Hotărârea nr. 187/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANȚA ASUPRA UNOR IMOBILE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..........Șl.;..?.*?.:..................2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.115416/14.08.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr.115415/14.08.2015;

Văzând adresele R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub    nr.88570/25.06.2015,    nr.94250/06.07.2015    și

nr.67372/14.05.2015.

Luând în considerare H.C.L. nr.593/2000 privind transmiterea terenului în suprafață de 60 mp situat pe str.Soveja, între blocurile U și I din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. și aprobarea planului urbanistic de detaliu "Spațiu comercial provizoriu parter" str. Soveja între blocurile U și I, H.C.L. nr 598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, H.C.L.nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, protocolul nr.6774/16.01.2002 privind predarea primirea unităților de învățământ preuniversitar, clădiri și terenuri, care fac parte din domeniul public al municipiului Constanța Liceul teoretic "George Călinescu", H.C.L.nr.275/2013 privind completarea H.C.L.nr.158/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Colegiului Tehnic Energetic Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanța precum și H.G.nr.904/2002, capitolul-Inspectoratul Școlar, poziția nr.96.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit."c ", art.123 alin.(1) și art.115, alin 1, lit. "b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile (terenuri și construcții) și preluarea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției servicii publice, Direcției tehnic achiziții, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ONCIU CARMEN

CONSTANȚA

Nr. 187    /    2015

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

187/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Soveja zona blocurilor U și I

teren = 60 mp

H.C.L. nr.593/2000

H.C.L. nr.598/2008, anexa nr.40, poziția 22

Certificat de urbanism nr.2268/2012

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.88570/25.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 187/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str . Dobrilă Eugeniu nr.6 Bazin de înot descoperit

construcție=353,95 mp

H.C.L. nr.211/2011, nr. crt.1558

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.94250/06.07.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR._187/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Bd .Mamaia nr.284 (clădire internat S+P+3)

construcție=706 mp teren = 1.900 mp

H.G.904/2002, capitolul-Inspectoratul Școlar nr.crt.96 H.C.L. nr.211/2011, nr. crt.1580

H.C.L.nr.289/2013

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.67372/14.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


z


Z) ** ==O P _i o 2 zo

3^

tu

cc

Loturi formate din dezlipirea Colegiului Tehnic Energetic Constana

LOTUL 1 - S=9333 MP

LOTUL 4 - S=1900MP