Hotărârea nr. 194/2015

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul, local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

SboO>(C :

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 120322/25.08,2015, raportul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr.120324/25.08.2015, precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005 precum si prevederile HCL nr. 114/02.06.2015 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna Onciu Carmen;

In temeiul prevederilor art. 35 alin 1, art. 41 si art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se alege în funcția de președinte de ședință domnita) MkfLC'Lk kU*-_, pentru un mandat de 3 luni începând

cu luna septembrie 2015.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați si spre știintă, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează, Secretar,

Marcela Enache^

Nr.