Hotărârea nr. 190/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR IMOBILE(TERENURI ȘI/SAU CLĂDIRI) CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMANIA

Județul Constanța Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile

ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.    2Q15

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.115262/14.08.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.115264/14.08.2015;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea nr.453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării";

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.62/07.04.2014 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, conform anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de evaluare întocmit în baza H.C.L. nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției administrație publica locala, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CARMEN ONCIU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR


190


/    31.08.    2015


ANEXA 1 LA HCLM NR...1.    15

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Str.Valului nr.5bis

29

NISTORESCU IULIAN ION

SI

NISTORESCU

MARCEL

SERAFIM

CU

nr.723/

2015

- întregire proprietate teren neconstruibil,poate deveni construibil doar prin alipire la alt teren cu respectarea reglementarilor urbanistice, cu funcțiunea de locuire, conform

PUG aprobat prin HCL nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL

nr.81/26.03.2013.

-Solicitarea de cumpărare nr. 132515/2014 -Terenul in suprafață de 29 mp constituie domeniu privat al municipiului Constanțc conform HCL nr.25/2015 si este limitrof proprietății solicitantului si a lui Brescan Dumitru.

Prin Sentința Civila nr.7143/20.06.2014, emisa de Judecătoria Constanta-Sectia Civila, s-a hotarat ca paratii Brescan Dumitru si Brescan Mariana sa lase in deplina posesie reclamantului Nistorescu Iulian Ion suprafața de teren de 29mp.

-Terenul este limitrof proprietății solicitantului pentru care exista incheierea de intabulare nr.56639/2012.

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 29 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


INVENTAR DE COORDONATE ~ SISTEM STEREO 70 IMOBIL ~ BRESCAN DUMITRU SI BRESCAN MARIANA


IMOBIL - NISTORESCU IULIAN ION

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

M

1

303191.880

787671.520

2

303172.840

787660.290

3

303178.910

787650.360

4

303197.630

787662.170

Suprafața - 250 mp


Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[ml

5

303184.535

787683.707

6

303185.998

787681.277

7

303191.880

787671.620

2

303172.840

787680.290

7

303172.112

787661.479

8

303171.647

787662.118

9

303170.330

787663.937

10

303164.427

787674.469

12

303173.222

787678.437Nr.

Pct.

X

- J&1

Y

[ml

7

303172.112

787661.479

2

303172.840

787660.200

1

303191.880

787671.520

12

303191.261

787672547

Suprafața = 29 mp


DOSAR NR: 17823/212/2013 ANEXA 2a

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1 :200


Adresa imobilului expertizat: INTRAVILAN CONSTANTA

STRADA VALULUI, NR 5, LOT 1 si LOT 2 JUDEȚUL CONSTANTA


Numele si prenumele :

- reclamanti:

NISTORESCU IULIAN ION • parați:

BRESCAN DUMITRU BRESCAN MARIANA


Legenda:

///\ -CONTUR TEREN AFLAT IN POSESIA RECLAMANTULUI NISTORESCU IULIAN ION SUPRAFATA SPECIFICATA IN ACTELE DE PROPRIETATE: S = 250 mp SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE CADASTRALE: S = 250 mp


S = 250 mp


- SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE EFECTUATE CU OCAZIA EXPERTIZEI TOPOGRAFICE


PE TEREN SE AFLA O CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA LOCUINȚA - S = 61 mp


-CONTUR TEREN AFLAT IN POSESIA PARATILOR BRESCAN DUMITRU si MARIANA SUPRAFA IA SPECIFICATA IN ACT, :LE DE PROPRIETATE: S = 250 mp SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE CADASTRALE: S = 250 mp


S = 340 mp


- SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE EFECTUATE CU OCAZIA EXPERTIZEI TOPOGRAFICE


PENTRU TERENUL ÎMPREJMUIT, AFLAT IN POSESIA PARATILOR BRESCAN DUMITRU si MARIANA PE TEREN SE AFLA O CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA LOCUINȚA ~ S = 81 mp

DIN CARE:


- S = 23 mp CONTUR TEREN OCUPAT DE PARATII BRESCAN DUMITRU si MARIANA DUPĂ MUTAREA GARDULUI FATA DE VECHIUL AMPLASAMNETVIZAT SPRE NESCHiMB '"

Nr. J3U!±
EXPERT TEHNIC JUDICIAR ing. DUMITRU DATCU


4 IUNIE 2014