Hotărârea nr. 17/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREAC ART. 1 DIN HCL NR. 33/2013 PRIVIND STABILIREA COMISIEI PENTRU NEGOCIEREA CHIRIILOR SPATIILOR IN CARE FUNCTIONEAZA CLUBURILE PENTRU PENSIONARI

\STANT^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 33/18.02.2013 privind stabilirea Comisiei pentru renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 73- <W. <£0/$    .

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabriel ifius Stan, înregistrată sub nr.16077/04.02.2015;

Consultând referatul Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, iregistrat sub nr. 15891/04.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 servicii >lice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru jministrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si fftăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d alin.6, lit. a, pct.2 și art.115, V.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

îrt. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 33/18.02.2013 în »nsul înlocuirii domnului Boiagian Harry Michelle cu un alt consilier, astfel că resta va avea următorul conținut:

>e aprobă constituirea Comisiei pentru renegocierea anuală a chiriilor spațiilor în ire funcționează cluburile pentru pensionari în următoarea componență:

1.    Marcu Ana

2.    Roman Iustin Fabian

3.    Roșu Vasile

4.    Dede Perodin

5.    Zahariciuc Iuliana

6.    Ciocîrlan Monica- Mihaela

7.    Herda Elena


consilier local

consilier local

consilier local

consilier local

reprezentant al Direcției Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe reprezentant al Direcției Administrație Publică Locală

reprezentant al Direcției Financiare.

Lrt. 2 Celelalte articole ale HCL 33/18.02.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica yprezenta hotărâre Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, Direcției Administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

doptată de ^3 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanța

j\lr.

CONTRASE M N E AZA,

SECRETAR Marcela Enach^-