Hotărârea nr. 19/2015

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE, DIN RECUPERARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2015_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 15951/04.02.2015, procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor A.N.L nr. 1456/04.02.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 1311/04.02.2015 prin care se propune repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere    din    recuperări

,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr.513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordjnea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , HG. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia ,art 15, alin (9), lit b) cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează poziția nr. 5 si nr. 6 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 126/2014, privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări, Str. Brizei nr. 1H, bl. OB7, ap. 23 si Str. Lirei nr. 3A, Bl. OB8, ap. 23 pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere

Art.2- Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța ,conform anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3- Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..19.. consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Cojoc Marioara

CONSTANȚA

NR 19    / 13.02.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LA H.C.L. NR.... 19/20.15


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr

crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia î s-a repartizat

1

Str. Brizei nr. 1H, OB7, ap. 23

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Costachescu Ciprian

1 persoana

2

Str. Traian nr. 67, Bl. K1A, ap. 14

1 cameră+dependințe=40,69 mp

Nan Gheorghita

2 persoane

3

Str. Zefirului nr. 26, Bl. OB4, ap. 16

1 cameră+dependînțe=37,40 mp

Dospîna Monica

1 persoana

4

Str. Brizei nr. IE, BL OB4, ap. 21

1 cameră+dependințe=36,07 mp

Crampita Georgiana

1 persoana

5

Str. Zefirului nr. 32, Bl. OB1, ap. 10

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Gînju Raluca

3 persoane

6

Str. Traian nr. 70, Bl. K2A, ap. 8

1 cameră+dependințe=41,02mp

Sofron Claudia

1 persoana

7

Str. Brizei nr. 1B, bl. OB1, ap. 12

1 cameră+dependînțe=37,40 mp

Atanasîu Cosmin

Eugen

1 persoana

8

Str. Lirei nr. 3A, Bl. OB8, ap. 23

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Cirstea Cătălin Constantin

1 persoana

9

Brizei nr. 1D, bl. OB3, ap. 18

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Bencîu Ana Maria

2 persoane

10

Brizei nr. IC, Bl. OB2, ap. 15

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Gigea Victor

3 persoane

11

Brizei nr. IC, Bl. OB2, ap. 6

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Sandu Tanta

4 persoane

12

Zefirului nr. 9, Bl. OB8, ap. 11

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Ion Ion

3 persoane

13

Zefirului nr. 11, Bl. OB7, ap. 7

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Stan Iulian

1 persoană

14

Zefirului nr. 13, Bl. OB6, ap. 10

2 camere+dependințe = 52,14 mp

Lacatus Daniela

3 persoane

15

Str.Zefirului nr.7 bl.OB9 et.3 ap.23

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Vieru Marian

2 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,