017 - mii lei -

Salvamar - mii lei •

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

98.00

1,589

1,394

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54.00

265

788

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

271

4

oraș

barveasa

5,493

656

da

96.23

104

5

oraș

cernavodă

18,179

671

91,57

122

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

127

727

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

80

8

oraș

murfatlar

10,741

547

99.64

85

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98.41

286

485

10

oraș

negruvodă

5,545

632

da

93.00

104

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

107

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

87

13

comuna

23 august

5.569

971

84.13

46

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

64

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

108

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

30

17

comuna

aiiman

2,866

288

89.50

19

18

comuna

am za ce a

2,721

466

97.70

45

19

comuna

bărăganu

1,803

373

da

86.00

58

20

comuna

castelu

5,350

387

93.06

56

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

58

22

comuna

chimogeni

3,301

621

81.61

28

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

46

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

46

25

comuna

cobadin

9,060

988

77.76

63

26

comuna

cogeaiac

5,425

855

61.55

43

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

39

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

39

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

23

303

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

76

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

135

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

46

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

66

34

comuna

dobromir

3,097

428

58,00

23

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

30

36

comuna

tartanele

1,708

235

95.30

36

37

comuna

gârficiu

1,719

211

95.00

35

38

comuna

ghindăresți

2,641

240

da

81.00

60

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

36

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

36

41

comuna

independența

2,984

610

97.13

49

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

56

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

22

44

comuna

limanu

6,461

540

100.00

64

303

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

50

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

85

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

71

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

55

49

comuna

m. kogălniceanu

10,227

1,208

88.00

72

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

26

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

60

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

20

53

comuna

ostrov

5,196

802

91.00

63

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

42

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

47

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

50

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

99

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

46

59

comuna

săcele

2,252

261

100.00

39

60

comuna

saligny

2,530

398

da

99.64

85

61

comuna

saraiu

1,288

506

97.54

39

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

16

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

35

64

comuna

târg ușor

1,592

432

65.00

16

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

14

66

comuna

topraisar

5,862

971

100.00

70

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

56

68

comuna

tuzla

7,047

736

da

96.00

113

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

158

70

comuna

vulturu

699

136

80.00

6

Cofinantari proiecte

Cofinantan din necolectare

0

0

| 71J    (Consiliul Județean buget propriu

2,308

|Total    723,881    47,300    ■    87.56

8,549

4?000l

Sume finanțare cheltuieli descentralizate comune orașe muncipii

cont buget local 21.A 11.02.00    Anexa_2


Județ Constanta

• mii lei -

I o -

Localitate

Prevedere anuala 2017 invatamant preuniversitar salarii

Prevedere anuala 2017 invatamant preuniversitar materiale

Prevedere anuala 2017 invatamant preuniversitar hotarari jud

Prevedere

anuala

2017

asistenți

personali

Prevedere anuala 2017 ajutoare incalzire

Prevedere anuala 2017

crese

Prevedere

anuala

2017

evidenta

populației

Total

1

mun res jud

Constanta

129.794

15,153

0

16,680

99

803

104

162.634

2

mun

Mangalia

18,085

2,117

0

1,356

25

143

54

21,779

3

mun

Medgidia

18,768

2,297

0

2,697

100

0

0

23,862

4

oraș

baneasa

3,547

433

0

521

42

0

10

4,554

5

oraș

cernavodă

8.056

1,022

0

1,683

70

107

28

10,967

6

oraș

eforie

3,541

437

0

434

6

70

31

4,520

7

oraș

hârșova

5,505

703

0

1,033

159

64

60

7,525

8

oraș

murfattar

3,971

551

0

707

14

0

0

5,243

9

oraș

năvodari

12,879

1,643

0

1,457

2

71

78

16.129

10

oraș

negruvoda

2,289

341

0

154

21

0

36

2,840

11

oraș

ovidiu

5,435

765

0

612

2

0

5

6,819

12

oraș

techirghiol

2,325

308

0

251

8

0

19

2,911

13

comuna

23 august

1,665

194

0

339

5

0

0

2,203

14

comuna

Adamclisi

1,128

133

0

229

44

0

0

1,535

15

comuna

agigea

1,868

241

0

310

1

36

17

2,473

16

comuna

albești

1,305

160

0

193

11

0

0

1,669

17

comuna

a (iman

1,195

149

0

111

8

0

O

1,463

18

comuna

amzacea

1,015

115

0

417

8

0

0

1,556

19

comuna

bărăganu

736

97

0

126

1

0

o1

961

20

comuna

castelu

2,936

365

0

239

49

0

19

3,607

21

comuna

cerchezu

471

58

0

129

6

0

0

664

22

comuna

chimogeni

1,243

146

0

390

2

0

0

1,781

23.

comuna

ciobanu

1,307

159

0

158

31

0

0

1,655

24

comuna

ciocârlia

1,164

138

0

72

5

0

0

1,379

25

comuna

cobadin

3,999

539

0

541

35

0

0

5,114

26

comuna

cogealac

2,895

325

0

382

13

0

22

3,637

27

comuna

comana

893

102

0

156

5

0

0

1,155

28

comuna

corbu

1,950

252

0

334

10

0

0

2,546

~29i

comuna

costinești

741

99

0

203

0

0

ol

1,043

30

comuna

crucea

1,431

168

0

279

35

0

0

1,913

31

comuna

cumpăna

4,515

566

0

549

25

0

21

5,676

32

comuna

cuza vodă

1,622

221

0

214

26

0

0

2,082

33

comuna

deleni

1,688

220

0

229

49

0

0

2,186

34

comuna

dobromrr

2.284

303

0

193

81

0

0

2,860

35

comuna

dumbrăveni

211

24

0

37

0

0

0

272

36

comuna

fantanele

514

60

0

75

4

0

0

654

37

comuna

gârliciu

612

173

0

246

46

0

0

1,077

38

comuna

ghindăresți

676

70

0

98

21

0

0

864

39

comuna

gradina

376

47

0

67

1

0

0

491

40

comuna

horia

387

44

0

38

1

0

0

470

41

comuna

independenta

1,722

216

0

148

2

0

0

2,088

42

comuna

ion corvin

836

97

0

271

46

0

0

1,249

43

comuna

istria

931

106

0

176

5

0

0

1,218

44

comuna

limanu

1,460

195

0

195

2

0

0

1,852

45

comuna

lipnița

1,263

144

0

197

7

0

0

1,611

46

comuna

lumina

3,074

398

0

276

10

0

0

3,759

47

comuna

m viteazu

3,849

510

0

471

2

0

0

4,832

48

comuna

m vodă

1,722

231

0

362

4

0

0

2,319

49

comuna

m. kogălniceanu

880

113

0

133

2

0

0

1,129

50

comuna

mereni

2,068

267

0

660

68

0

0

3,063

51

comuna

n bălcescu

2,201

273

0

349

60

0

0

2,883

52

comuna

oltina

957

109

0

164

19

0

0

1,248

53

comuna

ostrov

2,754

336

0

229

31

0

0

3,351

54

comuna

pantetimon

854

107

0

64

7

0

0

1,032

55

comuna

pecineaga

1,152

151

0

125

4

0

0

1.433

56

comuna

peștera

1,326

155

0

285

12

0

0

1,778

57

comuna

poarta albă

3,190

377

0

326

25

0

0

3,917

58

comuna

rasova

1,373

169

0

273

17

0

0

1,832

59

comuna

sâcele

922

113

0

179

23

0

0

1,237

60

comuna

saligny

724

87

0

64

11

0

0

866

61

comuna

saraiu

450

51

0

117

6

0

0

624

62

comuna

seimeni

720

86

0

78

6

0

0

890

63

comuna

siliștea

600

73

0

61

12

0

0

747

64

65

comuna

târgușor

592

71

0

73

4

0

0

740

comuna

topalu

568

72

0

187

17

0

0

843

66

comuna

topraisar

2,923

382

0

452

20

0

0

3,776

67

comuna

tortomanu

878

109

0

100

12

0

0

1,099

68

comuna

tuzla

1,796

226

0

231

0

0

0

2,254

69

comuna

valu lut traian

4,157

550

0

421

13

0

14

5,156

70

comuna

vulturu

323

34

0

106

4

0

0

467

Total    301,288    36,743    0    40,712

1,526

1.294

517

362,082

|pnn Lg.bug/2015

301,288

36,743

40,712

3,339

382,082]


382,082


1.11


1.03


0.00


1.00


1.02


1.02


1.02


1.00


271601


35777


13741    40712 1503.538414    1273.4777 505.9639


Județ

Constanta

Anexa_1

Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2017 •mii lei -

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

98,00

17,227

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54.00

2,867

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83,00

4,978

4

oraș

baneasa

5,493

656

da

96.23

4,546

5

oraș

cernavodă

18,179

671

91,57

1,324

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91,00

1,377

7

oraș

hârșova

10,466

358

94,64

989

8

oraș

murfatlar

10,741

547

99.64

2,413

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98.41

3,098

10

oraș

negruvodă

5,545

632

da

93.00

4,232

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

1,161

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

1,859

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

494

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

1,054

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

1,170

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

328

17

comuna

aliman

2,866

288

89.50

1,017

18

comuna

amzacea

2,721

466

97,70

679

19

comuna

bărăganu

1,803

373

da

86.00

1,501

20

comuna

castelu

5,350

387

93.06

838

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

626

22

comuna

chimogeni

3,301

621

81.61

303

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

1,507

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

498

25

comuna

cobadin

9,060

986

77.76

677

26

comuna

cogealac

5,425

855

61.55

462

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

1,066

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

422

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

246

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

819

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

1,467

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

1,217

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

717

34

comuna

dobramir

3,097

428

58.00

987

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

1,256

36

comuna

fantanele

1,708

235

95.30

668

37

comuna

gârliciu

1,719

211

95.00

1,437

38

comuna

ghindâresți

2,641

240

da

81.00

1,702

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

389

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

1,201

41

oomuna

independența

2,984

610

97.13

531

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

1,407

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

1.080

44

comuna

limanu

6,461

540

100.00

695

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

726

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

919

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

769

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

598

49

comuna

m. kogălniceanu

10,227

1,208

88.00

784

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

781

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

651

52

comuna

oitina

2,716

339

85.51

695

53

comuna

ostrov

5,196

802

91.00

686

54

comuna

pantei imon

1,784

540

95.57

886

55

comuna

peci neaga

3,320

402

98.69

504

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

538

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

1,070

56

comuna

rasova

3,906

219

99.17

1,145

59

comuna

sâcele

2,252

261

100.00

419

60

comuna

saligny

2,530

398

da

99.64

1,268

61

comuna

saraiu

1,288

506

97.54

426

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

908

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

1,076

64

comuna

târgușor

1,592

432

65.00

639

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

666

66

comuna

topraisar

5,862

971

100.00

756

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

1,156

68

comuna

tuzla

7,047

736

da

96.00

1,228

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

1,711

70

comuna

vulturu

699

136

80.00

1,051

Cofinantari proiecte

0

Cofinantari din necolectare

0

LU

Consiliul Județean buget propriu

35,725

Total

723,881    47,300

-

87.56

132,313

[Consiliul județean cota de 11.25%    |    85,325]

Cote defalcate din I. V. pentru echilibrare cont buget local 21.A.04.04.00


Județ    Sume defalcate din TVA pentru echilibrare

Constanta    cont buget local 21.A 11.06.00

1^1


Anexa_3    ,' 1

f..    -


Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2016 - ml) lei -

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

98.00

1,569

1,394

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54.00

265

788

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

271

4

oraș

baneasa

5,493

656’

da

96.23

104

5

oraș

cernavodă

16,179

671

91.57

122

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

127

727

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

60

6

oraș

murfatlar

10,741

547

99.64

85

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98.41

286

485

10

oraș

negruvoda

5,545

632

da

93.00

104

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

107

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

87

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

46

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

64

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

108

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

30

17

comuna

aliman

2,866

288

89.50

19

18

comuna

amzacea

2,721

466

97.70

45

19

comuna

bărăganu

1,803

373

da

86.00

58

20

comuna

castelu

5,350

387

93,06

56

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

58

22

comuna

chirnogeni

3,301

621

81.61

28

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

46

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

46

25

comuna

cobadin

9,060

988

77,76

63

26

comuna

cogealac

5,425

855

61.55

43

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

39

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

39

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

23

303

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

76

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

135

32

comuna

cuza vodă

4,037

164

91.00

46

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

66

34

comuna

dobromir

3,097

428

58.00

23

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

30

36

comuna

fantanele

1,708

235

95.30

36

37

comuna

gărliciu

1,719

211

95.00

35

38

comuna

ghindăresți

2,641

240

da

81.00

60

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

36

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

36

41

comuna

independența

2,984

610

97.13

49

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

56

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

22

44

comuna

limanu

6,461

540

100.00

64

303

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

50

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

85

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

71

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

55

49

comuna

m. kogălniceanu

10,227

1,208

88.00

72

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

26

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

60

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

20

53

comuna

ostrov

5,196

802

91.00

63

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

42

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

47

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

50

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

99

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

46

59

oomuna

săcele

2,252

261

100.00

39

60

comuna

saligny

2,530

398

da

99.64

85

61

comuna

saraiu

1,288

506

97.54

39

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

16

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

35

64

comuna

târgușor

1,592

432

65.00

16

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

14

66

comuna

topraisar

5,662

971

100.00

70

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

56

68

comuna

tuzla

7,047

736

da

96.00

113

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

158

70

comuna

vulturu

699

136

60.00

6

Cofinantari proiecte

Cofinantari din necolectare

0

0

I77

-

Consiliul Județean buget propriu

2,308

Total

723,881

47,300

-

87.56

8,649

4,000j

Județ Constanta

- mii lei -

Nr.

crt.

Localitate

Prevedere anuala 2016 invatamant preuniversitar salarii

Prevedere anuala 2016 invatamant preuniversitar

materiale

Prevedere anuala 2016 invatamant preuniversitar hotarari jud

Prevedere

anuala

2016

asistenți

personali

Prevedere anuala 2016 ajutoare incalzire

Prevedere anuala 2016 crese

Prevedere

anuala

2016

evidenta

populației

Total

1

mun res jud

Constanta

117,091

14,755

7,601

16,680

98

790

103

157,118

2

mun

Mangalia

16,315

2,061

861

1,356

24

140

53

20,811

3

mun

Medgidia

16,931

2,236

578

2,697

99

0

0

22,541

4

oraș

baneasa

3,200

421

56

521

42

0

10

4,251

5

oraș

cernavodă

7,269

995

341

1,683

69

105

27

10,490

6

oraș

eforie

3,195

425

65

434

6

69

31

4,225

7

oraș

hârșova

4,966

685

332

1,033

157

63

59

7,295

S

oraș

murfatlar

3,582

537

108

707

14

0

0

4,948

9

oraș

năvodari

11,618

1,600

587

1,457

2

70

76

15,411

10

□ras

negruvoda

2,065

332

82

154

20

0

36

2,688

11

oraș

ovidiu

4,903

745

269

612

2

0

5

6,535

12

oraș

techirghiol

2.097

300

73

251

8

0

18

2,747

13

comuna

23 august

1,502

188

70

339

5

0

0

2,104

14

comuna

Adamclisi

1,018

130

35

229

44

0

0

1,455

15

comuna

agigea

1,685

235

42

310

1

36

16

2,325

16

comuna

albești

1,177

156

46

193

11

0

0

1,583

17

comuna

aliman

1,078

145

22

111

6

0

0

1,364

18

comuna

amzacea

916

112

30

417

8

0

0

1,483

19

comuna

bărăganu

664

95

19

126

1

0

0

905

20

comuna

castetu

2,649

355

64

239

48

0

ta

3,373

21

comuna

cerchezu

425

57

2

129

6

0

0

618

22

comuna

chtmogeni

1.121

142

31

390

2

0

0

1,686

23

comuna

ciobanu

1,179

154

76

158

31

0

0

1,598

24

comuna

ciocârlia

1,050

134

30

72

5

0

0

1,291

25

comuna

cobadin

3,607

525

101

541

35

0

0

4,809

26

comuna

cogealac

2,612

316

115

382

13

0

21

3,460

27

comuna

comana

805

99

15

156

5

0

0

1,080

28

comuna

corbu

1,759

245

33

334

10

0

0

2,381

29

comuna

costinești

668

97

12

203

0

0

0

980

30

comuna

crucea

1.291

164

48

279

35

0

0

1,816

31

comuna

cumpăna

4,073

551

157

549

24

0

20

5,375

32

comuna

cuza vodă

1,463

215

26

214

25

0

0

1,944

33

comuna

deleni

1,523

214

35

229

48

Q

0

2,049

34

comuna

dobromir

2,060

295

36

193

79

0

0

2,663

35

comuna

dumbrăveni

190

24

23

37

0

0

0

274

36

comuna

fantanele

464

59

21

75

4

0

0

622

37

comuna

gârliciu

553

169

14

246

45

0

0

1,027

38

comuna

ghindăresți

609

68

29

98

20

0

0

825

39

comuna

gradina

339

45

9

67

1

0

0

461

40

comuna

horia

349

43

56

38

1

0

0

488

41

comuna

independența

1,554

210

91

148

2

0

0

2,005

42

comuna

ion corvin

754

95

19

271

45

0

0

1,183

43

comuna

istria

840

103

16

176

5

0

0

1,140

44

comuna

llmanu

1,317

190

54

195

2

0

0

1,758

45

comuna

lipnița

1,139

140

79

197

7

0

0

1,562

46

comuna

lumina

2,774

387

81

276

10

0

0

3,528

47

comuna

m viteazu

3,473

496

132

471

2

0

0

4,574

48

comuna

m vodă

1.554

225

32

362

4

0

0

2,176

49

comuna

m. kogălniceanu

794

110

42

133

2

0

0

1,082

50

comuna

mereni

1,865

260

81

660

67

0

0

2,933

51

comuna

nbălcescu

1,986

266

30

349

59

0

0

2,689

52

comuna

oltina

863

106

20

164

18

0

0

1,171

53

comuna

ostrov

2,485

328

39

229

31

0

0

3,111

54

comuna

pantelimon

770

104

12

64

7

0

0

957

55

comuna

pecineaga

1,039

147

15

125

4

0

Q

1,331

56

comuna

peștera

1,196

151

47

285

12

0

0

1,692

57

comuna

poarta albă

2,877

367

147

326

24

0

0

3,742

58

comuna

rasova

1,239

165

53

273

16

0

0

1,745

59

comuna

săcele

832

110

47

179

22

0

0

1,190

60

comuna

saligny

653

84

39

64

11

0

0

852

61

comuna

saralu

406

49

17

117

6

0

0

596

62

comuna

seimeni

650

83

36

78

6

0

0

853

63

comuna

siliștea

542

71

25

61

12

0

0

711

64

comuna

tărgușor

534

69

25

73

4

0

0

705

65

comuna

topalu

512

70

16

187

16

0

0

802

66

comuna

topraisar

2,637

372

133

452

19

0

0

3,612

67

comuna

tortomanu

792

106

39

100

12

0

0

1,050

68

comuna

tuzia

1,620

220

65

231

0

0

0

2,137

69

comuna

valu lui traian

3,751

536

118

421

13

0

14

4,852

70

comuna

vulturii

291

33

40

106

4

0

0

474

Total    271,801    35,777    13,741    40,712

1,504

1,273

509

365,317

Sume finanțare cheltuieli descentralizate comune orașe muncipii

cont buget local    21,A 11.02.00    Anexa_2


jprin Lg.bug/2015    271,801    35,777    13,741    40,712    3^286    "    365,317|

385,317    1.09    1.03    CL34    TOO    î~02    î"02    î~02 Too

Județ

Constanta


Cote defalcate din I. V. pentru echilibrare cont buget local 21.A.04.04.00

Anexa_1


Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2016 -mii lei -

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

98.00

17,227

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54,00

2,867

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

4,978

4

oraș

baneasa

5,493

656

da

96.23

4,546

5

oraș

cernavodă

18,179

671

91.57

1,324

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

1,377

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

989

8

oraș

murfaUar

10,741

547

99.64

2,413

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98,41

3,098

10

oraș

negruvoda

5,545

632

da

93.00

4,232

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91,72

1,161

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

1,859

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

494

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

1,054

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

1,170

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

328

17

comuna

aliman

2,866

288

89.50

1,017

18

comuna

amzacea

2,721

466

97.70

679

19

comuna

bărăganu

1,803

373

da

86.00

1,501

20

comuna

castel u

5,350

387

93.06

838

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

626

22

comuna

chirnogeni

3,301

621

81.61

303

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

1,507

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

498

25

comuna

cobadin

9,060

988

77.76

677

26

comuna

cogealac

5,425

855

61.55

462

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

1,066

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

422

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

246

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

819

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

1,467

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

1,217

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82,00

717

34

comuna

dobromir

3,097

428

58,00

987

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

1,256

36

comuna

fantanele

1,708

235

95,30

668

37

comuna

gâriiciu

1,719

211

95.00

1,437

38

comuna

ghindăresti

2,641

240

da

81.00

1,702

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

389

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

1,201

41

comuna

independența

2,984

610

97.13

531

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

1,407

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

1,080

44

comuna

iimanu

6,461

540

100.00

695

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

726

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

919

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

769

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

598

49

comuna

m. kogâlniceanu

10,227

1,208

88.00

784

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

781

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

651

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

695

53

comuna

ostrov

5J96

802

91.00

686

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

886

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

504

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

538

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

1,070

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

1,145

59

comuna

săcele

2,252

261

100.00

419

60

comuna

satîgny

2,530

398

da

99.64

1,268

61

comuna

sărai u

1,288

506

97.54

426

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

908

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

1,076

64

comuna

târgușor

1,592

432

65.00

639

65

comuna

topalu

1J44

304

70.58

666

66

comuna

topraisar

5,862

971

100.00

756

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

1,156

68

comuna

tuzla

7,047

736

da

96.00

1,228

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

1,711

70

comuna

vulturu

699

136

80.00

1,051

Cofinantari proiecte

0

Cofinantari din necolectare

0

Consiliul Județean buget propriu

35,725

Total    723,881    47,300    -    87.56

132,313

| Consiliul județean cota de 11,25%~

|    85,325!

Județ

Constanta


Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cont buget local 21 .A 11 06.00


Anexa_3
Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere anuala 2015 - mii lei -

Salvamar

-

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

98,00

1,589

1,394

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54,00

265

788

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

271

4

oraș

baneasa

5,493

656

da

96,23

104

5

oraș

cernavodă

18,179

671

91,57

122

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

127

727

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

80

8

oraș

murfattar

10,741

547

99.64

85

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98.41

286

485

10

oraș

negru vodă

5,545

632

da

93.00

104

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

107

12

oraș

techirghioi

7,783

394

da

74.00

87

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

46

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

64

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

108

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

30

17

comuna

afiman

2,866

288

89.50

19

18

comuna

amzacea

2,721

466

97.70

45

19

comuna

bărăganu

1,803

373

da

86.00

58

20

comuna

castelu

5,350

387

93.06

56

21

comuna

cerchezu

1,442

425

da

80.00

58

22

comuna

chimogeni

3,301

621

81.61

28

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

46

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

46

25

comuna

cobadin

9,060

988

77.76

63

26

comuna

cogealac

5,425

855

61.55

43

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

39

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

39

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

23

303

30

comuna

crucea

3,098

929

da

85.68

76

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

135

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

46

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

66

34

comuna

dobromir

3,097

428

58.00

23

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

30

36

comuna

fantanele

1,708

235

95,30

36

37

comuna

gâriiciu

1,719

211

95.00

35

38

comuna

ghindăresti

2,641

240

da

81.00

60

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

36

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

36

41

comuna

independența

2,984

610

97.13

49

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

63.00

56

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

22

44

comuna

limanu

6,461

540

100.00

64

303

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

50

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

85

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

71

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

55

49

comuna

m. kogălniceanu

10,227

1,208

88.00

72

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

26

51

comuna

n bâlcescu

5,086

665

94.44

60

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

20

53

comuna

ostrov

5,196

802

91.00

63

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

42

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

47

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

50

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

99

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

46

59

comuna

săceie

2,252

261

100.00

39

60

comuna

saiigny

2,530

398

da

99.64

85

61

comuna

saraîu

1,288

506

97.54

39

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

16

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

35

64

comuna

târgușor

1,592

432

65.00

16

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

14

66

comuna

toprafsar

5,862

971

100.00

70

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

56

68

comuna

tuzfa

7,047

736

da

96.00

113

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

158

70

comuna

vutturu

699

136

80.00

6

STA'

Cofinantari proiecte

Cofinantari din necolectare

I 71J

Consiliul Județean buget propriu

2,308

Total    723,881    47,300    -    87.66

8,649

4^00ț

12,549

- mii lei -

Anexa 2

L±i

Localitate

Prevedere anuala 2015 invatamant preunîversitar salarii

Prevedere anuala 2015 invatamant preuniversitar

materiale

Prevedere anuala 2015 invatamant preuniversitar hotarari jud

Prevedere

anuala

2015

asistent!

personali

Prevedere anuala 2015 ajutoare încălzire

Prevedere anuala 2015

crese

Prevedere

anuala

2015

evidenta

populației

Total

1

mun res jud

Constanta

107,021

14,325

22,136

16,680

96

776

101

161,135

2

mun

Mangalia

14,912

2,001

2,508

1,356

24

138

52

20,991

3

mun

Medgidia

15,475

2,171

1,684

2,697

97

0

0

22,124

4

oraș

baneasa

2,925

409

164

521

41

0

10

4,070

5

oraș

cernavodă

6.644

966

994

1.683

68

103

27

10,485

6

oraș

eforie

2,920

413

190

434

6

68

30

4,061

7

oraș

hârșova

4,539

665

968

1,033

154

62

58

7,479

8

oraș

murfatlar

3,274

521

314

707

14

0

0

4,830

9

oraș

năvodari

10,619

1,553

1,710

1,457

2

69

75

15,485

10

oraș

negruvoda

1,887

322

238

154

20

0

35

2,656

11

oraș

ovidiu

4,481

723

783

612

2

0

5

6,606

12

oraș

techirghiol

1,917

291

212

251

8

0

18

2,697

13

comuna

23 august

1,373

183

203

339

5

0

0

2,103

14

comuna

Adamclisi

930

126

103

229

43l

0

0

1,431

15

comuna

agigea

1,540

228

122

310

1

35

16

2,252

16

comuna

albești

1,076

151

135

193

11

0

0

1,566

17

comuna

aliman

985

141

65

111

8

0

0

1,310

18

comuna

amzacea

837

109

88

417

8

0

0

1,459

19

comuna

bărăganu

607

92

55

126

1

0

0

881

20

comuna

castelu

2,421

345

185

239

47

0

18

3,255

21

comuna

cercbezu

388

55

6

129

6

0

0

584

22

comuna

chimogeni

1,025

138

89

390

2

0

0

1,644

23

comuna

ciobanu

1,078

150

221

158

30

0

0

1,637

24

comuna

ciocârlia

960

130

86

72

5

0

0

1,253

25

comuna

cobadin

3,297

510

294

541

34

0

0

4,676

26

comuna

cogealac

2,387

307

336

382

13

0

21

3,446

27

comuna

corn ana

736

96

44

156

5

0

0

1,037

28

comuna

corbu

1,608

238

95

334

10

0

0

2,285

29

comuna

costinești

611

94

34

203

0

0

O

942

30

comuna

crucea

1,180

159

139

279

34

0

0

1,791

31

comuna

cumpăna

3,723

535

456

549

24

0

20

5,307

32

comuna

cuza vodă

1.337

209

76

214

25

0

0

1,861

33

comuna

deleni

1,392

208

103

229

47

0

0

1,979

34

comuna

dobromir

1,883

286

105

193

78

0

0

2,545

35

comuna

dumbrăveni

174

23

67

37

0

0

0

301

36

comuna

fantanele

424

57

60

75

4

0

0

620

37

comuna

gârliciu

505

164

42

246

44

0

0

1,001

38

comuna

ghindăresți

557

66

84

98

20

0

0

825

39

comuna

gradina

310

44

26

67

1

0

0

448

40

comuna

horia

319

42

164

38

1

0

0

564

41

comuna

independenta

1,420

204

266

148

2

0

0

2,040

42

comuna

ion corvin

889

92

55

271

44

0

0

1,151

43

comuna

istria

768

100

46

176

5

0

0

1,095

44

comuna

[limanu

1,204

184

158

195

2

0

0

1,743

45

comuna

lipnița

1,041

136

229

197

7

0

0

1,610

46

comuna

lumina

2,535

376

237

276

10

0

0

3,434

47

comuna

m viteazu

3,174

482

383

471

2

0

0

4,512

48

comuna

m vodă

1,420

218

93

362

4

0

0

2,097

49

comuna

m. kogălniceanu

726

107

123

133

2

0

0

1,091

50

comuna

mereni

1,705

252

235

660

66

0

0

2,918

51

comuna

n băicescu

1,815

258

87

349

58

0

0

2,667

52

comuna

oltina

789

103

57

164

18

0

0

1,131

53

comuna

ostrov

2,271

318

114

229

30

0

0

2,962

54

comuna

pantelimon

704

101

34

64

7

0

0

910

55

comuna

pecineaga

950

143

43

125

4

0

0

1,265

56

comuna

peștera

1,093

147

138

285

12

0

0

1,675

57

comuna

poarta albă

2,630

356

429

326

24

0

0

3,765

58

comuna

rasova

1,132

160

153

273

16

0

0

1,734

59

comuna

săceie

760

107

137

179

22

0

0

1,205

60

comuna

saligny

597

82

115

64

11

0

0

869

61

comuna

saraiu

371

48

50

117

6

0

0

592

62

comuna

seimeni

594

81

104

78

6

0

0

863

63

comuna

siliștea

495

69

74

61

12

0

0

711

64

comuna

târg ușor

488

67

74

73

4

0

0

706

65

comuna

topalu

468

68

47

187

16

0

0

786

66

comuna

topraisar

2,410

361

386

452

19

0

0

3,628

67

comuna

tortomanu

724

103

115

100

12

0

0

1,054

68

comuna

tuzla

1,481

214

190

231

0

0

0

2,116

69

comuna

vaiu lui traian

3,428

520

343

421

13

0

14

4,739

70

comuna

vulturu

266

32

117

106

4

0

0

525

248,425

34,735

40,016    40,712

1,477

1,251

500    367,116

Iprin Lg.bug/2015    248,425    ~34,73S    40,016    40,712

367,116)

Sume finanțare cheltuieli descentralizate comune orașe muncipii cont buget local 21 .A 11.02.00


Județ Constanta


3,228


Repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a se realiza in anul 2015 Județ    Cote defalcate din l. V, pentru echilibrare

Constanta    cont buget local 21.A.04.04.00

Nr.

crt.

Localitate

Populație

Suprafața

Proiecte anul 2013

Grad de colectare 2014

Prevedere

anuala 2015 -mii lei -

1

mun res jud

Constanta

296,695

5,995

da

96.00

17,227

2

mun

Mangalia

39,198

1,836

da

54.00

2,867

3

mun

Medgidia

43,121

1,211

da

83.00

4,978

4

oraș

baneasa

5,493

656

da

96.23

4,546

5

oraș

cernavodă

18,179

671

■91.57

1,324

6

oraș

eforie

10,663

566

da

91.00

1,377

7

oraș

hârșova

10,466

358

94.64

969

8

oraș

murfatlar

10,741

547

99.64

2,413

9

oraș

năvodari

37,133

2,254

da

98.41

3,098

10

oraș

negru vodă

5,545

632

da

93.00

4,232

11

oraș

ovidiu

14,518

787

91.72

1,161

12

oraș

techirghiol

7,783

394

da

74.00

1,859

13

comuna

23 august

5,569

971

84.13

494

14

comuna

Adamclisi

2,339

505

da

80.59

1,054

15

comuna

agigea

7,537

2,497

91.51

1,170

16

comuna

albești

3,542

680

80.86

328

17

comuna

aliman

2,866

288

89.50

1,017

18

comuna

amzacea

2,721

466

97.70

679

19

comuna

bărâganu

1,803

373

da

86.00

1,501

20

comuna

casteiu

5,350

307

93.06

838

21

comuna

cercriezu

1,442

425

da

80.00

626

22

comuna

chimogeni

3,301

621

81.61

303

23

comuna

ciobanu

3,415

340

95.80

1,507

24

comuna

ciocârlia

3,035

443

97.74

498

25

comuna

cobadin

9,060

988

77.76

677

26

comuna

cogealac

5,425

855

61.55

462

27

comuna

comana

1,816

372

96.00

1,066

28

comuna

corbu

6,185

488

64.00

422

29

comuna

costinești

2,828

469

70.18

246

30

comuna

crucea

3,093

929

da

85.68

819

31

comuna

cumpăna

13,087

404

da

95.63

1,467

32

comuna

cuza vodă

4,037

184

91.00

1,217

33

comuna

deleni

2,397

621

da

82.00

717

34

comuna

dobromir

-3.Q97

428

58.00

987

35

comuna

dumbrăveni

607

212

92.00

1,256

36

comuna

fantanele

1,708

235

95.30

668

37

comuna

gâriiciu

1,719

211

95.00

1,437

38

comuna

ghindăresți

2,641

240

da

81.00

1,702

39

comuna

gradina

1,127

393

90.66

389

40

comuna

horia

1,892

191

94.00

1,201

41

comuna

independența

2,984

610

97.13

531

42

comuna

ion corvin

2,083

159

da

83.00

1,407

43

comuna

istria

2,588

475

84.00

1,080

44

comuna

limanu

6,461

540

100.00

695

45

comuna

lipnița

3,063

634

90.00

726

46

comuna

lumina

10,228

683

98.00

919

47

comuna

m viteazu

3,537

591

da

67.00

769

48

comuna

m vodă

5,096

415

98.00

598

49

comuna

m. kogălniceanu

10,227

1,208

88.00

784

50

comuna

mereni

2,270

786

61.18

781

51

comuna

n bălcescu

5,086

665

94.44

651

52

comuna

oltina

2,716

339

85.51

695

53

comuna

ostrov

6,196

802

91.00

686

54

comuna

pantelimon

1,784

540

95.57

886

55

comuna

pecineaga

3,320

402

98.69

504

56

comuna

peștera

3,482

522

91.20

538

57

comuna

poarta albă

5,144

458

da

99.69

1,070

58

comuna

rasova

3,906

219

99.17

1,145

59

comuna

săcele

2,252

261

100.00

419

60

comuna

salrgny

2,530

398

da

99.64

1,268

61

comuna

saraiu

1,288

506

97.54

426

62

comuna

seimeni

2,152

308

75.00

908

63

comuna

siliștea

1,398

299

96.81

1,076

64

comuna

târgușor

1,592

432

65.00

639

65

comuna

topalu

1,744

304

70.58

666

66

comuna

topraisar

5,862

971

100.00

756

67

comuna

tortomanu

1,741

273

da

74.00

1,156

68

comuna

tuzla

7,047

736

da

96.00

1,228

69

comuna

valu lui traian

13,226

1,510

da

99.73

1,711

70

comuna

vulturu

699

136

80.00

1,051

Cofinantari proiecte

0

Cofinantari din necoiectare

0

Consiliul Județean buget propriu

35,725

Total    723,881    47,300    -    87.56

132,313

| Consiliul județean cota de 11,25%    |    85,325]

JUDEȚUL:CONSTANTA    “

U n itatea ad m i n istrati v-teritorială: CO N ST AN TA Fcmular | ~    1    ~|

ANEXĂ LA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018

- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Estimări

2016

2017

2018

TOTAL VENITURI

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

695230

581165

599888

618130

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00,16)

48.02

462338

416619

429694

444135

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.Q2

626451

576720

595310

613391

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.03

00.04

588754

273228

539880

225941

557289

232829

574035

240375

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.05

DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

u

u

u

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profil de ia agenți economici ’)

01.02.01

-

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

273228

225941

232829

240375

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

8000

7397

7642

7909

Impozit pe onorariul avocațilorși notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

8000

7397

7642

7909

din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.(04 02

265228

218544

225187

232466

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

248000

201317

207960

215239

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04 02.04

17228

17227

17227

17227

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00.07

n

n

n

CAPITAL (cod 05.02)

u

u

u

u

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

-T

2018

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

102539

105922

109629

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02

99824

102539

105922

109629

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

)

84000

87607

90498

93665

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01    !

24000

23000

24000

25000 I

: Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07,02.01.02

60000

64607

66498

68665

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.007.02.02

11624

10863

11221

11614

: Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07,02.02.01    !

I

4040

4040

4187    '

i

4380

' Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02 j

7200

6339

6450

6550

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din

07.02.02.03

384

484

584

684

anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4200

4069    ■

4203

4350

i Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

00.10 !

194682

188858

195320    '

200000

11.02+12.02+15.02+16.02)

i    ■■ i

1

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

,11.02

164113

160101

165616    !

169256

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11 02 01

161128

157118

i

162633

166273

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

11.02.02

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

2985

2983

2983

2983

echilibrarea bugetelor locale

i

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.0712.02

650

635

654

677

Taxe hoteliere

12.02.07

650

635

654

677

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

300

254

262

271

Impozit pe spectacole

i 15.02.01

300

254

262

271

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50    ;

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02

29619

27868

28788

29796

pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.( 16.02.02

25500

23958

24749

25615

I    . Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane li 16.02 02.01

14000

14500

14601

15000

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane j 16 02 02 02 i

11500

9458

10148

10615

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcție 16.02.03

5

5

5

6


3, l&Ji


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

2018

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

: 16.02.50    1

00.11

4114

21020

3905

22542

4034

23218

4175

24031

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18,02

21020

22542

23218

24031

T

Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

22542

23218

24031

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

37697

36840

38021

39356

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3100

2819

2912

3014

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.5!30.02

3100

2819

2912

3014

! Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

,30.02.01

100

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30,02.05    ,

3000

2819

2912

3014

IAlte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile30.02.05.30

3000

2819

2912

3014

'Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

i Venituri din dividende de la alti plătitori*)

î 30.02,08

'30.02.08.02

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și : societățile cu capital majoritar de stat*)

Alte venituri din proprietate Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

30.02.08.03

30.02.50 j31.02 i31.02.03


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)    °° 14

venixun oin prestări ae servicii si ane acuvnan    1

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33. 33.02 fl9 fifU    _

!Venituri din prestări de servicii    33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru    Q2

întreținerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor soii33.02.12 Taxe din activitati cadastrale si agricultura    [ 33.02.24

1 Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

j unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si dej33.02 28 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati    33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

(cod34.02.02+34.02.50)    34 °

34597

34021

35109

36342

1174

1333

1373

I

1423

220

i    265

273

283

400

428

441

457


4

I 5

5

6

550

635

654

677

10741

10523

10871    1

11252


Buget 2015

PREVEDERI

Estimări

r

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

2016

2017

LU-’ ; '

TOTAL

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800

1914

1978

2048

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8941

8609

8893

9204

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02,03+35.02

€35.02

3600

2968

3067

3175

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit

35,02.01

3600

2968

3067

3175

dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

: Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

'35.O2.OI.O2

3600

2968

3067

3175

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu tntirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

i Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

,35.02.03

i

! Alte amenzi, penalitati si confiscări

'35.02.50

i

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.

36.02    j

19082

19197

19798

20492 j

02.22+36.02.23+36.02.50)

i

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor public 36.02.05

7000

7926

8188

8475

Taxe speciale

36.02.06

12052

11249

11587

11993

, Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

I

■Venituri din ajutoare de stat recuperate

'36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul

36.02.14

procesului de executare silită

;vennuri am resmuirea sumeior aiocaie pentru reaucerea riscului seismic

136.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Alte venituri

36.02.50

30

22

23

24    •

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02

n

0

0

n

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

i

Donații si sponsorizări

37.02.01

I

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

; 37.02.03

-65552

-41623

-43939

-46375

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

65552

41623

43939

46375

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

! 37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

0

0

■V t \DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

Estimări

HCÎ

A \ i. >

TOTAL

2016

2017

2018

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01 ; Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului’39.02.03


Venituri din privatizare    ,39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe    39.02.10

Iii. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)    00 16

încasări dîn rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.16 i 40 02 +40.02.50)    _

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor 40.02.06 activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelorde la persoane fizice ș 40.02.07

jîmprumuturi temporare din trezoreria statului **)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 'golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) sume pnmite in caarui mecanismului aecomani cererilor ae inlată*) .

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)


40.02.10

40.02.11

40.02.13

40.02.14

40.02.16

40.02.50

41.02


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia țși desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

iftjiritau i    picurate umtaiîiur uc

învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza (căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ (Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare’*)


41.02.05


41.02.05.01


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


:    iînvățământ special și a altor instituții publice de pe raza

i altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

Consiliul General al Municipiului Bucure ști,pentru I isecțiunea de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01 +42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la


41.02.05.02

ȘoO.17

00.18

!

i42.02


42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficarrl42.02.01 | Planuri si regulamente de urbanism    '42.02.05

■Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al I construcțiilor existente cu destinație de locuință Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare [ Q2 13 Ide mediu și gospodărire a apelor    J

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de    '

I învățământ preuniversitar    I


'Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **) z>uovențn ae ra ougetui ae siarcaire ougerere rocaie pemru finanțarea investițiilor în sănătate(cod

j4? 02 ,16 01+4? 02-16 02+42 02 1fi 031

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor

j ide comunicații în urgență în sănătate

{subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 1 pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate {Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale

! [pentru finanțarea altor investiții în sănătate Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale


,42.02.15


,42.02.16


42.02.16.01


42.02.16.02


42.02.16.03


'42.02.17


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către , bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 42.02,18 (COd42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)


X

X

j

X

I

X

28251

4445    ,

4578

4739

28251

4445

4578

4739

26468

4445

4578

4739

X

!    j

i

X

X

X

i    1


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății i către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii ' medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.18.01

42.02.18.02

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20


i sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

S^^nțÂntfîî?^enîîGrite proprii aie Ministerului banatațn către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în ouuv^^âaîrtruugeieie moaie penii u iinariiarea piugidiiiuiui

multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor jde investiții publice finanțate prin Programul operațional

răni Anal 7007-001

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 'susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ne rambursabile (FEN) postaderare i Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21

i    - - ■ ■    ----- ■    ..... i -    ■■

ÎSubventii primite din Fondul de Intervenție**)    42.02.28

'Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar    42.02.29

! Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale ; prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii preced 42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

,42.02.34

I .

42.02.35

i ■ ■

42.02.36


42.02.40

i

42.02.41

i42.02.42


| Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți -; restante din anii precedenti

1 Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru ! realizarea obiectivelor de investiții in turism Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor IFEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricc42.02.44

| Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor q2

45 .finanțate din Fondul Social European ! Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie    42.02.46

itermică și ale centralelor de termoficare

i ..

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

Estimări

2016

2017

20llB

A    \ A

A

TOTAL

1

| H C

. V, A

L/c

21160

XXX

200


265 i 273    283

I    :


5108


4180    4305 j 4456


i    ■    i

i

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

; Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

unor programe de interes național, destinate secțiunii 42.02.51.01

de funcționare a bugetului local

I j Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

'Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe


42.02.51


42.02.51.02


42.02.52


42.02.54 i 42.02.55


Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare 42.02.62


Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor

încheiate cu direcțiile de sănătate publică Subvenții din sume obținute în urma scoatem ia licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01 +43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru jprotectia copilului

'Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru 'ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

; Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene ipentru ajutoare în situații de extremă dificultate **) i Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

;aume primire aeiaHgenția ivanonaia ae v^aaasrru șr

?§u^nfiVprimi^ilâ(nibugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învătământde masă


j42.02.65

L

!42.02.66

(42.02.67

43.02

i

43.02.01


■43.02.04

i

'43.02.07

43.02.08

43.02.20

43.02.21

43.02,23


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


Estimări


2016    2017    2018

K


1783


X

1783


))

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

2018

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de

lip j

învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special    _    _

43.02.24

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate

si prefinantari {cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

40528

0

0

0

+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)    I

iFondul European de Dezvoltare Regionala {cod

1

45 02 01    '

40447

145.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

: Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01 i

X

X

X

X

: Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

l Prefinantare

45.02.01.03

X

X

X

X

ronaursocrai European țcoa    “

45 02 02

81

. .45 n? n? m +45 n? 02 n?+45 n?.n? nsn *1

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

X

X

X

X i

[    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

x !

Prefinantare

45.02.02.03

X

X

X

X

■ jrunuui ue votriiurie \uuu zr no /rc ni +zir m 02 ra+4R no m

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

450203

45.02.03.01

X

X

‘    X

X

ÎSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

: Prefinantare

45.02.03.03

X

X

X

x [

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *) i    [Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04

45.02,04.01

X

X

X

I

I

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPrefinanțare

45.02.04.02

X

X

X

X

45.02.04.03

X

X

:    x

X

Fondul European pentru Pescuit (cod

n9 nA

i

45.02.05.01+45.02.05.02+45,02.05.03) *)

'    j Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X    i

X    i

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

i    X

X

: Prefinanțare

r45.02.05.03

X

X

' X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod ;45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07

45.02.07.01

X

X

X

X

i    ! Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

i Prefinantare

45,02.07.03

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod [45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

[Sume primite în contui plăților efectuate în anul curent

45.02.08

45.02.08.01

X

X

X

X

jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

Prefinantare

45.02.08.03

X

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod i    .

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)*)

iDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

2018

h

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

j    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

!    Prefinanțare

■Alte facilitat! si instrumente postaderare (cod ;45.02.16.01 +45.02,16.02+45.02.16.03) _*)

45.02.1503

45.02.16

X

X

X

X

,    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

,Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

!    i Prefinanțare

iviecanisniui mi&iiaar occ țcuu i/lR 09 .17 01+2IR 09 17.09+21*; 09 17 MV‘1

45.02.16.03

45.02.17

X

X

X

X

; Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

,    !Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

i Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)*)

45.02.17.03

45.02.18

X

X

X

X

î    ;Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

-

X

X

[    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

'prefinanțare

'Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene ;extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.18.03

45.02.19

X

X

X

X

î    iSume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

: Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori 'Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45-02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)*)

45.02.19.02

45.02.20

X

X

X

X

i    ^Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

'    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

l    (Prefinanțare

i Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02(21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.20.03

45.02.21

X

X

X

..

X

!    |Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02,21 01

X

X

X

X

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

i Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

566854

539542

555949

571755

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

462338

416619

429694

444135

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

559763

535097

551371

567016

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

588754

539880

557289

574035

I

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

273228

225941

232829

240375

Buget 2015

PREVEDERI

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator :

ANUALE

2016

2017

2018

TOTAL

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

I

00.05

0

0

0

0

01.02

01.02.01


Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Jmpozit pe profit de ia agenți economici ’)


A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)


00.06


Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)    03 02

Impozit pe onorariul avocațilorși notarilor publici    03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal


03.02.18


Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.( 04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

A3, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 +07.02.02+07,02.03+07.02,50)

Impozit si taxa pe clădiri {cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)


04.02.01

04.02.04

00.07

05.02 i 05.02.50 i 00.09 07.02 107.02.01 107.02.01.01 07.02.01.02


I Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.0 07.02.02


' Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

I Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

fmpozitul pe terenul din extravilan *) +Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

(Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)


07.02.02,01

07.02.02,02

;07.02.02.03

07.02.03

07.02.50

00.10


273228

225941

232829

240375

8000

7397

7642

7909

8000

7397

7642

7909

265228

218544

225187

232466

248000

201317 I

207960

215239

17228

17227

17227

17227

0

0 !

0

0

0

o

0

0

99824

102539    ’

105922

109629

99824

102539

105922

109629

84000

87607    |

90498

93665

24000

23000    (

24000    ;

25000

60000

64607

66498

68665

11624

10863

11221 1

11614

4040

4040

4187

4380

7200

6339

6450

6550

384

484

584

684

4200

4069

i    ;

4203    ’

4350

194682

188858

t

195320

200000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

2018

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

11.02

164113

160101

165616

169256

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 'finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.01

161128

157118

162633

166273

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

11.02.02

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

: Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrai 11.02.06

2985

2983

2983

2983

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.0712 02

650

635

654

677

Taxe hoteliere

12.02.07

650

635

654

677

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502

300

254    i

262

271

i Impozit pe spectacole

15.02.01

300

254

262

271

Alte taxe pe servicii specifice

,15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29619

27868

28788

29796

j Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.C 16.02.02

25500

23958

24749

25615

jImpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane f 16.02.02.01

14000

14500

14601

15000

jlmpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane j 16.02.02.02

11500

9458

10148

10615

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcție 16.02.03    1

5

5

5

6

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

j 16.02.50

i

4114

3905

4034

I

4175

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

,00.11

21020

22542

23218

24031 i

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21020

22542

23218

24031

Alte impozite si taxe

18.02.50    '

21020

22542

23218

24031    !

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00 12

-28991

-4783

-5918

-7019

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

'00.13

3100

2819

2912

3014

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.5 30.02

3100

2819

2912

3014    |

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01 1

100

(venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

'30.02.05

3000

2819

2912

3014

I    Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile 30 02.05.30

3000

,    2819

2912

3014    !

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

: 30.02.08

i

'Venituri din dividende de la alti plătitori*}

30.02.08.02

X

X

X

X

(Dividente de la societățile și companiile naționale și {societățile cu capital majoritar de stat*)

,30.02.08.03

X

X

1

X

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

r_.

ț

2018 i

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-32091

-7602

-8830

-10033

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

i

1174

1333

1373

1423

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

265

273

283

; Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinereer 33.02.10

400

428

441

457

; Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor soi33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

; 33.02.24

4

5

5

6

■ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în .unitățile de protecție socială

33.02.27    i

j Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si dej33.02.28

550

635

654

677

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50    ,

1

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

I34.02

10741

10523

10871

i

11252    1

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800

1914

1978

2048

I Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50    I

8941

8609

8893

9204    :

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02

î 35.02

36Q0

2968

3067

3175

IVenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit : dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

I35.02.01

36Q0

2968

3067    ;

3175

;    ^Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către

alte instituții de specialitate

135.02.01.02

3600

2968

i

3067    |

3175    :

! Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a

35.02.02

declarației de impozite si taxe

(

flncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si ialte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

I

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

19082

19197

19798

20492    ,

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36 02.01

j

i

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publit36.02.05

7000

7926

8188

8475

Taxe speciale

36.02.06

12052

11249

11587

11993 i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEOERI

ANUALE

TOTAL

Estimări

2016

2017

2018

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

Alte venituri

36.02.11

36.02.14

36.02.50

30

22

23

i

24

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02

-66688

-41623

-43939

-46375

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

37.02.03

-66688

-41623

-43939

-46375

secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnuf minus)

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

37 02.50    j

00.16    i

0

0

0

I

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

'40,02

o

o

0

o

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

'încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice

40.02.06

ș 40 02 07

I

I

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

J

X

X

X    1

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.11

x

x

X

x

golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

J

!încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își

'40.02.50

41.02

4    J

,41.02.05

X

X

i

i

i

X    ,

i

X

desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al

Municipiului București**) cod 41.02.05.01

uispomuimaii rezeivaie penuupiaii aie uruiațiioi ue învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

[41.02.05.01

X

X

1

X

I

i

X

Consiliul General al Municipiului București,pentru

I secțiunea de funcționare**)

1

I

i

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

,00.17

7091

4445

4578

4739

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

0018

7091

4445

4578

4739    ,

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

2016

2017

l

2018 I

TOTAL

H

i__

1. M


A VA


Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 , la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la    42

42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)


i Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap [Subvenții primite din Fondul de Intervenție**) j Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

I preturilor la combustibili

î    -

i Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii preced' 42

i Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ! Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de .asistență medico-sociale

1 Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nâscuți -restante din anii precedenti

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Isume primite de administrațiile locale în cadrul programelor | FEGA implementate de APIA ’ Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agrico 42


j Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru I achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie ^termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor J programe de interes național (42.02.51.01)

I Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea I j unor programe de interes național, destinate secțiunii

de funcționare a bugetului local , Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe


42


02

02.21

02.28

02.32

02.33

02.34

02.35

02.36

02.41

02.42

02.44

02.45


5308


4445


4578    4739


200


265


273


283


5108


4180    4305


4456


42.02.46


42.02.51


42.02.51.01


42


Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor 42

încheiate cu direcțiile de sănătate publică

ouuvenui ae ia aiie atriiniiisiraur țcuu

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 43

i Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru prote43


02.54

02.66


.02

02.01


1783


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

2018 | b'i

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către

/ bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru

43 02 04

iocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea

Jocurilor de munca

i Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43 02 07

i

i asistență socială pentru persoanele cu handicap

i

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene

43 02 08

X    ;

X

X

x

pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

1783

finanțarea unor activitati

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și

43 02 21

i ^u^venîriepnmi^^lfn bugetul j udețul u i pe ntru clasele de

!

învățământ special organizate în cadrul unităților de

43.02.23

I

&u^venî^npnmi{e    bugetele locale pentru clasele de

(învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ

43.02,24

soecial    

VENITURILE SECȚIUNII DE

00.01 SD

128376

41623

43939

46375 !

DEZVOLTARE

[

....._

VENITURIl PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

46.02

66688

41623

43939

46375

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

66688

i

41623

43939

46375

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

66688

41623

43939

46375

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

66688

41623

43939

46375

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0 '

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

ivennun am restitui rea sumeior aiocate pentru reducerea

36.02.22

(riscului seismic _

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37. 37.02

66688    j

41623

43939

46375    |

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

66688

41623

43939

46375    ,

)Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

0

0 |

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

0

0

0

0 '

39,02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

I

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 39.02.03

I

Venituri din privatizare

39.02.04

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI

r

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

2016

2017

l

2018 ij-i

TOTAL

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat , 'al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 1 Depozite speciale pentru construcții de locuințe39.02.07


39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea .golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

...    1

; 40.02

40.02.13    (

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

;    X

X

X

sume primite in caarui mecanismului oeconiam ceremor ae nlată*l

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

’ Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de 'învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor

40.02.16

41.02

i

X

X

X

X

; unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al (Municipiului București**) cod 41.02.05.02

învățământ special și a altor instituții publice de pe raza

I    altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

41.02.05

...    I

X

'    X

X

1

X

!    căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

: Consiliul Generai al Municipiului București,pentru

!    secțiunea de dezvoltare**)

i41.02.05.02

i

X

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

! 00.17    (

21160

’ 0

0 ;

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02)

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

00.18

42 02

21160

21160

1

0

0

0 '

n

0

n


42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62!

+42.02.65+42.02.67)

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficaM2

(Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

; construcțiilor existente cu destinație de locuință 1 Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

! Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare jde mediu și gospodărire a apelor Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar


02.01

02.05

02.10

02.12

02.13

02.14DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

R

201A V

i * - s-

l

Subvenții primite dîn Fondul Național de Dezvoltare **) (ouuvențn oe ia uugere» ue siai caue uuyeieie lucaie penuu

42 02.15

X

X

X

X

finanțarea investițiilor în sănătate (cod :a? ra 1R ni+d? n? ir n?+d> n? _ir rcu

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor

42.02.16.01

ț    ;de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

42.02.16.02

i42.02.16.03 i

pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod '42.02 18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

142.02.18    ,

’ouvi'e'nin un* v cunun ie piupm «ie unii lipici utui oan«i«ui către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii

i    medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.18.01

I

!Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

'către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

42.02.18.02    |

ifc»uE^venti! din veriitiinie proprii ale Ministerului Sănătății

'    ' către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

42.02.18.03

iouuvWfÎHnâiîțț?uuyeieielucaie penuuniidnțaieaprayiamuiui

i    -    p

Jmuttianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional

42.02.19

i

I

iran in nai 9007-001

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20    j

.... ... 1

21160    i

susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru (realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

■Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

Iprograme de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

I    unor programe de interes național, destinate secțiunii

42.02.51.02

i

I

ouuvenin ^fin^rte^ie ia &U§lM,tieos^r pentru Ttnaniarea

i investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si

42.02.52

! wniîati    asktpnt» mpdir.n-.^rw'ualp    .....

'Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55    ,


DENUMIREA INDICATORILOR


Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală ouuveuțn unt suineuupiiuie m urma buuaieni ia iiuiiațiea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate

si prefinantari (cod 45.02.01 ia 45.02.05

+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

IFondul European de Dezvoltare Regionala (cod

^45.02.01.01+45.02,01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

' ;Prefinantare ronuui ouuiai-curupearr țuuu

.tafi-iruTO    m 00    no rm*i    .. _

'Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I ^Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

, Prefinantare i-onaurae uoeziune (coa 45 D? .03.0.1+45 02.03 02+45.02 03 031 ‘1

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

■Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod [45,02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori , LPrefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod J45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

:    jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i i Prefinanțare

j Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod J45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ;    ; Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

' j Prefinanțare

instrumentul European de Vecinătate si Parterieriat (cod j45;02.08.01+45.02.08.02+45.02.08 03)*)

1    ȚSume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

(    , Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

1 Prefinanțare


Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

2018

42.02.62

42,02.65

i

42.02.67

45.02

40528

0

0

0

145.02.01

40447

45.02.01.01

X

X

X

X

'45.02.01.02

X

X

X

X

'45.0201.03

X

X

X

X

45.02.02    <

81

45.02.02.01    .

X

X

X

X

'45.02.02.02

X

X

X

X

45.02.02.03

X

X

x ;

X

45.02.03    !

'45.02.03.01    '

X

X

X

X

,45.02.03.02 i

X

X

X    i

X

i45.0203.03 I

X

X

X

X

145.02.04

^45.02.04.01

X

X

X

X

i45.02.04.02

X

X

x    i

X

[45.02.04.03

X

X

X

X

45.02.05

45.02.05.01

X

X

x ;

X

[45.02.05.02

X

X

x

X

45.02.05.03    1

' -- 1

X

X

X

X

j45.02.07

11

Î45.02.07.01

X

X

X

X

(45.02.07.02    ,

X

X

X

X

145 02 07.03    ;

X

X

X

X

(45.02.08

I    I

I

'45.02.0801    !

X

X

X

X

45.02.08.02

X

X

X

X

45.02.08.03

X

X

X

XDENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


2016


Estimări


2017


2018


A r. A A AR.


AM


Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

!45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

' Prefinanîare

■Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)*)

'Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

| iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

1 ivieuainsrnui nTiaiiUi'di occ țuuu

AG n?17 O1 n? 17 09+AG 09 17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent i Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Programul de cooperare eîvetiano-roman vizând reducerea jdisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene jextinse (cod 45.02,19.01+45.02.19.02) *)

,    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i    JSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

;Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod ;45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

1 jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent ,Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori [Prefinanțare

I Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Prefinanțare


45.02.15

45.02.15.01

45.02,15.02

45.02.15.03

■45.02,16

,45.02.16.01 45.02.16.02 *45.02.16.03 45.02.17 '45.02.17.01 i 45.02.17.02 45.02.17.03 :'45.02.18

I45O2.18.O1

45.02.18.02

j45.02.1803

145.02.19

45.02.19.01

45.02.19.02

1 ' ■

45.02.20

J45.02.20.01 [45.02.20.02 ■45.02.20.03

45.02.21

i

45.02.21.01 î45.02.21.02 ■45.02.21.03


X    i

X    '

M rfo. A 7. A


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


SFCRL l'AR. MARCfil .A ena^he


)

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA Formular ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018

- mii (ei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Estimări

2016

2017

2018

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.0

49.02

747243

602293

597852

660232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

57082

44191

45657

47256

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

56262

43318

44755

46322

Autoritati executive si leg isiative (cod 51.02.01,03)

51.02.01

56262

43318

44755

46322

Autorități executive

51.02.01.03

56262

43318

44755

46322

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

54.02

220

238

246

255

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatitor locale

54.02.05

j

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

238

246

255;

Alte servicii publice generale

54.02.50

■I

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

635

656

679

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Din total capitol:

I

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

l ransteruri din bugetele locale pentru tnsfitutiile de    ~~

asistenta sociala centru oersoanele cu. handicap _ . Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI

oo.uz.lv    ,

56.02.09

i

16189    16758

59.02    21446

15670

SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0|

oi

0'

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02 .

l

I

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02

21448

15670

16189

16758

61.02.03+6102.05+61.02.50)

.....i .

Din total capitol:

!

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03    j

6670,

5498

5680

5880

Politie locala

61.02.03.04

6670

5498!

5680

5880;

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilj 61.02.05

978

316

327

339!

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței națio161,02.50

13800

9856,

10182!

10539

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02    ■

271199

259158

267298

274036

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

i

invatamant (cod 65.UZ.03 la

65.02    '

150589

139447!

144947

14857T

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

j

. i

I

învățământ preșcolarei primar (cod 65.02.03.01+65.02.0:

65.02.03

41741

510321

53118

53000

învățământ preșcolar

65.02.0301    1

21741

271151

28411

27428

învățământ primar

65.02.03.02 j

20000;

23917

24707

25572?

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04    |

97448,

87493

90876I

94583i

învățământ secundar inferior

65.02.04.01    '

45000'

44143

45600

47196l

învățământ secundar superior

65.02.04.02 J

514481

39443:

41240;

43209!

Invatamant profesional

65.02.04.03

1000

3907

4036.

4178!

învățământ postliceal

65.02.05

2000

862,

891

9231

!

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65,02.07.04)

65.02.07

ol

0

0,

0

învățământ special

65.02.07.04    '

i

i

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65,02.11.03+65.02 65.02.11

5000

60

62

65 i

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

5000'

60

62

65

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Buget 2015

Estimări


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

2016

2017

2018

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50    i

4400

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02 !

7383

4362

4507

4666:

Din total capitol:

I

i

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06

0

0

l

Oi

0

66.02.06.01+66.02.06.03)

I

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

7268

4234

4374,

4528:

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50    i

115

128

133

138)

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50 i

115,

128

133

J

138

Cultura, recreere si religie (cod

67.02

44218

46799

48346)

50041 i

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

j

Servicii culturale    (cod 67.02,03.02 la

' ■ ..... t '

67 02 03    )

2002 I

833

1

861 :

892

67.02.03.08+67.02.03,12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02 03.02 i

i

Muzee

67.02.03.03    !

2002

833

861

892

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 02.03.12 02.03.30


Cămine culturale

"Centre pentru conservarea si promovarea cuituni

trarlitinnalA    _________

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice j67 Alte servicii culturale    |67

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ia 67.02.Oț67.02.05

31645

4600;

32884

8091:

33971

8359

35161

8652:

Sport

J67.02.05.01

Tineret

67.02 05 02    !

j

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,

i67.02.05.03    ,

27045:

24793)

25612

26509

baze sportive si de agrement

j

Servicii religioase

67.02.06

f-..... f

150

424

■ -ț

438

454

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67 02.50

10421)

12658'

130761

13534

_)_)

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator

TOTAL


Estimări


2016    2017


2018


CLM X,\. Z.


Buget 2015    Estimări

PREVEDERI ANUALEDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

-rf-

TOTAL

2016

2017

2018

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12 68.02

69009 i

68550

69498;

70758

+ 68.02.15+68.02.50)

Din total capitol:

I

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

68,02.04

4300

3489

3605,

3732

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități (cod 68.02.C

68.02.05

29800,

30905

30690

30676

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

30905

30690

30676

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06 !

.....

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

...    .. J

1000

1057

1092

1131

Creșe

68.02.11

. . .. > .

4065

3249

3340

3440

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

l

i

(

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15

68.02.15

4799!

4879

4975'

5080 i

Ajutor social

68.02.15.01

430;

456

472

489

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

43691

4423

4503

4591

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei

-    i

68.02.50

25045!

24971

î

257961

26699

sociale (cod 68.02.50.50)

i

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25045

24971

25796

26699,

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

i

I

i

LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

I

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

70.02

222898!

125032

106187

154962

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

i

Din total capitol:

i

l

s.

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01    |

!

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70 02 05

Oi

0

0

0

70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa

70.02.05.01

1

. i

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17415j

22246

22981

23786

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltări 70,02.50

205483

102786

83206

131176

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL    '

2016 '

Estimări

2017

HC

2o i£—

A ?< r, >

îi .1    \; , >

. ivi ,

, J.A

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88364

79138i

81751

84614

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

i

I

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.0174,02.05

78225,

78895,

81499

84352:

Salubritate

74.02.05.01

78225'

78895

81499

84352

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

10139)

243

252

262

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

79.02

86252

791041

80770!

82606

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod

80.02

271

o

0!

0

80.02.01+80.02.02)

j

1

Din total capitol:

i

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

«n n9 m

271'

o

0

o

80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

1

i

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

l

f-

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

...

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

271 j

i

I

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si <80.02.01.30

I

I

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0!

i ■

°j

0|

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

- ]

1

Combustibili st energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

27050,'

i

367711

378191

38969

Din total capitol:

_ ... i

i

Energie termica

81.02.06

27050,

36771i

378191

38969

Alti combustibili

81.02.07

I

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

i

i

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod

83.02

0'

oi

0|

0

83.02.03+83.02.50)

-

■ f

Din total capitol:

I

i

i

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

..

0,

°!

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

i

I

Camere agricole

83.02.03.07

)


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2016 :

i

Estimări

2017

e!

2018

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,

i no Rn

pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58931

42333!

I

42951

43637

Din total capitol:

I

I

j

Transport rutier (cod 84,02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58931

42333,

42951!

43637

Drumuri si poduri

184.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

21559;

22271

23051(

Străzi

84.02.03.03

36031

20774

20680(

20566

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

184.02.04

o!

oj

o'

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

I

Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02)

(84.02.06

0

°i

0

0

Aeroporturi

j 84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

!

!

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

J 84.02.50

i

!

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

i 87.02

0'

0|

0:

0

87.02.05+87.02.50)

i    _    .

!

Din total capitol:

I

J

(

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

(87.02.01

|

Zone libere

87.02.03

l

Turism

,87.02.04

l

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

i87.02.05

i

i

I

Alte acțiuni economice

j87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-52013

-21128;

2036

-42102!

REZERVE

(97.02

( ...

!

j

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

-52013!

-21128'

J

2036

-42102!

Excedentul secțiunii de funcționare

198.02.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

I98.02.97

i

DEFICIT 11    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

(99.02.96

I

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97


f ■.HCl.M i    -DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


CHELTUIELILE SECȚIUNII DE


FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

Partea l-a SERVICliPUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:


49.02 SF


50.02

51.02

i


Autoritati executive si legislative (cod 51,02.01.03)    , 51.02.01

Autorități executive    |51.02.01.03

Alte servicii publice generale {cod 54.02.05 la    5402

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale i 54,02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,    54 02 06

contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,    54 02 07

contractate/garantate de administrațiile publice locale !


Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale ad mi nistratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

î ransTerurrain cugereieconsiliilor județene pentru finanța raa rantrelnr centru nrntectia conilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)


154.02.10 54.02.50


'55.02

56.02


i56.02.06 t -56.02.07

[■

56.02.09

59.02

i 60.02


Din total capitol:


Apărare naționala


60.02.02


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2016

Estimări    i

2017

h) *

2018

S67O12

539542

555949

571755

47094

42824

44238

45787

46274

!

41951

43336

i

44853

46274

41951

43336

44853,

’    46274

41951

43336

44853:

220

238

246

2551

l

220

238

246

i

J

255 i

600

635

656

679,

i    0

0

0

01

j

20670

15471

15983

1

165441

I

0

0

0

0


i ■ \ A L A


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civil Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței națio

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) învatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

Din total capitol:

învatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.0: învățământ preșcolar învatamant primar

învățământ secundar (cod 65,02.04.01 la 65.02,04.03) învățământ secundar inferior învățământ secundar superior învatamant profesional

învățământ postlicea,

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

61.02


Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02 65


Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale

65

65

j..

i65

66

t

t

'66

:66


.02.03

.02.03.04

.02.05

.02.50

.02

.02

.02.03

.02.03.01

.02.03.02

.02.04

.02.04.01

.02.04.02

.02.04.03

,02.05

.02.07

.02.07.04

.02.11

.02,11.03

.02.11.30

.02.50

.02

.02.06

.02.06.01


Buget 2015

Estimări

2017

-i

! (J :

'    i„2. _

2018

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2016

20670

15471

15983

16544

6670

5450

5630

5828

6670

5450

5630

5828;

200

165

171

1771

13800

9856

10182

10539'

265793

259158

267298

274036,

149038

------- .

139447

-

144947

148571:

i

41741

51032

53118

53000

21741

27115

28411

27428!

20000

23917

24707

25572!

95897

87493

90876

94583j

45000

44143

45600

47196

49897

39443

41240

43209

1000

3907

4036

4178

2000

862

891

923

0

0

0

0

5000

60

62

65

5000

60

62

65;

4400

5318

4362

4507

4666

0

0

0

0DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Unități medico-sociale Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)


66.02.06.03 66.02.08 ;66.02.50


Alte instituții si acțiuni sanitare


66.02.50.50


Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)


Din total capitol;

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice oomunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii


67.02.03

67.02.03.02

67.02.03.03

67.02.03.04

67.02.03.05


Case de cultura


67.0203.06


Cămine culturale

centre pentru conservarea Si promovarea cuituni _ irarlitinnalp .    .    ..    . _    _    _

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.0!


67.02.03.07

67.02.03.08

i.

Î67.02.03.12 67.02.03.30 ! 67.02.05


Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei


67.02.05.01

67.02.05.02

67.02.05.03

•67.02.06 67.02.50


Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12 68.02 + 68.02.15+ 68.02.50)


Din total capitol;


Asistenta acordata persoanelor în varsta    <68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.C68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate    168.02.05.02


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Estimări    l

r u

2016

2017

2018

5203

4234

4374

4528

115

128

133

138

115

128

133

138

43135

46799

48346

50041

i


Â. "2?/J


919

833:

861

892

919(

833 î

861

892

31645

4600

32884

8091

33971

8359

35161

8652

27045:

24793

25612

26509

150,

424

438

454'

104211

12658

13076

13534:

68302

68550

69498

70758:

i

4268 i

__l_

3489

3605

3732

29800

30905

30690

30676|

29800i

30905

30690

30676i

) )

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2016

2017

2018

TOTAL    i

Asistenta sociala pentru familie si copii    68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10 ;

1000

1057

1092

1131

Creșe

■68.02.11

33901

3249

3340,

3440!

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12 !

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15,68.02.15

4799,

4879,

4975

5080

Ajutor social

68.02.15.01

j._    .    i

430

456

472

489

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369)

4423

4503

4591:

i

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei

68.02.50

250451

24971

25796

26699

sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

i68.02.50.50

25045

24971

25796

26699)

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

]

LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

I

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

70.02

62064

63975:

66042'

68306i

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

i

Din total capitol:

i

.. i

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

oi

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70 02 05

0

I

0

0!

0

70.02.05.01+70.02.05.02)

J

Alimentare cu apa

70.02.05.01

!

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

I

j

Iluminat public si electrificări

70.02.06

1741SJ

22246;

22981

23786:

Alimentare cu gaze naturale în localitati

70,02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltări, 70,02.50

44649j

41729;

43061

44520i

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

85410,

79010

81618

84476

Din total capitol:

I

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

[

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74 G 74.02.05

78225

78895

81499

84352|

Salubntate

74.02.05.01

78225'

78895,

81499,

84352!

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02 i

i

) )

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2016

I

Estimări    i

2017

bl

2018

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

'74.02.06

7185

115

. .. i

119

124,

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

79.02

85981!

79104

80770

82606

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

j

i

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod

i 80.02

0(

0

0

0

80.02.01)

i ■

Din total capitol.

J

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

/SO 02 01

o

0l

0

0

80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

( _

I

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

: 80.02.01.06

I

I

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

i 80.02.01.09

I

-1

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

I

î

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si <j 80.02.01.30

i

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

J81.02

27050i

36771',

37819,

38969,

Din total capitol:

i

.i

Energie termica

'81.02.06

27050',

367711

37819,

38969,

Alti combustibili

'81.02.07

i

1

1

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

181.02.50

j

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod

83 02

0

i

0

I

0J

0

83.02.03+83.02.50)

I

Din total capitol.

i

!

i

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

j83.02.03

0'

oi

0,

o;

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

]83.02.03.03

1

I

)

Camere agricole

,83.02.03.07

i

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

I

1

I

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii.

fiq 02 țo

1

1

I

i

pisciculturii si vânătorii

i

1

j

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

J -- • •

58931,

42333,

42951(

43637

Din total capitol.

1

J

-- -i -

i

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

184.02.03

58931i

423331

. i.

42951;

43637,

Drumuri si poduri

',84.02.03.01

i

I

Transport în comun

! 84.02.03.02

22900

. I

21559i

22271,

23051

Străzi

■ 84.02.03,03

360311

20774'

20680:

20586


Â,. ..w


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2016

Estimări

2017

i

! H C

2018

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84,02.06.02)

84.02.06

...

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84,02.50

i

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01 +87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

87.02

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-158

0

0

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

-158

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

vn£l I UlbLICh SEX, IIUNII Ut

DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02

49.02

160231

62751

41903

88477

+ 70 02 +74 07+ 70 021

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+

50.02

9988

1367

1419

1469

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9988

1367

1419

1469

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9988

1367

1419

1469

Autorități executive

51.02.01.03

9988

1367

1419

1469

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02

o

o

o

o

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol


țM


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


Estimări


2016


2017


I

2018'-


154.02.10 ,54.02.50

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

778,

199

j . ■

206

214

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

160.02

! . . ) ■ . -

0,

0

0

o;

Aparare naționala

|60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

61.02

î ' '    ■

î

7781

r ■■

199!

i

206;

i

2141

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

'61.02.03

°i

48'

50

52,

Politie locala

j61.02.03.04

I

481

50

52:

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civili61.02.05

778:

151 j

156'

162'

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței națio'61.02.50

1

Partea a l«-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+66.02)

nivaiarnarn țcuuoo.u^.uo ra

aa nn aa*ra n? 07*aa n? h+a< n? «ni

Din total capitol:

r    '

63.02

i.    .. t

i 65.02

i    ' î

i

5406;

1551'

....

0

o!

I

0

o'

r

oi

Ol

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02,0^65,02.03

O1

°!

0i

oi

învățământ preșcolar

'65.02.03.01

I

învățământ primar

165.02.03.02

I

învățământ secundar (cod 65,02,04,01 la 65.02.04.03)

165.02.04

15511

0'

oi

0'

învățământ secundar inferior

'65.02.04.01    '

învățământ secundar superior

65.02.04.02

1551)

I . -

i ■

Invatamant profesional

65.02.04.03

I

I

învățământ postliceal

65.02.05

i

i

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65,02.07.04)

65.02.07

Ol

°i

0,

0,

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale 54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contra ctate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contra ctate/garantate de administrațiile publice locale Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale


,54.02.06

j54.02.07


> >


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

j PREVEDERI ANUALE

TOTAL

i

I

2016

Estimări

2017

î

i

20U: , ■

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02|65,02.11

0

0|

0

0

Internate si cantine pentru elevi

,65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65,02.11.30

I

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

l65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06466.02.08+66.02.50)

66.02

2065-

Oj

0;

0-

Din total capitol:

!

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

fifi no nfi

0'

0

n

n

66.02.06.01+66.02.06.03)

J

Spitale generale

166.02.06.01

j

Unități medica-sociale

,66.02.06.03

i

Servicii de sanatate publica

! 66.02.08

2065 j

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02 50.50)

166.02.50

0,

°!

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

j

Cultura, recreere st religie (cod

'67 02

1083'

o

0

0'

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

.....

Din total capitol.

I

I

i

— ■ servicii cuuuraie (coa b/ uz u.3.uz ia

67.02.03

1083'

0,

o!

0

67-fl2_Q3.0fi+67 Q2_03 12+67 02 03 301

i

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale i67.02.03.02

j

Muzee

67.02.03.03

1083

j

Institut» publice de spectacole si concerte

'67.02.03.04

I

!

Scoli populare de arta si meseni

67.02.03.05

. i

I

i

Case de cultura

167.02.03.06

Cămine culturale

,67.02.03.07

j

i

f

” centre pentru conservarea si promovarea culturii

67 02 03.08

I

_. _ t ra Hitio r> s> 1 o

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

j67.02.03.12

i

Alte servicii culturale

67.02.03.30

l

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.OS 67.02.05

0,

■I

Oi

0'

0

Sport

’ 67.02.05.01

I

Tineret

! 67.02.05.02

i

i

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,

67.02.05.03

i

baze sDortive si de aorement _

i) )

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE ,

TOTAL

2016

Estimări

2017    j

I

l

I

r

f

I

L

2018

Servicii religioase

67.02.06

I

j

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asrguran si asistenta sociala-

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12 ! 68.02

707

0,

oi

0

+ 68.02.15+ 68.02.501

Din total capitol:

r.    .    -    . I

Asistenta acordata persoanelor in vareta

68.02.04

32'

Asistenta sociala in caz de boli si