Hotărârea nr. 184/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCL NR. 88/30.04.2015

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L. nr.88/30.04.2015

ânsiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere :

- expunerea de motive nr. 111.707/07.08.2015 prezentată de domnul Viceprimar Decebal Făgădău,

referatul nr. 110.016/04.08.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală,

- raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

- raportul Comisiei de specialitate nr. Ide prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

- adresa nr.2294/04.03.2014 a Instituției prefectului - județul Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.30526//05.03.2014,

- avizul nr._ al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la

Primăria municipiului Constanța sub nr._.

în temeiul prevederilor art.100, 107, 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Ordinului nr. 4040/2012 ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului - cadru de stat de funcții ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit."b" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se modifică numărul de posturi la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și al instituțiilor din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța de la 1153 la 1118, prin reducerea unui număr de 35 de posturi, care vor fi preluate în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Constanța, repartizate astfel:

a).- în numărul de 765 posturi alocate unității administrativ teritoriale, respectiv municipiul Constanța, sunt incluse :

- 492 posturi ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța din care 3 funcții de demnitate publică alese, 57 funcții publice de conducere (inclusiv funcția de Secretar municipiu), 395 funcții publice de execuție, 37 posturi de natură contractuală.

- 249 posturi utilizate în cadrul Serviciului public impozite, taxe si alte venituri la bugetul local

- 24 posturi contractuale la Muzeul de Artă Populară Constanța

b)    .- un număr de 46 de posturi alocate Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor (3 funcții publice de conducere, 43 funcții publice de execuție)

c)    .- un număr de 297 de posturi alocate Direcției poliția locală (18 funcții publice de conducere, 278 funcții publice de execuție, 1 post contractual)

d)    .- un număr de 10 posturi contractuale alocate Serviciului proiecte cu finanțare internațională (1 post conducere, 9 posturi execuție)

ART. 2 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele modificări:

a)    Direcția asistență medicală școlară și comunitară compusă de 146 posturi contractuale se desființează .

Posturile și personalul va fi preluat în cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța.

b)    se desființează următoarele funcții publice vacante:

Direcția programe si dezvoltare:

-consilier    clasa    I    grad    superior, Serviciul    implementare    plan    integrat de

dezvoltare - 1 post

-consilier    clasa    I    grad    asistent, Serviciul    implementare    plan    integrat de

dezvoltare - 1 post

Direcția gospodărire comunală

-inspector clasa I grad debutant, Serviciul administrare spații verzi - 1 post -inspector clasa I grad superior, Serviciul drumuri și iluminat public - 1 post Direcția servicii publice

-inspector clasa I grad debutant, Serviciul administrativ tehnico economic - 1 post

Direcția urbanism

-inspector clasa I grad principal, Serviciul urbanism - 1 post Direcția administrarea domeniului public si privat

-inspector clasa I grad debutant, Serviciul administrarea domeniului public și privat - 1 post

Direcția organizare si informatizare

-inspector clasa I grad superior, Serviciul registratură, management documente și dispecerat - 1 post

Compartimentul Comisiilor de specialitate ale C.L.M.

-inspector clasa I grad debutant - 1 post

Direcția asistentă persoane vârstnice, nevoiașe si alte categorii

-referent specialitate clasa II grad superior, Serviciul achiziții și distribuire

ajutoare - 1 post

Direcția administrație publică locală Se desființează următoarele funcții publice vacante:

-    consilier juridic clasa I grad asistent, Serviciul juridic - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant, Serviciul resurse umane - 1 post

-    Serviciul asistență și protecție socială cu cele 17 posturi ( 1 funcție publică de conducere, 13 funcții publice de execuție și 3 posturi contractuale) se desființează iar personalul va fi preluat în cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța.

Serviciul autoritate tutelară și protecția copilului compus din 20 de posturi devine Serviciul autoritate tutelară ca urmare a preluării unui număr de 6 funcții publice de execuție și a personalului aferent către Serviciul public de asistență socială Constanța.

Direcția administrație publică locală va număra 60 posturi, după cum urmează:

-    Director executiv - 1 funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 funcție publică de conducere

-    Serviciul autoritate tutelară - 14 posturi ( 1 funcție publică de conducere, 12 funcții publice de execuție, un post contractual)

-    Serviciul juridic - 23 posturi ( 1 funcție publică de conducere, 22 funcții publice de execuție)

-    Serviciul resurse umane - 9 posturi ( 1 funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție, 1 post contractual)

-    Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari -12 posturi (1 funcție publică de conducere, 11 funcții publice de conducere)

c)    Funcția publică vacantă de inspector clasa I gradul principal din cadrul Serviciului administrarea cimitire, Direcția gospodărire comunală se desfințează și se înființează postul contractual vacant de referent gradul IA.

d)    Postul contractual vacant de expert local pentru problemele romilor din cadrul Compartimentului pentru problemele romilor aflat în subordinea primarului se desființează.

Se înființează un post contractual de consilier gradul IA în cadrul Compartimentului cabinet primar care va număra 3 posturi.

e)    Direcția asistență pentru persoanele vârstnice, nevoiașe și alte categorii își modifică denumirea structurii în Direcția pentru sprijin comunitar, cu menținerea atribuțiilor, ce va avea în componență:

-    Serviciul distribuire pachete și alte activiți - 32 posturi

-    Serviciul administrare cluburi pensionari - 17 posturi

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, tuturor factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției prefectului -județul Constanța, spraștiință.

Adoptată de    consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENIGME

CONSTANȚA

NR.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt

Numele, orenumele/ vacant temporar

STRUCTURA

FUNCȚIA

DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivel

studii

Funcția contractuală

Treapta prof/ qrad

Nivel

studii

OBSERVAȚII

conducere

execuție

conducere

execuție

1

VACANT

DEMNITARI

Primar

2

Făqădău Decebal

Viceprimar

3

Stan Gabriel Marius

Viceprimar

1

Enache Marcela

SECRETAR MUNICIPIU

Secretar

municipiu

s

COMPARTIMENT PROBLEME ROMI

' 1

Petre Lucian

Expert local

I

G

CABINET PRIMAR

1

VACANT

Consilier

IA

S

2

VACANT

Consilier

IA

S

3

VACANT

Inspector

specialitate

IA

S

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

Benson Mona Elena

Auditor

I

superior

s

2

Lățea Fabiola Iuliana

Auditor

I

principal

s

3

Anaqoste Mirela

Auditor

I

superior

s

4

Aramă Felicia

Auditor

I

asistent

s

SERVICIUL INSPECTORAT PROTEC1

riE CIVILĂ

1

Taran Ștefan

Sef Serviciu

II

s

2

Toma Elena

Consilier

I

superior

s

3

Burdulea Florin

Inspector

I

superior

s

4

Strâmbeanu Irina

Inspector

I

superior

s

5

Radu Marin

Referent

specialitate

II

superior

SSD

6

Mocanu Florin

Inspector

I

principal

s

7

VACANT

Inspector

I

debutant

s

8

Radu Lenuta

Inspector

I

principal

s

9

Terpovici Ana Iuliana temporar vacant

Inspector

I

superior

s

concediu pt creștere copil

10

Trasca Vasile

Inspector

I

principal

s

11

Ghitulescu Florina Gratiela

Inspector

I

debutant

s

12

VACANT

Maqaziner

M/G

BIROUL INFRASTRUCTURA SI REȚELE

URBANE. EFICIENTA ENERGETICA

1

VACANT

Șef birou

II

s

2

VACANT

Inspector

I

superior

s

3

VACANT

Inspector

I

principal

s

4

VACANT

Inspector

I

asistent

s

5

VACANT

Inspector

I

debutant

s

6

VACANT

Inspector

I

debutant

s

DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

1

Merlă Viorica Ani

Director

executiv

II

s

2

Stan Mihaela

Director

executiv

adj.

II

s

BIROUL DEZVOLTARE SI MANAGEMENT PROIECTE

1

Niculae Stînqă Noni Adrian

Sef Birou

II

s

2

Cair Seila

Consilier

I

superior

s

3

Radu Florea

Consilier

I

principal

s

4

VACANT

Consilier

I

principal

s

5

Parloqea Irina

Consilier

I

asistent

s

6

Petre Georqiana

Consilier

I

debutant

s

BIROUL ECOLOGIE URBANĂ

1

Bardașu Octavia

Sef Birou

II

s

2

Balica Ruxandra

Consilier

T

superior

s

3

Ciolacu Alexandra

Inspector

I

principal

s

4

Stanca Simona

Inspector

I

principal

s

5

VACANT

Inspector

I

asistent

s

6

VACANT

Inspector

I

principal

s

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Popescu Carmina Ionela

Sef serviciu

II

s

2

Arnautu Ionela Nicoleta

Consilier

I

superior

s

3

VACANT

Consilier

I

superior

s

4

Popa Ionela Nicoleta

Consilier

I

asistent

s

5

Muresan Valentina

Consilier

I

superior

s

6

VACANT

Consilier

I

principal

s

7

VACANT

Consilier

T

asistent

s

8

Merisanu Daniela Anca

Consilier

I

principal

s

9

Borali Selda

Consilier

I

principal

s

10

VACANT

Consilier

I

superior

s

11

Lupascu Georqe

Consilier

I

principal

s

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

1

Bratu Georqiana

Sef serviciu

II

S

2

Rădulescu Ionut Gabrie,

Consilier

II

S

3

Dinu Antoanela Liliana

Consilier

II

s

4

VACANT

Consilier

II

s

5

VACANT

Consilier

II

s

6

VACANT

Consilier

II

s

7

VACANT

Consilier

II

s

8

VACANT

Consilier

II

s

9

VACANT

Consilier

II

s

10

VACANT

Consilier

II

s

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Pinzariu Irina Roxana

Director

executiv

II

s

2

Dinescu Fulvia Antuanela

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

1

Liuta Mihaela

Sef serviciu

II

s

2

Cabuz Mariana

Consilier

I

superior

s

3

Bosoi Mirela

Inspector

I

superior

s

4

Murqu Florentina

Consilier

I

superior

s

5

Nicolae Cristina

Inspector

I

superior

s

6

Târpan Mihaela

Referent

III

superior

M

7

Tandarescu Mirela

Inspector

I

superior

S

8

Mihalache Tasica

Inspector

I

superior

S

9

Breazu Marcela

Inspector

I

superior

S

10

Funda Carmen

Inspector

I

superior

S

11

VACANT

Consilier

I

superior

S

12

VACANT

Referent

III

principal

M

13

VACANT

Inspector

I

debutant

S

14

Simionesei Verona Angela

Psiholog

specialist

s

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Bobeș La ura

Sef serviciu

II

S

2

Sârghie Dorine temporar vacant

Consilier

I

superior

S

suspendat la cerere

3

Arsene Madalina Denisa

Consilier

T

superior

S

4

Popescu Gabriela

Inspector

I

superior

S

5

Ciora Stefania

Inspector

I

superior

S

6

Ilina Mirela

Inspector

I

asistent

s

7

Cosma Ana

Consilier

I.

superior

s

8

Moroianu Mona

Consilier

T

superior

s

9

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

s

SERVICIUL JURIDIC

. ~.....

1 .

Voicu luliana -

Sef serviciu

II

s

promovat temporar-

2

Dumitru Andreea-

Consilier juridic

I'

asistent

s

3

Răduțoiu luliana

Consilier juridic

T

asistent

s

4

Iordache Oana

Consilier juridic

T

debutant

s

5

Ene Alina Ramona

Consilier juridic

I

superior

s

6

Pavel Alina temporar vacant

Consilier juridic

T

principal

s

concediu pt creștere copil

7

Cealera Claudia temporar vacant

Consilier juridic

I

superior

s

suspendat de drept

8

Teaca Luana Cristina

Consilier juridic

I

debutant

s

9

Dardac Diana

Consilier juridic

I

asistent

s

10

Beca Luminița Suspendat temporar

Consilier juridic

I

principal

s

suspendat la cerere

11

Guci Maria

Consilier juridic

T

superior

s

12

VoiCU luliana suspendat temporar

Consilier juridic

I

superior

s

promovat temporar

13

Avram Maria

Consilier juridic

T

superior

s

14

Ciocirlan Monica Mihaela

Consilier juridic

I

asistent

s

15

Arnăutu Elena temporar vacant

Consilier juridic

T

principal

s

concediu creștere copil

16

Stoicescu Emanuela Rodica

Consilier juridic

I

principal

s

17

Gosiu Zoia

Consilier juridic

T

principal

s

18

VACANT

Consilier juridic

T

principal

s

19

VACANT

Consilier juridic

T

asistent

s

20

Marin Nicoleta

Consilier

T

superior

s

21

Pirvu Claudia

Referent

III

superior

M

22

Bacale Liliana

Inspector

I

superior

s

23

Mihal Mariana

Referent

III

superior

M

SERVICIUL DE SPRIJINIRE ȘI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

1

Teșuleanu Gabriela

Sef serviciu

II

s

2

Gongea Eduard Flavius

Inspector

I

superior

s

3

Gheorghe Manda Mirela

Inspector

T

superior

s

4

Vecerdea Simona

Inspector

I

superior

s

5

Cristea Daniel temporar vacant

Inspector

T

superior

s

concediu pt creștere copil

6

Ou Costel

Inspector

T

superior

s

7

Serban Marian temporar vacant

Inspector

I

superior

s

suspendat Ia cerere

8

Bafane Aura Mihaela

Inspector

I

principal

s

9

COSma Adina temporar vacant

Inspector

I

principal

s

concediu pt creștere copil

10

Jiru Iuliana

Inspector

I

principal

S

11

Fudulia Mirslâ temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu pt creștere copil

12

Uzun Alexandra

Inspector

I

superior

S

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Trașcă Aurora

Director

executiv

II

S

2

Gheondea Doina

Director

executiv

adi.

II

S

SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Munteanu Jenica Euqenia

Sef serviciu

II

S

2

Grozea Amelia

Inspector

I

superior

S

3

Oprea Sorina

Consilier

I

superior

S

4

Pârvu Romfilia

Inspector

I

superior

S

5

Dascalu Lacramioara

Inspector

I

superior

S

6

Talpalaru Mihaela

Inspector

I

superior

S

7

Poenaru Loredana

Inspector

I

principal

S

8

Boqorodea Alexandrina

Referent

III

superior

M

9

. VACANT

Inspector

I

debutant

S

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

Coman Gheorqhe

Șef serviciu

II

S

2

Dospina Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

Morcov Manolache Ramona

Inspector

I

superior

S

4

Ceornat Marius

Inspector

I

superior

S

5

VACANT

Inspector

I

debutant

S

6

VACANT

Inspector

I

debutant

S

7

Vasii Tatiana

Inspector

I

principal

S

8

Anton Cătălină

Inspector

I

asistent

S

9

VACANT

Inspector

I

asistent

S

10

VACANT

Inspector

I

debutant

S

11

VACANT

Referent

III

debutant

M

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Morcov Manoleche Draqos

Șef serviciu

II

S

2

Apostol Raluca Emilia

Inspector

I

superior

S

3

Grecu Alin

Inspector

I

superior

s

4

Finaru Ioana

Inspector

I

superior

s

5

Dinu Vergii

Inspector

I

superior

s

6

Dinescu Niculina

Referent

III

superior

M

7

Radu Lavînîa Julieta temporar vacant

Referent

TII

asistent

M

suspendat la cerere

8

Fotu Gabriela

Referent

III

superior

M

9

VACANT

Inspector

I

debutant

S

10

Harpalete Doru Aurelian

Inspector

I

superior

S

SERVICIUL DRUMURI ȘI ILUMINAT PUBLIC

1

Patrutoiu Maria Mihaela

Sef serviciu

II

S

2

Farcas Cristinel Viorel temporar vacant

Consilier

I

superior

S

suspendat la cerere

3

Chirilă Gina

Referent spec

II

superior

SSD

4

Telehoi Alexandru

Referent

ITT

superior

M

5

Pitu Florin

Inspector

I

superior

S

6

Bica Alexandru

Inspector

I

superior

S

7

TraSCa Iulian temporar vacant

Inspector

I

principal

S

suspendat la cerere

8

Grosu Costin

Inspector

I

asistent

S

9

Bănică Elena

Inspector

I

principal

s

10

VACANT

Inspector

I

asistent

s

11

VACANT

Inspector

I

asistent

S

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Gavriz Irina

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Inspector

I

debutant

S

3

Badea Vasilica

Referent

III

superior

M

4

Barbu Irina

Inspector

I

principal

S

5

Poenaru Romeo

Referent

III

superior

M

6

VACANT

Inspector

I

asistent

S

7

Harabala Eugen

Referent

III

superior

M

8

Scorei Aurelia

Referent

III

superior

M

9

VACANT

Inspector

I

debutant

S

10

VACANT

inspector-

specialitate

I

S

11

VACANT

Referent

IA

M

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1

VascuLaciu Madalina

Director

executiv

II

S

SERVICIUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ ȘI PĂRCARI

, .. -•. - -

1

VACANT

Șef serviciu

II

-s--

l.

2

MisocTanase

Inspector

I

superior

•: 5'.-

3

Moloqani Geladet

Referent spec

II

superior

SSD

4

Caracas Camelia

Inspector

I

asistent

S

5

VACANT

Inspector

I

principal

S

6

VACANT

Inspector

I

debutant

S

7

VACANT

Inspector

I

asistent

S

8

VACANT

Referent

III

asistent

M

SERVICIUL DOTĂRI URBANE, ECARISAJ, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

1

Itoafă Cristina Laurentia

Șef serviciu

II

S

2

Boutros Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

Para Luiza Ioana

Inspector

I

superior

S

4

Grosu Cristina temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu creștere copil

5

Bădila Stefania vacant temporar

Referent

III

superior

M

suspendat la cerere

6

Mihai Nicu

Referent

III

principal

M

7

VACANT

Inspector

I

principal

S

8

VACANT

Inspector

I

debutant

S

9

VACANT

Referent

III

asistent

M

SERVICIUL ADMINISTRATIV, TEHNICO-ECONOMIC

1

Apostolide Sanda

Șef serviciu

II

S

promovat temporar

2

Mititelu Claudia

Inspector

I

superior

S

3

Tifu Raluca

Inspector

I

superior

S

4

Mosora Anisoara

Inspector

I

principal

S

5

Haqea Nica

Inspector

I

superior

S

6

Memis Kenan

Inspector

I

asistent

S

7

Taranu Alexandru

Inspector

I

asistent

S

8

VACANT

Inspector

I

debutant

S

SERVICIUL ASIGURARE INTEGRITATE BUNURI PUBLICE

1

Nutu Nicolai

Șef serviciu

II

S

2

Manqra Cosmin

Inspector

I

superior

S

3

Ilie Florian temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

suspendat la cerere

4

Nedelcu Cornel

Referent spec

II

superior

SSD

5

VACANT

Inspector

I

principal

S

6

Stefanescu Andreea Georqiana

Inspector

I

debutant

S

7

VACANT

Inspector

I

superior

s

8

VACANT

Inspector

I

debutant

s

DIRECȚIA URBANISM

1

Tanase Luiza Elena

Arhitect șef

II

s

promovat temporar

SERVICIUL URBANISM

1

Munteanu Mariana

Sef serviciu

II

s

promovat temporar

2

Lepădatu Diana Simona

Inspector

I

superior

s

3

Munteanu Mariana temporar vacant

Inspector

I

superior

s

promovat temporar Sef Serviciu

4

Ehimov Elena

Inspector

I

principal

s

5

Voinea Silvia

Inspector

I

principal

s

6

Tănase Luiza Elena temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

promovat temporar Arhitect sef

7

Pirvu Vasilica

Inspector

I

principal

s

8

Matache Georqeta

Referent spec

II

superior

SSD

9

Ghican Mariana

Inspector

I

principal

s

10

Soare Georqiana

Inspector

I

principal

s

11

Malai Stoian Adela

Inspector

I

principal

s

12

VACANT .

Inspector

I

superior

s

13

VACANT’

Inspector'

I

debutant

s

SERVICIUL AUTORIZAȚII

IN CONSTRUCȚII

1-

Constantin Nicoleta

Sef serviciu

••• • •

II

s

2

Chirilă‘.Ioană Dacia

Consilier

I

superior

s

3

Stana George

Inspector

I

superior

s

4

Moldovan Lili

Inspector

I

superior

s

5

Ionescu Daniela Beatrice

Inspector

I

superior

s

6

Serban Mariana

Inspector

I

superior

s

7

Dumitru Adrian

Inspector

I

superior

s

8

Curut Viorica

Inspector

I

superior

s

9

Boldea Elena

Inspector

I

superior

s

10

Pascale Claudia

Inspector

I

superior

s

11

Urziceanu Constantin

Referent

III

superior

M

12

Gheorghe Liliana Amelia

Inspector

I

superior

s

13

Grecu Carmen

Referent

III

principal

M

14

Dumitrof Anca

Inspector

I

principal

s

15

VACANT

Consilier

I

superior

s

16

VACANT

Inspector

T

superior

s

17

VACANT

Inspector

I

principal

s

18

VACANT

Inspector

I

asistent

s

19

VACANT

Inspector

I

debutant

s

BIROUL STRATEGII URBANE

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

Buculeasa Andreea Euqenia

Inspector

I

asistent

s

3

Nicolae Diana

Inspector

I

asistent

s

4

VACANT

Inspector

I

debutant

s

5

VACANT

Inspector

I

debutant

s

6

VACANT

Inspector

I

debutant

s

DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Dospinescu Daniela Ramona temporar vacant

Director

executiv

II

s

Suspendat de drept. Promovat temporar Gospodaru Georgiana

SERVICIUL CADASTRU

1

Florescu Nicoleta

Sef serviciu

II

s

2

Coman Laura

Inspector

I

superior

s

3

Bobu Amelia Carmen

Inspector

I

superior

S

4

Furtuna Costel

Inspector

I

superior

S

5

Dode Gabriela

Inspector

I

superior

s

6

Bucovală Raluca

Inspector

I

superior

s

7

Voinea Elena

Inspector

I

superior

s

8

Amzea Sorin Sebastian

Referent spec

II

superior

SSD

9

Rizea Niculina

Inspector

I

superior

S

10

Grosu Stana

Referent

III

superior

M

11

Zorilă Elena

Inspector

I

superior

S

12

Stoicea Monica

Inspector

I

asistent

S

SERVICIUL PATRIMONIU

1

R.USU Grstîela temporar vacant

Sef serviciu

II

s

Suspendat de drept. Promovat

temporar Gherasim Sorina

2

Andreias Nela

Consilier

T

superior

s

3

Enache Elena

Inspector

I

superior

s

4

Neaqu Diana

Consilier

I

superior

s

5

Vasiie Nelu

Inspector

I

sup'erior

s

6

Murat Reihan

Inspector

I

superior

s

. 7

Paraschiv Anqela

Inspector

I

superior

s

8

Ispas Carmen

.....

... - - -.

Inspector

I

superior

s

9

Simion Georqiana

Inspector

I

principal

s

- Z. '!v-.

10

Gherlan Daniela

■ -

Referent spec

II

superior

ssd

11

Irimia Anica

Referent spec

II

superior

ssd

12

Gosman Constantin

Referent spec

II

superior

ssd

13

Maximov Halea

Referent

IIT

superior

M

14

Stancu Elena

Referent

III

superior

M

15

Matei Viorica

Inspector

I

superior

S

16

Ursalas Nicoleta

Inspector

I

principal

S

17

Patru Alexandru

Inspector

I

asistent

S

18

VACANT

Inspector

I

asistent

S

19

VACANT

Inspector

I

debutant

S

20

VACANT

Inspector

I

debutant

S

21

VACANT

Inspector

I

debutant

S

22

VACANT

Inspector

I

debutant

S

BIROUL REGISTRU AGRICOL

1

Radu Sanda Gabriela temporar vacant

Sef Birou

II

S

Suspendat de drept. Promovat Temporar Balaban Mihai

2

Crismaru Nicusor

Inspector

I

principal

S

3

Pufleni Elena

Inspector

I

superior

S

4

Iambor Dan

Inspector

I

superior

S

5

Gospodara Georgiana temporar vacant

Inspector

I

superior

S

promovat temporar Director executiv Direcția Patrimoniu

6

Balaban Mihai temporar vacant

Inspector

I

principal

S

promovat temporar Sef Birou

Reoistru Aqricol

7

Mocanu Marioara

Inspector

specialitate

II

s

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

1

VACANT

Director

executiv

II

s

2

Nanu Daniela

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Mutalâp Ghiulnihal

1

Sef serviciu

II

s

2

Morosanu Dragu Maricica

Consilier

I

superior

s

3

Kiru Sofian

Inspector

I

superior

s

4

Vasii Aneta

Consilier

I

superior

s

5

Furtuna Mihaela

Inspector

I

superior

s

b

Stancu Cristian Matei

Insnector

T

suDerior

s

7

Molagean Neida

Inspector

I

superior

s

8

Radu Maria

Inspector

I

superior

s

9

Popa Alexandru Mihaela suspendat

tpmnnrar

Inspector

I

asistent

s

concediu creștere copil

10

VACANT

Inspector

I

superior

s

11

VACANT

Inspector

I

superior

s

12

VACANT

Inspector

I

asistent

s

13

VACANT

Referent spec

II

superior

ssd

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Borali Veaveqhiul

Sef serviciu

II

S

2

VACANT

Inspector

I

principal

S

3

Turtoi Mirela Iuliana

Consilier

I

superior

S

4

Tudorari Razvan Mălin

Inspector

I

superior

S

5

Ispas Irina Anqelica

Inspector'

I

superior

S

6

Cracanus Minella Alice

Inspector

I

superior

s

7

VACANT

Inspector

I

superior

s

8

VACANT

Inspector

I

principal

s

9

VACANT

Inspector

I

asistent

s

10

VACANT

Inspector

I

debutant

s

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAIV

E LOCUINȚE

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

Udrea Valeria Elisabeta

Consilier

I

superior

s

3

Ion Denisa Maria

Inspector

I

superior

s

4

Gemănaru Ancuta

Consilier

I

superior

s

5

VACANT

Inspector

I

superior

s

6

VACANT

Inspector

I

principal

s

DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Friqioiu Marcela

Director

executiv

II

s

2

Gheorghe Georqeta

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

Dobre Oana

Sef serviciu

II

s

2

Mirauta Emanuela

Inspector

I

superior

s

3

Herda Elena

Consilier

I

superior

s

4

Hancu Doina

Inspector

I

superior

s

5

Banoiu Daniela

Consilier

I

superior

s

6

Stoica Luminița

Inspector

I

superior

s

7

Bica Veronica

Inspector

I

superior

s

8

Tiqanilă Liliana

Inspector

I

superior

s

9

Vasiliu Roxana temporar vacant

Referent

III

superior

M

suspendat la cerere

10

Vrancianu Panciu Rodica

Casier

M

11

Stan Tatiana

Casier

M

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Petcu Lenuta

Sef serviciu

II

s

2

Roșea Alexandru Georqe

Inspector

I

superior

s

3

Nedelcu Veronica

Consilier

I

superior

s

4

Beciu Maria

Consilier

T

superior

s

5

Tudor Andreea Luciana

Inspector

I

superior

s

6

Pitu Elena

Referent

III

superior

M

7

Ciocan Mariana

Inspector

I

superior

S

8

Damian Alina Elvira

Consilier

I

superior

S

9

Moise Elena

Referent

III

principal

M

10

VACANT

Inspector

I

debutant

S

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Dudas Camelia

Director

executiv

II

S

SERVICIUL AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

1

Ene Sanziana

Sef serviciu

II

s

2

Stanisor Carmen

Inspector

I

superior

s

3

Vasilescu Mirela

Inspector

I

superior

s

4

Petrache Ligia

Consilier

I

superior

s

5

Chiripuci Doina Alina

Inspector

I

superior

s

6

Parpala Brîndușa

Inspector

I

superior

s

7

Gavriloiu Elena

Inspector

I

superior

s

8

Stoicescu Gristina vacant temporar

Inspector

I-

superior

s

concediu creștere copil

9

Popa Carmen Sandy

Inspector

I

superior

s

10

Nezami Leilan

Inspector

I

superior

s

11

Zvinca Vasilica

Inspector

I

superior

s

12

Stoica Gorina

Inspector

I

superior

s

13

Godin Antoanela temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

suspendat la cerere

14

Chele Loredana

Inspector

I

superior

s

15

Garqa Lenuta

Referent

III

superior

M

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE-VÂNZĂRI

1

Hagi Monica

Șef serviciu

II

s

2

VACANT

Consilier

I

superior

s

3

Gherasim Sorina temporar vacant

Inspector

I

superior

s

Promovat temporar Sef Serviciu

Patromoniu

4

Sanchi Lucy Anqela

Inspector

I

asistent

s

5

Irimia Mariana

Inspector

I

superior

s

6

Voitinovici Diana Roxana temporar vacant

Inspector

I

principal

s

concediu creștere copii

7

Cristea Iuliana

Inspector

I

superior

s

8

Draqhici Ovidiu Nicolae

Inspector

I

superior

s

9

Ciocea Roxana

Inspector

I

principal

s

10

Mocanu Camelia Petruta

Inspector

I

principal

s

11

Buttuceanu Euqenia Natalia

Inspector

I

principal

s

12

Tudor Mariana

Inspector

I

principal

s

13

Sarafu Simona

Inspector

I

superior

s

14

Andrei Lidia

Inspector

I

principal

s

15

Fotescu Maqda

Referent

III

superior

M

16

VACANT

Inspector

I

superior

s

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Varlan Dorel

Șef serviciu

II

s

2

Jarnea Carmen

Inspector

I

superior

s

3

Lunqu Madalina Georqiana

Inspector

I

superior

s

4

Udriste Marin

Inspector

I

superior

s

5

VACANT

Inspector

I

debutant

s

6

Amzu Gabriel

Inspector

I

superior

s

7

Berea Berghin

Referent spec

II

superior

SSD

8

Grigore Nicoleta

Consilier

I

superior

S

9

Petcu Doina

Inspector

I

superior

S

10

VACANT

Inspector

I

principal

S

DIRECȚIA POLITIA LOCALĂ

1

VACANT

Director

executiv

II

S

2

Pripiși Ionut

Director

executiv

adi.

II

S

3

Bratu Daniel

Director

executiv

adi.

II

S

COMPARTIMENT SECRETARIAT, PROCEDURI, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII SI PROTECȚIA MUNCII

1

Petrica Adrieana

Polițist local

I

superior

S

2

Dumitrof Carmen

Polițist local

I

superior

S

3

Popescu Gheorqhe

Polițist local

I

principal

S

4

Grecu Manuela

Polițist local

I

superior,.

S

5

Boqdan Lacramioara '

Polițist local

I

superior

S

6

Nachiu Laura .

secretar

dactiloqraf

' I

M

SERVICIUL BAZE DE DAȚE; DISPECERAT, ARMAMENT

1

Untaru Adrian Constantin

Șef serviciu

II

S

2

Bănică Anca Mihaela

Polițist local

I

principal

S

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

4

Domnulete Narcisa

Polițist local

I

superior

S

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

6

Mateiu Mihaela

Polițist local

T

asistent

S

7

Staicu Elena

Polițist local

TTT

superior

M

8

Stana Adriana

Polițist local

ITT

principal

M

9

Son Monica Laura

Polițist local

T

superior

S

10

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

BIROUL IDENTIFICĂRI ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

1

VACANT

Șef birou

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 1

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

VACANT

Polițist local

I

superior

s

3

VACANT

Polițist local

I

principal

s

4

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

9

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

TIT

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 2

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

principal ’

S

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

4

VACANT

Polițist local

I

principal

s

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

TTI

principal

M

7

VACANT    <

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

9

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

IIT

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 3

1

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

superior

S

3

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

6

VACANT

Polițist local

IIT

principal

M

7

VACANT

Polițist local

TTT

principal

M

8

VACANT

Polițist local

ITT

asistent

M

9

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

ITI

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

TII

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICÂ 4

1

VACANT •

Șef serviciu

II

S

2

<    VACANT

Polițist local

I

superior

S

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

4

VACANT

Polițist local

III

superior

M

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

6

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

ITI

principal

M

9

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

10

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

11

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

ITI

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

TTT

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

TII

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 5

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

3

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

TTT

principal

M

8

VACANT

Polițist local

T

asistent

S

9

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

ITT

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

' VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

TIT

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ STAȚIUNEA

MAMAIA

- • ........-

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

principal

S

3

VACANT

Polițist local

I

principal

S

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

6

VACANT

Polițist local

TII

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

8

VACANT

Polițist local

TTI

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERĂ

1

Dumitru Ionut

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

principal

S

3

VACANT

Polițist local

I

principal

S

4

Todireanu Cătălin Demetriad

Polițist local

I

superior

S

5

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

6

Cotmeanu Iulian Sorin

Polițist local

I

principal

S

7

Teisan Cristian

Polițist local

I

principal

S

8

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

9

VACANT

Polițist local

TTI

superior

M

10

Butucea Gheorqhe

Polițist local

III

superior

M

11

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

12

Pulbere Marian

Polițist local

III

superior

M

13

Draqomir Costica

Polițist local

III

superior

M

14

VACANT

Polițist local

T

asistent

S

15

Palade Adrian

Polițist local

I

asistent

S

16

Mercas Ionut

Polițist local

I

asistent

s

17

Leu Florian

Polițist local

TTI

superior

M

18

Sotreanu Viorel

Polițist local

ITT

principal

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

TIT

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

1

Baltaq Dan

Sef serviciu

II

S

2

Saban Doqan

Polițist local

I

superior

S

3

Stoian Adrian Razvan

Polițist local

I

superior

s

4

Serban Sorin

Polițist local

I

superior

s

5

Duta Mihai

Polițist local

I

superior

s

6

VACANT

Polițist local

I

principal

s

7

Caramihai Mihai

Polițist local

I

principal

s

8

Stoian Daniel

Polițist local

I

principal

s

9

Fluerasu Vasile

Polițist local

I

principal

s

10

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

11

VACANT

Polițist local

III

principal

M

12

VACANT

Polițist local

III

principal

M

13

Arsenie Gheorqhe

Polițist local

I

principal

S

14

Malciu Iulian

Polițist local

III

superior

M

15

Anastase Adrian

Polițist local

III

superior

M

16

Bellu Daniel <    /

Polițist local : .

III

principal

M

17

-VACANT .

Polițist local

III

principal

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

COMPARTIMENTUL ÎNSOȚIRI, EXECUTĂRI SILITE, INTERVENȚII

1

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

2

Enache Gabriel

Polițist local

III

superior

M

3

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

4

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

1

Tudose Florin

Sef serviciu

II

S

2

Petre Diana

Polițist local

I

principal

S

3

Irimia Daniela

Polițist local

I

principal

S

4

Irimia Elena

Polițist local

I

superior

S

5

VACANT

Polițist local

I

superior

S

6

Sbirnea Dragos

Polițist local

I

superior

S

7

Apaz Ervin

Polițist local

I

superior

S

8

Popescu Liliana

Polițist local

I

superior

s

9

Ficea Zoita

Polițist local

I

superior

s

10

Moise Gabriel

Polițist local

I

principal

s

11

Barbatu Geo Cristian

Polițist local

I

superior

s

12

Bechir Narcis

Polițist local

I

superior

s

13

Toader Serban

Polițist local

I

superior

s

14

Sandulescu Anca

Polițist local

I

superior

s

15

Manole Florin

Polițist local

I

principal

s

16

Marin Florentina temporar vacant

Polițist local

I

principal

s

concediu creștere copil

17

GhinSS Elena temporar vacant

Polițist local

I

principal

s

promovat temporar set birou

Urmărire si Executare Silita

flmprni

18

Cutumisu Vasilica

Polițist local

I

superior

s

19

Carabas Mirela

Polițist local

I

superior

s

BIROUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE MĂSURI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

1

Nache Mihaela Rodica

Sef birou

II

2

Dobre Carlos

Polițist local

I

superior

s

3

Șuțu Valentin

Polițist local

I

principal

s

4

Apostolide Sanda temporar vacant

Polițist local

I

principal

s

prumuvdi leriipurar sei

serv.adminiștrativ teh.-ec., Direcția Servicii Publice    . .

5

Pelehra Train

-

Polițist local

I

superior

s

.. . ... .

6

Cabuz Monica

.. . .

Polițist local

I

principal

s

......

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

- - •

....

1

Petcu Muqurel Leonard

Sef serviciu

II

s

2

Iofcea Carmen

Polițist local

I

superior

s

3

Nicola Raluca

Polițist local

I

suDerior

5

4

Roibu Aura

Polițist local

I

principal

s

5

Goga Chirata

Polițist local

I

superior

s

6

Zică Cristian

Polițist local

I

superior

s

7

Iuruc Teodora

Polițist local

I

principal

s

8

Ovezea Amelia Nicoleta vacant temporar

Polițist local

I

principal

s

concediu creștere copil

9

Chitriță Valentina

Polițist local

I

principal

s

10

Dragusin Corina

Polițist local

III

superior

M

11

Alim Dinder

Polițist local

I

asistent

s

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ

1

VăduvăIonut

Sef serviciu

II

s

2

Iaromi Ramona

Polițist local

I

superior

s

3

Stoian Daniela

Polițist local

I

principal

s

4

VACANT

Polițist local

I

superior

s

5

Misa Gheorghe

Polițist local

I

superior

s

6

Gheorghica Ana Maria

Polițist local

I

principal

s

7

Stoian Simona

Polițist local

I

principal

s

8

Tanase Roxana

Polițist local

I

principal

s

9

Encica Drăguț

Polițist local

I

superior

s

10

Munteanu Bogdan

Polițist local

I

principal

s

11

Culea Lucia

Polițist local

I

superior

s

12

Șiret Nelu

Polițist local

I

superior

s

13

Brezeanu Daniela

Polițist local

I

superior

s

14

Blănaru Eugen

Polițist local

I

asistent

s

15

Gachi Puiu

Polițist local

I

superior

s

16

Florea Oana Daniela

Polițist local

I

asistent

s

17

Grosu Dica Daniela

Polițist local

I

superior

s

BIROUL DE URMĂRIRE SI

EXECUTARE SILITA AMENZI

1

temporar ocupat Ghinea Elena

Șef birou

II

S

2

Alim Cader

Polițist local

I

superior

S

3

Dobrovici Luana

Polițist local

I

superior

S

4

Rotaru Anisoara

Polițist local

I

asistent

S

5

Stoianof Sebastian

Polițist local

I

principal

S

6

Ciocirlau Adela

Polițist local

I

principal

S

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI INFORMATIZARE

1

Stamat Adriana

Director

executiv

II

S

SERVICIUL INFORMATIZARE

1

Mihai Mihaela

Sef serviciu

II

S

2

Stanciu Adrian

Referent

III

asistent

M

3

Bucovala Draqos Lucian

Expert

I

superior

S

-4-

Ștefan Lucian

Expert '

I

superior

S

5

Caprita Rares

Expert

I

superior

S

6

Toma Gristina Laura

Inspector

I

superior

S

.7 ...

Popa Carmen Luminița

Inspector

I

superior

S

8

VACANT

Inspector

I

principal

S

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI

1

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

Stamat Cristina vacant temporar

Inspector

I

superior

s

suspendat la cerere

Contu Maria

Referent spec.

TI

superior

ssb

4

Achim Anqelica

Inspector

I

superior

s

5

Vasiliu Gabriela Cristina

Referent

ITI

superior

M

6

Banasu Violeta Cristiana

Inspector

I

superior

s

7

Dumitru Doinita

Referent

III

superior

M

8

Paris Elena

Referent

III

superior

M

9

Fuior Lacramioara

Inspector

I

superior

s

10

Staiculescu Simina

Inspector

I

superior

s

11

Solomon Elena

Referent

III

superior

M

12

Pușcași Carmen

Inspector

specialitate

I

S

SERVICIUL REGISTRATURĂ, MANAGEMENT DOCUMENTE ȘI DISPECERAT

1

Dancu Antuanela

Șef serviciu

II

S

2

Arghiropol Camelia

Inspector

I

superior

S

3

Rusen Mihaela

Inspector

I

principal

S

4

Vasla Mariana

Inspector

I

principal

S

5

Anastase Alina - Mary

Inspector

I

superior

S

6

Maracinaru Marioara

Inspector

I

superior

S

7

VACANT

Inspector

I

superior

S

8

Bratu Mădălin

Inspector

I

superior

S

9

Festeleanu Steluta

Inspector

I

principal

s

10

Accoium Mustafa Levent temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

detașat și promovat temporar subprefect

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

VACANT

Director

executiv

II

s

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Tramudana Liviu

Șef serviciu

II

S

2

Tutuianu Felicia Manuela

Inspector

I

superior

S

3

Abduraim Sirin

Inspector

I

superior

S

4

VACANT

Inspector

I

asistent

S

5

Petcu Cornelia Maria

Inspector •

I

principal

S

6

Garofil Tincuta temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

suspendat la cerere

7

Bucur Andra Luiza

Inspector

I

principal

s

8

VACANT

Inspector

I

debutant

s

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Patrascu Liviu

Șef serviciu

II

s

2

Nancu Elena

Inspector

I

principal

s

3

Mola Cristian

Inspector

I

superior

s

4

Roșea Madalina Violeta

Inspector

I

principal

s

5

Baltaq Laura

Inspector

I

superior

s

6

Preoteasa Georqeana

Inspector

I

superior

s

7

Duma Teodora

Inspector

I

principal

s

8

Mihai Zoita

Inspector

I

principal

s

9

Unqureanu Constanta

Inspector

I

principal

s

10

VACANT

Inspector

I

asistent

s

11

Roșu Ramona Diana

Referent

III

principal

M

....... -

DIRECȚIA PENTRU SPRIJIN COMUNITAR

1

Mereuta Emil Andrei

Director

executiv

II

s

2

Velica Ecaterina

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

Sanchi Ionut Gil

Administrator

I

M

3

Devlet Filiz temporar vacant

Administrator

I

M

concediu creștere copil

4

Ghiserel Rodica

Administrator

I

M

5

Timofte Valeriu

Administrator

I

M

6

Pascu Alina Tudorita

Administrator

I

M

7

Urs Mirela

Administrator

I

M

8

Caramihai Mihai

Administrator

I

M

9

Monea Raluca

Administrator

I

M

10

Marin Lidia Elena

Administrator

I

M

11

Pod Iuliana

Administrator

I

M

12

Ghiorqhita Petruta

Administrator

I

M

13

Cuneșteanu Diana Dana

temnorar vacant

Secretar

dactilooraf

M

concediu creștere copil

14

Lazar Maria

Administrator

II

M

15

Voinea Cătălină

Administrator

II

M

16

VACANT

Administrator

II

M

17

Weiss Edy Roland

Administrator

II

M

SERVICIUL DISTRIBUIRE PACHETE SI ALTE ACTIVITĂȚI

1

Zahariciuc Iuliana

Șef serviciu

II

s

2

Oniscu Veronica Emma

Inspector

I

superior

s

3

Teisan Gabriela temporar vacant

Inspector

I

principal

s

concediu creștere copil

4

Ene Claudia Cristina

Inspector

I

superior

s

5

Vasiliu Alina

Inspector

T

superior

s

6

Ivan Daniela temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

concediu creștere copil

7

Popa Emilia Gheorqhita

Inspector

I

superior

s

8

Sandu Roxana

Inspector

I

principal

s

9

Lazar Cătălin Sebastian

Inspector

I

superior

s

10

Bita Constantin

Referent

III

principal

M

11

Draqomir Maria

Referent

III

superior

M

12

Neagu Laurentiu Marian vacant temDorar

Referent

III

principal

M

suspendat la cerere

13

Dolana Carmen

Referent

III

superior

M

14

Trifan Ion

Inspector

I

superior

S

15

Matei Ionel

Referent

III

superior

M

16

Militaru Carmen

Referent

III

superior

M

17

Alexe Violeta

Referent

III

superior

M

18

Boroș Elisor temporar vacant

Referent

III

principal

M

concediu creștere copil

19

Tudor Mariana

Referent

III

superior

M

20

Dan Radu Theodor

Referent

III

superior

M

21

VACANT

Maqaziner

M

22

Stamat Nicolae

Maqaziner

G

23

Șefa Ozqhiun temporar vacant

Referent

III

asistent

M

suspendat la cerere

24

Mihai Sultana

■ ■ - ■■ r • ' '

Referent '

III

principal

~M

• •••••. '

• • "

• • .....— ................ -

25

Petre Marioara

Maqaziner

G

26

Lăcustă Victor

inspector

specialitate

I

S

TJ

Șiret Elena

Inspector:

I

principal

S

28

Vasile Iasemin

Inspector

I

asistent

S

29

VACANT

Referent

III

superior

M

30

Caraiola Nicolae

Referent

III

superior

M

31

Caraveteanu Anca

Referent

III

asistent

M

32

Mosora Georqe Cosmin

Referent

III

asistent

M

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CLM

1

Schell Daniela

Consilier

I

superior

S

2

VACANT

Inspector

I

principal

S

3

Constantinescu Luminița

Inspector

I

principal

S

4

Iorgovan Corina Despina temporar vacant

Inspector

I

superior

S

concediu creștere copil

5

Enache Doinita

Inspector

I

superior

S

6

Iorescu Virqinica

Consilier

I

superior

S

7

VACANT

Inspector

I

debutant

S

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

1

Dore Aurelia

Inspector

specialitate

II

S

2

Vlas Maria

Inspector

specialitate

II

S

3

VACANT

Arhivar

deb

M

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTĂ A PERSOANEI

1

VACANT

Director

executiv

II

S

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Dudas Dezideriu Odet

Șef serviciu

II

S

2

VACANT Cadar Dogan

Consilier

I

superior

S

detașat

3

Pop Georgeta

Consilier

I

superior

s

4

Fogoros Ioana

Inspector

I

superior

s

5

Stana Mihaela

Inspector

I

principal

s

6

Dima Mariana

Inspector

I

superior

s

7

VACANT Vasilescu Nicolae

Referent

III

superior

M

detașat

8

Gorpin Petrescu Loredana Sorina

Inspector

I

superior

S

9

Gavrila Gabriela

Inspector

I

superior

s

10

Iovanescu Dan Razvan

Inspector

I

principal

s

11

VACANT Tarcovnicu Mariana

Referent

III

superior

M

detașat

12

VACANT Cutui Carmen

Inspector

I

principal

S

detașat

13

VACANT Marian Camelia

Referent

III

superior

M

detașat

14

VACANT Mirceoiu Maria

Referent

III

superior

M

detașat

15

VACANT Gănescu Monica

Referent

III

superior

M

detașat

16

VACANT Chiritescu Alina

Inspector

I

principal

S

detașat

17

VACANT Niculae Maria

Referent

III

superior

M

detașat

18

VACANT Buior Georqeta

Inspector

I

asistent

S

detașat

19

Vlădușel Alina

Inspector

I

principal

S

20

Hancu Luminița

Inspector

I

superior

S

21

Covrig Viorel

Referent

III

superior

M

22

Zavera Ramona

Referent

III

superior

M

23

Frunză Octavia

Inspector

I

principal

S

24

Lunqu Aurelia

Inspector

I

principal

S

SERVICIUL STARE CIVILĂ

1

Crăciun Ana Rodica

Șef serviciu

II

S

2

Nedelcu Claudia Doina

Consilier

I

superior

S

3

Leșanu Liiiana

Inspector

I

superior

S

4

Rusu Bompa Mihaela

Inspector

I

superior

S

5

Dardac Zoita

Inspector

I

principal

s

6

Matei Georqeta

Inspector

I

superior

s

7

Dascalu Cristina Florentina

Inspector

I

principal

s

8

VACANT

Referent

III

superior

M

9

VACANT

Referent

III

superior

M

10

Miu Paula

Inspector

I

superior

S

11

Burtoi CelSStîna temporar vacant

Inspector

I

principal

s

suspendat la cerere

12

Mambet Cheriman

Inspector

I

principal

s

13

Chiosea Ștefana

Referent

III

superior

M

14

Clinciu Daniela

Inspector

I

superior

s

15

Nicolae Raluca

Inspector

I

superior

s

16

Unqureanu Steluta

Referent

III

superior

M

17

Crasmaru Claudia Nicoleta

Inspector

I

superior

S

18

Lomnaru Florentina

Referent

III

superior

M

19

Parloaqa Mihaela

Inspector

I

asistent

S

20

Docu Raluca

Inspector

I

principal

S

21

Tanase Adriana Beatrice

Consilier

I

superior

S

RECAPITULATIE

Număr posturi

Total

Nr.total de funcții publice

794

Nr.total de înalți funcționari publici

0

Nr.total funcții publice de conducere si secretar UAT

57

Nr.total funcții publice de execuție

395

Nr.total funcții contractuale de conducere

2

Nr.total funcții contractuale de execuție

35

Nr. total funcții de demnitate

pubilcă

3

Nr. total funcții Muzeul de Artă Populară

24

Nr.total funcții S.P.I.T.

249

rar. total ae runcțn ain

instituție potrivit pct.l din anexa la OUG 63/2010

765

seiviuui puuiic comunitar oe

Evidență a Persoanei potrivit pct.2 din anexa la OUG

46

Direcția Poliția Locala (29b pp

+ 1 C) potrivit pct.3 din anexa la OUG 63/2010

297

S01VICIUI Proiecte cu rinanjare

Internațională potrivit pct.4 din anexa la OUG 63/2010

10

Total Posturi

1118

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, marcela enaC££

ANEXA 2


LA H.C.L. NR..


STAT DE FUNCȚII
NR.

COMPARTIMENT

TOTAL

POSTURI

NUMĂR

FUNCȚII

PUBLICE

CONDUC

NUMĂR

FUNCȚII

PUBLICE

EXECUT!

NUMĂR

POSTURI

CONTRA

CTIIALE

CONTR

cond

CONTR

exe

1

SECRETAR

MUNICIPIU

1

1

0

0

0

0

2

CABINET PRIMAR -BIROU

3

0

0

3

0

3

3

EXPERT

PROBLEME ROMI

1

0

0

1

0

1

4

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA

12

1

10

1

0

1

5

COMP AUDIT PUBLIC INTERN

4

0

4

0

0

0

6

BIROU

INFRASTRUCTURA SI REȚELE URBANE. EFICIENTA ENERGETICA

6

1

5

0

0

0

7

DIRECȚIA PROGRAME SIDEZV

35

5

20

10

1

9

8

DIRECȚIA APL

60

6

52

2

0

2

9

DIRECȚIA SERVICE PUBLICE

34

5

29

0

0

0

10

DIRECȚIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

54

7

45

2

0

2

11

DIRECȚIA

URBANISM

39

4

35

0

0

0

12

DIRECȚIA

PATRIMONIU

42

4

37

1

0

1

13

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

31

5

26

0

0

0

14

DIRECȚIA

FINANCIARA

23

4

17

2

0

2

15

DIRECȚIA ADPP

42

4

38

0

0

0

16

DIRECȚIA

POLITIA LOCALA

297

18

278

1

0

1

17

DIRECȚIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

31

4

26

1

0

1

18

DIRECȚIA RELATUINT

SIORGEVENIM

20

3

17

0

0

0

19

COMISIILE DE SPEC ALE C.L.M.

7

0

7

0

0

0

20

DIRECȚIA SPRUIN

COMUNITAR

51

3

27

21

1

20

21

SERVICIUL EVIDENTA PERS

46

3

43

0

0

0

22

COMPARTIMENT

ARHIVA

3

0

0

3

0

3

23

DEMNITARI

3

TOTAL

845

78

716

48

2

46


ANEXAIDIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

ARHITECT

SEF

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

pXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

WRECTO'R

EXECUTIV

ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

"DIRECTOR-EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

AD1UNCT

SERVICIUL

INFORMATOARE

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT


SERViaULAUTORCATn ->i mawsiwxTO


SERVICIUL AUTORIZARE > AGERII ECONOMICI


Î>1 SERVIQUl MHUOSTRttE CUIBURI PENSIONAM


sfiBHTUEanmKBia1


IMPLEMENTARE

PROGRAME

LOCUINȚE


SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE * VANZARI


SSMCiUlKSPRinNWZSi

WDRUWREAAMGMIICR

MPROfOTĂSI


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ®    (yfyLfr) Elf


765-


CONTRASEMNEA.Z.A

secretar* MARCELA hNAp*’E

jțtsp'


794 - TOTAL FUNCȚII PUBLICE DIN CARE

78 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 716 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

2 - POSTURI CONTRACTUALE DE CONDUCERE 46 - POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE■TOTAL POSTURI DIN CARE

3 - FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

57 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 395 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

37 - POSTURI CONTRACTUALE 249 - SERVICIUL PUBLIC IMPOZITE,TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL 24 - MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ LA CARE SE ADAUGA 297-DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 10-SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ 46-SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR