Hotărârea nr. 199/2015

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015    ;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.139181 din data de 02.10.2015, inițiată de dl.viceprimar Decebal Făgădău, raportul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 139177/02.10.2015 și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local adoptat prin HCL nr.159/30.05.2002, modificat prin HCL nr.5/29.01.2005, prevederile HCL nr. 194/31.08.2015 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna consilier Marcu Ana, precum și demisia acesteia înregistrată sub nr.135729/25.09.2015;

în temeiul prevederilor art.35 alin.l, art.41 și art.115 alin. 1, lit."b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se alege în funcția de președinte de ședință

domnulfaj Dobre Mircea_, pentru un mandat de 3 luni, începând

cu luna octombrie 2015.

Art.2 - Copartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre celor interesați, pentru punere în aplicare, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost doptată de 19 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr. 199    /    2015