Hotărârea nr. 182/2015

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 257/2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2015

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Constanța nr. 257/2014 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru anul 2015

al mur'cipiu,u* Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 116041/17.08.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădâu,

raportul nr. 96391/09.07.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală,

raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publica, juridică, aparărea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

avizul favorabil nr. 97990/10.07.2015 al Sindicatului liber al salarlațllor din administrația publică locală Constanța,

adresa nr. 35823/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 111352/06.08.2015,

H.C L nr. 88/30 04 2015 privind organigrama și statul ce funcții al aparatului de sceoalitate al Primarului municipiului Constanța

Văzând prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, art. 6 din Ordinului nr.7.660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit.’b’ si ale art.115 alin. (1) llt."b" din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se modifică Hotărârea Consiliului local municipal Constanța nr. 257/2014 privind aprobarea planului dc ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru anul 2015, repartizate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)    15 numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici

b)    309 numărul maxim al funcțiilor publice vacante care vor fi ocupate prin recrutare

c)    15 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate în vederea promovării

d)    15 numărul maxim ai funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării în vederea promovării

e)    numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice de execuție pe fiecare clasa, categorie și pe grade profesionale este stabilit astfel:

Funcția publica

Nr.

maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

secretar al consiliului local

1

1

0

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

13

9

4

director executiv adjunct îri cadrul aparatului propriu al autontățllor administrației publice locale

8

8

0

șet serviciu

47

36

11

șef birou

9

4

5

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

Total categoria functionan publici de conducere

79

59

20

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

0

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

auditor clasa I grad profesional superior

2

2

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

3

1

2

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

5

3

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

3

3

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

5

0

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

5

2

3

consilier clasa I grad profesional principal

6

3

3

consilier clasa I grad profesional superior

42

37

5

inspector clasa 1 grad profesional debutant

35

3

32

inspector clasa 1 grad profesional asistent

35

24

11

inspector clasa ] grad profesional principal

78

67

11

inspector clasa 1 grad profesional superior

165

150

15

expert clasa I grad profesional superior

3

3

0

Funcții publice specifice clasa I

118

73

45

Total funcții publice clasa [

510

378

132

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional principal

0

0

0

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional superior

13

12

1

Total funcții publice clasa II

13

12

1

Referent clasa III grad profesional debutant

1

0

1

Referent clasa III grad profesional asistent

8

3

5

Referent clasa III grad profesional principal

8

6

2

Referent clasa III grad profesional superior

48

48

0

Funcții publice specifice clasa III

160

12

148

Total funcții publice clasa III

225

69

156

Total funcții publice execuție

748

459

289

Total funcții puolicc

827

518

309

ART. 2 - Planul de ocupare a funcțiior publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru anul 2015, va cuprinde următoarele:

a) Mumăr de funcții publice rezervate în vederea promovării în arad- 15

posturi

-    consilier juridic clasa I grad principal - 1 post (se reorganizează 1 post de consilier juridic clasa I grad asistent)

-    inspector clasa I grad superior - 2 posturi (se reorganizează 2 posturi de inspector clasa I grad principal)

-    inspector clasa I grad principal - 6 posturi (se reorganizează 6 posturi de inspector clasa I grad asistent)

-    referent clasa III grad principal - 1 post (se reorganizează l post de referent clasa III grad asistent)

-    polițist local clasa I grad superior - 1 post (se reorganizează 1 post de polițist local clasa I grad principal)

-    polițist local clasa I grad principal 3 posturi (se reorganizează 3 posturi de polițist local clasa I grad asistent)

-    polițist iocal clasa III grad superior 1 post (se reorganizează 1 post de polițist local clasa III grad principal)

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26    consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINJA

CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen


SECRFTAR, MARCELA ENACHF


CONSTANȚA 103 NR.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA I


PLAN DE OCUPARE A ELNCI IILOR PUBLICE PE ANUL 2015

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Kr.de

funcții

publice

nciipaic

Nr.de

funcții

publice

vacante

Nmiaxim de fljncfî publice caic vor ti inlîintate

Nrmaxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr.ma.vim de funcții publice rezervate promovării

Nr.maxîm

de funcții publice rezervate

promovării

rapide

Ki.inuxirri funcții publice

cai c vor ti ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

n

9

4

(1

0

0

0

4

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

s

ș

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

47

36

11

<1

0

0

0

II

set birou

9

4

■X

<■»

<5-

-0—

-il-

5

funcții publice de conducere specifice

l

1

0

■ <)

7>

0

0

6

Total categoria funcționari publici de conducere

79

59

20

0

0

0

0

20

auditor clasa 1 grad profesional asistent

1

l

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

0

0

5

0

0

auditor clasa I grad profesional superior i’oiixilrer mridir rlfi^n 1 crad nrnlrsinn.nl di^Hîrtanr

n

a

2

1

0

'?

o

fl

0

fl

0

fl

0

o

0

o

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

5

3

2

V

0

V

1

0

0

X

2

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

6

3

3

1

0

1

0

A

3

consilier juridic clasa 1 grad prdlesional superior

5

5

0

0

0

0

0

consilier clasa 1 g/ad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier clasa 1 grad profesional asistent

5

■1

3

0

u

0

-5-

consilier clasa 1 grad profesional principal

6

A

0

3

0

6

0

l,

0

consilier clasa I grad profesional superior

42

3?

5

0

0

0

0

5

inspector clasa 1 grad profesional debutant

35

•>

o

a^

0

0

0

0

32

inspector clasa I grad profesional asistent

35

24

II

0

6

0

II

inspector clasa 1 grad profesional debutant

35

3

32

0

0

(1

IJ

32

inspector clasa 1 grad profesional asistent

35

24

II

0

6

0

0

11

inspector da^a 1 grad profesional principal

78

67

11

6

■ț

X

6

0

11

inspector clasa 1 grad profesional superior

165

150

15

0

2

0

15

expert clasa 1 grad profesional debutant

0

0

0

(1

0

0

0

0

expert clasa I crud profesional asistent

o

0

0

(I

0

0

0

0

expert clasa 1 grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasu 1 grad profesional superior

3

•*

0

(1

0

0

0

0

I unetii publice specii îce clasă 1

r.x

.•3

45

4

4

4

iT“

43

Total funcții publice clasa 1

510

378

132

13

13

13

0

132

Referent de specialitate clasa 11 uitid profesional

debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

0

0

(J

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional principi

0

0

0

U

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa 11 grad piofesional superior

13

12

1

0

0

0

0

1

1 otal lunctti publice clasa 11

13

12

1

0

0

0

0

1

Referent clusu III gnul profesional debutant

1

0

1

<1

0

0

0

1

Referent clasa III grad profesional asistent

8

3

5

0

I

0

0

5

Rcfcrcnr clasa ill grad profesional principal

8

6

A

0

1

0

2

Referent clasa fii gxad profesional superior

48

48

0

0

0

0

0

n

Funcții publice specifice clasa III

160

12

148

I

1

1

0

148

Total funcții publice clasa 111

225

69

156

2

2

2

0

156

Total funcții publice execuție

748

459

289

15

15

15

0

289

' 1 'otal tiincnî publice

827

518

309

15

15

15

0

309

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Onciu Carmen