Hotărârea nr. 196/2015

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA UNUI PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN DATA DE 09.09.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL :

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 09.09.2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de 09.09.2015 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, î'nregistrată sub nr. 126986/09.09.2015, referatul Secretarului municipiului Constanțal înregistrat sub nr. 126993/09.09.2015;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005, precum si HCL nr. 194/31.08.2015 prin care a fost aleasă președjnte de ședință doamna Marcu Ana;

în temeiul prevederilor art. 35 , art. 41 si art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului local al municipiului Cpnstanța din data de 09.09.2015, domnulȚaȚ    / QtH/.

Art. 2    - '‘Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale

Consiliului local va comunică prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectuluijudețului Constanța.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENAO4E

Nr.    /09.09.2015