Hotărârea nr. 189/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

AkOL;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.119334/24.08.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și rapoartele Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.119333/24.08.2015 și Direcției gospodărire comunală nr. 121579/27.08.2015;

Luând în considerare adresele S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.74658/28.05.2015, nr. 96869/09.07.2015, nr. 115871/17.08.2015 și sub nr. 121326/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 207 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „b", „c" și „d", art.3 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr.4 - Inventar parcări platforme și pasaje din H.C.L.nr.63/2013 în sensul retragerii din gestiunea delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a pasajului Cumpenei și preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului.

Art. 2 - (1) Predarea - primirea bunului menționat la art. 1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și S.C.Confort Urban S.R.L.

(2)    Odată cu semnarea procesului verbal vor fi predate de către S.C. Confort Urban S.R.L. și documentațiile tehnice folosite pentru obiectivele de investiții ale bunurilor prevăzute la art.l.

(3)    Direcția tehnic achiziții va prelua documentele prevăzute în art.2 alin.(2).

Art. 3 - După realizarea obiectivelor de investiții bunul menționat în art.l va trece în gestiunea delegată către S.C. Confort Urban S.R.L.

Art. 4 - Se aprobă modificarea anexei nr. 11 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 5 - Se aprobă modificarea anexei nr. 12 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei nr. 14 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 7 - Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art. 8 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției proiecte și dezvoltare, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Direcției tehnic achiziții, Direcției gospodărire comunală, S.P.I.T. Constanța și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .


Prezenta hotărâre a fost aprobată de    <

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA,ENACt


CONSTANȚA

NR.    2015


NR.ROMÂNIA    Anexa 1 la H.C.L. NR._ Ifs / /oir

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare Trama stradala a Municipiului Constanța

A. Lucrări de întreținere și reparașii curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații sunt următoarele :

DECAPARE SISTEM RUTIER EXISTENT -SĂPĂTURĂ ÎN TEREN TARE ȘI FOARTE TARE REPROFILARE PIETRUIRE EXISTENTĂ CU APORT DE MATERIAL PÂNĂ LA 10 CM -REPROFILARE PIETRUIRE EXISTENTĂ FĂRĂ APORT DE MATERIAL -

DESFACERE TROTUAR DALE 50X50X8 -DEMOLARE BORDURI PREFABRICATE 20X25 DECAPARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ -


1.    DOI

2.    D02

3.    D03

4.    D04

5.    D05

6.    D06

7.    D07

8.    D08

9.    D09

10.    D10

11.    DII

12.    D12

13.    D13

14.    D14

15.    D15

16.    D16

17.    D17

18.    D18

19.    D19

20.    D20

21.    D21

22.    D22

23.    D23

24.    D24

25.    D25

26.    D26


5098,99 LEI / 100MC 4685,21 LEI / 100MC

1909,42 LEI / 100MP

1184,68 LEI / 100MP 9,50 LEI / MP 1521,11 LEI / 100ML 1401,85 LEI / 100MP

DECAPARE ÎMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT - 135,58 LEI / MC

3683,98 LEI/100ML

2788.93    LEI / 100ML

6296.93    LEI / 100ML

117,90 LEI / MC

138.86    LEI / MC 170,87 LEI / 100MP

149.86    LEI / MC 7157,21 LEI / 100MP 803,92 LEI / 100MP

292,03 LEI / TO

289,50 LEI / TO

34,39 LEI/MP

36.57 LEI / MP


RIDICARE LA COTA BORDURI PREF. 20X25 -BORDURI PREFABRICATE 10X15 -BORDURI PREFABRICATE 20X25 -SUBSTRAT NISIP -

FUNDAȚIE DE PIATRĂ SPARTĂ -AMORSARE SUPRAFEȚE -

STRAT DE FUNDAȚIE DIN AGREGATE 0-63 MM -REPARAȚII TROTUARE PAVELE AUTOBLOCANTE -FREZARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ - 4 CM -STRAT DE LEGĂTURĂ BINDER BAD 25 - 5 CM -STRAT DE BAZĂ DIN MIXTURĂ ASFALTICĂ AB2 -STRAT DE UZURĂ BA 16 -4 CM CU AȘTERNERE MECANICĂ -

STRAT DE UZURĂ BA 16 CU AȘTERNERE MANUALĂ - 4 CM -

STRAT DE UZURĂ BA8-3 CM CU AȘTERNERE MANUALĂ- 27,78 LEI / MP STRAT DE UZURĂ BA8-4 CM CU AȘTERNERE MANUALĂ- 35,55 LEI / MP ADUCERE LA PROFIL CU BA8 CU AȘTERNERE MANUALĂ- 365,72 LEI/TO ADUCERE LA PROFIL CU B16 CU AȘTERNERE MANUALĂ- 358,59 LEI/TO REPARAȚII PRIN PLOMBARE BA 16 - 4 CM -    6092,48 LEI / 100MP

27.    D27 REPARAȚII PRIN PLOMBARE BA 16 - 6 CM -    10111,48 LEI / 100MP

28.    D28 REPARAȚII PRIN PLOMBARE BAD25 - 6 CM -    9593,61 LEI / 100MP

29.    D29 MARCAJ RUTIER CLASSIC - LONGITUDINAL (600pM)


2776.09 LEI / KM.ECHIV

30.    D30 MARCAJ RUTIER CLASSIC - TRANSVERSAL (600pM)    22.14 LEI / MP

31.    D31 STRAT DE UZURĂ MAS 16 - 4CM CU ASTERNERE MECANICA -

38,38 LEI/MP

32.    D32 MIXTURA ASFALTICA MAS 16 -    311,41 LEI/TO

33.    D33. MARCAJ RUTIER TRANSVERSAL CU VOPSEA BICOMPONENTA

73.06 LEI / MP

34.    D34. MARCAJ RUTIER LONGITUDINAL CU VOPSEA BICOMPONENTA

66.15 LEI / MP

35.    D35. COVOR BICOMPONENT LA RECE ( ROȘU )    115.77 LEI / MP

36.    D36. AMORSA PENTRU MARCAJ RUTIER    18.10 lei / MP

37.    D37. MARCAJ RUTIER CU PREFORMAT COLORAT    441.12 LEI / MP

38.    D38. MARCAJ RUTIER CU PREFORMAT ALB    323.52 LEI / MP

39.    D39. VOPSITORIE BORDURI CULOARE ALBA    22.14 LEI / MP

40.    D40.VOPSITORIE BORDURI CULOARE ROȘIE    24.55 LEI / MP

B.    Cheltuieli cu amortizarea pentru construcții, reparații capitale și modernizări tramă stradală a municipiului Constanța.

Recuperarea investițiilor efectuate de către societatea asupra bunurilor apartinand domeniului public si privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin amortizare lunara, conform H.G.nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Costurile cu amortizarea investițiilor efectuate pe domeniul public, care nu au scop comercial, sunt recunoscute ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal si vor fi acoperite din capitalul social al societății.

Codul de clasificare pentru infrastructura drumuri, alei , străzi cu toate accesoriile necesare ( trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație ), cu imbracaminte de beton asfalt sau pavaj pe fundație supla este 1.3.7.2 cu o durata normala de funcționare de 30 de ani.

C.    Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru urmărire si verificare proiecte, consultanta (control laborator), asistenta tehnica, urmărire execuție, expertize tehnice ca urmare a schimbărilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de execuție si documentație de avizare - conform facturii lunare

D.    Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.8 % pentru lucrările de investiții, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

E.    Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

F.    Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI. Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații, pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport ) - 31.080 lei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 45.761 lei / lună .

G.    Impozite si taxe .

H.    Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

I.    Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

J.    Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

0 fd (L*. Q_

..................................

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAC^tE


ROMÂNIA    Anexa 2 la H.C.L. NR._

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Achiziție, supraveghere, întreținere și reparare indicatoare rutiere

A. Cheltuieli de gestiune și administrare a Sistemului de indicatoare rutiere

A.l. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, achiziție si supraveghere a stării sistemelor de indicatoare rutiere din municipiul Constanța, în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - 5.499 lei/lună;

A.2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru activitatea de urmărire și supraveghere a stării indicatoare rutiere (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/lună;


B. Cheltuieli cu lucrările de reparații și întreținere a Sistemului de indicatoare rutiere

B.l. Situații de lucrări pentru reparațiile indicatoarelor rutiere (manoperă, întreținere și reparații) întocmite în baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări de drumuri Cap.DP - Lucrări accesorii - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații indicatoare rutiere, sunt următoarele:

1.    SOI    Demontare indicatoare pentru circulație rutieră    3,53 lei/buc.

2.    S02 Deplantarea (demontarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație

rutieră    4,86 lei/buc.

3.    S03 Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru circulația

rutieră    4,60 lei/buc.

4.    S04 Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră

40,93 lei/buc.

5.    S05    Demontat stâlpișori portocalii protecție pietoni    4,17 lei/buc.

6.    S06 Demontat stâlpi de ghidare lamelari din material plastic pentru

dirijarea circulației    4,17 lei/buc.

7.    S07 Demontat stâlpi limitare acces (galbeni) din material plastic pentru

dirijarea circulației    4,17 lei/buc.

8.    S08 Montat stâlpi de ghidare lamelari din material plastic pentru dirijarea circulației

9.    S09 Montare stâlpi limitare acces (galbeni) din material dirijarea circulației

10.    S10 Montare stâlpișori protecție pietoni (portocalii)

11.    Sil Curățirea prin spălare a indicatoarelor de circulație

10,46 lei/buc. plastic pentru 10,46 lei/buc. 10,46 lei/buc. 14,77 lei/buc.


12.    S12 Curățirea prin spălare a stâlpilor de dirijare a circulației - stâlpi

limitare acces (galbeni) - stâlpișori portocalii - protecție pietoni - stâlpi de ghidare

lamelari


3,08 lei/buc.


B.2. Valoarea indicatoarelor rutiere care înlocuiesc indicatoarele rutiere uzate, distruse, vandalizate sau sustrase ți a căror înlocuire este necesară în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat;

B.3. Asistență tehnică pentru execuția, întreținerea și repararea indicatoarelor rutiere - 3.000 lei/lună.

B.4. Autospecială pentru transport muncitori, utilaje și materiale - 8.400 lei/lună;

B.    5. - Utilaje (generator cu picamar, flex, mașină de găurit, transformator de sudură) -5.040 lei/lună;

C.    Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%

D.    Profit - 5%.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
ROMÂNIA    Anexa 3 la H.C.L. NR._ j

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în Municipiul Constanța

A.    Cheltuieli de întreținere construcții și echipamente semafoare rutiere în Municipiul Constanța. - în funcție de bugetul aprobat;

B.    Cheltuieli de reparații semafoare rutiere- în funcție de bugetul aprobat;

C.    Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare activității întreținere semafoare din municipiul Constanța (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/lună

D.    Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, supraveghere, constatarea necesității reparațiilor la semafoare rutiere și urmărirea realizării acestora pentru buna funcționare și fluidizarea traficului rutier - 7.906 lei/lună.

E.    Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%.

F.    Profit - 0,5%.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ