Hotărârea nr. 172/2015

HOTARARE PRIVIND REMUNERAREA MEMBRILOR COMISIEI DE SELECTIE A OFERTELOR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA A PROIECTELOR CULTURALE SI SPORTIVE

ROMÂNIA


CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind remunerarea membrilor comisiei de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de_£1 <£>X ^1*3 .


Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 103080/21.07.2015 , avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, ( buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr. 99131/14.07.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct.4 și 6 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Numirea membrilor comisiilor de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive se face, din rândul specialiștilor cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul în care se acordă finanțarea nerambursabilă, prin dispoziție a primarului municipiului Constanța, pentru fiecare selecție de oferte în parte.

ART. 2 Se aprobă remunerarea membrilor comisiilor de selecție care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, care se întrunesc în vederea evaluării ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive, cu o remunerație în valoare bruta de 500 de lei , pentru fiecare selecție de oferte la care aceștia participă.

ART. 3 Se aprobă remunerarea membrilor comisiilor de soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, care se întrunesc în vederea soluționării contestațiilor formulate de ofertanți, referitoare la contestarea deciziilor de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive, cu o remunerație în valoare bruta de 500 de lei, pentru fiecare situație în care se formulează contestații și comisia se întrunește.

ART. 4 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre către Direcția relații internaționale și organizare evenimente, Serviciul transport local și organizare evenimente, Direcției financiară și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


consilieri din T7 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACK&