Hotărârea nr. 198/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNEI DELEGATII FORMATE DIN TREI CONSILIERI LOCALI(ROSU VASILE, DEDE PERODIN, CANDINDATU GABRIEL) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării în străinătate a unei delegații formată din trei consilieri locali (Roșu Vasile, Dede Perodin, Candindatu Gabriel) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și

aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de .09,09.2015

Având în vedere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub numărul 126186/07.09.2015, referatul Direcției relații internaționale și organizare evenimente înregistrat sub nr. 126081/07.09.2015 ;

Văzând invitația nr. 122256/28.08.2015 primită din partea primarului din municipul Tepebași, Eskișehir, din Republica Turcia;

In temeiul prevederilor H.G. nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, actualizată, precum și H.C.L. nr. 73/1997 privind unele drepturi și obligații ale persoanelor trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni^ cu caracter temporar;

în temeiul prevederilor art. 36 alineatul (2), litera e, art.51 alineatul (6) și art. 115 alineatul (1), litera b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă deplasarea unui număr de trei consilieri locali (Roșu Vasile, Dede Perodin, Candindatu Gabriel) în perioada 13-18 septembrie 2015 la Tepebași, Eskișehir, din Republica Turcia.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile de deplasare și acordarea diurnei legale ocazionate de deplasarea consilierilor locali menționați la Art. 1 la Tepebași, Eskișehir, din Republica Turcia.

Art. 3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare și celor trei consilieri locali în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ........... consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Costin loan Rasauteanu

CONSTANȚA

NR. 198/2015