Hotărârea nr. 178/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV „HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA” ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2015-2016

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv „Handbal Club Dobrogea Sud Constanța" în anul competițional 2015-2016

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

31.08.2015

-,-/

Având în vedere expunerea de motive nr.117766/20.08.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, raportul comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.117507/19.08.2015

Văzând încheierea nr.10074/17.07.2015 a Judecătoriei Constanța prin care s-a admis înscrierea Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța, Statutul Asociației din care rezultă că este un club român, de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică nonprofit, precum și adresa nr. 1346/17.08.2015 a Federației Române de Handbal în care se precizează că Asociația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța are certificat de identitate sportivă CT/A2/00212/2015 cu numărul 224 din registrul special;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr.116039/17.08.2015 prin care Handbal Club Dobrogea Sud Constanța solicită finanțarea din fonduri publice pentru susținerea activității clubului;

Văzând prevederile art.69, alin.(l), (2), (3) și ale art.18^1, aiin.(l), lit.b) și alin.(2) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 !it,„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000.000 lei Clubului Sportiv „Handbal Club Dobrogea Sud Constanța" pentru activitățile sportive ce urmează să le desfășoare în anul competițional 2015-2016.

Art.2 - în anul 2015, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, suma de 1,000.000 lei, începând cu data semnării și înregistrării contractului. în anul 2016, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 1.000.000 lei.

Art.3 - Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un contract între municipiul Constanța și Clubul Sportiv „Handbal Club Dobrogea Sud Constanța".

Art.4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.5 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ONCIU CARMEN    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 178    /    2 015

2