Hotărârea nr. 181/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 256/2014 PRIVIND STATUL DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 256/2014 privind statul de funcții și organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 111.497 / 06.08.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, referatul nr. 111481/06.08.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală, referatul nr. 5071/24.07.2015 al Biroului resurse umane din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Ordonanța de urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, al Ministrului Sănătății Ordinul M.S.F. nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din instituțiile sanitare publice cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul Sănătății și Familiei, Ordinul nr. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, emis de Ministerul Sănătății, Ordonanța de urgență nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015.

Luând în considerare Ordinul nr. 846/2010 și 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, modificat de către Ministerul Sănătății, adresa nr. XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria Municipiului Constanța, adresa nr. XI/A/42175/CSA/8297/26.07.2011, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 975 /2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între D.S.P.J. Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit."a" și alin. (3), lit."b" și ale art. 115, alin. (1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr. 256/2014, anexa 1, statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează;

-    se transformă un post de registrator medical în registrator medical principal ca urmare a examenului de promovare;

-    se transformă două posturi de economist II în economist I ca urmare a examenului de promovare;

-    se transformă postul vacant asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Compartimentului terapie intensivă în post de asistent medical principal cu studii superioare, ca urmare a lipsei de personal și criteriilor de calificare impuse prin Ordinul nr. 1470/2011;

-    se prevăd gradele profesionale pentru posturile de medici din statul de funcții, conform anexei nr.l, cap.2, art.3, alin.2 din Ordinul nr.869/2015.

ART. 2 Se menține utilizarea unui număr de 265 posturi în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, din care 3 funcții de conducere, 33 medici, 12 posturi personal medical superior, 107 posturi personal mediu sanitar, 2 posturi alt personal cu studii superioare managementul calității, 85 posturi personal auxiliar sanitar, 15 posturi TESA, 8 posturi muncitori.

ART. 3 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 256/18.12.2014 rămân neschimbate.

ART. 4 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției administrație publică locală și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii

CONTRASEMNEZA, SECRETAR, MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Onciu Carmen

CONSTANȚA

NR.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA HCL NR


181


2015


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA

STAT DE FUNCȚII

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

1

MANAGER

CONF.UNIV.

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECȚIOASE

S

1.00

HALICHIDIS STELA

cadru didactic

2

2

DIRECTOR MEDICAL

SL.MEDIC PRIMAR BOLI

INFECȚIOASE

S

1.00

CAMBREA CLAUDIA SIMONA

cadru didactic

3

3

DIRECTOR FINANCIAR

CONTABIL

ECONOMIST

s

1.00

POPA NINA

SECTIEA CLINICA BOLI INFECȚIOASE COPII - 61 paturi

4

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECȚIOASE

s

1.00

REZERVAT TEMPORAR

5

2

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECȚIOASE

s

1.00

ILIE MARIA MARGARETA

numita temporar cu

delegație medic sef

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificarife ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

S

0.50

REZERVAT TEMPORAR

6

3

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

CRETU STANCU-IOANA

7

4

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

DIACONU SIMONA

8

5

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

MARCAS CONSUELA

9

6

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

TANASE EUGENIA DOINA

10

7

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

IANCU ANA-MARIA

11

8

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

12

9

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

13

10

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

M

1.00

CONSTANTIN FLORENTINA

14

11

ASISTISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

15

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

POPONETEI ANCA-GEORGIANA

16

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-

GINECOLOGIE.

PL

1.00

CHENGIEMINE

17

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

DRAGHICI IONELA SIMONA

18

15

ASISTENT MEDICAL

PEDIATRIE

PL

1.00

MINDRU MIHAELA

19

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

LASCU FLORENTINA

20

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ANDREI IONELA-LAVINIA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

21

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

SANDU STANICA

22

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NECHITA MARINELA

23

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

URECHE IONELA

24

21

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

25

22

ASISTISTENT MEDICAL

MEDICALA

SSD

1.00

CIOTI CHIRANA

26

23

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CIOCAN CRISTINA

27

24

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ILIOIU GABRIELA

28

25

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

GIRLESCU CONSIANIA

MTRFI A

29

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

CROITOR DANIELA

30

27

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

AMAMBAI SEILA

31

28

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

MELINTE DORICA

32

29

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

33

30

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

34

31

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

35

32

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

36

33

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BAGAIOF CRISTINA

37

34

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CRISTEA GEORGETA

38

35

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

TOABA CRISTINA MARIANA

39

36

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

MIREA LILIANA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

40

37

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

OPREA DUMITRA

41

38

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1.00

PAUNA ELENA

42

39

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

POPA ANTITA

43

40

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1.00

RADULESCU ANTONETA

44

41

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ȘTEFAN NASTASIA

45

42

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

MURAT NARCIS

46

43

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

DUMITRU PETRUTA MANUELA

47

44

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

48

45

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

49

46

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

50

47

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

51

48

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- 1-54 paturi

52

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

DUMEA ELENA

CONTRACT MUNCA SUSPENDAT temporar vacant CONF.UNIV. DR. HALICHIDIS STELA

53

2

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

MUJA EUGENIA

54

3

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

0.50

REZERVAT TEMPORAR

DUMEA ELENA cadru didactic as.univ.numita cu delegație sef secție

55

4

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

SLUJITORU RALUCA ELENA

56

5

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

CURTALI LICDAN

57

6

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

MITROI- MAXIM CORINA MARIA

58

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

SOITARAU MARILENA

59

8

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

BADIU IULIANA-CATALINA

60

9

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ALEXE POMPILIA

61

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

BACIU CARMEN

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

62

11

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

IONITA GEORGETA

63

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

NEDELCU GENICA

64

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

OPREA IRINA

65

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

MANOLIU DELIA CĂTĂLINĂ

66

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

MIREA MARIANA

67

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

TRANDAFIR MIHAELA

68

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

69

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

70

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

71

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

TUTUIANU VALENTINA

72

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CIUREA IONICA

73

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

IONESCU SIMONA

74

23

INFIRMIERA

PERSONAL

AI IVTI TAD

G

1.00

CIARA ELISABETA LILIANA

75

24

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

STAN FLORENTINA

76

25

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BIRT LORENA

77

26

INFIRMIRA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CAZACU GEORGETA

78

27

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GEAMBASANU CARMEN-MIHAELA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

79

28

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ONTELUS NICULINA

80

29

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SIRBU MIHAELA FLORINA

81

30

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

82

31

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SERBANICA MARIA

83

32

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GICA VERONICA

84

33

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

LUNGU RALUCA

85

34

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

86

35

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

87

36

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- II - 51 paturi

88

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

RUGINA SORIN

cadru didactic

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

S

0.50

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT MUNCA

SUSPENDAT

Prof.Unîv.Dr.RUGINA SORIN

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

89

2

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

PETCU ANDRA-ELENA

90

3

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

0.50

DUMITRU IRINA MAGDALENA

91

4

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

CERNAT ROXANA CARMEN

92

5

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

s

1.00

ILIE SERBAN CARMEN

93

6

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

IONESCU MIRELA

94

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

VACANT

95

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

1.00

GUZ VALENTINA

96

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

GAFAR CIIMET

97

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-

GINECOLOGIE.

PL

1.00

IANUS MIHAELA

98

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-

GINECOLOGIE.

PL

1.00

MARIN VALERICA

99

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NICULAESCU MARIANA

100

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NICULCEA ALINA-FLORENTA

101

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VOINEGU DANIELA

102

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

POPESCU GEORGETA

103

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

STAMEN CARMEN

104

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

STOICOCI VALENTINA

105

18

ASISTENT MEDICALA PRINCIPALA

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

106

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

107

20

SORA MEDICALA

MEDICALA

M

1.00

CALOTA AURELIA

108

21

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BENCZEDI AURELIA

109

22

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

COMNEA MARCELA

110

23

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

MIHUI MARIA

111

24

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

NEDELEA LOREDANA

112

25

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

STIRBU MARIA

113

26

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

114

27

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

115

28

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CHIRU IONICA

116

29

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

OANA VALENTINA

117

30

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

118

31

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SACA ELENA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

119

32

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

120

33

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

COMPARTIMENT BOLI INFECTIOASE HIV/SIDA +INGRIJ]

CRI PALIATIVE - 15 paturi + 5 paturi

121

1

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

122

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

1.00

APOLOZAN DOINA

123

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

s

1.00

DELICOSTEA LAMIITA

124

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

BOHAN CRISTINA

125

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

COMANICI MARIETA

126

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PUNGA MARIANA

127

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

128

8

SORA MEDICALA

MEDICALA

M

1.00

MIRSU MARIANA

129

9

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BUTUCEA ELENA-LACRAMIOARA

130

10

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SEULEANU NICULINA

131

11

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

NURCIU ELENA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

132

12

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

FLOREA LENUTA

133

13

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

134

14

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

135

15

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

136

16

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SIRBOIU MARIA

137

17

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CRĂCIUN MARIANA

138

18

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVA - 10 paturi

139

r

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

140

2

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

141

3

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

142

4

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

143

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

GOGA ADELA-CLAUDIA

144

~~6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

1.00

VACANT

145

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PUCHEANU NELA-MARINELA

146

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ABLALIM ELENA-ALINA

147

9

ASISTENT MEDICAL

OBSTETRICA-GIN ECOLOGIE.

PL

1.00

CORNEA MONICA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

148

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

149

11

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

S

1.00

BARUS ADRIANA

150

12

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

BODODEL CARMEN LUISA

151

13

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

TUDOR SILVIA

152

14

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

153

15

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BORSAN LAVINIA

154

16

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BUZETELU SILVIA

155

17

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

AMUS MARIANA

156

18

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

DIDA MARIA

157

19

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

RATA MIHAELA

158

20

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BUICIUC SONICA

159

21

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CHIRIAC GEORGIANA NICOLETA

160

22

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

161

23

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

162

24

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA

CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

163

25

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

COMPARTIMENT EXTERIOR BOLI INFE<

ZTIOASE CRONICI HIV/SIDA - 24 paturi

164

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

GHERGHINA AURA

165

2

PSIHOLOG

PSIHOLOGIE

S

1.00

TUGEARU IULIA-GEORGIANA

166

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

167

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

MIRZEA PETRUTA

168

5

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICALA

PL

1.00

TARANESCU ADRIANA

INGRID

169

6

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GHICA LILIANA

170

7

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

171

8

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

172

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

173

10

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

CAMERA DE GARDA

174

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PAVEL COCA

175

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

STAVAR DORIAN

176

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

TANASOIU FLORICA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

177

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VASILE ANISOARA

178

5

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

MARIAN RALUCA

179

6

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1.00

BUZESCU IOANA

180

7

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GUZ MARIA

181

8

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

182

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GHEORGHISOR IOANA

183

10

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CHIRCA MARILENA

184

11

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CIUREA MIHAELA

185

12

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

NEDELEA CĂTĂLINĂ

186

13

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

187

14

BRANCARDIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

188

15

BRANCARDIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

189

16

REGISTRATOR MEDICAL

MEDICALA

M

1.00

DRAGU IRINA-GABRIELA

190

17

GARDEROBIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

SPITALIZARE DE ZI - 15 paturi

191

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

ENACHE ANA-ELISABETA

192

2

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL.

MEDICALA

PL

1.00

HORNEA CORINA

193

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PASARE ELIDA SIMONA

194

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NEACSU ELENA ADRIANA

195

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

CALIN MIHAELA

196

6

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

STANICA DANIELA

FARMACIE

197

1

FARMACIST SEF FARMACIST

PRIMAR

FARMACOLOGIE

S

1.00

CORNEA DANIELA MIHAELA

198

2

FARMACIST

FARMACOLOGIE

S

1.00

PISICA MARIA-CLAUDIA

199

3

ASISTENT FARMACIE

PRINCIPAL

FARMACIE

S

1.00

COROAMA CARMEN

200

4

ASISTENT FARMACIE

PRINCIPAL

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

APOSTOL CLAUDIA

201

5

ASISTENT FARMACIE

PRINCIPAL

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

CULEA VALERICA

202

6

ASISTENT FARMACIE

asistent

FARMACIE

PL

1.00

ARFIR CORNELIA

203

7

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

204

8

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

RUSU ANGELICA

205

9

OPERATOR II

OPERATOR

M

1.00

TOMA PETRICA

COMPARTIMENT INFECȚII NOZOCOMIALE

206

1

MEDIC PRIMAR

EPIDEMIOLOG

S

1.00

SERBAN IULIA GABRIELA

207

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

1.00

NEACSU MARIOARA

POSTURI COMUNE

208

1

PSIHOLOG

PSIHOLOGIE

S

1.00

FODOR CLAUDIA

209

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PUNGA LUCIA

210

3

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

STATISTICIAN

M

1.00

CAMBURU TUDORA

211

4

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

M

1.00

GHEORGHE FLORENTINA

LABC

IRATOR ANALIZE MEDICALE

212

1

MEDIC SEF

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

S

1.00

VACANT

213

2

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

S

1.00

CARP DALIA SORINA

214

3

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

S

1.00

DUMITRESCU PETRONELA ANCA

215

4

BIOLOG PRINCIPAL

BIOLOG

S

1.00

BALABAN AURELIA

216

5

CHIMIST PRINCIPAL

CHIMIST

S

1.00

VACANT

217

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

DRAGOMIR ECATERINA

218

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

S

1.00

GEANE VASILICHIA

219

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

GHEORGHIU MARIANA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

220

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

MISA MARIANA

221

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

TUDORACHE DANIELA

222

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

ARAMA GABRIELA LILIANA

223

12

REGISTRATOR MEDICAL PR.

MEDICALA

M

1.00

NECULA MARINELA

224

13

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

DINICU ELENA

225

14

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ROSCA GEORGETA

ANATOMIE PATOLOGICA

226

1

MEDIC SPECIALIST

ANATOMO

PATOLOGIE

S

1.00

RESUL GHIULENDAN

227

2

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE

PATOLOGICA

PL

1.00

VACANT

228

3

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

BIRG

IU MANAGEMENT - AL CĂLIT ATU SERVICIILOR MEDICALE

229

1

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

1.00

VACANT

230

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

S

1.00

CONDRAT DOINA

231

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA SI SANATATE

PUBLICA

PL

1.00

TASE-ESTELA ELENA

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

232

1

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

1.00

VINTU ELENA

233

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

s

1.00

MIREA NICOLETA

234

3

ECONOMIST II

ECONOMIST

s

1.00

NEACSU MIHAELA

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

BIR(

JU RESURSE UMAN E-NORM ARE-ORG ANI ZARE-SALAF

LIZARE

235

1

SEF BIROU ECONOMIST IA

ECONOMIST

S

1.00

ARNAUTU MARIA

236

2

ECONOMIST I A

ECONOMIST

s

1.00

IVAN ADRIANA MADALINA

237

3

ECONOMIST I

ECONOMIST

s

1.00

VASILE GRATIELA

CONSILIER JURIDIC

238

1

CONSILIER JURIDIC IA

JURIST

s

1.00

VACANT

COMPARTIMENT INFORMATICA

239

1

ANALIST II

ANALIST

s

1.00

PERNICI FLORENTINA IULIANA

SERVICIUL ACHIZIȚII- APROVIZIONAF

IE- TEHNIC- ADMINISTRATIV-TRANSPORT -INVESTIȚII

240

1

SEF SERVICIU ECONOMIST IA

ECONOMIST IA

s

1.00

ARNAUTU GHEORGHE

241

2

INGINER IA

INGINER

s

1.00

URSACHI CRISTIAN EUGEN

242

3

INGINER IA

INGINER TEHNIC

s

1.00

LEIZERIUC ELENA

243

4

ECONOMIST I

ECONOMIST

s

1.00

UCEANU MIHAELA

244

5

SECRETAR DACTILOGRAF I A

M

1.00

TARAOI VASILICA

245

6

ARHIVAR I

ARHIVAR

M

1.00

BADOI NADIA

246

7

MAGAZINER I

MAGAZINER

M

1.00

OLARU CORNELIA

247

8

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

SANITAR

G

1.00

ALBU EMIL

248

9

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

G

1.00

TARAOI ION

249

10

MUNCITOR CALIFICAT III

LACATUS

MECANIC ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

G

1.00

ALEXANDRU GABRIEL

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

250

11

ȘOFER AUTOSANITARA II

AUTOMOBILE

G

1.00

COSOVEI CĂTĂLIN GIGI

251

12

ȘOFER    AUTOSANITARA

II

AUTOMOBILE

G

1.00

FRINCU ION

252

13

ȘOFER II

AUTOMOBILE

G

1.00

IRINA IONEL

253

14

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR NECALIFICAT SPATII VERZI

G

1.00

MIRICA DAN UT

254

15

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR

NECALIFICAT

DEPOZIT

G

1.00

MOLOMAN ANDRIEANA

TOTAL CJAS

254.00

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFEC1

riOASE ADULTI

255

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

256

2

ASISTENTA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICALA

S

1.00

SCUTARU LARISA

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFEC1

riOASE COPII

257

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

258

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PACIOAGA VLAS TICUTA

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFEC1

riOASE IMUNIZĂRI SI VACCINARE ANTIRABICA

259

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

CIRMACIU NICOLETA

260

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

1

COLECTIV DE CERCETARE

NR.

CRT

NR.

CRT

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG 19/2012

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

261

1

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

S

1.00

VACANT

262

2

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1.00

VACANT

263

3

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

s

1.00

VACANT

264

4

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ STAGIAR

s

1.00

VACANT

CABINET

BOLI INFECTIOASE ASISTENTA COMUNITARA

265

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

VACANT

TOTAL TRANSFERURI

11.00

1

TOTAL GENERAL

265.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Page 20 of 20