Hotărârea nr. 170/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 181/2012 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 68.000.000 LEI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 181/31.05.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei

C^nsJml^Jocal al municipiului Constanța întrunit în ședința din data de

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele referitoare la contract din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată,

Luând act de:

a)    expunerea de motive prezentată de către viceprimarul municipiului Constanta, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 95394/07.07.2015;

b)    raportul Direcției programe și dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 95362/07.07.2015;

c)    raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociaie, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.'2 din H.C.L. nr. 181/31.05.2012, în sensul modificării numai a anexei, conform celei atașate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 181/31.05.2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului municipiului Constanța, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Constanța, Direcției financiare, Direcției programe și dezvoltare și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată deconsilieri din 27 membri.


președinteședință

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

MARCELA ENAGKE

CONSTANȚA
NR.

ROMÂNIA Județul Constanță Municipiul Constanța Consiliul Local


ANEXĂ la


LISTA

INVESTIȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL PROIECTE CARE BENEFICIAZĂ DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


anexa la hclm nrJ^


Nr.

Crt.

Titlu proiect

Nr Contract de finanțare

Cod SMIS

Valoare totala proiect

Valoare eligibila

Valoare FEDR

Valoare Buget de

Stat

Contribuție

beneficiar

Valoare TVA aferenta cheltuieli eligibile

Linie de finanțare

1

Constanta, primul pas in lunga ta călătorie - promovarea zonei turistice Constanta - Mamaia

1375/05.04.2011

3877

1,036,640.00

820,000.00

697,000.00

106,600.00

36,240.00

196,800.00

-

2

Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu

3031/10.05.2012

38330

14,863,355.95

11,921,207.20

9,578,689.99

2,104,093.06

352,805.23

2,827,767.67

-

3

Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta

3034/10.05.2012

38675

47,806,832.29

38,396,603.57

30,851,670.97

6,777,000.52

1,079,437.44

9,098,723.36

-

4

Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii - Cazino - Port Tomis

3030/10.05.2012

37685

16,784,145.92

13,464,558.59

10,818,772.83

2.376,494.59

393,802.45

3,195,076.05

-

5

Parcul Seniorilor

3348/17.08.2012

38333

6,292,537.60

5,086,420.00

4,086,938.47

897,708.53

101,773.00

1,206,117.60

300,000.00

6

Promenada turistica Mamaia

3256/23.07.2012

38607

64,841,286.00

52,413,390.00

42,114,158.87

9,250,963.33

1,048,267.80

12,427,896.00

6,500,000.00

7

Imbunatatirea accesului in stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

3347/17.08.2012

38332

10,592,525.58

8,563,544.20

6,880,807.76

1,511,465.56

171,270.88

2,028,981.38

-

8 Reabilitarea si modernizarea

sistemului de alimentare cu apa si

canalizare in regiunea Constanta- __________

Ialomița din care cofinantare UAT 102835Z22.11.201C    31612

Mun Constanta


PREȘEDINTE SEDiNI


4,331.399.00


4,331,399.00


300,000.00


9

Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta -Balchik cross border region by bike - BSB

34544/16.05.2013

809

6,654,236.85

5,242,535.29

4,446,718.44

681,529.59

114,287.27

1,258,208.47

5,000,000.00

10

Construire parcare multietajata P+7E+T in stațiunea Mamaia zona Cazino - Albatros

3767/18.07.2013

43405

23,520,424.92

23,511,874.92

18,891,791.50

4,149,845.92

470,237.50

4,494,942.92

10,400,000.00

11

Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si plaja Modem

3966/03.12.2013

39621

42,582,178.12

34,404,167.00

27,643,748.18

6,072,335.48

688,083.34

8,157,228.72

14,500,000.00

12

Reabilitarea si modernizarea iluminatului public in unele localitati ale Zonei Metropolitane Constanta

50565

32,296,166.58

32,103,163.06

25,794,891.52

5,666,208.27

835,066.79

6,153,717.54

15,000,000.00

13

.Reabilitarea și amenajarea

Parcului Arheologic’

5118/30.04.2015

50566

15,576,652.47

14,708,538.74

11,818,310.88

2,596,057.09

294,170.77

2,821,044.92

8,000,000.00

14

“Centrul Fair Play - modernizare și extindere’

5119/30.04.2015

50563

10,410,114.70

10.201,912.41

6,124,228.18

1,344,342.77

2,941,543.75

1,996,489.00

8,000,000.00

TOTAL

297,588,495.98

250,837,914.98

199,747,727.59

43,534,644.71

12,858,385.22

55,862,993.63

68,000,000.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


QftTRASEMNEAZ

‘ sbcretar,

MARCELA ENAp4


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE