Hotărârea nr. 18/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII SPATIULUI SITUATE IN CONSTANTA STR. PLEVNEI NR. 4, CU DESTINATIA DE ARHIVA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA

r0


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului situat în Constanța, str. Plevnei, nr.4 cu destinația de arhivă a Primăriei muncipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 13.Q2.2QJ-5_;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Gabriel Marius Stan înregistrată sub nr. 21606/11.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și raportul Direcției servicii publice înregistrat sub nr.15550/04.02.2015,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă închirierea spațiului situat în Constanța, str. Plevnei, nr.4, cu destinația de arhivă a Primăriei muncipiului Constanța.

Art.2.Se aprobă constituirea unei comisii având următoarea componență:

Președinte:-Cristina Itoafă - șef serviciu - Direcția servicii publice;

-Ene Alina Ramona-consilier juridic - Direcția administrație publică locală;

-Voicu Iuliana- șef serviciu - Direcția administrație publică locală;

-Herda Elena-inspector- Direcția financiară;

-Memis Kenan-inspector- Direcția servicii publice;

Secretariatul comisiei va fi asigurat de d-na Elena Mihail, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic- Direcția administrație publică locală.

Art.3. Comisia prevăzută la art.2 din prezenta hotarare, va avea atribuția de a negocia chiria aferentă spațiului situat în Constanța, str. Plevnei, nr.4, cu destinația de arhivă a Primăriei muncipiului Constanța precum și durata contractului de inchiriere.

Art.4. Se imputernicește viceprimarul municipiului Constanța, dl. Gabriel Marius Stan, să aprobe procesul verbal de negociere care se va încheia cu proprietarii spațiului.

Art.5. Se aprobă modelul de contract de închiriere, ce urmează a fi încheiat între municipiul Constanța și proprietarii spațiului situat în Constanța, str. Plevnei, nr.4, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.6. Se împuternicește viceprimarul municipiului Constanța, dl. Gabriel Marius Stan să semneze contractul de închiriere.

Atr.7. începând cu data aprobării prezentei, Hotărârile Consiliului local nr. 207/31.07.2013 și nr. 179/28.08.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.8. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 1Q consilieri din 27 membri

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Constanța

Nr.JLB_/ 13.02. 2015

ANEXA LA H.C.L. NR. 18/2015_

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr._/_

I.    PĂRȚILE CONTRACTANTE

între:

Subsemnatele

, cu domiciliul în    cetățean roman, identificat

cu CI seria nr. emisă de    la data de , valabila pana la data de

, cod numeric personal . în calitate de proprietara

, cu domiciliul în    cetățean roman, identificat

cu CI seria nr. emisă de    la data de , valabila pana la data de

, cod numeric personal in calitate de proprietara in continuare PROPRIETARE, și

MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Radu Ștefan Mazare, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, în calitate de chiriașdenumita in continuare CHIRIAȘ ,a intervenit următorul contract de închiriere:

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie închirierea parterului cu intrare din strada M. Kogalniceanu in suprafața de 115 mp (conform planului vizat spre neschimbare), denumit in continuare "spațiul închiriat", din imobilul situat in Municipiul Constanta, Str. Plevnei nr. 4, județul Constanta.

2.2 Spațiul închiriat va fi utilizat de Chiriaș cu destinația de Arhiva a Primăriei Municipiului Constanta.

2.3. Predarea-primirea spațiului închiriat se va face la data semnării prezentului contract si se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire semnat de ambele parti, în care se va menționa daca se predau si alte dotări, care sunt acestea si starea lor de funcționare precum și indexurile contoarelor pentru consumul de utilitati la momentul preluării spațiului de către chiriaș, daca exista astfel de contoare. Proprietarul nu are obligația de a preda spațiul închiriat cu utilitati/servicii,chiriașul avand obligația de a încheia, pentru spațiul închiriat, in calitate de consumator/beneficiar, contracte de furnizare de utilitati/servicii .

III.    DURATA CONTRACTULUI

3.1.    Durata contractului este de_, începând cu data semnării

contractului.

3.2.    Contractul poate fi prelungit cu acordul pârtilor in baza unei solicitări din partea chiriașului transmisa Proprietarului cu 30 de zile înainte de expirarea contractului.

IV.    CHIRIA

4.1. Chiria este de_euro/mp/luna, rezultând o valoare totala lunara

de_euro/luna . Contravaloarea in euro se va calcula la cursul

BNR din ziua plătii.

V. PLATA CHIRIEI

5.1.    Plata chiriei se va face lunar, in perioada 01-05 a lunii pentru care este datorata, la cursul BNR al euro din ziua efectuării plătii in contul nr.

5.2.    Plata cheltuielilor cu utilitatile/serviciile, aferente spațiului închiriat se va efectua de către chiriaș către furnizor in condițiile stabilite in contractul/contractele de furnizare a utilitatilor/serviciilor , urmând a comunica proprietarului in termen de 20 zile dovada plătii la adresele si coordonatele menționate in art. 8.6.

5.3.    Pentru nerespectarea termenului de plata a chiriei se vor calcula penalitati de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma datorata.

5.4    Totalul penalităților de întârziere nu poate depăși cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

5.5    Chiriașul va suporta toate penalitățile decurgând din plata cu întârziere de către acesta către furnizor a cheltuielilor cu utilitatiile/serviciile aferente spațiului închiriat.

VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

6.1 Proprietarul are următoarele obligații:

a)    sa predea chiriașului spațiul închiriat in stare de folosința cu utilitățile aferente (energie, apa);

b)    sa asigure chiriașului folosința spațiului închiriat pe toata durata contractului;

c)    sa pună la dispoziția chiriașului spațiul inchiriat, pe baza de proces-verbal de predare-primire;

d)    sa garanteze chiriașului folosința netulburata a spațiului, conform destinației acestuia, pe toata durata contractului;

e)    in cazul înstrăinării spațiului închiriat pe durata prezentului contract, sa aduca la cunoștința terțului subdobanditor existenta prezentului contract;-

f)    sa plateasca impozitele aferente imobilului închiriat si veniturilor obținute pe baza prezentului contract;

g)    să-i permită chiriașului sâ preia toate bunurile care aparțin chiriașului.

6.2    Proprietarul are următoarele drepturi :

a)    sa încaseze chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin contract;

b)    sa obțină predarea spațiului închiriat, la încetarea contractului, liber de orice bunuri si persoane, in starea in care l-a predat chiriașului la încheierea prezentului contract, respectiv in stare corespunzatoatre de întrebuințare;

c)    sa examineze/inspecteze, personal sau printr-un împuternicit, spațiul închiriat si părțile si instalațiile de folosința comuna ale clădirii in scopul verificării modului in care este folosit spațiul închiriat, cu instiintarea prealabila a chiriașului;

d)    sa procedeze la rezilierea contractului in cazul nerespectarii obligațiilor asumate de către chiriaș stipulate la art. 6.3;

e)    sa procedeze la evacuarea chiriașului si a bunurilor acestuia prin executor judecătoresc in cazul nerespectarii obligațiilor asumate de către chiriaș, prezentul contract constituind titlu executoriu;

f)    sa păstreze lucrările adaugate si autonome efectuate de chiriaș asupra spațiului închiriat si/sau pârtilor de folosința comuna din imobil, pe durata prezentului contract, datorând despăgubiri doar daca lucrările au fost efectuate cu acordul sau prealabil, exprimat in scris;nuseconsidera lucrări in sensul prezentului articol,cele effectuate conform art.6.3 lit.o),pentru racordarea/bransarea chiriașului la utilitati/servicii;

g)    sa solicite chiriașului, la încetarea contractului, readucerea spațiului închiriat in starea inițiala, prin inlaturarea lucrărilor efectuate fara acordul sau prealabil, exprimat in scris;

h)    sa solicite renegocierea chiriei in cazul in care chiriașul isi manifesta intenția de prelungire a duratei contractului.

6.3    Chiriașul are următoarele obligații:

(a)    sa ia in primire spațiul închiriat;

(b)    sa plateasca chiria in cuantumul si la termenul stabilit prin prezentul contract;

(c)    sa folosească spațiul închiriat cu prudenta si diligenta, fara sa-l deterioreze si potrivit destinației stabilite;

(d)    sa restituie spațiul închiriat in starea in care l-a primit, la încetarea din orice cauza a contractului de locatiune, liber de orice bunuri si persoane, precum si cheile de acces in spațiul închiriat si la părțile de folosința comuna ale imobilului in care este situat spațiul închiriat;

(e)    sa notifice de indata proprietarului necesitatea efectuării reparațiilor care sunt in sarcina acestuia, sub sancțiunea plătii de daune-interese;

(f)    sa efectueze toate reparațiile locative, de intretinere curenta a spațiului închiriat;

(g)    sa accepte restrângerea necesara a locatiunii determinata de efectuarea unor reparații care nu pot fi amanate pana la sfârșitul locatiunii sau a căror amanare ar expune spațiul inchiriat sau clădirea pericolului de a fi distrus/a;

(h)    sa permită examinarea/inspectarea imobilului de către proprietar si/sau reprezentantul convențional al acestuia, o data pe luna, sau oricând la cererea acestuia daca examinarea/inspectarea se impune pentru indeplinirea obligațiilor de care este tinut proprietarul, precum si oricând de către agenti imobiliari, potențiali cumpărători sau persoane care doresc sa închirieze spațiul sau imobilul in care este situat, la încetarea prezentului contract;

(i)    sa suporte si sa achite către furnizorii de utilitati si servicii, in condițiile prevăzute de art. 5.2 toate cheltuielile reprezentând: contravaloarea utilităților si serviciilor aferente folosirii spațiului inchiriat( energie electrica,gaze,apa,energie termica,servicii de telefonie,salubritate etc.) orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește in sarcina chiriașului;

(j)    sa nu schimbe forma ori destinația spațiului inchiriat;

(k)    sa nu incheie o subinchiriere totala sau parțiala sau sa cedeze închirierea in tot sau in parte unei alte persoane;

(l)    sa aiba un comportament care sa permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc in imobilul in care este situat spațiul inchiriat sau in imobilele învecinate.

(m)    sa nu împiedice pe celelalte persoane care folosesc imobilul in care este situat spațiul cu privire la folosința normala a spatiilor utilizate de acestea, sau a pârtilor comune din imobil;

(n)    sa comunice de indata proprietarului orice tulburare in folosința spațiului inchiriat, provenita din partea unui tert, in caz contrar urmând sa il despăgubească pe proprietar de toate prejudiciile suferite ca urmare a necomunicarii.

(o)    sa incheie cu privire la spațiul inchiriat,contracte cu furnizorii de utilitati/servicii urmând a suporta toate costurile impuse de acestea, cum ar fi ,dar nelimitat la cheltuieli de racordare/bransare.

6.4 In cazul nerespectarii obligațiilor prevăzute la art. 6.3 lit. (b), (O/(i)z(j)z(k) contractul se reziliaza de plin drept, fara punerea in întârziere a chiriașului, fara nicio alta formalitate si fara intervenția instanței judecătorești. In cazul rezilierii contractului pentru motivele prevăzute in teza precedenta, chiria aferenta lunii in care s-a produs rezilierea, ramane datorata in integralitatea sa, indiferent de perioada cuprinsa intre data de 1 a lunii si data intervenirii rezilierii.

6.5 Chiriașul are următoarele drepturi :

a)    sa preia in folosința spațiul inchiriat pe baza de proces-verbal de predare primire în care se menționează toate utilitățile de care dispune spațiul închiriat.;

b)    sa folosească liniștit spațiul conform obiectului prezentului contract;

c)    sa procedeze la renegocierea prețului chiriei conform prevederilor art. 3.2 si 4.2.

d)    sa plateasca proprietarului chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul contract;

e)    sa anunțe proprietarul sau pe imputernicitii acestuia despre necesitatea si utilitatea unor reparații majore ale imobilului si care privesc structura de rezistenta a acestuia la apariția acestora;

f)    sâ restituie imobilul la data încetării contractului.

VII. ÎNCETAREA contractului

7.1    Prezentul contract inceteaza la împlinirea duratei stabilite, fara a fi necesara o înștiințare prealabila in acest sens.

7.2    Prezentul contract inceteaza si in următoarele situații:

(a)    in caz de reziliere;

(b)    in cazul distrugerii spațiului inchiriat sau a imposibilității totale de folosire a acestuia potrivit destinației stabilite, imposibilitate determinata de alte împrejurări decât cele constând in neobtinerea de către chiriaș a autorizaților, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege pentru utilizarea spațiului inchiriat conform destinației reglementate la art. 2.2;

(c)    in caz de desființare a titlului proprietarului;

(d)    prin acordul pârtilor;

(e)    din alte cauze prevăzute de lege.

7.3    Neindeplinirea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 6.1 lit. (a) si la art. art. 6.3 lit. (b), (f), (i),(j),(k) atrage rezilierea de drept a contractului. Debitorul oricăreia dintre obligațiile menționate in paragraful precedent este considerat de drept in întârziere prin simplul fapt al neexecutarii.

7.4    In cazul celorlalte obligații ce cad in sarcina pârtilor potrivit prezentului contract sau legii, nerespectarea acestora da creditorului obligației posibilitatea de a declara rezolutiunea contractului după împlinirea termenului comunicat debitorului pentru îndeplinirea obligației, prin notificarea de punere in întârziere.

7.5    Contractul inceteaza de plin drept, fara a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești in cazul in care spațiul este distrus sau deteriorat din cauze naturale incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau alta împrejurare care nu tine de folosirea spațiului inchiriat si care il fac complet inutilizabil.

VIII. CLAUZE SPECIALE. DECLARAȚII ALE PÂRTILOR. RĂSPUNDERE SI GARANȚII

8.1 Proprietarul este exonerat de orice răspundere cu privire la paza si integritatea bunurilor chiriașului.

8.2.    Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3.    Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

8.4    Cu privire la orice neînțelegeri care se pot naște in legătură cu validitatea, interpretarea, efectele si executarea prezentului contract, părțile vor încerca in prealabil soluționarea amiabila .

8.5    In cazul in care , in termen de 5 zile de la încetare din orice cauza a contractului, chiriașul nu preda proprietarului spațial închiriat, liber de orice bunuri si persoane, proprietarul este indreptatit sa primească daune. 8.6.Orice notificare este valabilă dacă va fi transmisă la următoarele coordinate:

Pentru pro p ri eta r:__

Pentru chiriaș: Constanta ,Bdul.Tomis nr.51, tel./fax.0241488115,

0241488195

In cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

8.7.    Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu prevederile legale în vigoare, in măsură compatibilității acestora cu clauzele prezentei convenții.

8.8.    Orice modificare se face numai prin act adițional încheiat in scris între părțile contractante.

8.9.    Chiriașul declara ca accepta in mod expres clauzele prevăzute la art.7.3,art.8.5. din prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat astazi _in trei exemplare

originale avand aceeași valoare juridica, din care doua s-au inmanat proprietarului, iar al treilea chiriașului.

PROPRIETAR    CHIRIAȘ

Bd. Tomis nr 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 -41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMANI A