Hotărârea nr. 176/2015

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL 139/2015 PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI SOCIAL PENTRU PENSIONARI SI PERSONAE PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZA VENITURI PREVAZUT IN ANEXA 1A LA HCL NR. 135/2013 PRIVIND REDUCEREA TARIFELOR DE CALATORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA SI STABILIREA NIVELELOR COMISIOANELOR PENTRU VANZAREA DE BILETE

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 139/2015 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri prevăzut în anexa IA la HCL nr. 135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete

31 ofâ&^U' '°Ca* al munic

'PiLJlui Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Analizând expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.120130/25.08.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr. 119814/25.08.2015;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, precum și ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public loca 1;^

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.3 lit. c și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei IA, punctul C aprobată prin art. 1 din HCL nr. 139/2015 începând cu data de 01.08.2015 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre în sensul aprobării tarifului social de 63 lei la unele categorii de gratuități acordate prin hotărâri ale consiliului local.

Art.2 Tariful social de 63 lei aprobat prin HCL nr.139/2015 se aplică următoarelor categorii de persoane:

-    pensionarilor cu un venit de până la 1000 lei și persoanelor în vârstă de peste

60 de ani care nu realizează venituri conform HCL nr.155/28.08.2014

-    beneficiarilor facilităților acordate în baza Legii nr.44/1994 și a Legii

nr.341/2004 conform HCL nr.13/03.02.2014

-beneficiarilor Legii nr.416/2001, ca măsură de protecție socială, conform HCL nr.212/27.07.2012

-    pensionarilor beneficiari ai prevederilor Legii nr.309/2002 cu un venit de până la

1000 lei conform HCL nr.390/28.08.2009.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 139/2015 rămân neschimbate.

(L) l/h


Art.4 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Regi Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Adoptata de un nr. de ..?.5consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 176

   / 31 °8-    2015

Romania

Județul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul Local

ANEXA IA

LISTA

TARIFELOR LA BILETE, ABONAMENTE SI TARIFE SOCIALE

BILETE

LEI

Bilet cu o călătorie

1,50

Bilet cu doua calatorii

3,00

Set cu 10 calatorii

15,00

Bilet o călătorie Mamaia Estival

4,00

Bilet City Tour 3 ore

5,00

Bilet City Tour 6 ore

8,00

Bilet City Tour 12 ore

12,00

ABONAMENTE

LEI

Abonament 24 ore

5,00

Abonament 7 zile toate liniile

24,00

Una linie (60 calatorii)

55,00

Doua linii (120 calatorii)

80,00

Toate liniile (180 calatorii)

110,00

Toate liniile - la purtător (270 calatorii)

140,00

Abonamente reduse cu 50%

• O linie (60 calatorii)..........................................

27,50

• Doua linii (120 calatorii)....................................

40,00

• Toate liniile (180 calatorii).................................

55,00

PERMIS DE CĂLĂTORIE

LEI

Tarif social pentru gratuități acordate prin hotărâri ale Consiliului Local

63,00

Tarifele conțin T.V.A. 24% si se pot aplica cu data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen