Hotărârea nr. 177/2015

HOTARARE PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 199/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

JUDEȚUL CONSTANȚA


( MUNiCÎPiUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 4 la HCL nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 119788/25.08.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 119792/25.08.2015;

Văzând prevederile HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, modificat prin HCL nr. 5/2005, HCI nr. 199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local precum și HCL nr. 134/2015 privind validarea în funcția de consilier local a doamnei Trandafir Raluca-Andreea;

în temeiul prevederilor art. 54, alin. 1 și alin 2 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța în sensul că în locul domnului Popescu Răducu se numește doamna consilier local Trandafir Raluca-Andreea ca membru al Comisiei de specialitate nr. 4.

Art. 3. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, doamnei consilier Trandafir Raluca-Andreea precum și, spre știință, instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDÎNTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen    SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA,

Nr.


177