Hotărârea nr. 197/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința de îndată la data de 09.09.2015.

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.125725/07.09.2015, , raportul Direcției financiare nr.125724/07.09.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.125847/07.09.2015

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015, H.C.L nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015,H.C.L nr. 173/2015 și comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.126414/08.09.2015;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin, 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 818.549 mii lei și la cheltuieli în sumă de 818.549 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3 .

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne care rămân neschimbate.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr,3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se majorează subcapitolul de venituri Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice cu suma de 82 mii lei.

Art. 9 La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii pentru finanțarea complementară cu suma de 82 mii lei .

Art. 10 La capitolul 65 învățământ se majorează titlul "Cheltuieli pentru bunuri și servicii" cu suma de 1.000 mii lei pentru finanțarea de bază pentru achitarea arieratelor înregistrate de unitățile de învățământ la data de 31.08.2015, prin diminuarea de la titlul „Cheltuieli pentru bunuri și servicii" din finanțarea suplimentară, cu aceeași sumă.

Art. 11 La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de la titlul "Alte cheltuieli" - burse cu suma de 2.000 mii lei prin diminuarea cheltuielilor de la titlul "Cheltuieli pentru bunuri si servicii" din finanțarea suplimentară, cu aceeași sumă.

Detalierea cheltuielilor pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat pentru burse se va efectua Ia următoarele rectificări de buget pe anul 2015 în baza comunicărilor Inspectoratului Școlar Județean.

Art. 12 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de $ consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

'    MARCELA EN^eflE

4 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPR I M A R NR.125725/07.09.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare nr. 125724/07.09.2015 ;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015,H.C.L nr. 78/2015, H.C.L. nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015, H.C.L nr. 173/2015 și comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.126414/08.09.2015.

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARA Nr. 125724/07.09.2015

RAPORT

Bugetul local al municipiului Constanța pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2015,

Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.71/30.03.2015, H.C.L. nr.78/30.04.2015 și H.C.L. nr.115/02.06.2015, H.C.L. nr, 136/31.07.2015 și H.C.L. nr.173/2015.

La această dată este necesară de urgență o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente:

-    suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii din finanțarea de bază cu suma de 1.000 mii lei pentru achitarea arieratelor înregistrate la data de 31.08.2015 de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța prin diminuarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii din finanțarea suplimentară.

-    alocarea pe total unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei de 2.000 mii lei pentru burse școlare; sumele alocate pentru fiecare unitate de învățământ se va face la următoarele rectificări de buget pe anul 2015 în baza comunicărilor Inspectoratului Școlar Județean.

-    suplimentarea bugetului local cu suma de 82 mii lei din venituri din concesiuni și închirieri pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli cu bunuri și servicii din finanțarea complementară;

-    redenumirea unor poziții în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 conform Notei Direcției Programe și Dezvoltare nr. 120279/25.08.2015;

Astfel, prin rectificarea bugetului, veniturile și cheltuielile bugetului local se modifică, după cum urmează:

-    Se majorează subcapitolul de venituri Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice cu suma de 82 mii lei.

-    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii pentru finanțarea complementară cu suma de 82 mii lei .

-    La capitolul 65 învățământ se majorează titlul "Cheltuieli pentru bunuri și servicii" cu suma de 1.000 mii lei pentru finanțarea de bază pentru achitarea arieratelor înregistrate de unitățile de învățământ la data de 31.08.2015, prin diminuarea de la titlul „Cheltuieli pentru bunuri și servicii" din finanțarea suplimentară, cu aceeași sumă.

-    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de la titlul "Alte cheltuieli" - burse cu suma de 2.000 mii lei prin diminuarea cheltuielilor

de la titlul ''Cheltuieli pentru bunuri si servicii" din finanțarea suplimentară, cu aceeași sumă.

Detalierea cheltuielilor pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat pentru burse se va efectua la următoarele rectificări de buget pe anul 2015 în baza comunicărilor Inspectoratului Școlar Județean.

Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate, precum și cele de legalitate conținute în Legea nr. 273/2005 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea bugetului de stat pe anul 2015 și poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANTA


Nr. 2798 A din 07.09.2015


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

Referitor la adresa dvs. nr. 115153/14.08.2015, înregistrata la ISJ Constanta cu nr. 2798/19.08.2015, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2015 unităților de învățământ preuniveisitar de stat din municipiul Constanța -cheltuieli pentru bunuri si servicii -finanțare de baza, la data de 07 SEPTEMBRIE 2015, după cum urmeaza:

FINANȚARE DE BAZA

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII

IR. CR

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

scontat

august

septembrie

cerere

septembrie

acordat

TOTAL

ACORDAT

BUGET 2015

SUPLIMENTARI

TOTAL BUGET

1

2

3

4

6

6

7

9

10

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR31

34,241

57,169,00

57,169

16366

73,537

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL *ROBOȚEL'

4,800

35,3773»

50,348

50,348

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANH'

6,400

68,79640

89,060

89,060

4

GRĂOINq-A CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICO'

13,849

122,789.00

122,789

15721

138,510

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ■CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE*

9,134

57,724.00

57,724

57,724

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT T3ULUVER'

10,524

66,30040

66300

66,300

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR’

44,855

63,991.00

63,991

4584

68,575

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR'

69369.00

69369

69369

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL*

11,041

70.26340

70,258

70358

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL'

12,428

64321.00

64321

5582

69,903

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

3,316

40,1793»

46,178

1991

48,170

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ’

76,659

56,4053»

56,405

65709

122,114

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NRZ

24«S14

62,672.00

62,672

6993

69,665

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

6,009

61,352.00

61352

61,352

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NRA2

32,658

90,709.00

90,709

90,709

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

6,120

6,773

1,895

52,7763»

52,776

52,776

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

4,060

1,897

1,897

72,182.00

76,536

75436

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HEGHWrTA'

122,016

56,075.00

56,075

110174

166449

19

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.63

46,847

111,506.00

1114»

111406

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

36,099

5947340

59473

6250

65,623

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

62,203

116,816.00

116316

116,816

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ■PERLUȚELE MĂRIT

65,760.00

77,515

77,515

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGrT ■STELUȚELE MĂRIT

4,060

48,959

39,673

144,69240

144,692

144492

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ’ANGHEL SALIGNY

3,683

9,853

9,853

12342240

145427

145,227

25

ȘCOALA GHNAZ1ALA NR. 40 'AUREL VLAICU'

3454

4,559

4,559

119476.»

231,664

231,664

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 B.P. HASDEU*

17,400

61,000

61,000

235418.»

364,658

364,658

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 "NICOLAE TITULESCU'

46,593

102428.»

102426

37669

139,995

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR J CIPRIAN PORUMBESCU*

19,022

1464

1,864

128407.00

138,654

138454

29

ȘCOALA GIMNAZXIALA NR. 23 "CONSTANTIN brăncoveanu-

4,674

47,593

47,593

17241940

217,046

217,046

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 T>AN BARBILUAN'

4,100

1,105

1,105

172,051.00

216,726

216,728

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 'DUHTRIE CANTEMIR*

4,350

20,558

20,558

144492.00

2»,639

2»,839

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 'OR. CONSTANTIN ANGELE5CU1

4,739

4,739

9648740

127,749

127,749

33

ȘCOALA GHHAZIALA NR. 43 TERDINAND'

42,923

18549340

190.985

190,988

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 'GHEORGHE ȚTȚEICA'

11,967

197,91340

378,122

378,122

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22T.C. BRĂTIANU'

29,565

119/467.00

119487

29585

149.072

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 ION JALEA'

80,121

75,777

75,777

325,142.»

431420

431420

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 TON WNULESCIT

23.170

14,631

14,631

124379 J»

183,043

183,043

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART

1,793

1467

1357

128,546.»

180,819

180419

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 MHAI VITEAZUL’

69,103

40,158

40,158

229,202.00

292,522

292,522

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 THIHAIL KOICIU*

18360

32,242

32,242

148,847.00

159,527

159,527

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ’NICOLAE IORGA'

91354.00

137382

137,282

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ’NICOLAE TONITZA’

5,898

4,084

44)84

305336.00

375,869

375,869

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

8,891

1.996

1,996

8436100

113,449

113349

44

ȘCOALA GRWMAZlAtA NR.16

1,487

1,732

1,732

224,63930

249,460

249,460

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

5,415

4,777

4,777

79,834.00

129373

129,973

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

11,435

1,959

1,959

249,66330

327,599

327,699

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR3

1,793

3,770

3,770

115,363.00

276,110

276,110

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ’REMUS OPREANU’

4,670

3335

3,435

130326-00

275,144

275,144

49

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL T

6389

2,306

2,305

284,961.00

300389

300,889

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MAR1A

57,425

42.607

371,686.00

371386

371,686

51

COLEGIUL NAȚIONAL 1NHAI EHNESCU*

11,821

6,232

6,232

250303.00

323393

323,093

52

COLEGIUL NAȚIONAL *MRCEA CEL BĂTRÎN’

10,430

407306.00

407308

407305

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU'

4,541

3,600

385,500.00

395300

395,500

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

216,693

190,036.00

100,035

206000

385,035

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

4,536

6,520

6,620

161,342.00

107361

197,561

55

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

113,821

166,032.00

156332

87986

244,018

57

COLEGIUL TEHNIC TOMS’

13,099

293,809-00

293,809

293309

58

COLEGIUL TEHNIC VAS1LE PĂRVAN*

3,462

7,299

7,299

164355.00

176,688

176,888

59

LICEUL TEHNOLOGIC tA ROSETTT

73,460

236,113.00

236,113

58862

291,976

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MRON COSTIN"

S73

12.882

183,67930

183379

183,679

61

LICEUL TEHNOLOGIC "DWBTRIE LEONIDA*

69,945

315,37030

315,370

48000

363370

ftZ

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU'

9,932

41439

41339

224355.00

288,338

286,338

63

UCEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE*

9,518

8,925

8,925

196344.00

198,932

198332

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA'

11,902

273357.00

273357

273357

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

17,640

241315.00

241,515

10460

251,995

66

UCEUL TEHNOLOGIC1OAN N. ROMAN’

10,460

10,068

10,068

12030330

267,099

267,099

67

UCEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NfCOLAE ROTARU'

284,012

319375.00

31B37S

291046

610,921

66

UCEUL TEORETIC 'DECEBAL*

1,407

253380.00

435482

435,082

69

UCEUL TEORETIC ’GEORGE CĂUNESCU'

7,7»

34,653

34,653

212,629.00

231,962

231.982

70

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA*

7,056

2,824

2,824

40731330

415,773

415,773

71

UCEUL TEORETIC "OVIDIUS’

32,956

8,040

8,040

361,16830

378,121

378,121

72

UCEUL TEORETIC TRAIAN'

7,762

36,212

36,212

232,534.00

369,112

369,112

73

SEMINAR TEOLOGIC UCEAL ORTODOX

868

896

896

35,98430

50,051

50,051

TOTAL GENERAL

409466

2,007,911

588,874

11,907,900

14425436

1400,000

15,325438

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANTA

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA


Referitor la adresa dvs. nr. 115153/14.08.2015, înregistrata la ISJ Constanta cu nr. 2790/19.08.2015, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2015 unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanta -cheltuieli pentru bunuri si servicii -finanțare complementara, la data de 07 SEPTEMBRIE 2015, după cum urmeaza :

FINANȚARE COMPLEMENTARA    .

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII

1R,CR

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTAmINT

Ianuarie

august

acordat

SEPTEMBRIE

CERERI

SEPTEMBRIE

ACORDAT

TOTAL

ACORDAT

BUGET

SUPLIMENTARI

BUGET 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

670

2,140

5,000

5,000

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ROBOȚEL'

0

5,000

5,000

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ZUBEYDE HANIM*

519

6,000

6,000

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII*

480

1,403

4,524

11,000

6,000

17,000

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’CASUȚA DE TURTA DULCE*

770

2,570

6,000

6,000

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER'

0

5,000

5,000

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR'

32,600

6,000

6,000

3,000

9,000

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ■LUMEA POVEȘTILOR1

24,404

75,000

76,000

2,000

78,000

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

1,500

2,530

6,000

6,000

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL'

420

2,646

8,000

8,000

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

590

2,000

2,000

4,000

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

162

162

162

3,258

4,000

2,000

6,000

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

38,620

2,000

2,000

3,000

5,000

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

25,112

50,224

56,000

56,000

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

16,145

5,356

2,000

4,000

6,000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

200

306

1,420

4,000

4,000

3,000

7,000

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

712

250

2,000

1,000

3,000

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ' ’NEGHINITA*

70

531

4,000

4,000

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT '    NR.53

1,741

2,000

2,000

2,000

4,000

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

750

2,325

8,000

8,000

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT '    NR.8

662

3,555

4,000

1,000

5,000

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'PERLUȚELE MĂRII'

3,467

4,000

1,000

5,000

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

1,000

1,000

1,000

3,000

4,000

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 'ANGHEL SALIGNY'

341

2,783

5,000

1,000

6,000

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU'

609

597

597

361

5,000

5,000

1,000

6,000

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU1

1,800

5,000

5,000

2,000

7,000

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 ’NICOLAE

TITULESCU'

1,527

5,000

1,000

6,000

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 'CIPRIAN PORUMBESCU'

1,983

5,000

1,000

6,000

29

ȘCOALA GIMNAZX1ALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

300

300

300

300

2,700

5,000

1,000

6,000

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILLIAN'

90

5,000

1,000

6,000

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR'

678

1,638

2,000

4,000

6,000

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 *DR. CONSTANTIN ANGELESCU'

270

5,000

5,000

3,000

8,000

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

196

165

3,430

5,000

2,000

7,000

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 'GHEORGHE ȚIȚEICA'

1,120

4,120

5,000

3,000

8,000

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR- 22 ’I.C. BRĂTIANU'

380

5,000

1,000

6,000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 TON JALEA'

500

200

200

200

3,814

5,000

1,000

6,000

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 TON MINULESCU*

694

5,000

1,000

6,000

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART

330

308

308

2,468

5,000

1,000

8,000

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'MIHAI VITEAZUL'

1,808

5,000

1,000

6,000

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 'MIHAIL KOICIU'

549

343

4,100

4,100

1,000

5,100

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 'NICOLAE IORGA1

664

5,000

1,000

6,000

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE TONITZA'

1,600

1,171

9,676

10,000

10,000

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

18,000

27,325

46,653

50,000

50,000

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

600

600

2,764

5,000

1,000

6,000

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

616

466

466

466

4,690

5,000

1,000

6,000

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

200

5,000

1,000

6,000

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

3,640

5,000

5,000

3,000

8,000

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 'REMUS OPREANU*

900

5,000

1,000

6,000

49

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I'

671

808

47,000

47,000

53,731

55,000

55,000

50

COLEGIUL NAȚIONAL OE ARTE 'REGINA MARIA'

4,643

24,000

24,000

3,000

27,000

51

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAI EMINESCU'

1,079

355

6,457

18,000

18,000

52

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL bAtrîn'

10,276

81,000

81,000

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU'

818

10,664

10,654

15,335

28,900

28,900

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

10,000

10,000

10,000

20,000

30,000

30,000

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

476

350

350

4,99$

30,000

30,000

56

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

1,120

2,124

9,797

26,000

25,000

57

COLEGIUL TEHNIC 'TOMIS'

5,000

5,000

60,000

60,000

60,000

58

COLEGIUL TEHNIC ’VASILE PĂRVAN’

471

1,884

29,000

29,000

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A. ROSETT1'

278

380

110

110

13,190

25,000

26,000

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN”

2,864

13,895

22,000

22,000

2,000

24,000

61

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIOA*

8,148

9,844

65,000

85,000

62

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU'

838

1,005

10,789

24,000

24,000

63

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADF

563

1,074

240

240

7,825

24,000

24,000

64

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA'

21,480

73,374

26,000

26,000

2,000

28,000

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAB1

2,451

1,397

1,397

9,859

27,000

27,000

66

LICEUL TEHNOLOGICTOAN N. ROMAN*

200

100

1,100

17,000

17,000

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARU*

551

8,913

7,323

7,323

41,096

45,000

7,000

52,000

68

LICEUL TEORETIC 'DECEBAL*

0

12,000

12,000

69

LICEUL TEORETIC 'GEORGE

CĂLIN ESCU'

950

3,067

19,000

19,000

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA'

268

204

4,252

12,000

12,000

71

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS'

625

509

340

340

6,649

30,000

30,000

72

LICEUL TEORETIC TRAIAN'

400

400

11,400

11,400

19,000

30,000

30,000

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

6,478

9,000

1,000

10,000

TOTAL GENERAL

83,179

105,029

280,737

96,211

699,211

1,208,000

82,000

1,290,000CONSILIER AUDTT,


c0HSTANr4 ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 125847/07.09.2015

RAPORT

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr.173/31.08.2015 având în vedere:

• Nota de fundamentare nr.120279/25.08.2015 a Direcției Programe

Dezvoltare;

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE
C. STUDII ȘI PROIECTE

>    Se propune redenumirea poziției 6 Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Reabilitare Teatrul de Stat Constanța (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) în Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrului de Stat Constanța (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    Se propune redenumirea poziției 7 Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Reabilitare imobil, strada Nicolae Titulescu nr.13 (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) în Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Casa Societății Civile -reabilitare, modernizare și dotări ( strada Nicolae Titulescu nr.13 )" -(studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC,

   avize, altele).

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară nu se modifică.
CAPITOLUL 65 ÎNVĂȚĂMÂNT
C. STUDII ȘI PROIECTE

> Se propune redenumirea poziției 4 Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Colegiul National Mircea cel Batran" ( studii, de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele) în „Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții " Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân" ( studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele);

> Se propune redenumirea poziției Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „Mihai Eminescu" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele) în Elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții " Creșterea eficenței energetice a imobilului Colegiul Național „Mihai Eminescu" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

Pe ansamblu Cap. 65 alocația bugetară nu se modifică.

Față de HCL nr nr.173/31.08.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 -LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, nu se modifică .

Director executiv adjunct,

Nanu Daniel^ /

Șef Serviciu Tehnic Investiții

Bprali


Inspector,

Cracănuș Alice


) )

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritoriaiă:CONSTANTA

Formuiar | ~ ANEXA1    |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


ANEXA HCLM NR. J


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

.Impozit pe profit de la agenți economici ’)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

00.01

818549

48.02

523466

00.02

634308

00.03

596411

00.04

278920

00.05

0

01.02

01.02.01

0

00.06

278920

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

270920

04.02.01

253692

04.02,04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicatorpreveder|HCLM NR.


TOTAL

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

99824

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01,01

24000

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07 02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

11624

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07,02.02.03

384

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE S, TAXE PE BUNURI Si SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

196647

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

11.02

166078

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

163093

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2985

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07,

12.02

650

Taxe hoteliere

12.02.07

650

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

300

Impozit pe spectacole

15.02.01

300

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29619

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

25500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14000

Impozit pe mijloacele de transpod deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5

PREVEDERI


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE TOTAL


anexaxa hclm nr. m- /.Alte laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

AHe impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de ia societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

16.02.50

4114

00.11

21020

18.02

21020

18.02.50

21020

00.12

37897

00.13

3300

30.02

3300

30 02.01

100

30.02.05

3200

30.02.05.30

3200

30.02.08

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50

31.02

0

31.02.03

00.14

34597

33.02

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

33.02.12

33.02.24

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

34 02

10741


DENUMIREA INDICATORILOR


Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50j

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+35.02.07+36.02,11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50) Venituri din aplicarea prescripției extinctive Varsaminte din veniturile sifsau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

t    - ■

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

35.02.02

35.02.03

3600

35.02.50

36.02    :

19082

36.02.01    !

36.02.05

7000

36.02.06    :

36.02.07

36.02.11

36.02.14

36.02.22

36.02.23

12052

36.02.50

30

37.02

37.02.01

0

37.02.03

-71731

37.02.04

71731

37.02.05

37.02.50    '

00.15

3223


I ANEXA la 'HCLM NR._r^


ANEXA LA

HCLM NR..M- /Gole

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

3223

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriaie

39.02.07

3223

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39,02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

wnn

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului ")

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

I oo

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”)

40.02,14

51855

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40 02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriaie decât cea pe raza căreia își

41.02.05

desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București”)

(41.02.05.01+41.02.05.02)

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

41.02.05.01

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriaie decât cea pe raza

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

București,pentru secțiunea de funcționare”)

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


A NEX AX A


PREVEDE HCLM NR.    Z y&l i

ANUALE    ~~ f    I


TOTAL

,    Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

;    București,pentru secțiunea de dezvoltare")

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

49518

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

49518

Subvenții de la bugetul de stat (00442.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 ia 42.02.67)

42.02

47735

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

.42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ")

42.02.15

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănâtate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.02

42.02.16.03

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (eod42.Q2.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


anexata

HCLM NR, h A />/r


TOTAL


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 42 02 18 .finanțarea reparațiilor capitale in sănătate    '    *

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 42 02 18 finanțarea altor investiții în sănătate    ’    '

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional    42.02.19

regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare    *    '

35841


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap    42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)    42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar    42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili    42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti    42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri    '    '

200


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale    42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nâscuți - restante din anii precedenti    42.02.36

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de    ■

-    . -    142,02.40

investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii    42.02.41

4259


Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole    42.02.44

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social    45

European    '    '

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA la [HCLM NR fix- fot


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local


42.02.51

42.02.51.01


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local


42.02.51.02


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică


42.02.54

42.02.55

42.02.62

42.02.65

42.02.66


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu 42.02.67 efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.b2.01 +43.02.04+

43.02.07+43.02,08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)    43Z

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43.02.01


6480

955

1783


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de 43.02.04 munca    '

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru    

persoanele cu handicap    ' '

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de n> extremă dificultate **)    '

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati    43.02.20


1783


Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în

cadrul unităților de învățământ de masă    '    '


prevede ti    ANEXA LA

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


anual^HCLM Nfi,, P1

!&{('

TOTAL

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/atti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul piățiior efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

.*) _ .

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

43.02.24


45.02

79487

45.02.01

78995

45.02.01.01

73555

45.02.01.02

4322

45.02.01.03

1118

45.02.02

492

Î45.02.02.01

492

45.02.0202

X

45.02.02.03

X

45.02.03

'45.02.03.01

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03    '

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02    !

X

45.02.04.03

X

45.02.05

45.02.05.01    :

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03    ’

X

45.02.07

45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

45.02.07.03    *

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDER

ANUALE


ANEXALA HCLM NR. bb(\


TOTAL


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Pre finanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02r-45.02.16 03) *) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

. Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

! Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anu, curent

> Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programul de cooperare etvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)


45.02.15.01    X

45.02.15.02    X

45.02.15.03    X

45.02.16

45.02.16.01    '    X

45.02.16.02    X

45.02.16.03    X

45.02.17

45.02.17.01    X

'45.02.17.02    X

45.02.17.03    X

45.02.18    '

45.02.1801    X

'45.02.18.02    X

45.02.18.03    X


45.02.19


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

; Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

(    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

:    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

' Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 145.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)


■45.02.19.01

45.02.19.02


45.02.20

45.02.20.01

45.02.20.02

45.02.20.03

45.02.21


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


,45.02.21.01

45.02.21.02

45.02.21.03

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE {cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

568977

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

468388

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

562577

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

596411

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

278920


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


anexa la


PREVEO gflCLM NR.jP^- /J-i/ț


ANUALE

TOTAL


A1.1. IMPOZIT REVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02}

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

278920

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18}

03.02

8000

Impozit pe onorariul avocaților ți notarilor publici

03.02.17

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

270920

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

253692

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

99B24

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000

j Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

j07.02.01.01

24000

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

j07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

11624

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

! 07.02.02.03

384

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

196647

DENUMIREA INDICATORILOR


. ANEXA LA HCLM    k&K'


Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

' Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizat» de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50,

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*,

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

Alte venituri din proprietate

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

11.02

166078

11.02.01

11.02.02

163093

11.02.06

2985

12.02

650

12.02.07

650

15.02

300

15.02.01

300

15.02.50

16.02

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16.02.03

5

16.02.50

4114

00.11

21020

18.02

21020

18.02.50

21020

i 00.12

-33834

00.13

3300

30 02

3300

30.02.01

100

30.02 05

3200

30.02.05.30

3200

30.02.08

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50


12

)

)

DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDER Cod indicator ANUALE L TOTAL


ANEXA LA HCLM NR,


/I


Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 + 33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

- i

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinclive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

31.02

0

31.02.03

00.14

-37134

33.02    .

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

33.02.12    ■

33.02.24    !

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

34.02

10741

34 02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

3600

35.02.02

35.02.03    i

.35.02.50

36.02

19082

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.11


__ ANEXATA pRFVFnFitHCLM NR O-^-- /

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

37.02

-71731

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-71731

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate <cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

00.16

40.02

158

158

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06    1

încasări din rambursarea microcred ițelor de la persoane fizice și juridice

40.02,07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02,10    i

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40,02.11

158

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50    ,

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6242

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

6242

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 ia 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

4459

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDER

ANUALE

ANEXA LA HCLM NR.

TOTAL

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

4202.34

200

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4259

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

'42.02.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de slal alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

42,02.66

43.02

1783

' Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02 01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru ^persoanele cu handicap

43.02.07

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA

hclmnr .    /Ăf c


Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate *•)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.08

43.02.20

43.02.21

43.02.23

43.02.24

X

1783

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

249572

-

VENITUR1I PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

126809

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

71731

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00 12

71731

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

71731

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

71731

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71731

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3223

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

3223

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

3223

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

51855

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR. J- 'X. /


încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)    40.02


51855


Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)


40.02.13

40.02.14

40.02.16

41,02


51855


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia țși    41.02.05

desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05.02

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul Genera, al Municipiului

București,pentru secțiunea de dezvoltare")

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)    00.17


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)    00 18


43276

43276


Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)


43276


Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic a, construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu ți gospodărire a apelor


42.02.01

42.02.05

42.02.10

42.02.12

42.02.13


Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar    42.02.14


Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)    42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)    42.02.16


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDER ANUALE

TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.B^-


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații tn urgentă în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 'finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență in sănătate

| Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ‘finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

' Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 42 02 18 finanțarea altor investiții în sănătate    '    '

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului muttianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional    42 .02.19

regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor    2g

35841


finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare    '    '

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar    42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stal pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42,0255

42.02.62

42.02.65


6480

955


Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDE»-.

ANUALE


ANEXUL A TOTAtjHCLM NR


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de la UESalti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari {cod 4S.0Z.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02 01.02+45.02 01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 +45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) ")

' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

.*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45,02.07.03) ")

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02,08.03)")

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ......Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

42.02.67


45.02

79487

45.02.01

78995

45.02.01.01

73555

45.02.01.02

4322

45.02.01.03

1118

45.02,02

492

45.02.02.01

492

45.02.02.02

X

'45.02.02.03

X

45.02.03    i

■45.02.03.01

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03

X

45.02.04

45.02.04.01

X

'4502.04,02

X

45.02.04.03

I

X

45.02.05

45.02.05.01

X

45.0205,02

X

45.02.05.03

X

45.02.07

45.02.07.01

X

Î45.02.07.02

X

4502.07.03

X

45.02.08

45.02.08.01

X

■45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDE ^1 ANUALE


TOTAL


HCI


ANEXA LA

NR, {!&<


Prefiri an ța re

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.15.03

45.02.16


Sume primite în contul    plăților efectuate In anul curent    45.02.16.01

Sume primite în contul    plăților efectuate în anii anteriori    45.02.16.02

Prefinanțare    45.02.16.03

Mecanismul financiar SEE    (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)    45.02.17

Sume primite în contul    plăților efectuate în anul curent    45.02.17.01

Sume primite în contul    plăților efectuate în anii anteriori    45.02.17.02

Prefinanțare    45.02.17.03

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03) *)    45.02.18

X

X

X

X

X

X


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori . Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

45.02.18.01

45.02.18.02

45.02.18.03

45.02.19


45.02.19.01

45.02.19.02

45 02.20

45.02.20.01

45.02.20.02

45.02.20.03

45.02.21

45.02.21.01

45.02.21.02

45.02.21.03JUDEȚULCONSTANTA

ANEXA LA , HCLM NR. Z^i"(


Unitatea administrativ-teritorială; CONSTANTA Formular. ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)    ............

49.02

I

818549|

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

54280.

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

53460

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

53460

Autorități executive

51.02.01.03

53460

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

21563

Aparate (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol;

Apărare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

21563

Din total capitol;

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6672

Politie locala

61.02.03.04

6672

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilîtară)

61.02.05

1091

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

273618

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

154009

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

48573

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21945

învățământ primar

65.02.03.021

26628

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

96961

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

39898

învățământ secundar superior

65.02.04.02

56105

Invatamant profesional

65.02.04.03

958

învățământ postliceal

65.02.05

1985

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ specia,

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5090

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUAt


ANEXA la tCLM NR.


TOTAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66 02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66 .02 06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03,08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

Cod

indicator

TOTAL

65.02.11.03

5000

65.02.11.30

90

65.02.50

1400

66.02

i

6534

66.02.06

66.02.06.01

'66.02.06.03

0

66.02.08

6419

66.02.50

115

66.02.50.501

115

67.02

44048

67.02.03

2002

67.02.03.02

'67.02.03.03

67.02.03.04'

67.02.03.05

67.02.03.06

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12'

2002

67.02.03.30

67.02.05

33424

67.02.05.01

6379

67.02.05.02


Buget 2015    ANEXA LA

PREVEDERI ANU/ KCLM NR.    l'P f


Buget 2015


PREVEDERI


ANU/


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


LE ANEXA LA HCLM NR.


TOTAL


întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

27045

Servicii religioase

67.02.06

150

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8472

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 88.02.15+68.02.50)

68.02

69027

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4300

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29828

Asistenta sociala in caz de invaliditate

,68.02.05.02

29828

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Crețe

68.02.11

4065

Unități de asistență medico-sociale

'68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02)

68 0215

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25035

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25035

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

! 70.02

289442

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

^70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

-Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17615

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

271827

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88396

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

10171

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

91250

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02,01+80.02.02)

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02 01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

744

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

32325

Din total capitol:

Energie termica

81.02,06

32325

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicatorTOTAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03 03)

Drumuri si poduri Transport in comun Străzi

Transport feroviar (cod 84.02.04 01)

Transport pe calea ferata

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Exoedentul secțiunii de funcționare

Buget 2 ÎÎS SNEXA LA

PREVEDERI WPWf NR    /JC ț'f

Cod    L-------------- — --

indicator

TOTAL

83.02.03

0

83.02 03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02

58181

84.02.03

58181

84.02.03.01

84.02.03.02

22900

84.02.03.03

35281

84.02.04

0

84.02.04.01

84.02.06

0

84.02.06.01

84.02.06.02

84.02.50

87.02

0'

87,02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

96.02

0

97.02

98.02

0

9802.96

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 20jlHCLM NR


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


ANEXA LA

o


Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1>    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02 96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

568977

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

47242

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51,02

46422

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

46422

Autorități executive

51.02.01.03

46422

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autontatilor locale

54.02.05

I

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

I

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică ți împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0;

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 20

PREVEDERI t

Cod

indicator

TOTAL

•5 ANEXA LA

NR..

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

20785

60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparate naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

20785;

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03    ,

6672

Politie locala

61.02.03.04

6672

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

313

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

266889

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

151135

Din total capitol;

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

48267

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21945i

învățământ primar

65.02.03.02

26322

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

94393

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

39898;

învățământ secundar superior

i65.02.04.02

53537

Invatamant profesional

Î65.02.04.03

958

învățământ postliceal

65.02.05

19B5

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

i65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5090

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

5000

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

90

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1400

DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii Tn domeniile culturii, recreerii si religiei

Buget 2015 PREVEDERI AN


- ANEXA LA M,\l NR. h'


Cod

indicator


TOTAL


66.02

4469

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

4354

66.02.50

115

66.02.50.50

115

67.02

42965

67.02.03

919

67.02.03.02

67.02.03.03

67.02.03.04: 67.02.03.05' 67.02.03.06

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

67.02.03.30

919

67.02.05

33424

67.02.05.01

67.02.05.02

6379

67.02.05.03

27045

67.02.06

150

67.02.50

8472

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02,12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

68320

Din total capital:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02,05.02)

68.02.05

29828

Asistenta sociala in caz de invaliditate

'68.02.05.02

29828

Asistenta sociala pentru familie si copii

,68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3390

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02'

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25035

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25035

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

58145

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01 +70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17615

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

40530


ANEXA LA HCLM NR />Qft


Buget 2015 I ANEXA LA

DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI ANllHeLM' NR Cod    ’—"

indicator

TOTAL

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

85410

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

7185

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

90506

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 60.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 00.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

32325

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

32325

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02 03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitarâ

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

...... - ------

-------------

_________

) __

Buget 2015    - anexa la i

PREVEDERI ANUA HCLM N R,    / 2>f ț

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod    “........—

indicator

TOTAL

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03 01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84 02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

!84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

I

I

Deficitul secțiunii de funcționare

99,02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02

249572

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

7038

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

70381


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI AN

TOTAL

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

7038

Autorități executive

51.02.01.03

7038

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06    '

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

,54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

778

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

778

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

,61.02.03

0

Politie locala

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

778

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice ți siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02    i

6729

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

2874

Din total capitol:

învatamănt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65,02.03.02)

65.02.03

306

învățământ preșcolar

65.02.03.01'

învatamănt primar

65.02.03 02

306

învatamănt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02 04.03)

65 02.04

2568

DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11,30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli In domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02,08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanalatii (cod 66.02.50.50) Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

□in total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Institut» publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


Cod

indicator


ANEXA LA HCLM NR.


TOTAL


65.02.04.01

65.02.04.02

2568

65.02.04.03

65.02.05

65.02.07

0

65.02.07.04

65.02.11

0

65.02.11.03

65.02.11.30

65.02.50

66.02

2065

66.02.06

0

66.02 06.01

66.02.06.03

66.02.08

2065

66.02.50

0

66.02.50.50

67.02

1083

67.02.03

1083

67.02.03.02

67.02.03.03

1083

67.02.03.04

67.02.03.05

67.02.03.06

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

)

Buget 2015    ANEXA LA

PREVEDERI ANUAliîCLM NR. |c|

DENUMIREA INDICATORILOR


. Cod    "

indicator

TOTAL

Alte servicii culturale    67.02.03,30

Servicii recreative si sportive    (cod 67.02.05.01    la 67.02 05.03)    67.02.05

Sport    67.02.05.01

Tineret    67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement    67,02.05.03

Servicii religioase    67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii,    reereerii si religiei    67 02.50

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+


68.02.15+68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.02.04

I    ■

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)    68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate    68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii    68.02.06

Ajutoare pentru locuințe    68.02.10

Creșe    ! 68.02.11

Unități de asistență medico-sodale    ' 6802.12

Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)    68.02.15

Ajutor social    68.02.15.01

Cantine de ajutor social    68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 6802.50.50)    '68.02.50

Alte cheltuieli in domeniul    asistentei    sociale    68.02.50.50'

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)    70.02


707

32


675

0


Din total capitol;

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


70.02.03

70.02.03.01

70.02.03.30


231297

0


Buget 2015


anexa la


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANU|yfcLM NR


TOTAL


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

231297

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06,

74.02

2986

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

744

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02,

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +

80 02.01

744

80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50,

81.02

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81,02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare {cod 83.02.03+83.02.50)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Tra nsporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier {cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT) DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ANEXAL

hclm nr..83.02

83.02.03

83,02.03.03

83.02.03,07

'83.02.03.30

83.02.50

84.02

84 02.03    0

84 02.03.01 84 02.03.02 84,02.03.03

84.02.06    0

84.02.06.01

84.02 06.02:

84.02.50

87.02    0

87.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

98.02

97.02

98.02

98.02.97

DENUMIREA INDICATORILOR

DEFICIT 1> 99.02.97

Deficitul secțiunii de dezvoltare

Buget 2015 PREVEDERI ANUW

Cod

indicator


TOTAL

ANEXA LA

flCLM NR.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA ENAf^E

JUDEȚUL.CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Instituția publică:

Formular:

CAP. 51.02


ANEXA LA HCLM NR. țfyANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015

Cnd

EVEDERI ANU/

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

L'l._

46422

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

46422

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22775

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16+10.01.30)

10.01

18615

Salarii de baza

10.01.01

16795

indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

410

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

10.01.10

10.01.11

10.01.12

300

10.01.13

110

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

1000

10.02

0

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

4160

10.03.01

3000

10.03.02

80

10.03.03

850

10.03.04

30

10.03.05

10.03.06

200

20

23647

20.01

4637

20.01.01

363

20.01.02

60

20.01.03

630

20.01.04

79

20.01.05

204

ANEXA,LA HCLM NR. H?-

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dez vo Ita re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

830

20.01.08

658

20.01.09

903

20.01.30

910

20.02

200

20.03

20.03.01

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

1080

20.05.01

20.05.03

20.05.30

1080

20.06

75

20.06.01

25

20.06.02

50

20.09

20.10

20.11

30

20.12

2756

20.13

180

20.14

20.15

ANEXA LA HCLM NR.

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


ANEXA LA HCLM NR.

20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24    0

20.24.01

20.24.02

20.25 20.27

20.30

14689

20.30.01

2337

20.30.02

358

20.30.03

92

20.30.04

1895

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

10007

30

0

30.01

0

30.01.01

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30}

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.0 1.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30,03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05

51.01.14


ANEXALA HCLM NR.

o


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51,01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

ajutor social    51.01.31

ANEXA EA HCLM


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și 1 medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă    51.01.60

Transferuri din bugetul loca) către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special    51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)    55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55.01 18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie

termica si ale centralelor de termoficare    ( 55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)    55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    ! 55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    : 55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22+59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

57.02.03

57.02.04

59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80.03

80.30 81

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

ANEXA LA HCLM NR. zjof


0

O

0

0


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


ANEXA LA HCLM NR.


85    X

85.01    X

85.01.01    X

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

7038


51

51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55

55.01

55.01.03

55.01.07

55.01.08


Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55 01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)    56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02

Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    56.03

Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabîla    56.03.02

Cheltuieli neeligibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

(56.04.01 la 56.04.03)    56.04

Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03

! ANEXA LA HCLM NR..


o

o

o

o


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03

56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01

la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

7038

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

7038

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

7038

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1530

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe    i

71.01.30

5508

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79


ANEXATA

jHCLM NR-Ji#


) ) _

ANEXA țA HCLM NR.TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor

externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

. Cod indicator

EVEDERI ANUA

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

220

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

220

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

205

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

163

Salarii de baza

10.01.01

143

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

) )

ANEXALA HCLM NR. /fcfT

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10,01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30,

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 (a 10.03.06,

10.03

42

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


anexa la f

HCLM

Instituția publică:


CAP. 54.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA LA HCLM NR. / 20.01.06' “ 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30i

20.02
20.03    O

20.03.01

20.03.02

20.04    O

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05    0

20.05.01

20.05.03,

20.05.30

20.06 0 20.06.01:

20.06.02;

20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20,15

ANEXA LA iHCLM NR, J^/£>(

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2q 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    24

Comisioane    si    alte    costuri aferente imprumuturilor    externe    20.24.01

Comisioane    si    alte    costuri aferente imprumuturilor    interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Ti chete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate


20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30
30.01

30.01.01

30.01.02


15


15

0

0


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local


ANEXA LA HCLM NR.J^z,#


30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40
40.03

40.20
40.30
50
50.04

51 SF    0

51.01    0

51.01.01 51.01.03 51.01.05


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului


51.01.14


anexa U

HCLMNR. '

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01 15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne țcod 55.01.18-*- 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01-«-55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55 92 Qț

Alte transferuri curente în străinătate    55 Q2 34

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57-02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Page 6

)

)

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

ANEXA LA HCLM    /jb'

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturi    80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    81 01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

anexa la

HCLMNR. hi


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


81.02


81.02.01

81.02.02

81.02.05


TT


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gg g-ț

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+79+85)    |

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE) PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice    51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)    55    01

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03

Programe comunitare    55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    55.01.08

: anexala

HCLM NR.


|    Programe ISPA

j    Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


56


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01    la 56.02.03}    56.02

Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01    la    56,03.03)    56.03

Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

Cheltuieli neeligibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56.04

Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03

ANEX HCLM NR.

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeiigibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07,03)    56.07

Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013    (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)    56.18

ANEXA LA HCLM NR. l


Finanțarea națională    StnOT

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56,27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    56,28

Finanțarea națională    56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

Cheltuieli neeligibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    71.01.01,

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03

Alte active fixe    . 71.01.30

Reparați* capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01;

Participare la capitalul social al societăților comerciale    72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

ANEXA LA HCLM NR.J^


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare


81 0

81.04


85    X

85.01    X

85.01.02    X


85.01.05

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcll.a enachc


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:

ANEXA LA HCt.M NR.


CAP. 55.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

_mii lei

Buget 2015

c ri EVEDERI ANU/

DENUMIREA INDICATORILOR    - . J .

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

i    ;

600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

anexa la HCLM NR. Jjf

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    10.01.10

Fond aferent plătii cu ora    10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    10.01.12

Indemnizații de delegare    10.01.13

Indemnizații de detașare    10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca    10.01.15

Alocații pentru locuințe    10.01.16

Alte drepturi salariate in bani    10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)    10.02

Tichete de masa*)    10.02.01

Norme de hrana    10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu    10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa    10.02.04

Transportul la si de la locul de munca    10.02.05

Alte drepturi salariale in natura    10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)    10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat    10.03,01

Contribuții de asigurări de șomaj    10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați    10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații    10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    20.01

Furnituri de birou    20.01.01

Materiale pentru curățenie    20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica    20.01.03

Apa, canal si salubritate    20.01.04

Carburanți si lubrifianti    20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA LA

T1CL.M NR.

20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

ANEXA LA HCLM NR. W /£K


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

1

20.24.01

20.24.02

1

20.25

20.27

20.30

0

20,30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30

599

30.01

599

30.01.01

30.01.02

599


ANEXA LA


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01,14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03 30.03.01 30.03 02 30.03.03 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04


51 SF    0


51.01    0

51.01.01

51.01.03

51.01.05

51.01.14


ANEXA LA HCLM NR.J:-^ f£{\

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții șt cotizații la organisme internaționale    55 02

Alte transferuri curente în străinătate    55 92 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

ANEXATA

HCLMNR.j^

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-culturaf    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79    0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80    0

mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

80.03

80.30

81 0


81.01 0

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06


ANEXA LA HCLM


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02 0

81.02.01

81.02.02

81.02.05


Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51 02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu! sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.28

51.02.29,

55

55.01

55.01.03

55.01.07

55.01.08


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 fa 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA Programe SAP ARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

ANEXA LA HCLM NR.

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


56    0


56.01    0

56.01.01 56.01.02 56.01.03

56.02    0

56.02.01 56.02.02 56.02.03

56.03    0

56.03.01 56.03.02 56.03.03


56.04    0

56.04.01 56.04.02 56.04.03


ANEXA LA HCLM NR.


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

I

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03

56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03.


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56,08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa ne rambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03

56.18


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

i

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale , Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

ANEXATA

HCLMNR.

56.18.01

56.18.02

56.18.03

56.25    0

56.25.01 56.25.02 56.25.03

56,27    0.

56.27.01 56.27.02 56.27.03


56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

72

72.01

72.01.01

75

79


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului focal

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

ANEXA LA HCLM NR. JM-

81

81.04

85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


PREȘEDINTE SEDINT

iUsSS, V'-fCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MARCELA ENACJJT"

JUDEȚULzCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR.


Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 61.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

:EVEDERI ANUA

. Cod indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21563

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I

20785

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

20785

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4657

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3029

Salarii de baza

10.01.01

2669

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

80

Ore suplimentare

10.01.07

ANEXA LA HCLM NR.

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1001.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariafe in bani

10.01.30

280

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

849

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

849

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul ia si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariaie in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ,a 10.03.06)

10.03

779

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20,09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16128

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

733

Furnituri de birou

20.01.01

67

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1

Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

ANEXA LA

HCLM NR.

JW/-W

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

660

20.02

197

20.03

20.03.01

20.03.02

0

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

211

20.05.01

20.05.03

136

20.05.30

25

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

0

20.13

20.14

210

anexa la    ,

hclmnr.JM-

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale

20.25

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07420.30.09+20.30.30)

2027

20.30

14777

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10

Chirii

20.30.04

700

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.061

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14067

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA HCLM NR._O^ii

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevîzionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.0149+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05


ANEXA.LA HCLM NR.J^ l$[\

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

6. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale, (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55 02 01

Alte transferuri curente în străinătate    55 02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02,    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Ti chete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si socîal-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru institutaî si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

ANEXA LA HCLM

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20

59.22

59.25

59.30


59.35

79    0

80    0


80.03

80.30

81 0


81.01 0

81.01.01

81.01.02


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

ANEXA LA HCLM

81.01.05

81.01.06

81.02 0

81.02.01

81.02.02

81.02.05


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

85.01    X

85.01.01    X

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

!778


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51,02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56}

Programe cu finanțare rambursabila

51.02.28

51.02.29

55    0

55.01    0

55.01.03


, ) ----

ANEXA LA

HCLM NR. V-1--

Programe comunitare    55,01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    55.01.08

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01    la    56.02.03)    56.02

Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01    la 56.03.03)    56.03

Finanțarea națională    i 56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

Cheltuieli neeligibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala    (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56.04

Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

ANEXA LA HCLM NR.JS'4- Zjbf

Cheltuieli neeligibile    56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila^

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


56.15    0 56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16    0 56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17    0 56.17.01

56.17.02

56.17.03


ANEXA LA HCLM NR. VV

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27,03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

778

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

778

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

778

Construcții

71.01.01'

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

240

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

538

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81}

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

ANEXA LA

HCLM NR.

75

79

81

81.04

0

85

X

85.01

X

85.01.02

X

85.01.05

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97

XCONTRASEMNEAZĂ

secretar.

marcela en^:

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR.


Instituția publică:


CAP. 65.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei -

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

- Cod indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

154009

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

' I    I

! !

151135

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

151135

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

131119

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

105906

Salarii de baza

10.01.01

97284

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4

Alte sporuri

10.01.06

386

Ore suplimentare

10.01.07

ANEXA LA HCLM NR-.V^ /Ja£

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

10.01.08

10.01.10

646

10.01.11

7073

10.01.12

36

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

477

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

25213

10.03.01

17420

10.03.02

571

10.03.03

5542

10.03,04

249

10.03.05

10.03.06

1431

20

18016

20.01

12970

20.01.01

220

20.01.02

203

20.01.03

8746

20.01.04

1718


ANEXA

LA

HCLM NR. 1

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10

Piese de schimb

20.01.06

1

Transport

20.01.07

317

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

348

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

491

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

916

Reparații curente

20.02

2552

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animate

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

11

Medicamente

20.04.01

4

Materiale sanitare

20.04.02

3

Reactivi

20.04.03

3

Dezinfecta nti

20.04.04

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

439

Uniforme si echipament

20.05.01

13

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3

Alte obiecte de inventar

20.05.30

423

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

40

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06.01

40

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

11

Cerceta re-dezvoltare

20.10 i

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

20

Consultanta si expertiza

20.12

15

Pregătire profesionala

20.13

103

Protecția muncii

20.14

141

ANEXA LA

HCLM NR.


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.15

20.16    20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    20 24

Comisioane    si alte    costuri aferente imprumuturilor    externe    20.24.01

Comisioane    si alte    costuri aferente imprumuturilor    interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01


11


1702

9

1

6


1686

0

0


ANEXA LA HCLM NR.

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)    „

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate    30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)    30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur    30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului    30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului    30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05


Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

ANEXA LA HCLM NR.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile    de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele    locale    pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele    locale    pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri din bugetele    locale    pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de

masă    51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în

unitățile de învățământ special    51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01 18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

anexa la

HCLM NR.

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI {cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    59

2000

2000


Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)


59.20

59.22

59.25

59.30


59.35

79


80


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

80.03

80.30

81 0


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

ol .UI

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

ANEXA LA . HCLM NR. . ft-Z-W

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81,01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02,01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)

85    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)    !    !

......... _    ____________________ _ ______ _________ _ ______________ . .......... .    !    ...    2874

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    „„

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.28

51.02.29

55    0

55.01    0

55.01.03


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila

ANEXA LA HCLMNR.

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

5601

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56,02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

.    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02,

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

ANEXA LA HCLM NR. !


Cheltuieli neeligibile    56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)    {56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56,05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)    (56.07.01 la 56.07.03)    56.07

Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013    (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01    la    56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

ANEXA LA    z

HCLM NR.

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

5627

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28,03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2874

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2874

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2874

Construcții

71.01.01

1001

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

13

Alte active fixe

71.01.30

1860

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

ANEXA LA HCLM NR. 1 W?

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81    0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01 >


85    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    gg Qj

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare_93.01.97


■ CQNTR

"SECRETAR.

MARCELA ENACI+E

JUDEȚUL:CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR. /jO}/


Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.66.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

6534

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4469

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4469

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4167

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3355

Salarii de baza

10.01.01

3000

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXAJLA HCI.M NR

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

355

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

812

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

540

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7

Furnituri de birou

20.01.01

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

ANEXA LA    „

....... tA^t , ,^,Z

Carburanți si lubrifiant!

20.0ÎlW

jvt svK. i—i-r /    '

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

anexa la

HgyîNR.


—    ■^- ■ 1~r 1.

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

68

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

68

TITL

UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0


ANEXA LA - ....lA.if    -

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

! J V. i.

30.0TOt

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiuniie de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.0 3+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

ANEXA LA

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-feritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

T1TL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

115

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

115

ANEXA LA

hclm nr.

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59J

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte 'împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

> )


ANEXA LA HGLA1-NR., mu?.,


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 drrrs

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLl

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+79+85)

2065

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru Finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0


ANEXA LA 'HCLM NR.jȘi /MC


Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibiie ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabiia

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0


ANEXA LA

HCLM NR 1/ fol \

Finanțarea națională

56.

UOT

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

> )

ANEXA LA tt^k „ „ „„    N,x+' ,T . r

Cheltuieli neeligîbile

5^4^.^

1 1VK. 1

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2065

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

2065

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2065

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2065

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

A?

HCLM

JLXA LA nr.J^./Ma

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITL

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR._n^7 jpr


Instituția


publică:


CAP. 67.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


EVEDERI ANU/


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44048

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

■ I    '

. I..... ! .

42965

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

42965

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

' 10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA, LA HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    . 10.01.10

Fond aferent plătii cu ora    10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    10.01.12

Indemnizații de delegare    10.01.13

Indemnizații de detașare    10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca    10.01.15

Alocații pentru locuințe    10.01.16

Alte drepturi salariate in bani    10.01.30

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)    10.02

Tichete de masa*)    10.02.01

Norme de hrana    10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu    10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa    10.02.04

Transportul la si de la locul de munca    10.02.05

Alte drepturi salariate in natura    10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)    10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat    10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj    10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați    10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații    10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

36295

27045


20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)    20.01

Furnituri de birou    20.01.01

Materiale pentru curățenie    20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica    20.01.03

Apa, canal si salubritate    20.01.04

Carburanți si lubrifianti    20.01.05

l    Piese de schimb

[    Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi , Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02,

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

! ANEXA LA HCLMNR._ih> /j^if

20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30 20.02 20.03 20.03.01 20.03.02 20.04 2004.01 ’ 20.04.02 20.04.03 20.04.04

20.05    0

20.05.01

20.05.03

j 20.05.30.

20.06 0 20.06.01 20.06.02'

20.09;

20.10;

20.11

20.12

20.13!

20.14;

20.15


27045

0

0


anexa la HCLM NR. J51-

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


20.19

240

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20.24.02

20.25 20.27

0'

20.30

20.30.01

20.30.02^

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

9010

I

I

20.30.30

9010^

30

0

30.01

30.01.01

30.01.02

0


ANEXA LA z HCLM NR.

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02    0

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03    0

30.03.01 30.03.02 30.03.03 30.03.05

40    0

40.03

40.20

40.30


50    0

50.04

51 SF    919

51.01    919

51.01.01    919

51.01.03 51.01.05

51.01.14


ANEXA LA HCLM NR.

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.15

51.01.24

51.01.26


51.01.31


51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55 02 01

Alte transferuri curente în străinătate    55 92 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

0.

0

0


Page 6

)

)

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

anexa LA , . jjCLM NR.

57.02.03

57.02.04


59    5751

59.01

59.02

59.08'

59.11    5751

59.12

59.15

59.17


59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80    j

80.03

80.30

81

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06


o

o;


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

ANEXALA HCLM NR.JȘ4-/,&|f

81.02 0

81.02.01

81.02.02

81.02.05


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85 X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

1083


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02,

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29,    51 02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01,

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabiiă

51.02.28

51.02.29

55    0


55.01    0

55.01.03 55.01,07 55.01.08


ANEXA LA HCLM NR.

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

:Fond Roman de Dezvoltare    Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri din bugetul local    către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

1    56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

i Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02

Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    56.03

Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

Cheltuieli neeligibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56.04

Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanjarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08    0

56.08.01 56.08.02.

56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.15    0 56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16    0 56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17    0 56.17.01

56.17.02

56.17.03


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18    0


)    y

ANEXALA    x

HCLM NR. M /W

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elveția no-rom an vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Eu

ropene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1083

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1083

Construcții

71.01.01

1083

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Afte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

ANEXA LA HCLM NR

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04}

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare


81 0

81.04


85

85.01

85.01.02

85.01.05

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


X

X

X

XCONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR. MARCELA ENAC


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA

HCL.M NR.


Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.68,02

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

69027

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

68320

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

68320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18876

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15037

Salarii de baza

10.01.01

14246

Indemnizație de conducere

10,01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

187

Alte sporuri

10.01.06

4

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA    ,

HCLMNR.    /X<

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

600

Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3839

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2802

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

58

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

759

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

25

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

195

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

8937

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1415

Furnituri de birou

20.01.01

34

Materiale pentru curățenie

20.01.02

72

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

312

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78

r    t

ANEXA LA

HCLMNR.

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

75

Piese de schimb

20.01.06

12

Transport

20.01.07

57

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

108

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

620

Reparații curente

20.02

274

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4844

Hrana pentru oameni

20.03.01

4844

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

64

Medicamente

20.04.01

34

Materiale sanitare

20.04.02

13

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

17

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

51

Uniforme si echipament

20.05.01

2

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

29

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

18

Protecția muncii

20.14

13

) )

ANEXA LA HriMNR iSX- /

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2220

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

1059

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1161

TITL

ULIII DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANF.XA LA , HCI M NTR -    /^P Ll

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilordin fondul de tezaur

30.03.01

Dobânda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

|Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor ne pre vizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3518

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

3518

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3518

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01,05


ANEXA LA ,, hclm nr JhjLtW.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

36567

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

36567


) )

ANEXA LA

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

-HIV l.JV! iVK.—\    , /AA

---------J| 6614

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

19953

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

422

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

422

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

) )

ANEXA LA

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

flUM lVK. ’ l-ț-

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITL

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

{Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+79+85)

707

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

anexa m

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Titlu

post

+56J

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56,01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

) )

ANEXA LA

Finanțarea națională

56.04.01

hclmnr.JTP/J&h

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Progr

56.0S

ame Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

I.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

9    9

ANEXA LA

HCLM NR. (V /b

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

707

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

707

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

707

Construcții

71.01.01

675

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANEXA LA _ HCLM NR.

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLI

JL XIX REZERVE, EXCEDENTfDEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

|Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

M ARCLl-/y EN


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică: Formular:


CAP. 70.02


ANEXA HCLM NR._


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

. Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

299442

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

58145

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

58145

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15145

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

+10.01.30)

10.01

12366

Salarii de baza

10.01.01

11984

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

283

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2

Indemnizații de delegare

10.01.13

15

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ia si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

82

Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tictiete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2779

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1952

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

62

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

642

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

18

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

105

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

39198

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

22986

'Furnituri de birou

20.01.01

687

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

18006

Apa, canal si salubritate

20.01.04

33

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

46

Piese de schimb T ransport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvo Ita re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA HCLM NR.Z

20.01.06

328

20.01.07

183

20.01.08

413

20.01.09

20.01.30

3260

20.02

75

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

1563

20.05.01

20.05.03

20.05.30

1563

20.06

157

20.06.01

100

20.06.02

57

20.09

20.10

20.11

12

20.12

10

20.13

80

20.14

10

20.15

ANEXATA HCLM NR.

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.16

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes

public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

1394

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12911

Reclama si publicitate

20.30.01

39

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25

Chirii

20.30.04

1589

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11258

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05}

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate    30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05}    30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur    30.03.01

. Dobanda datorata trezoreriei statului    30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului    30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili    40.20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)    51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.0149+51.01.60+51.01.61)    51.01

Transferuri către instituții publice    51.01.01

Acțiuni de sanatate    51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local    51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

protecția copilului    51.01.14

ANEXA LA HC^M NR. ■    ~ / X,


3802


3802

0


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și ! medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă    51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special    51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5s'oi+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01 18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare    55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)    55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55 02 01

Alte transferuri curente în străinătate    55 Q2 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

I anexaȚă ~

(HCLM


Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept

privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturi    80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

ANEXAXA

HCLMNR.


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

! i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06


ANEXA LA HCLM NR.

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

9301 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

231297

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

27502

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

27502

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

anexa la

27502


+56.25+56.27+56.28)

56

90453

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la

56.01.03)

5601

90453

Finanțarea națională

56.01.01

28257

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

56716

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

5480

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

. 5602

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

.    56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la

56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01    la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare    (IPA) (56.07.01    la 56.07.03)    56.07

Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in    perioada    2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56 15.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)    56.18

ANEXA, LA HCLM NR,

o


ANEX AL A

Finanțarea națională

56.18.01

HCLM NR.

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice si sociale in

cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

78163

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

26514

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

26514

Construcții

71.01.01

21834

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

785

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

75

Alte active fixe

71.01.30

3820

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

51649

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

51649

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

51649

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

> )

ANEXA,LA

[hclm nr


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

35179

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

35179

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05,

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97,

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MARCELA hNAfH<


JUDEȚUL:CONSTANTA

ANIIXA LA I HCLM NR.


Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.74.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

88396

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

85410

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

85410

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXATA
HCLMNR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

85410

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

85225

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

85225

ANEXATA , , HCLM-NR.


Carburanți si lubrifianti

20.01.05    "    -    '

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant i

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14


ANEXA LA HCLM NR.

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

120

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

65

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

65

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30,03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

anexa la

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51,01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale, (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02,

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

ANEXA LA

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02,02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

2986

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

ANEXA la hclm nr..

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56J

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56,16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

- » _ _ - —

56.17.02

) )

ANEXA LA

J /! ,

Cheltuieli neeligibile

R. II

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2986

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

2986

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2986

Construcții

71.01.01

2443

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

543

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

[Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE SEDINT


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MARCELA ENACHjL-''

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA L HCLM NR.


Instituția p Formular:


ANEXA 2 BIS


CAP. 80.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018


- mii lei -


Buget 2015

_    . PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    ’-J ,

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

744

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0*1+79+85)

[ '

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.18 +10.01.30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA    ,

HCL.MNR. f

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0S-t-10.02.30,

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15 ' 10.01.16 ' 10.01.30

10.02 0

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06,

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.02.01

10.02.02

10.02.03 ’ 10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03    0

' 10.03.01 ■ 10,03.02

10.03.03 : 10.03.04.

; 10.03.05

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ea 20.25+20.27+20.30)

20 0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30,

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si Iubrifianti

20.01 0

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

Piese de schimb Transport

■Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare i Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06;

20.01.07^

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01,

20.03.02

20.04    0

20.04.01;

20.04.02

20.04.03

20.04.04;

20.05    0

20.05.01:

20.05.03l

20.05.30l

20.061    0

20.06.01 20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.141

20.15

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si    ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)    2q 24

Comisioane    si alte    costuri    aferente imprumuturilor externe    20.24.01

Comisioane    si alte    costuri    aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02:

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05

51.01.14


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din    bugetele locale pentru    finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39,

Transferuri din    bugetele locale pentru    finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri din    bugetele locale pentru    finanțarea camerelor agricole    51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă    51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special    51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturi    80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06}

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)


. . 85 x

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gg g^

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92 01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    ;    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    i 93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

744

51

I

51.02

51.02.12


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

'Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice    51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)    ss 0 -|

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03

Programe comunitare    55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ    55.01.08

Programe ISPA

ANEX A, LA „ HCLM NR.    !.h[\

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta de rare (cod

56.01 la 56,05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

744

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0,

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

I

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

.    56.02

744

Finanțarea națională

56.02.01

107

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

637

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 ia 56.04.03)

56.04.

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56,17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


56.07    o

56.07.01 56.07.02 56.07.03


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17^ 56.17.01 56.17.02 56.17.03


56.18


ANEX^ LA HCLM NR. fVr

Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    ;    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    ,    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabiîa    j    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    j    56,28

Finanțarea națională    56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

Cheltuieli neeiigtbile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE    (cod 71.01+71.03)    71

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03

Alte active fixe    71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale    ’ 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

>

anexala

HCLM NR.J0^

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)


81    o

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    gg

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05    X    <

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare    93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

PJcSk    O- Goi

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCEL.A ENACTL&


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis


ANEXA LA

HCLM NR.

EL


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.81.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

32325

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

32325

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

32325

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03