Hotărârea nr. 188/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HO T A R A R E

privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2015_.

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 120044/25.08.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.120042/25.08.2015;

Având în vedere adresa Secretariatului General al Guvernului înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.119653/2015;

Luând în considerare prevederile art.23 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.132 alin.(l), art.135 alin.(l) lit."a" ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", și art.115, alin 1, lit.b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 14.336 mp, având număr cadastral 112208, ce constituie domeniu public al municipiului Constanța, situat în bd. Mamaia nr.284, astfel : lot 1 în suprafață de 9.333 mp, lot 2 în suprafață de 1.550 mp, lot 3 în suprafață de 1.553 mp și lot 4 în suprafață de 1.900 mp în vederea înscrierii în Cartea funciară, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de dezmembrare.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Colegiului Tehnic Energetic Constanța, R.A.E.D.P.P, Serviciului juridic, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

CARMEN ONCIU

MARCELA ENACHE