Hotărârea nr. 195/2015

HOTARARE PRIVIND AVIZAREA ATRIBUIRII DENUMIRII "JEAN CONSTANTIN" CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET

oNSTAA/r ROMÂNÎAHOTĂRÂRE

privind avizarea atribuirii denumirii „Jean Constantin" Centrului multifuncțional educativ pentru tineret

. Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de £7.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 122427/31.08.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 122435/31.08.2015;

Având în vedere adresa Consiliului județean Constanța înregistrată sub nr. 122047/28.08.2015 prin care solicită avizul Consiliului local pentru atribuirea denumirii „Jean Constantin" Centrului multifuncțional educativ pentru tineret aflat în subordinea

sa;


în conformitate cu dispozițiile art. 2, lit. „c" din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. "a", pct. 4 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se avizează atribuirea denumirii „Jean Constantin" Centrului multifuncțional educativ pentru tineret, situat în municipiul Constanța, str. Ferdinand nr. 56.

Art. 3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției administrație publică locală , Consiliului județean Constanța pentru aducerea la îndeplinire precum și, spre știință, instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDÎNTE ȘEDÎNȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,

Marcela Enache

Nfc. >95/2.0/5