Hotărârea nr. 192/2015

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 244/2010 PRIVIND REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, CU TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L nr.244/11.11.2010 privind Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, cu toate modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.08.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 115274/14.08.2015, prezentată de dl. viceprimar Decebal Făgădău; raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul nr. 97951/10.07.2015 al Direcției administrarea domeniului public și privat;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, ale H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental cât și ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013".

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c) și art.115, alin.(l), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța aprobat prin H.C.L. nr.244/2010, cu toate modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. La articolul 19 alin.l după litera j) se introduce litera k) cu următorul conținut:

,,k) în Satul de Vacanță și zona limitrofă, programul permis pentru folosirea muzicii în exteriorul unităților de alimentație publică sau cu profil de divertisment (cluburi, discoteci, etc.) este până la ora 01°°, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Nivelul de zgomot trebuie să se încadreze în limitele admise de Ordinul

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013", respectiv 50 dB în interior, 70 dB la exterior în cadrul zonei funcționale Sat Vacanță și 65 dB la limita acestei zone funcționale.

Amplificatoarele audio (boxe) amplasate în exteriorul unității economice vor fi obligatoriu orientate către interiorul perimetrului unității.

2. La articolul 49 după litera p) se introduce litera r) cu următorul conținut:

,,r) nerespectarea programului pentru folosirea muzicii în exteriorul unităților de alimentație publică sau cu profil de divertisment (cluburi, discoteci, etc.) conform prevederilor art.19 alin.l lit. k) se sancționează cu amendă de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale."

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.244/11.11.2010, cu toate modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției poliția locală, Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de...........

consilieri din 27 membri


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Onciu Carmen


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Marcela Enache

Constanța